Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Külavanema statuut

Väljaandja:Surju Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.07.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 12.12.2013, 53

Külavanema statuut

Vastu võetud 29.06.2005 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1994, 12, 200; 19, 340; 72, 1263; 84, 1475; 1995, 16, 228; 17, 237; 26-28, 355; 23, 334; 59, 1006; 97, 1664; 1996, 36, 738; 37, 739; 40, 773; 48, 942; 89, 159; 1997, 13, 210; 29, 449; 29, 450; 69, 1113; 1998, 28, 356; 61, 984; 59, 941; 1999, 10, 155; 27, 392; 29, 401; 75, 705; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390; 64, 393; 68, 407; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399; 81, 542;89, 610) § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 58 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Üldsätted

  (1) Külaelanik käesoleva statuudi mõttes on isik, kellel on vastavas külas alaline elukoht.

  (2) Külavanem on külaelanike ning nende ühiste huvide esindaja, kes juhindub oma tegevuses küla ühistest seisukohtadest, külas väljakujunenud tavadest, küla ja valla arengukavast, Eesti Vabariigi seadustest ja õigusaktidest. Olukordades, kus tegevus ei ole reguleeritud kehtivate õigusaktidega, tegutseb külavanem lähtudes headest tavadest.

2. peatükk Külavanema valimine, külavanema volituste kestus 

§ 2.   Külavanema valimine

  (1) Külavanem valitakse täisealiste külaelanike hulgast külaelanike üldkoosolekul (edaspidi koosolek) poolthäälte enamusega.

  (2) Teade külavanema valimise koosoleku toimumise koha ja aja kohta teatatakse ette vähemalt üks nädal. Külakoosoleku toimumisest teatatakse Surju valla ajalehes “Surju Sõnumid,” avaldatakse valla veebilehel ja reklaamlehtedel kohapeal.

  (3) Külavanema valimise saab algatada vähemalt kaks täisealist külaelanikku.

  (4) Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 10% küla valimisõiguslikest isikutest.

  (5) Külavanema valimise koosolekul valitakse koosoleku juhataja ja protokollija.

  (6) Külavanem valitakse koosolekust osavõtnud külaelanike poolthäälte enamusega salajasel hääletamisel. Salajase hääletamise korraldamiseks valivad külaelanikud endi hulgast vähemalt kolmeliikmelise hääletuskomisjoni, kes viib hääletamise läbi. Kui ükski kandidaat ei osutu valituks, korraldatakse teine hääletusvoor kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel. Kui ka teises voorus ei osutu keegi valituks, loetakse valimine läbikukkunuks ja määratakse uue koosoleku toimumise aeg.

  (7) Külavanema valimise koosolekul koostatakse protokoll külavanema valimise kohta, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija, millele lisatakse koosolekul osalenud külaelanike registreerimisleht. Protokoll koos registreerimislehega esitatakse Surju Vallavalitsusele kümne päeva jooksul arvates koosoleku toimumise päevast.

  (8) Külavanema volituste kestus ei ole piiratud.

  (9) Naaberkülad võivad soovi korral korraldada ühise koosoleku ja valida mitme küla peale ühise külavanema.

  (10) Vajadusel võib koosolek külavanema igal ajal tagasi kutsuda. Vajaduse otsustab koosolek.

3. peatükk Külavanema õigused 

§ 3.   Külavanema õigused

  Külavanemal on õigus:
  1) esindada külaelanikke volikogus, vallavalitsuses ning riigiasutustes ja muudes institutsioonides;
  2) kutsuda kokku külaelanike koosolekuid ja algatada lahendamiseks külaelu küsimusi, mis ei ole vastuolus seadusandlusega ning vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega;
  3) taotleda küla nimel rahalisi vahendeid Surju valla kultuuri-, spordi- ja külaliikumise eelarvest, erinevatest struktuurifondidest ja muudest allikatest, lähtudes külakoosolekul vastuvõetud otsustest ja arengukavast;
  4) saada omavalitsuselt oma tegevuseks vajalikku teavet;
  5) teha külaelanikele ning küla territooriumil viibivatele isikutele märkusi ja juhtida tähelepanu probleemidele, mis puudutavad heakorda, avalikku korda jne.;
  6) volitada ennast asendama äraoleku, haiguse jms puhul;
  7) moodustada külaelanikest seltsinguid, töögruppe, mittetulundusühinguid jms.;
  8) astuda külavanema kohalt tagasi, kutsudes eelnevalt kokku küla koosoleku uue külavanema valimiseks;
  9) osutuda tagasivalituks uueks ametiajaks.

4. peatükk Külavanema kohustused ja vastutus 

§ 4.   Külavanema kohustused

  Külavanema kohustused on:
  1) korraldada infovahetust vallavolikogu, vallavalitsuse ja külaelanike vahel sh tutvustada kohaliku omavalitsuse haldusakte ja riigi seadusandlust;
  2) edastada külaelanike ühiseid soove ja ettepanekuid vallavalitsusele ning muudele asjakohastele institutsioonidele;
  3) teavitada volikogu või vallavalitsust küla sotsiaalsetest probleemidest;
  4) korraldada küla arengukava arutelusid;
  5) organiseerida külas ühistegevust, ärgitama külaelanikke koostööle;
  6) korraldada küla ajaloo kogumist ja küla kroonika pidamist;
  7) korraldada küla koosolekute protokollimist ja protokollide säilitamist;
  8) olla kohaliku kriisikomisjoni kontaktisikuks ja aitama organiseerida töid õnnetusjuhtumite ja eriolukordade puhul kuni erialase abi saamiseni;
  9) viia vähemalt kord aastas läbi küla koosoleku ja esitama külaelanikele aruande oma tegevuse kohta.

§ 5.   Külavanema vastutus

  Külavanem vastutab:
  1) Surju valla kultuuri-, spordi- ja külaliikumise rahastamise plaanist rahaliste vahendite õigeaegse taotlemise eest;
  2) Surju valla kultuuri-, spordi- ja külaliikumise rahastamise plaanist ja teistest struktuurifondidest saadud rahaliste vahendite õigeaegse aruandluse esitamise eest.

5. peatükk Külavanema volituste lõppemine 

§ 6.   Külavanema volituste lõppemine

  Külavanema volitused lõpevad seoses:
  1) külaelanike poolt umbusalduse avaldamisega. Koosoleku saab algatada vähemalt kaks täisealist külaelanikku. Umbusalduse algatamiseks on vaja vähemalt 10% vastava küla või külade hääleõiguslike elanike nõusolek. Umbusalduse algatamine peab olema vormistatud kirjalikult ning allkirjastatud umbusaldust algatavate külaelanike poolt. Umbusalduse avaldamiseks on vajalik koosolekul osalejate lihthäälteenamus.
  2) surmaga;
  3) kuriteos süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisega;
  4) tagasiastumisega;
  5) alalise elukoha muutumisega, kui külavanem ei vasta käesoleva statuudi § 1 toodud tingimusele.

6. peatükk Külavanema kulude kompenseerimine 

§ 7.   Külavanema kulude kompenseerimine

  (1) Külavanemale võidakse kompenseerida külavanema kohustuste täitmisest tulenevad otsesed kulutused, mis eelnevalt on kooskõlastatud vallavalitsusega.

  (2) Küla võib moodustada oma kassa, kust võidakse katta külavanema kulutusi ja muid küla ühistegevusega seotud kulutusi.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 8.   Määruse rakendamine

  Enne käesoleva määruse jõustumist külades valitud külavanemad võib ümber valida 1. novembriks 2005.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 05.juulil 2005. a.
Kadri-Aija Viik
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json