Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Kohanime määramise kord

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.12.2012, 44

Kohanime määramise kord

Vastu võetud 17.01.2012 nr 48

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 5 lõige 1 punkt 3 ja lõige 4 sätteid arvestades.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kohanime määramise kord (edaspidi kord) reguleerib kohanime määramist, muutmist, kehtetuks tunnistamist ning kohanime kasutamist Kehtna vallas.

  (2) Käesolevas määruses reguleerimata küsimustes lähtutakse kohanimeseadusest ja teistest vastavatest õigusaktidest.

§ 2.   Kohanime määramise kohustus

  (1) Ametlik kohanimi peab olema tänaval, väljakul ja muul asustusüksustest väiksemal objektil, mille nime kasutatakse aadressis, ühissõidukipeatusel ja muudel seaduses sätestatud nimeobjektidel, kui seda on vaja kohanime alusel eristada.

  (2) Ametliku kohanime võib määrata ka käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata kohtadele, kui seda on vaja kohanime alusel eristada.

  (3) Maatükk (maaüksus) katastriüksus ja kinnistu ei ole seaduses sätestatud nimeobjektiks. Neile määratakse kohanimi juhul kui nende eristamine kohanime alusel on vajalik või kui kohanime soovitakse kanda kinnistu nimena kinnistusraamatusse.

§ 3.   Kohanime määramise korraldamine

  (1) Kohanime määrab, muudab või tunnistab kehtetuks Kehtna Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) oma korraldusega.

  (2) Kohanime määramise, muutmise või kehtetuks tunnistamise ettevalmistamisel kontrollitakse, kas taotlus vastab kohanimeseaduse sätetele ning selgitatakse välja katastriüksuse omaniku arvamuse vastavalt käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatule.

  (3) Kui kohanimi määratakse eraomandis olevale maaüksusele, on vallavalitsus kohustatud sellest teavitama asjaomast maaomanikku posti teel ning küsima tema arvamust. Maaomanik peab arvamuse esitama 15 päeva jooksul vastava teate saamisest. Kui maaomanik tähtaegselt arvamust ei esita, loetakse tema nõusolek saaduks.

  (4) Kõik isikud võivad esitada vallavalitsusele kohanimega seotud kirjalikke ettepanekuid. Nimetatud ettepanek peab sisaldama kohanime valiku põhjenduse.

  (5) Kohanime määramisest keeldutakse, kui taotletav kohanimi on vastuolus seaduse sätetele või kui puudub selgesti eristatav nimeobjekt.

  (6) Kui kohanime määrab Vabariigi Valitsus või minister, annab vallavalitsus eelnevalt arvamuse määratava kohanime kohta.

§ 4.   Kohanimevaliku nõuded

  (1) Kohanime määramisel tuleb eelistada nime, mis on paikkonnas tuntud ja levinud või mis
on tähtis aja- või kultuurilooliselt.

  (2) Kui kohanime ei ole võimalik määrata käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud põhimõtte alusel, eelistatakse nime määrates:
  1) paikkonnaga seonduvaid kohanimesid;
  2) nimeobjekti iseärasustega seonduvaid kohanimesid;
  3) üle-eestilise tähendusega kohanimesid.

  (3) Samanimelised ei tohi olla:
  1) Kehtna valla piires asuvad asustusüksused;
  2) ühe asustusüksuse piires asuvad nimeobjektid.

  (4) Kohanimeks ei või määrata numbrit ega muud mittesõnalist tähist.

§ 5.   Kohanime määramisest teavitamine

  (1) Kohanime määramise korralduse eelnõu avalikustatakse 15 päeva enne määramist.

  (2) Vallavalitsus saadab kohanime kohta tehtud korralduse 10 päeva jooksul kohanimenõukogule ja riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale.

§ 6.   Kohanime kasutamine

  (1) Vallavalitsuse dokumentides, andmekogudesse kantud asukohaandmetes, geograafilistel kaartidel, plaanidel, teabelevis, avalikel siltidel, viitadel jne peab kasutama ametliku kohanime. Ametliku kohanime kasutamise erisused sätestab kohanimeseadus.

  (2) Mitteametlikku kohanime võib kasutada juhtudel, kui seadus ei nõua ametliku kohanime kasutamist või nimeobjektile ei ole määratud ametlikku kohanime.

  (3) Mitteametliku kohanime kasutamine avalikkusele suunatud informatsioonis ei tohi olla eksitav.

§ 7.   Kohanime muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Kohanime peab muutma, kui see on vastuolus kohanimeseaduses kohanimele esitatavate nõuetega või kui kasutusel olevad kohanimede eri kujud vajavad ühtlustamist. Sellisel juhul tuleb kohanime muutmise menetlus algatada 30 päeva jooksul nimetatud asjaoludest teada saamisest arvates.

  (2) Kohanime võib muuta seaduses sätestatud juhtudel või muudel juhtudel regionaalministri nõusolekul.

  (3) Kohanime muutmisel tuleb uue kohanime määramisel samanimelisuse vältimiseks eelistada senise kohanime täiendamist või muud teisendamist, et määratav kohanimi oleks selgelt eristuv.

  (4) Kohanime võib kehtetuks tunnistada, kui nimeobjekt on hävinenud või ala planeerimise käigus kaotatud.

  (5) Kohanime muutmine ja kehtetuks tunnistamine toimub samas korras kohanime määramisega.

§ 8.   Lõppsätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Kehtna Vallavolikogu 17.03.1998. a määrusega nr 15 kehtestatud "Kehtna valla kohanime määramise kord".

  (2) Määrus jõustub 01. märtsil 2012.

Karl Tamme
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json