Teksti suurus:

Kärla Põhikooli põhimäärus

Väljaandja:Kärla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.04.2015
Avaldamismärge:RT IV, 12.12.2013, 45

Kärla Põhikooli põhimäärus

Vastu võetud 21.06.2012 nr 7

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Nimi

  Kooli nimi on Kärla Põhikool (edaspidi kool).

§ 2.  Kooli tegutsemise vorm

 (1) Kool on Kärla valla munitsipaalkool ja tema tegutsemise vormiks on põhikool.

 (2) Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ning õigusaktidest, Kärla Vallavolikogu ja Kärla Vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 3.  Asukoht

  Kooli aadress on Kooli 4, Kärla alevik, Kärla vald, Saare maakond.

§ 4.  Pitsat, sümboolika ja kodulehekülg

 (1) Koolil on oma nimega pitsat ja kooli logo kujutisega sümboolika.

 (2) Koolil on koduleht interneti aadressil www.kpk.edu.ee.

§ 5.  Õppekeel

  Kooli õppekeel on eesti keel.

2. peatükk Õppe- ja kasvatuskorralduse alused 

§ 6.  Struktuur

 (1) Koolis on klassid põhikooli riikliku õppekava järgi õppivatele õpilastele.

 (2) Kool on kolmeastmeline:
 1) I kooliaste 1.-3. klass;
 2) II kooliaste 4.-6. klass;
 3) III kooliaste 7.-9. klass.

 (3) Klassi täitumise ülemine piirnorm on 24 õpilast. Kärla Vallavalitsusel on õigus vajadusel suurendada klassitäituvust 2 õpilase võrra.

 (4) Koolil on raamatukogu, mille töökorralduse alused kehtestab haridus- ja teadusminister.

 (5) Kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema tervise kaitse ja koostab tervisekaitse-eeskirjade ja -normide kohase päevakava.

 (6) Õpilaste meditsiinilist teenindamist korraldab Kärla vald koos perearstiga sotsiaalministri määrusega kehtestatud korras.

§ 7.  Hariduslike erivajadustega õpilased

 (1) Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldamise põhimõtted sätestatakse kooli õppekavas.

 (2) Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe ja arengu toetamiseks vajalikku koostööd tugispetsialistide, õpetajate ja lastevanemate vahel korraldab tugitegevuse koordineerija.

 (3) Direktori otsusel võib haridusliku erivajadusega õpilasele rakendada meetmeid, mis ei näe ette nõustamiskomisjoni soovitust, sealhulgas tugispetsialisti teenus, individuaalse õppekava rakendamine, pikapäevarühma vastuvõtmine ning vanema nõusolekul õpilase suunamine järgmistesse kooli poolt moodustatavatesse rühmadesse:
 1) õpiabirühmad ajutiste õpiraskustega õpilastele (rühmatäitumuse piirnorm 6 õpilast),
 2) õpiabirühmad logopeedilise abi osutamiseks (rühmatäitumuse piirnorm 6 õpilast).

 (4) Nõustamiskomisjoni soovitusel ja vanema nõusolekul korraldab kool põhikooli riiklikus õppekavas ettenähtud õpitulemuste asendamist või vähendamist või kohustusliku õppeaine õppimisest vabastamist. Kool korraldab õpilastele järgmisi õppeid:
 1) õpe põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava järgi;
 2) ühe õpilase õpetamisele keskendatud õpe;
 3) õpe õpiraskustega õpilaste klassis (klassitäitumuse piirnorm 12 õpilast);
 4) koduõpe.

§ 8.  Õppekava

 (1) Õppetöö alusdokument on riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekava, mille kinnitab direktor kooskõlastatult õppenõukogu ja hoolekoguga.

 (2) Ainekavad koostavad aineõpetajad.

 (3) Õppekirjanduse valib aineõpetaja reeglina Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heakskiidetute hulgast.

 (4) Võõrkeeltena õpetatakse koolis inglise (A) ja saksa keelt (B).

 (5) 1. septembrist 2012 lisandub vene keel (B).

 (6) Lastevanemate soovil võib B võõrkeelt muuta alates 6-ndast klassist.

§ 9.  Õppe- ja kasvatustöö korraldus

 (1) Õpetajate, ringijuhtide ja pikapäevarühma kasvatajate koormus määratakse kaks korda aastas tarifikatsiooniga kooli direktori poolt kooskõlastatult kooli ametiühingu esindajaga ja hoolekoguga.

 (2) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab 175 õppepäeva (35 nädalat). Õppeaasta koosneb õppe- ja eksamiperioodist ning koolivaheaegadest.

 (3) Eksamiperioodi põhikooli lõpetamiseks määrab haridus- ja teadusminister määrusega.

 (4) Koolivaheajad määrab haridus- ja teadusminister määrusega.

 (5) Õppeperioodi arvestusühikud on õppetund, õppepäev, õppenädal, õppeveerand ja poolaasta.

 (6) Ühes õppenädalas on viis õppepäeva. Õpilaste nädalakoormus õppetundides määratakse kooli õppekavaga.

 (7) Õppetunni pikkus on 45 minutit. Vahetundide pikkus määratakse kindlaks kooli kodukorras, kusjuures vahetund ei tohi olla lühem kui 10 minutit.

 (8) Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaanis, mille koostab õppealajuhataja ja kinnitab direktor käskkirjaga.

 (9) Õpilaste hindamise korraldus on sätestatud kooli õppekavas, lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 29 ning põhikooli riiklikust õppekavast § 19 – 23. Hindamise korralduse kinnitab direktor käskkirjaga kooskõlastatult õppenõukogu ja hoolekoguga.

 (10) Õpilaste kooli vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljaheitmise korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

 (11) Klassi ja põhikooli lõpetamise korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

 (12) Kooli lõpetamiseks korraldatakse lõpueksamid. Lõpueksamite korraldamise tingimused ja korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

 (13) Kooli lõpetajad saavad lõputunnistuse ja hinnetelehe.

§ 10.  Õppekavaväline tegevus

 (1) Huvitegevus on koolis toimuv või kooli korraldatud kooli õppekava läbimist toetav või muu õppekavaväline tegevus. Huvitegevuses kasutatakse erinevaid õppevorme ja –meetodeid, sealhulgas huviringid laste valikul nende vaimse, füüsilise ja intellektuaalse arengu toetamiseks.

 (2) Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras sätestatud korras.

 (3) Koolis juurdunud traditsiooniliste ürituste korraldamisega taotleb kool omanäolisuse säilitamist ja õpilaste igakülgset harmoonilist kasvatamist.

3. peatükk Õpilase õigused ja kohustused 

§ 11.  Õpilase õigused ja kohustused

 (1) Õpilase õigused ja kohustused tulenevad Eesti Vabariigi seadustest ning Haridus- ja Teadusministeeriumi kehtestatud korrast ning sätestatakse täpselt kooli kodukorras.

 (2) Õpilane on kohustatud täitma kooli kodukorda.

§ 12.  Õpilase õigused

  Õpilasel on õigus:
 1) valida õppeaineid koolis õpetatavate valikainete piires või õppida individuaalõppekava järgi haridusministri määrusega kehtestatud korras;
 2) moodustada koolis õpilasesindus, samuti moodustada ühinguid, klubisid, stuudioid ja ringe, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega;
 3) osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises;
 4) kasutada klassivälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppetehnilisi- jm vahendeid vastavalt kehtestatud kodukorrale, saada õpetajatelt täiendavat abi ainekavades ettenähtu omandamiseks;
 5) saada ettenähtud korras ainelist abi selleks eraldatud summadest või fondidest;
 6) saada sõidu- ja muid soodustusi Vabariigi Valitsuse ning Kärla Vallavolikogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras;
 7) saada koolist teavet koolikorralduse ja õpilaste õiguste kohta, samuti esmast teavet õppimisvõimaluste kohta;
 8) pöörduda oma õiguste kaitseks Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanema või lastekaitseorganisatsioonide poole.

§ 13.  Õpilase kohustused

  Õpilane on kohustatud:
 1) osalema õppetöös, õppima võimetekohaselt, end arendama ja oma teadmisi pidevalt täiendama;
 2) lugupidavalt suhtuma kaasinimestesse, hoidma kooli vara, hoidma loodust, täitma kooli kodukorda ja kandma vastutust selle rikkumise eest;
 3) peavad täitma üldtunnustatud moraalinõudeid.

§ 14.  Õpilasesindus

 (1) Õpilasesinduse liikmed valitakse alates 5. klassist.

 (2) Õpilasesinduse president valitakse koosolekul õpilasesinduse liikmete hulgast salajasel hääletamisel häälte enamusega vähemalt kaheaastaseks perioodiks.

 (3) Õpilasesinduse tegutsemise aluseks on põhimäärus, mille on heaks kiitnud õpilasesinduse üldkoosolek lihthäälte enamusega.

 (4) Põhimäärus kooskõlastatakse kooli hoolekogus ning kinnitatakse kooli direktori käskkirjaga.

§ 15.  Tunnustuse ja laituse avaldamine

  Õpilasele avaldatakse tunnustust ja laitust kooli sisekorraeeskirjas ja kodukorras ettenähtud kujul.

4. peatükk Õpilane ja tema vanemad 

§ 16.  Õpilase ja tema vanemate õigused ja kohustused

 (1) Õpilasel ja tema vanematel ning neid asendavatel isikutel on õigus õppenõukogu otsusega mittenõustumise, samuti õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral pöörduda kooli hoolekogu ja kooli riiklikku järelevalvet teostava ametiisiku poole.

 (2) Õpilase poolt süüliselt koolile tekitatud varalise kahju hüvitab õpilane või tema vanemad või neid asendavad isikud õigusaktidega sätestatud alustel ja korras.

§ 17.  Lastevanemate koosolek

  Kooli ja kodu koostöö koordineerimiseks kutsub kooli direktor kokku lastevanemate koosoleku vähemalt üks kord aastas. Kui kolmandik klassi lastevanemaid nõuab, on kooli juhtkond kohustatud kokku kutsuma selle klassi lastevanemate koosoleku.

5. peatükk Kooli personal 

§ 18.  Kooli personal

 (1) Koolitöötajad on pedagoogid ja teised töötajad.

 (2) Kooli pedagoogilise personali koosseisu määrab direktor kooskõlastatult hoolekoguga, tuginedes haridusministri määrusega kehtestatud miinimumkoosseisule. Valla eelarvest tasustatava personali koosseisu ja palgamäärad kinnitab volikogu.

 (3) Personali ülesanded, kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks töökorra, ametijuhendi ja töölepinguga, mis on kooskõlas töölepingu seadusega ja pedagoogide töösuhteid reguleerivate muude õigusaktidega.

 (4) Pedagoogina võivad üldjuhul töötada isikud, kellel on vastav haridus ja kvalifikatsioon. Pedagoogide ülesanne on õpilaste õpetamine ja kasvatamine, mis tugineb õpilaste ja pedagoogide vastastikusele lugupidamisele, teineteisemõistmisele ja koostööle õpilaste lastevanematega.

 (5) Teenindava personali ülesanne on tagada kooli häireteta töö, majandamine ja vara korrasolek.

 (6) Personaliga sõlmib töölepingud ning muudab ja lõpetab need kooli direktor vastavuses töölepingu seadusega ja muude pedagoogide töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

 (7) Pedagoogide kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning nende kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatakse atesteerimine. Atesteerimise korra ja tingimused kehtestab käskkirjaga kooli direktor, võttes aluseks haridus- ja teadusministri 02.10.2002.a määruse nr 69 “Pedagoogide atesteerimise kord ja tingimused“.

6. peatükk Kooli juhtimine 

§ 19.  Kooli direktor

 (1) Kooli juhib direktor.

 (2) Direktor kannab vastutust kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

 (3) Direktor on kooli seaduslik esindaja.

 (4) Direktor võib teha tehinguid, mis on suunatud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmisele.

 (5) Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

 (6) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss, mille kuulutab välja ja mille läbiviimise korra kehtestab Kärla Vallavalitsus kooskõlastatult kooli hoolekoguga. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse Kärla Vallavalitsus.

 (7) Kooli direktori tööleping on tähtajatu, kui Kärla Vallavalitsus ei ole konkursi tingimustes sätestanud teisiti.

 (8) Direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem või tema volitatud ametiisik.

§ 20.  Kooli õppenõukogu

 (1) Koolil on õppenõukogu, mille ülesanne on kooli õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine, analüüsimine, hindamine ning juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

 (2) Õppenõukogu liikmeteks on kooli pedagoogid.

 (3) Õppenõukogu pädevuse ja tegutsemise korra määrab haridus- ja teadusminister määrusega.

§ 21.  Kooli hoolekogu

 (1) Kooli edukakas tööks vajalike tingimuste loomiseks moodustab Kärla Vallavolikogu kooli hoolekogu.

 (2) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on Kärla Vallavolikogu, kooli pedagoogide, lastevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ning selleks tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel.

 (3) Kooli hoolekogusse kuuluvad Kärla Vallavolikogu ja õpetajate esindaja ning viis lastevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajat vanemate üldkoosoleku otsusel.

 (4) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe. Koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord kolme kuu jooksul. Hoolekogu tegutsemise korra kehtestab Kärla Vallavolikogu.

7. peatükk Kooli vara, finantseerimine, eelarve ja asjaajamise alused 

§ 22.  Kooli vara

 (1) Kooli vara moodustavad talle omaniku poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara. Kooli tegevuseks vajalike õppevahendite miinimumloetelu kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

 (2) Kooli vara valdamise, kasutamise ja käsutamise kord on sätestatud Kärla Vallavolikogu 26.08.2010.a määruses nr 18 „Kärla vallavara valitsemise korra kehtestamine“.

§ 23.  Rahalised vahendid

 (1) Kool saab rahalised vahendid riigi- ja kohalikust eelarvest, laekumistest sihtfondidest, asutuste, ettevõtete, organisatsioonide ja üksikisikute annetustest ning kooli põhitegevusega saadud tasulistest teenustest ning õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest.

 (2) Kooli direktori, tema õppeala asetäitjate ning õpetajate töötasu ja sotsiaalmaksu ning õpikute soetamise kulud katab Haridus- ja Teadusministeerium, lähtudes õpilaste arvust koolis. Arvestusliku kulu ühe õpilase kohta, koefitsiendid vallale, õppevormile ning õpikute soetamise arvestusliku kulu ühe õpilase kohta kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

 (3) Kooli direktor esitab kooli hoolekogu poolt heakskiidetud eelarve projekti Kärla Vallavalitsusele. Kooli eelarve täpsustab Kärla Vallavalitsus ja kinnitab Kärla Vallavolikogu vastavalt Kärla valla eelarve menetlemise korrale.

 (4) Kooli tegevuskulude katmises osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt selles koolis õppivate nende haldusterritooriumil alaliselt elavate õpilaste arvuga.

 (5) Riigieelarvest tasustatavate pedagoogide palgad määratakse haridusministri määrusega kehtestatud korras. Vallavalitsusel on õigus kehtestada riiklikust palgamäärast kõrgem palgamäär.

§ 24.  Asjaajamine ja aruandlus

 (1) Kooli dokumentatsiooni nimistu ja hoidmise korda reguleerib kooli asjaajamise kord, milline tugineb kehtivale seadusandlusele ja on kinnitatud vallavolikogu poolt.

 (2) Kool esitab oma tegevuse kohta statistilise ja eelarve täitmise aruande rahandusministri määrusega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

 (3) Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostavad Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnikud ja maavanem.

 (4) Kooli raha ja vara kasutamist kontrollivad vastavalt pädevusele riigikontroll, Haridus- ja Teadusministeerium, Saare Maavalitsus ja Kärla Vallavalitsus.

8. peatükk Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 25.  Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Kooli korraldab ümber või tegevuse lõpetab Kärla Vallavolikogu.

 (2) Kooli ümberkorraldamis või tegevuse lõpetamise otsusest tuleb Haridus- ja Teadusministeeriumi, asukohajärgset maavanemat, kooli, vanemaid, õpilasi ja õpilaste elukohajärgseid valla- või linnavalitsusi teavitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust.

 (3) Kool korraldatakse ümber või kooli tegevus lõpetatakse ajavahemikus 1. juulist sama aasta 31. augustini.

 (4) Kooli tegevuse lõpetamisel tagab Kärla Vallavolikogu õpilastele võimaluse jätkata õpinguid teises koolis.

9. peatükk Rakendussätted 

§ 26.  Määruse jõustumine

 (1) Tunnistada kehtetuks Kärla Vallavolikogu 21.09.2000.a määrus nr 17 „Kärla Põhikooli põhimääruse kinnitamine“.

 (2) Määrus jõustub 25. juunil 2012.

Ülar Tänak
Vallavolikogu esimees