Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord

Väljaandja:Audru Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.12.2014, 11

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord

Vastu võetud 27.11.2014 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lõike 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 ja Audru Vallavolikogu 10.10.2013 määruse nr 26 „Audru valla põhimääruse kinnitamine“ § 57 lõike 1 alusel

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Audru valla arengukava (edaspidi arengukava) ja Audru valla eelarvestrateegia (edaspidi eelarvestrateegia) algatamise, koostamise, avalikustamise, kinnitamise ja muutmise kord ning nõuded sisule.

§ 2.  Mõisted ja üldsätted

 (1) Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ning investeeringuteks toetuse taotlemisel.

 (2) Arengukava on valla pika- ja lühiajalise arengu eesmärke määrav ja nende elluviimise tegevusi kavandav dokument, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi ning on aluseks erinevate eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele.

 (3) Eelarvestrateegia on valla arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks kavandatavate tegevuste finantsplaan, mis on arengukavaga seotud iseseisev dokument.

 (4) Arengukava ja eelarvestrateegia peavad hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat.

2. peatükk Arengukava 

§ 3.  Algatamine ja koostamine

 (1) Arengukava koostamise algatab Audru Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) oma otsusega Audru vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ettepanekul või omal algatusel.

 (2) Arengukava koostamist koordineerib vallavalitsuse arendusspetsialist (edaspidi arendusspetsialist). Vallavalitsus võib arengukava koostamiseks moodustada töögruppe või komisjone, mille töösse kaasatakse vastavalt vajadusele liikmeid avalikust ja erasektorist.

 (3) Arengukava peab sisaldama järgmiseid osasid:
 1) hetkeolukorra analüüs;
 2) arengustrateegia;
 3) visioon;
 4) tegevuskava;
 5) eelarvestrateegia.

 (4) Tegevuskava sisaldab aastatele jagatud tegevuste loetelu, mis on vajalikud strateegiliste eesmärkide saavutamiseks koos maksumuse, finantseerimisallikate ja teostaja määratlemisega.

§ 4.  Heakskiitmine ja avalikustamine

 (1) Arengukava eelnõu kiidab heaks ja suunab avalikustamisele volikogu. Volikogu otsustab avalikustamisele suunamisel:
 1) avaliku väljapaneku aja ja koha;
 2) ettepanekute esitamise aja ja viisi;
 3) avaliku arutelu toimumise aja ja koha.

 (2) Arengukava avalikustamise korraldab arendusspetsialist teatades Pärnu Postimehes, valla kodulehel ja võimalusel vallalehes avaliku väljapaneku alguse, kestuse ja koha ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha.

 (3) Avalik väljapanek kestab vähemalt kaks nädalat, mille kestel on igal isikul õigus esitada ettepanekuid.

 (4) Avaliku väljapaneku tulemuste arutamiseks korraldab vallavalitsus avaliku arutelu, mille jooksul on võimalik esitada täiendavaid ettepanekuid.

 (5) Arendusspetsialist koostab avalikustamisel esitatud ettepanekute kohta kokkuvõtte ning esitab ettepanekud vallavalitsusele seisukoha võtmiseks.

 (6) Vallavalitsus esitab arengukava eelnõu koos esitatud ettepanekute ja oma seisukohaga vallavolikogule.

§ 5.  Kinnitamine

 (1) Vallavolikogu kinnitab arengukava oma määrusega hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 15. oktoobriks.

 (2) Vallavalitsus avalikustab arengukava ning vallavolikogu ja vallavolikogu komisjonide istungite protokollid arengukava menetlemise kohta Audru valla veebilehel seitsme tööpäeva jooksul arengukava vastuvõtmisest arvates.

§ 6.  Ülevaatamine ja muutmine

 (1) Igal aastal koostab arendusspetsialist Audru valla konsolideerimisgrupi majandusaasta tegevusaruande osana ülevaate arengukava täitmisest eelmisel eelarveaastal.

 (2) Ülevaatamise käigus selgitatakse välja arengukava muutmise vajadus. Muutmine on kohustuslik, kui kehtiv arengukava ei hõlma jooksva aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat.

 (3) Arengukava muutmise algatab vallavolikogu vallavalitsuse ettepanekul. Arengukava muutmine toimub käesoleva määruse §-des 3 – 5 sätestatud korras.

3. peatükk Eelarvestrateegia 

§ 7.  Algatamine ja koostamine

 (1) Eelarvestrateegia koostamise algatab vallavolikogu oma otsusega vallavalitsuse ettepanekul või omal algatusel.

 (2) Eelarvestrateegia koostamist koordineerib vallavalitsuse finantsjuht (edaspidi finantsjuht).

 (3) Eelarvestrateegias esitatakse:
 1) Audru valla majandusliku olukorra analüüs ja prognoos eelarvestrateegia perioodiks;
 2) eelarvestrateegia vastuvõtmisele eelnenud aasta tegelikud, jooksva aasta eeldatavad ja eelarvestrateegia perioodiks prognoositavad põhitegevuse tulud vähemalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 7 lõike 1 või § 14 lõike 1 detailsuses, eeldatavad põhitegevuse kulud vähemalt § 8 lõike 1 või § 15 lõike 1 detailsuses, investeerimistegevuse eelarveosa olulisemad tegevused ja investeeringud koos kogumaksumuse prognoosi ja võimalike finantseerimisallikatega, eeldatav finantseerimistegevuse maht ning likviidsete varade muutus;
 3) informatsioon eelarvestrateegia perioodiks kavandatavatest kohalike maksude ja maamaksu muudatustest;
 4) ülevaade vallavalitsuse ja tema hallatavate asutuste majandusolukorrast, sealhulgas arvnäitajad, mis on vajalikud põhitegevuse tulemi ja netovõlakoormuse määra arvutamiseks;
 5) vallavalitsuse ja tema hallatavate asutuste põhitegevuse tulem eelmisel aastal, jooksvaks aastaks prognoositud ja eelarvestrateegia perioodi igaks aastaks prognoositav põhitegevuse tulem vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse §-le 33 iga aasta lõpu seisuga;
 6) vallavalitsuse ja tema hallatavate asutuste tegelik netovõlakoormus eelmisel aastal, jooksvaks aastaks prognoositud ja eelarvestrateegia perioodiks prognoositav netovõlakoormus vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse §-le 34 iga aasta lõpu seisuga;
 7) muu vallavalitsuse ja tema hallatavate asutuste finantsjuhtimise korraldamiseks oluline informatsioon.

 (4) Eelarvestrateegias võib põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud ning investeeringud planeerida täiendavalt ka tegevuste kaupa.

 (5) Eelarvestrateegias võib ette näha kavandatud tulude ületamise korral rahastatavate täiendavate tegevuste nimekirja.

 (6) Eelarvestrateegias võib kavandada kohaliku omavalitsuse üksuse ja tema arvestusüksuse põhitegevuse tulemi lubatavast väärtusest väiksemana:
 1) kaheks mittejärjestikuseks aastaks;
 2) järgmiseks eelarveaastaks, kui jooksva aasta eelarve põhitegevuse tulem on kavandatud mitte väiksemana kui null.

 (7) Vallavalitsuse hallatavad asutused kohustuvad vallavalitsuse nõudmisel esitama eelarvestrateegia koostamiseks vajaliku informatsiooni hiljemalt 15. märtsiks.

§ 8.  Heakskiitmine, avalikustamine ja kinnitamine

 (1) Eelarvestrateegia heakskiitmine, avalikustamine ja kinnitamine toimub käesolevas paragrahvis reguleerimata osas määruse §-des 4 ja 5 sätestatud korras.

 (2) Eelarvestrateegia avalikustamise ja avalikustamisel esitatud ettepanekute kohta kokkuvõtte koostamise korraldab finantsjuht.

 (3) Vallavalitsus esitab Rahandusministeeriumile eelarvestrateegia tegevusvaldkondade kaupa eelarveaastale eelneva aasta 30. oktoobriks.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 9.  Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Siim Suursild
vallavanem

Katri Pruul
vallasekretär