Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Karksi-Nuia Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Karksi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 12.12.2013, 80

Karksi-Nuia Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 19.09.2007 nr 52

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, Karksi valla põhimääruse § 40 lõike 3 ning rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Karksi-Nuia Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Karksi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, kelle eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

  (2) Raamatukogu ametlik nimi on: eesti keeles - Karksi-Nuia Raamatukogu, inglise keeles – Karksi-Nuia Library.

  (3) Raamatukogu asukoht on Eesti Vabariik ja aadress on Viljandi mnt 1, 69104 Karksi-Nuia, Karksi vald.

  (4) Raamatukogu tegutseb talle kinnitatud eelarve piires, raamatukogul on oma nime ja Karksi valla vapi kujutisega dokumendiplangid. Raamatukogul võib olla oma sümboolika.

  (5) Raamatukogu põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Karksi Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu)

  (6) Raamatukogu juhindub oma tegevuses kehtivast seadusandlusest, Karksi valla õigusaktidest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist ning käesolevast põhimäärusest.

  (7) Raamatukogu struktuuris on Karksi-Nuia Turismiinfokeskus.

§ 2.   Ülesanded

  Tegevuse eesmärkide täitmiseks raamatukogu:
  1) osutab tasuta põhiteenuseid (teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus) Karksi valla elanikele ning teistele soovijatele vastavalt rahvaraamatukogu seadusele, teistele õigusaktidele ning raamatukogu kasutamise eeskirjale;
  2) tagab avalikule teabele juurdepääsu üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu, korraldab soovijate eelregistreerimise ning abistab elanikke riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks;
  3) komplekteerib, säilitab ja teeb kasutajatele kättesaadavaks oma kogud ja elektroonilised andmebaasid;
  4) osutab tasulisi eriteenuseid. Eriteenuste eest võetava tasu suuruse kinnitab vallavalitsus;
  5) korraldab raamatukogudevahelist laenutust;
  6) teeb teatme-bibliograafilist tööd;
  7) korraldab raamatunäitusi ja teisi kirjandusüritusi;
  8) osaleb valla arengukava väljatöötamises ja kultuurielu koordineerimises;
  9) koordineerib raamatukoguteenindust oma teeninduspiirkonnas asuvate teiste raamatukogudega;
  10) teeb koostööd teiste Eesti raamatukogudega;
  11) kogub, korrastab ja levitab Karksi valda ja Lõuna-Viljandimaad käsitlevat turismiinfot.

§ 3.   Juhtimine

  (1) Raamatukogu tööd juhib direktor.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja konkursi korra kehtestab vallavalitsus.

  (3) Direktoriga sõlmib töölepingu vallavanem. Direktoriga sõlmitakse tähtajaline või tähtajatu tööleping.

  (4) Direktoril peab olema kõrgharidus. Kui direktoril ei ole raamatukogunduse või infoteaduste kõrgharidust, peab tal olema raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni neljas aste.

  (5) Raamatukogu direktor:
  1) tagab raamatukogule pandud ülesannete täitmise;
  2) vastutab raamatukogu üldseisundi, arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase ning otstarbeka kasutamise eest;
  3) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud raamatukogu töötajatega;
  4) töötab välja ja kinnitab raamatukogu sisekorraeeskirjad ja töötajate ametijuhendid;
  5) sõlmib lepinguid oma pädevuse piires;
  6) esitab eelarve projekti vallavalitsuse poolt kehtestatud tähtajal;
  7) annab välja raamatukogu töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju;
  8) tagab raamatupidamisalaste dokumentide ning tööaja arvestustabelite esitamise ettenähtud ajaks vallavalitsuse raamatupidamisele;
  9) esindab raamatukogu omavalitsusorganites, organisatsioonides ning suhetes elanikkonnaga oma pädevuse piires;
  10) täidab muid ülesandeid.

§ 4.   Kogud, teenindus ja lugeja

  (1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.

  (2) Raamatukogu teeninduspiirkonna määrab vallavalitsus.

  (3) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab vallavolikogu.

§ 5.   Vara ja finantseerimine

  (1) Raamatukogu valduses olev vara on Karksi valla omandis.

  (2) Raamatukogu valdab, kasutab ja käsutab tema valduses olevat vara vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

  (3) Raamatukogu eelarve on vallaeelarve üheks osaks, milles leiavad kajastamist kõik tulud ja kulud.

  (4) Raamatukogu finantseeritakse:
  1) vallaeelarvest;
  2) riigieelarvest;
  3) annetustest;
  4) raamatukogu põhitegevusega seotud tasulistest teenustest;
  5) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

§ 6.   Kontroll, järelevalve ja aruandlus

  (1) Raamatukogu juhtimist ja tegevust kontrollib vallavalitsus.

  (2) Raamatukogu raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab vastavalt raamatupidamise seadusele, raamatupidamistoimkonna ja rahandusministri poolt kehtestatud juhenditele ning Karksi valla õigusaktidele tsentraliseeritult vallavalitsus.

  (3) Raamatukogu esitab statistilise ja sisulise töö aruanded riigi ja Karksi valla õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

§ 7.   Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub vallavolikogu otsusel.

  (2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Karksi-Nuia Linnavolikogu 22.09.1999.a määrus nr 34 „Karksi-Nuia Linnaraamatukogu põhimääruse kinnitamine”.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. oktoobril 2007. a.

Heino Luik
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json