Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Jõgeva valla ametiasutuste palgajuhend

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.02.2022, 32

Jõgeva valla ametiasutuste palgajuhend

Vastu võetud 30.11.2017 nr 4
RT IV, 12.12.2017, 8
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.07.2020RT IV, 24.07.2020, 327.07.2020, rakendatakse 1. augustist 2020
27.01.2022RT IV, 04.02.2022, 1107.02.2022, rakendatakse alates 1.01.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 35 ja 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 63 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Jõgeva valla ametiasutuste palgajuhendiga (edaspidi palgajuhend) määratakse kindlaks Jõgeva valla ametiasutuste teenistujate töö tasustamise korraldus, tingimused ja tasu maksmise põhimõtted.

§ 2.   Määruse eesmärk

  Palgajuhend peab tagama, et igal teenistujal on selgus:
  1) millistest komponentidest tema palk või töötasu koosneb;
  2) milline on nende osakaal kogupalgas;
  3) kuidas ja mille alusel tema palk või töötasu kujuneb.

§ 3.   Üldpõhimõtted

  (1) Teenistujate palkade määramisel ja töötasude kokku leppimisel ning maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest, töölepingu seadusest ning palgajuhendist.

  (2) Ametiasutus maksab ametnikele palka ning töötajatele töötasu sarnastel alustel.

  (3) Ametiasutuse teenistujate põhipalga ja teised tasukomponendid määrab ametiasutuse juht.

§ 4.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) lisatasu – põhi- ja muutuvpalgale lisaks makstav täiendav tasu;
  2) muutuvpalk – teenistuja palga ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana, preemiana erakordsete teenistusalaste saavutuste eest või lisatasuna ülesannete eest, mis ületavad kokkulepitud töömahtu, ei tulene töö sisust või ei ole seotud teenistuskoha eesmärgiga;
  3) palk – teenistuja põhipalk koos muutuvpalga ja lisatasudega;
  4) põhipalk – teenistujale määratud kuupalgamäär;
  5) preemia – erakordsete teenistusalaste saavutuste eest kohaldatav ergutus;
  6) teenistuja – Jõgeva valla ametiasutuse teenistujate koosseisus ettenähtud ametikohale nimetatud ametnik või töökohale võetud töötaja;
  7) tulemuspalk – muutuvpalga üks komponent, mida võib teenistujale maksta silmapaistvate tulemuste eest seatud eesmärkide saavutamisel;
  8) töötasu – töölepingu alusel töötajale makstav tasu.

§ 5.   Tasukomponendid

  Teenistujatele tasu maksmisel kasutatakse järgmisi tasukomponente:
  1) põhipalk;
  2) tulemuspalk;
  3) lisatasu;
  4) preemia.

§ 6.   Põhipalk

  (1) Põhipalk on ametniku palga või töötaja töötasu fikseeritud osa, mis on määratud teenistuskoha teenistusülesannete ja vastutuse ning teenistuja tööalase kompetentsuse, töötulemuse ja töö eripära iseloomustavate näitajate (nt töö intensiivsus, võrdlus palgaturuga, materiaalne vastutus, asendamise kohustus jms) alusel.

  (2) Teenistuskohtade palgagruppidele vastab põhipalga vahemik, mis määrab vastavasse palgagruppi kuuluvate teenistuskohtade põhipalga miinimum- ja maksimummäära.

  (3) Teenistujate põhipalga astmestik:

PalgagruppPalgavahemikTeenistuskohad
I1600–2600Juhid (struktuuriüksuste juhid)
II1400–2200Peaspetsialistid/vanemspetsialistid (osalevad valdkonna arendamises ning lahendavad iseseisvalt keerukaid ülesandeid ja nõustavad oma spetsiifilises töövaldkonnas)
III1300–1800Spetsialistid (täidavad keerukamaid ülesandeid, vähem reguleeritud tööülesandeid ja nõustavad oma spetsiifilises töövaldkonnas)
IVRiiklik alampalk–1300Abipersonal (toetavad protsesse ning täidavad rutiinseid ja ühetaolisi tegevusi)

[RT IV, 04.02.2022, 11 - jõust. 07.02.2022, rakendatakse alates 1.01.2022]

  (4) Kui teenistujale kohaldatakse katseaega, on teenistuja põhipalk katseajal üldjuhul 10% madalam katseajajärgsest põhipalgast.

§ 7.   Tulemuspalk

  (1) Tulemuspalka makstakse teenistujale, kelle töö mõõtmine on võimalik projekti või projekti etapi tulemuse hindamise teel või teenistuja poolt tehtud arendusettepanekute eest, mis leiavad rakendamist, tähtsate või erakorraliste projektide ja ülesannete eduka täitmise ning põhiülesandevälise projekti eduka lõpetamise eest.

  (2) Tulemuspalka makstakse teenistuja töötulemuste perioodilise hindamise tulemusel, tingimusel, et eelmiseks perioodiks püstitatud eesmärgid on saavutatud.

  (3) Tulemuspalga maksmise ja selle suuruse määramisel arvestatakse iga teenistuja individuaalset panust eesmärkide saavutamisel (töö intensiivsus, töö kvaliteet, tähtaegadest kinnipidamine, töö efektiivsus, operatiivne tegutsemine ootamatutes situatsioonides jms).

  (4) Ametiasutuse heade tulemuste korral makstakse tulemustasu kõikidele teenistujatele võrdsetel alustel.

  (5) Tulemuspalga suuruse määramisel peab arvestama, et kogu muutuvpalga osakaal ei tohi ületada 20% teenistuja aastasest põhipalgast.

§ 8.   Lisatasud

  (1) Teenistujale makstakse järgmisi lisatasusid:
  1) ametijuhendiväliste ülesannete täitmise eest;
  2) äraoleva teenistuja asendamise eest;
  3) ületunnitöö, valveaja, öötöö või riigipühal töötamise eest.

  (2) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest makstakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Täiendavateks teenistusülesanneteks loetakse ametijuhendis või õigusaktides fikseerimata ülesandeid, mis oluliselt suurendavad teenistuja töömahtu ja mida talle annab vahetu juht või mille täitmine toimub seaduse alusel.

  (3) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest määratakse ühekordse või tähtaegse lisatasuna, kuid mitte kauemaks kui kuueks kuuks. Lisatasu maksmise aluseks olevas dokumendis näidatakse täiendavate teenistusülesannete sisu ja periood, mille eest lisatasu makstakse ning lisatasu suurus.

  (4) Puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest võib üldjuhul maksta teenistujale asendustasu, kui asendamine ei ole ettenähtud teenistuja ametijuhendis. Kui asendamine on ettenähtud teenistuja ametijuhendis, makstakse lisatasu juhul, kui teenistujat ei vabastata asendamise ajaks oma ülesannete täitmisest ja teenistuja töömaht seetõttu märgatavalt suureneb.

  (5) Ettepaneku teenistuja ülesannete panemiseks teisele teenistujale teeb vahetu juht. Ülesannete määramise ja lisatasu maksmise ulatuse otsustab ametiasutuse juht.

  (6) Kui teenistujale makstakse lisatasu ületunnitöö, valveaja, öötöö või riigipühal töötamise eest, peavad töötatud tunnid või valveaeg kajastuma arvestusperioodi kohta peetavas tööajatabelis ning lisatasu tuleb maksta välja sama arvestusperioodi lõpus.

  (7) Projektis palga või töötasu arvestamise ja maksmise tingimuseks on, et palk või töötasu on käsitletav kas rahalise või mitterahalise abikõlbliku kuluna või on ette nähtud valla eelarves projektiga seotud lisafinantseeringu vahenditest.

§ 9.   Preemia

  (1) Teenistujale võib maksta preemiat erakordsete teenistusalaste saavutuste eest.

  (2) Käskkiri preemia maksmiseks peab olema motiveeritud.

  (3) Katseajal ja distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal preemiat ei maksta.

  (4) Samade ülesannete täitmisega seoses teenistujale lisatasu ja preemiat samaaegselt ei maksta.

§ 10.   Soodustused

  (1) Teenistujate suhtes võib rakendada soodustusi, et toetada teenistujate tervise ja töövõime säilimist, soodustada kvalifitseeritud töötajaskonna hoidmist, otsimist ja arendamist ning võimaldada teenistujatele konkurentsivõimelisi teenistustingimusi.

  (2) Mitterahaliste soodustuste kohaldamise pädevus on ametiasutuse juhil.

  (3) Soodustusi rakendatakse kõikidele teenistujatele võrdsetel alustel.

§ 11.   Palga ja töötasu maksmise aeg ja viis

  (1) Palka ja töötasu makstakse üks kord kuus töötatud kuule järgneva kuu 10. kuupäeval.

  (2) Teenistuja palk või töötasu kantakse üle teenistuja poolt määratud pangakontole. Kui palgapäev langeb riigi- või rahvuspühale või puhkepäevale, makstakse palk ja töötasu välja sellele eelneval tööpäeval.

  (3) Teenistujale väljastatakse elektrooniliselt teatis arvestatud palga ja töötasude, puhkusetasu ja neist tehtud kinnipidamiste, samuti tema eest arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu kohta.

  (4) Palga maksmisega viivitamise korral maksab ametiasutus viivist iga viivitatud päeva eest vastavalt võlaõigusseadusele.

§ 12.   Puhkus ja puhkusetasu

  (1) Juhtide, peaspetsialistide ja spetsialistide põhipuhkus on 35 kalendripäeva, abipersonali põhipuhkus on 28 kalendripäeva.

  (2) Puhkusetasu kantakse teenistuja pangakontole hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või teenistuja soovi korral järgmisel palgapäeval.

§ 13.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json