Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Meremäe vallateede seisundinõuded

Väljaandja:Meremäe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.04.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 12.12.2013, 62

Meremäe vallateede seisundinõuded

Vastu võetud 30.03.2011 nr 6
jõustumine 05.04.2011

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, teeseaduse § 10, majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.12.2002 määruse nr 45 „Tee seisundinõuded“ alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega reguleeritakse tee seisundinõudeid (edaspidi seisundinõuded), mis kehtivad Meremäe valla omandis olevatel teedel (edaspidi teedel) ja erateedel mille kohta on sõlmitud tee avaliku kasutuse leping (edaspidi lepingulistel teedel).

  (2) Seisundinõuetega määratletakse tee seisund, mis võimaldab ohutult liigelda liiklusseaduse alusel kehtestatud liikluseeskirja ning tee ja tee kaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise nõudeid täites.

§ 2.   Seisundinõuete täitmise kohustuslikkus

  (1) Seisundinõuete täitmine on kohustuslik kõigile avalikult kasutatavate teede omanikele. Teemaal asuvate rajatiste ja tehnovõrkude seisundinõuete täitmise eest vastutab nende omanik.

  (2) Tee seisund peab vastama vähemalt käesoleva määrusega kehtestatud tasemele. Teed, mille kohta on sõlmitud tee avaliku kasutuse leping, nende seisundi nõuded tagab Meremäe vald. Erateed, mille kohta tee avaliku kasutuse leping puudub, tagab seisundi nõuded maaomanik.

  (3) Ohutuks liiklemiseks vaba ruumi kindlustab tee omanik teeseaduse § 19 lõike 2 alusel kehtestatud tee projekteerimise normide ja nõuete kohaselt.

§ 3.   Seisundinõuetele mittevastav teelõik ja liikluskorraldusvahendid

  (1) Teelõigul, millel ei ole tagatud nõutav seisunditase ning kus seetõttu on ohutu liiklemine raskendatud, tähistatakse liikluspiirangud vastavate liikluskorraldusvahenditega. Juhul kui kehtestatud piirangud ei loo tingimusi ohutuks liiklemiseks, sulgeb Meremäe Vallavalitsus tee vastava korraldusega.

  (2) Liikluskorraldusvahendite paigaldamisel järgitakse Eesti standardeid EVS 613:2001 „Liiklusmärgid ja nende kasutamine“ EV ST 614-92 „Teemärgised ja nende kasutamine“. Kooskõlastatult vallavalitsusega võib katseliselt kasutada ka teisi liikluskorraldusvahendeid.

§ 4.   Üldised seisundinõuded

  Üldised seisundinõuded:
  1) teemaa peab olema puhastatud, bussi ootekojad peavad olema koristatud;
  2) teel hukkunud loomad ja liiklust ohustavad esemed peavad olema eemaldatud;
  3) teelt ja tee kaitsevööndist peavad olema kõrvaldatud loata paigaldatud liiklusmärgid ja liiklusvälised teabevahendid, samuti liiklusele ohtlikuks osutuda võivad langemisohtlikud puud;
  4) nähtavust piiravad rajatised, puud või põõsad või nende võrad peavad olema kõrvaldatud tee muldkeha nõlvalt ja külgkraavidest;
  5) teenõlvadel ei või olla erosiooni ega uhtumisi, mis ohustavad nõlva stabiilsust;
  6) sõidu- ja kõnniteelt peab olema tagatud vee äravool;
  7) defektsed tähispostid peavad olema asendatud;
  8) liiklusmärgid peavad olema puhtad, loetavad ja reflekteeruvad 30 m kauguselt, 95% märgi pinnast peab olema vigastusteta.

§ 5.   Omanikujärelvalve

  Meremäe Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus), korraldab tee seisundi kehtestatud seisundinõuetele vastavuse üle järelvalvet vallateedel ja lepingulistel teedel.

§ 6.   Kattega tee

  Kattega tee on tee, mille sõidu- või käiguosa pinna moodustab orgaanilise või mineraalse sideainega töödeldud mineraalmaterjali kiht (asfaltbetoonkate, tsementbetoonkate, mustkate jne), kiviparkett või munakivisillutis.

§ 7.   Ristmikel ja erineva seisundinõuetega teede ühinemisel kehtivad nõuded

  Peale- ja mahasõitude seisund peab vastama teele kehtestatud seisundinõuetele teemaa ulatuses.

§ 8.   Kattega tee seisundinõuded

  (1) Teekate:
  1) praod laiusega kuni 2 cm ja teekatte murenemine sügavusega kuni 2,5 cm, võib esineda maanteel 15. november kuni 15. juuni, tänaval võib esineda 15. november kuni 1 juuli;
  2) augud läbimõõduga alla 20 cm ja sügavusega 2,5 kuni 5 cm, võib esineda maanteel 15. november kuni 15.juuni, tänaval võib esineda 15. november kuni 1. juuli;
  3) augud läbimõõduga üle 20 cm ja sügavusega üle 5 cm maanteel ja tänaval võib esineda 15. november kuni 1. juuni;
  4) roopa lubatud suurim sügavus on 4 cm.

  (2) Teepeenar:
Kindlustatud teepeenra seisund peab vastama katte seisundile, tugipeenar ei tohi takistada vee äravoolu ja ei või olla kõrgem või madalam sõidutee katte või kindlustatud peenra servast rohkem kui 5 cm.

  (3) Külgnähtavus:
  1) külgnähtavus külgkraavi välisservast, selle puudumisel mulde alumisest servast, peab olema vähemalt 1 m;
  2) tänaval, kus lubatud piirkiirus on üle 50 km tunnis ja puudub valgustus: külgnähtavus külgkraavi välisservast, selle puudumisel mulde alumisest servast, peab olema vähemalt 1 m.

  (4) Heakorratööd:
  1) rohu lubatud suurim kõrgus: maantee eraldusribal, teepeenral ja haljasribal on 40 cm;
  2) rohu lubatud suurim kõrgus: tänava eraldusribal ja teemaal tänavaäärsel haljasalal on 15 cm.

  (5) Tehnovõrkude kaevud ja kaped (maakraani kaaned):
  1) Kaas võib olla kõrgemal või madalamal teekatte pinnast 2 cm.

§ 9.   Kruusatee

  Kruusatee on tee, tänav, parkla jne, mille pealiskiht on kruusast, kruus- või killustikliivast, killustiksõelmetest.

§ 10.   Kruusatee seisundinõuded

  (1) Pealispind:
  1) põikprofiili kalle alla 1 %;
  2) roopad ja ebatasasused sügavusega alla 15 cm.

  (2) Külgnähtavus:
  1) külgnähtavus külgkraavi välisservast, selle puudumisel mulde alumisest servast, peab olema kohalikul maanteel ja tänaval, kus lubatud piirkiirus on üle 50 km tunnis ja puudub valgustus: vähemalt 0,5 m;
  2) külgnähtavus maanteeristmikel ja tänavaristmikel, kus lubatud piirkiirus on üle 50 km/tunnis ja puudub valgustus: ristmikule lähemal kui 5 meetrit peab olema tagatud 2 m võrra laiem külgnähtavus.

  (3) Heakorratööd:
  1) rohu niitmise sagedus teepeenralt hooaja jooksul 2 korda;
  2) rohu lubatud maksimaalne kõrgus niitmise järgselt on 15 cm.

§ 11.   Talihoolduse nõuete kehtivus

  (1) Talihoolduse nõuded kehtivad talviste teeolude (lumi, tuisk jne) korral.

  (2) Ajaperioodi talihoolduse teostamiseks ei määratleta. Talihooldust teostatakse vastavalt talihoolde tööde teostamise vajadusele.

§ 12.   Talihoolduses kasutatavad mõisted

  Mõisted:
  1) rasked ilmaolud - lumesadu üle 10 cm lund 24 tunni jooksul, tuisk kestusega üle 6 tunni,
  2) hooldustsükli aeg – ajavahemik, mille jooksul taastatakse nõutav seisunditase. Hooldustsükli aega arvestatakse maanteel alates libeduse tekkest, lumesaju või tuisu lõpust või sõidujälgede vahelise lumekihi seisundinõuetes lubatud paksuse ületamisest, tänava hooldustsükli aega arvestatakse libeduse tekkest või lumesaju või tuisu algusest;
  3) lumesus – teel paikneva lume iseloomustus – kohev lumi, sulalumi (märg lumi), lörts või soola ja lume segu, mis on määratletud lume paksuse ja paigutusega;
  4) lumetõrje – lume eemaldamine teelt;
  5) talihooldus – libedustõrje, lumetõrje, kinnisõidetud lume ja jääkonaruste tasandamine ja karestamine, lume äravedu ning liikluskorraldusvahendite hooldamine.

§ 13.   Rasked ilmaolud

  (1) Raskete ilmaoludega piirkonna kehtestab Meremäe Vallavalitsus vastava korraldusega talihooldust teostava isiku ettepanekul.

  (2) Raskete ilmaolude piirkonnas pikeneb hooldustsükli aeg vallavalitsuse poolt määratud aja võrra.

§ 14.   Teede, tänavate, parklate jne talvised seisundinõuded

  (1) Lumesus:
  1) kohev lumi alla 12 cm;
  2) sulalumi või lörtsi segu alla 6 cm;
  3) lumevallide vahe kohalikul maanteel mõõdetuna teepinnalt 4m või kitsamal teel vähemalt sõiduraja laius.

  (2) Tasasus:
Roopad või ebatasasused peavad olema kinnisõidetud lumes alla 10 cm.

§ 15.   Teede hooldamine talveperioodil

  (1) Normaalse ilmastiku korral tuleb lumetõrjet teostada alates 12 cm paksusest lumekihist.

  (2) Kõik üldkasutatavad teed, tänavad, parklad jne peavad olema hooldatud maksimaalselt 36 tunni jooksul.

  (3) Eritingimuste korral ( tugev lumesadu, tuisk):
  1) hooldatakse esmajärjekorras sõidetavad teed, kus sõidavad koolibussid, tuletõrje veevõtukohtade juurde viivad teed ja avahooldajatele vajalikud teed;
  2) järgmisena hooldatakse juurdepääsud Meremäe Koolile, Meremäe valla turvakorterile ja perearstikeskusele, Meremäe vallamaja parkla ja Obinitsa külakeskuse õu ja parkla;
  3) järgmisena hooldatakse lumest kõik ülejäänud üldkasutatavad teed ja tänavad;
  4) elamuteni viivaid teid hakatakse hooldama, kui punktides 1 ja 2 toodud teed on sõidetavad. Võimalusel eelistada ajaliselt kohti, kuhu teadaolevalt on vajalik regulaarne ligipääs.

§ 16.   Talihoolduse päevik

  Hooldustööde teostaja on kohustatud pidama talihoolduse päevikut.

§ 17.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 05.aprillil 2011.

Arno Vares
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json