Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Mustvee Vallavalitsuse palgajuhend

Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.12.2017, 12

Mustvee Vallavalitsuse palgajuhend

Vastu võetud 29.11.2017 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 35 ja 36 alusel ning avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Palgajuhend (edaspidi juhend) on Mustvee Vallavalitsuse kui ametiasutuse ametnikele palga ja töötajatele töötasu määramise ja maksmise kord, milles nähakse ette põhipalga vahemikud, samuti palga ja töötasu maksmise aeg ja viis, muutuvpalga ning muude lisatasude ja hüvitiste maksmise tingimused ja kord.

  (2) Juhendi eesmärk on kehtestada palgasüsteem, tagada teenistujatele ja töötajatele konkurentsivõimelise tasu maksmine, luua selgus, millistest komponentidest teenistuja palk või töötaja töötasu koosneb, et tagada teenistujate võrdne kohtlemine.

  (3) Juhendi täitmine on ametiasutuses kohustuslik.

§ 2.   Palga või töötasu määramine

  (1) Ametniku nimetab ametisse vallavanem ning määrab käskkirjaga ametniku põhipalga. Ametisse nimetamise käskkirjaga määratakse ka kõik teised ametniku palga muudatused. Põhipalga määramisel lähtutakse ametijuhendis sätestatud ja ametikohal nõutavast teadmiste ja oskuste tasemest, tegevuse ulatusest ning vastutuse määrast.

  (2) Töötajaga sõlmib töölepingu vallavanem ja määrab töötasu. Töölepinguga vormistatakse ka kõik muud töötasu muudatused. Töötajale töötasu määramisel lähtutakse töökohal nõutavast teadmiste ja oskuste tasemest, töö keerukusest ning töötaja vastutuse määrast.

  (3) Ametiasutuse personalikulude planeerimise alused järgmiseks eelarveaastaks kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (4) Põhipalga määramise aluseks on kinnitatud eelarve, teenistuskohtade koosseis ja käesolev palgajuhend.

§ 3.   Põhipalk ja muutuvpalk

  (1) Teenistujate töö tasustamise aluseks on põhipalga vahemik:

TeenistusgruppPõhipalga vahemikTeenistuskohad
1500 - 800Abipersonal
2750 – 1500Spetsialistid
3900 – 1700 Tippspetsialistid
41200 – 2000 Struktuuriüksuste juhid

  (2) Muutuvpalka makstakse asutuse selleks ettenähtud vahendite olemasolul. Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul teenistuja põhipalgale juurde maksta kokku kuni 20 protsenti teenistuja aastasest põhipalgast.

§ 4.   Tulemuspalk

  (1) Tulemuspalga maksmise aluseks on valla asutuse kollektiivne tulemus. Tulemuspalka makstakse kõikidele teenistujatele võrdsetel alustel.

  (2) Eesmärkide ja tulemuste loetelu, mille eest on järgmisel aastal võimalik maksta tulemuspalka, ning soovitava tulemuse ja täitmise ajakava lepivad teenistuja ja vahetu juht kokku arengu- ja hindamisvestlusel ning see fikseeritakse ametiasutuse või struktuuriüksuse tööplaanis ja teenistuja arengu- ja hindamisvestluste kokkuvõttes.

  (3) Tulemuspalka makstakse ametiasutuse eelarve töötasukuludes erakorralisteks sündmusteks ette nähtud vahendite arvel.

  (4) Ettepaneku teenistuja tulemuspalga suuruse kohta teeb teenistuja vahetu juht. Lõpliku otsuse teenistuja tulemuspalga suuruse kohta teeb vallavanem.

  (5) Tulemuspalga maksmisel tuleb käskkirjas näidata selle maksmise põhjendus ning ajavahemik, mille eest tulemuspalk määratakse.

  (6) Tulemuspalka ei maksta:
  1) teenistujale katseajal;
  2) teenistujale, kelle teenistussuhe oli tulemustasu maksmise aluseks oleva hindamisperioodi jooksul peatunud üle poole hindamisperioodist;
  3) ametnikule distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal;
  4) töölepingu seaduse § 88 lõike 3 kohase kirjaliku hoiatuse saanud töötajale aasta jooksul hoiatuse tegemisest.

§ 5.   Lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest

  (1) Teenistujale lisatasu maksmise ettepaneku teeb vallavanemale teenistuja vahetu juht. Ettepanekus peavad olema kindlaks määratud teenistusülesanded ja ajavahemik, mille jooksul ülesannet täidetakse.

  (2) Lisatasu määratakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Lisatasu maksmine otsustatakse ja vormistatakse üldjuhul enne lisaülesannete täitma asumist vallavanema käskkirja või töölepinguga, milles fikseeritakse lisaülesanded, lisatasu suurus ja ajavahemik, mille jooksul ülesannet täidetakse.

  (3) Käesolevas paragrahvis sätestatud lisatasu on lubatud ühele teenistujale kuus maksta kuni 20 protsenti teenistuja põhipalgast.

  (4) Lisatasu määratakse ühekordse või perioodilise lisatasuna. Kui on alust eeldada, et lisaülesanded muutuvad alaliseks, võib muuta teenistuja ametijuhendit, töölepingut ning vaadata üle tema põhipalk.

§ 6.   Preemia

  (1) Erakordsete teenistusalaste saavutuste eest on vallavanemal õigus määrata teenistujale preemiat. Preemia maksmise ettepaneku koos põhjendustega preemia määramiseks esitab vallavanemale teenistuja vahetu juht.

  (2) Käesolevas paragrahvis sätestatud preemiat ei maksta ametnikule, töötajale distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal ega töölepingu seaduse § 88 lõike 3 kohase kirjaliku hoiatuse saanud töötajale aasta jooksul hoiatuse tegemisest.

§ 7.   Asendustasu ja eritingimustes töötamise tasu

  (1) Ametnikule puuduva teenistuja ülesannete andmisel ja lisatasu maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seaduse §-st 57 arvestades kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 542 tuleneva erisustega.

  (2) Puuduva teenistuja teenistusülesannete täitmise eest juhul, kui teenistuja ei ole asendamise ajal vabastatud oma ülesannete täitmisest, makstakse asendamise ajal ühele teenistujale lisatasu maksimaalselt 20 protsenti asendatava teenistuja põhipalgast. Kui puuduva teenistuja ülesanded jagatakse mitme teenistuja vahel, on lubatud asendajatele maksta kokku kuni 60 protsenti asendatava põhipalgast.

  (3) Eritingimustes töötamise lisatasu makstakse ületunnitöö, riigipühal ja ööajal töötamise eest seadusest tuleneval alusel, kui eritingimustes tehtud tööd ei ole võimalik asendada vaba aja andmisega.

§ 8.   Tasustamine tööalasel koolitusel osalemise ja teenistusülesannete täitmise takistuse korral

  (1) Teenistujale säilitatakse tööalasel koolitusel osalemise ajal palk või töötasu.

  (2) Teenistujale säilitatakse palk või töötasu mõistliku aja eest, kui teenistusülesandeid ei täideta lühiajalise isikliku või perekondliku takistuse korral.

§ 9.   Palga ja töötasu arvestamine ja maksmine

  (1) Palga ja töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Palka ja töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil teenistuja täitis talle pandud ülesandeid. Kui teenistujale on kehtestatud täistööajast lühem tööaeg, arvestatakse palka ja töötasu proportsionaalselt tööl oldud aja eest. Tööajaarvestus toimub tööajaarvestuse tabeli alusel ning selle täitmise eest vastutavad vallavanem ja struktuuriüksuste juhid. Palgast ja töötasust arvestab tööandja maha seadusega ette nähtud maksud ja maksed.

  (2) Palka ja töötasu makstakse üks kord kuus ametiasutuse töökorralduse reeglites ja/või töölepingus sätestatud vallavalitsuse poolt kehtestatud palga maksmise tähtajal teenistuja poolt kirjalikult teatatud pangakontole kui ei ole kokku lepitud teisiti. Kui palga ja töötasu maksmise päev on puhkepäev, makstakse palk või töötasu sellele eelneval tööpäeval. Pangakonto muutmisest teavitab teenistuja palgaarvestajat kirjalikult.

  (3) Teenistujale makstakse vajadusel tema kirjaliku taotluse alusel avanssi, mis ei tohi ületada 50% teenistuja ühe kuu palgast.

  (4) Teenistujale väljastatakse teatis arvestatud palga või töötasu, puhkusetasu ja neist tehtud kinnipidamiste, teenistuja eest arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse kohta. Teenistujal on õigus saada selgitusi talle palga või töötasu määranud isikult ja palgaarvestajalt.

  (5) Teenistuja kirjalikul nõusolekul võib ametiasutus tema palgast või töötasust kinni pidada ametiasutuse arvel tehtavate kulude kehtestatud limiiti ületava summa.

§ 10.   Haigushüvitise maksmine

  Haigushüvitist makstakse haigestumise või vigastuse korral vähemalt kolm kalendripäeva kestva töövõimetuslehe alusel seadusega mittehüvitatavate teise ja kolmanda kalendripäeva eest 70% töötaja keskmisest palgast.

§ 11.   Hüvitised

  Teenistujatele võib hüvitada mobiiltelefoni kulud ja isikliku sõiduauto töö- või ametisõitudeks kasutamise kulud või vajadusel võimaldada kasutada ametiautot. Kulude hüvitamise ja ametiauto kasutamise vajadus määratakse vallavalitsuse korralduse või vallavanema käskkirjaga.

§ 12.   Puhkus ja puhkusetasu

  (1) Puhkusetasu arvutamise algdokument on vallavanema kinnitatud puhkuse ajakava. Puhkuse ajakava muutmisel poolte kokkuleppel on puhkusetasu maksmise aluseks vallavanema käskkiri.

  (2) Puhkusetasu arvutatakse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud keskmise töötasu maksmise tingimuste ja korra alusel. Olenemata puhkusetasu väljamakse hetkest, võetakse keskmise töötasu arvutamisel aluseks puhkuse algusele eelnevale eelviimasele tööpäevale eelneval kuuel kalendrikuul teenistuja poolt teenitud palk või töötaja töötasu. Eelneval kuuel kuul muutumatu suurusega palka või töötasu saanule, keskmist töötasu ei arvutata ja maksatakse muutumatu suurusega töötasu. Keskmise töötasu arvutamiseks õppepuhkuse, isapuhkuse ja töövõimetuspensionäri puhkuse korral võetakse aluseks puhkuse alguse päevale eelnenud kuuel kalendrikuul teenitud palk või töötasu.

  (3) Puhkusetasu makstakse teenistuja pangakontole kui ei ole kokku lepitud teisiti eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või teenistuja soovil järgmisel palgapäeval.

  (4) Juhul, kui teenistuja puhkus poolte kokkuleppel katkestatakse või katkeb teenistuja puhkus haiguse tõttu ning teenistujale on puhkusetasu üle kantud, arvestatakse puhkusetasu ümber ja enammakstud summa peetakse kinni järgneva kuu või järgnevate kuude palgast või töötasust

§ 13.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks järgmised määrused:
  1) Avinurme Vallavolikogu 18.04.2016 määrus nr 48 „Avinurme Vallavalitsuse (ametiasutusena) palgajuhendi ja ametiasutuse hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise alused“
  2) Avinurme Vallavolikogu 22.09.2015 määrus nr 32 „Avinurme valla ametiasutuse ja valla ametiasutuse hallatavate asutuste struktuuri kinnitamine“
  3) Kasepää Vallavolikogu 20.03.2013 määrus nr 3 „ Kasepää Vallavalitsuse palgajuhend“
  4) Lohusuu Vallavolikogu 20.03.2013 määrus nr 2 „Lohusuu Vallavalitsuse ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded“
  5) Lohusuu Vallavolikogu 30.03.2017 määrus nr 6 „Lohusuu Vallavalitsuse palgajuhend“
  6) Mustvee Linnavolikogu 25.01.2017 määrus nr 1 „Mustvee Linnavalitsuse kui ametiasutuse palgajuhend“
  7) Saare Vallavolikogu 27.02.2013 määrus nr 3 „Saare Vallavalitsuse teenistujate palgajuhend“

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1.01.2018. a.

Aivar Saarela
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json