Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramise ja maksmise kord Meremäe vallas

Väljaandja:Meremäe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.01.2015
Avaldamismärge:RT IV, 12.12.2013, 60

Toimetulekutoetuse määramise ja maksmise kord Meremäe vallas

Vastu võetud 23.05.2012 nr 12
jõustumine 01.06.2012

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 1, „Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 8 punkti 2 ja §-de 22, 221, 222, 223, 224, § 33 lõike 1 ja Meremäe Vallavolikogu 28.04.2010 määruse nr 2 “Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad” alusel ning lähtudes „Avaliku teabe seaduse“ § 35 lõike 1 p 14 sätetest.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluruumi alaliste kulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri ning kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistri andmetel registreeritud Meremäe vald.

  (2) Toimetulekupiiri suuruse üksi elavale isikule või perekonna esimesele liikmele kehtestab Riigikogu igaks eelarveaastaks riigieelarvega.

  (3) Perekonna teise ja iga järgneva liikme toimetulekupiiri suurus on 80 protsenti perekonna esimese liikme toimetulekupiiri suurusest.

  (4) Toimetulekutoetuse määramise aluseks on toetuse taotleja ja tema perekonnaliikmete sissetulek. Toimetulekutoetuse määramisel loetakse perekonna liikmeteks abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud, nende abivajavad lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud.

  (5) Toimetulekutoetuse määramisel loetakse perekonna koosseisu perekonnast ajutiselt eemalviibivad Eesti Vabariigi riiklike või Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljaantud koolituslubasid omavate õppeasutuste statsionaarses õppes õppivad õpilased ja üliõpilased juhul, kui nende rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressiandmed langevad kokku perekonna elukoha aadressiandmetega.

§ 2.   Toimetulekutoetuse taotlemine

  (1) Toimetulekutoetuse taotleja esitab jooksva kuu eest toimetulekutoetuse saamiseks avalduse hiljemalt 20. kuupäevaks vallavalitsusele.

  (2) Avalduses märgib taotleja toimetulekutoetuse määramisel arvessevõetavate isikute nimed ja nende isikukoodid või sünniajad.

  (3) Taotleja perekonnaliikmed, kes elavad alaliselt Meremäe vallas, kuid kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Meremäe vald, esitavad rahvastikuregistrijärgse omavalitsuse tõendi selle kohta, et ei ole taotlenud sealt toimetulekutoetust.

  (4) Toimetulekutoetuse esmakordsel taotlemisel või andmete muutumise korral esitab taotleja lisaks avaldusele kirjaliku loetelu, milles on nimetatud järgmised taotleja enda ja tema perekonna kasutuses või omandis olevad esemed:
  1) kinnisasjad ja vallasvaradest eluruumid;
  2) sõidukid liiklusseaduse tähenduses;
  3) väärtpaberid väärtpaberituru seaduse tähenduses.

  (5) Toimetulekutoetuse avaldusele lisab taotleja dokumendid, mis tõendavad:
  1) eluruumi kasutamise õigust ja need esitatakse esmapöördumisel;
  2) üksi elava isiku või perekonnaliikmete eelmisel kuul saadud sissetulekuid ning sellest mahaarvatud tulumaksu ja makstud elatise suurust. Kui mõne sissetuleku liiki ei ole võimalik dokumentaalselt tõestada, kinnitab toimetulekutoetuse taotleja selle suurust oma allkirjaga;
  3) jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluruumi alalisi kulusid tõendavad dokumendid;
  4) saadud elatist tõendavad dokumendid;
  5) töötul töötukaart;
  6) üle 16 aasta vanustel õpilastel kehtiv õpilaspilet või koolitõend iga aasta või õppesemestri alguses või vastaval nõudmisel.

  (6) Sotsiaalnõunikul on vajadusel õigus nõuda toetuse taotlejalt, asjaomastelt asutustelt ja ametkondadelt täiendavaid andmeid ja dokumente perekonna sissetulekute ja vara kohta. Kui vajalikud dokumendid ei laeku tähtajaks, jäetakse taotlus läbi vaatamata. Kui viivituse on põhjustanud mõjuvad asjaolud, võidakse taotlus läbi vaadata jooksva kuu viimasel kuupäeval.

§ 3.   Toimetulekutoetuse arvestamise alused

  (1) Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud ning kehtestatud toimetulekupiir.

  (2) Toetuse suurus arvutatakse järgmise valemi järgi:
TT= (EK + TP) – S
TT - toimetulekutoetuse vajadus taotlemise kuul
EK - jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud
TP - kehtestatud toimetulekupiir
S - eelmise kuu sissetulekud

  (3) Toimetulekutoetuse arvestamisel ei arvata üksi elava isiku või perekonna sissetulekute hulka:
  1) ühekordseid toetusi, mida on üksi elavale isikule, perekonnale või selle liikmetele makstud riigi- või kohaliku eelarve vahenditest;
  2) puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi, välja arvatud puudega vanema toetus;
  3) riigi tagatisel antud õppelaenu;
  4) tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel makstavat stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust.

  (4) Perekonna sissetulekute hulka arvatakse:
  1) töötasu;
  2) vanemahüvitis;
  3) elatisraha (alimendid)
  4) töövõimetuslehe alusel makstav hüvitis;
  5) pension (kõik pensioni liigid, k.a. toitjakaotuspension);
  6) ametliku hooldaja toetus;
  7) riiklike peretoetuste seaduse alusel makstavad toetused;
  8) üksi last kasvatava puudega vanema toetus;
  9) töötu abiraha;
  10) tuludeklaratsiooniga tagastatav tulumaks;
  11) intressid krediidiasutustest ja hüvitusfondidest;
  12) honorarid;
  13) õppetoetus;
  14) stipendiumid, välja arvatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel tööturukoolitusel osalemise korral makstav stipendium;
  15) tulu ettevõtlusest ja individuaalsest tööalasest tegevusest (k.a. tulu ettevõtlusest omandiõiguse alusel);
  16) tulu kinnis- ja vallavara müügist ja rentimisest;
  17) tulu väärtpaberite ja erastamisväärtpaberite müügist;
  18) muud sissetulekud.

  (5) Igakuist regulaarset sissetulekut mitteomava isiku toimetulekutoetuse arvestamise aluseks võetakse toimetulekutoetuse taotlemisele eelneva kuue kuu keskmine sissetulek.

  (6) Valla heakorra või abitöödel osalevale isikule makstakse tehtud töö eest töötasu, mis toimetulekutoetuse arvestamisel arvatakse üksi elava isiku või perekonna sissetulekute hulka. Tehtud tööd ei tasustata toimetulekutoetuse vahendite arvel.

  (7) Alalise eluasemega seotud alalised kulud võetakse toimetulekutoetuse määramisel arvesse eluruumi normpinna ulatuses. Normpinnaks loetakse 18 m² üldpinda pereliikme kohta ja täiendavalt 15 m² perekonna kohta. Juhul, kui korteri tubade arv võrdub seal alaliselt elavate elanike arvuga, kuid korteri üldpind on normpinnast suurem, võetakse aluseks korteri üldpind. Kui korteri üldpind on normpinnast väiksem, võetakse aluseks tegelik pind.

  (8) Eluruumis üksinda elavatele pensionäridele võib toimetulekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks kuni 51 m².

  (9) Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse arvesse vallavolikogu poolt kehtestatud kulude piirmäärade ulatuses järgmised jooksval kuul tasumisele kuuluvad alalise eluruumi alalised kulud:
  1) tegelik korteriüür või hooldustasu;
  2) kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;
  3) tarbitud vee ja kanalisatsiooniteenuste maksumus;
  4) tarbitud elektrienergia maksumus;
  5) tarbitud majapidamisgaasi maksumus;
  6) maamaksukulud, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind;
  7) hoonekindlustuse kulud, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile;
  8) tegelik olmejäätmete veotasu

  (10) Eluruumi alaliste kulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei arvata toimetulekutoetuse määramisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude hulka ja see ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse vahendite arvel.

§ 4.   Toimetulekutoetuse määramine ja maksmine

  (1) Toimetulekutoetus määratakse jooksvaks kuuks. Eelnevate kuude eest toimetulekutoetust tagasiulatuvalt ei määrata.

  (2) Toimetulekutoetus määratakse pärast kõigi nõutud dokumentide esitamist sellises suuruses, et üksi elaval isikul või perekonnal oleks koos perekonnaliikmete sissetulekutega tagatud sissetulek toimetulekupiiri ulatuses, pärast käesolevas määruses nimetatud ulatuses ja struktuuris eluruumi või elamispinna alaliste kulude tasumist. Üksikisiku või perekonna poolt jooksval kuul tehtud muid kulutusi toimetulekutoetuse määramisel arvesse ei võeta.

  (3) Toimetulekutoetuse määramisel osutab vallavalitsus toimetulekutoetuse taotlejale ja tema abivajavatele perekonnaliikmetele sotsiaalnõustamise teenust.

  (4) Toetuse andmise või sellest keeldumise määrab vallavalitsus. Ametniku või toetust taotleva isiku nõudmisel otsustab küsimuse vallavalitsuse poolt määratud komisjon. Viimase otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus pöörduda maavanema poole.

  (5) Vallavalitsus võib jätta toimetulekutoetuse määramata:
  1) töövõimelisele 18-aastasele kuni vanaduspensioniealisele isikule, kes ei tööta ega õpi ja on rohkem kui ühel korral ilma mõjuva põhjuseta keeldunud pakutud sobivast tööst või osalemast tööturuteenuses või vallavalitsuse korraldatavas iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalteenuses või õppeprotsessis;
  2) isikule, kellel endal või kelle eestkostetaval on õigus elatist saada, kuid kes keeldub elatise saamise kohta dokumenti esitamast või elatist sisse nõudmast;
  3) kui vallavalitsus leiab, et toimetulekutoetuse taotleja või tema perekonna kasutuses või omandis olevad vallas- ja kinnisasjad tagavad temale või perekonnale toimetulekuks piisavad elatusvahendid;
  4) kui toetuse taotleja või tema perekonnaliikmed kasutavad toetusena saadud summasid mitteotstarbekohaselt (alkoholi tarvitamine vms).

  (6) Vallavalitsus võib perekonnale toimetulekutoetuse arvestamisel võtta eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi suuruse määramisel arvesse perekonnast õppimise tõttu ajutiselt eemalviibiva pereliikme.

  (7) Toimetulekutoetuse saajale, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, makstakse koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot.

  (8) Arvestatud toimetulekutoetuse summa maksab vallavalitsus kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates toimetulekutoetuse taotlejale tema pangakontole, teise isiku pangakontole, arvestades taotleja eelnevalt väljendatud vastavasisulist soovi.

  (9) Taotleja perekonna sissetulekute varjamise või valeandmete esitamise korral lõpetatakse toetuste määramine kogu eelarveaastaks ning alusetult väljamakstud summad nõutakse kohtu korras tagasi.

§ 5.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 01. juunil 2012.

Arno Vares
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json