HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine Saarde valla koolieelsetes lasteasutustes

Vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine Saarde valla koolieelsetes lasteasutustes - sisukord
Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 12.12.2018, 7

Vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine Saarde valla koolieelsetes lasteasutustes

Vastu võetud 28.11.2018 nr 34
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse Saarde Vallavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste (edaspidi: lasteaed) majandamiskulude, personalikulude ja õppevahendite kulude vanemate poolt kaetava osa määr (edaspidi: osalustasu) ning tasumise kord.

§ 2.   Osalustasu suurus

  Osalustasu suurus ühes kuus ühe lapse kohta on 3,5 % Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast. Vanema poolt kaetava osa suurus arvutatakse täiseurodes, kohaldades ümardamise reeglit. Osalustasu on kuupõhine.

§ 3.   Osalustasu tasumine

  (1) Osalustasu tasub lapsevanem 9 kuu eest aastas (1. september – 31. mai), olenemata lapse lasteaias kohal käidud päevade arvust.

  (2) Osalustasu tasutakse hiljemalt jooksva kuu 25. kuupäevaks Saarde Vallavalitsuse poolt koostatud arve alusel. Lapse puudumisel lasteasutusest olenemata puudumise põhjustest vanemate poolt kaetavas osas ümberarvestust ei tehta.

  (3) Lasteaiakoha kasutamisel suvekuudel (juuni – august) tasub lapsevanem osalustasu ka nende kuude eest.

  (4) Lasteaiakoha mittekasutamise kohta suvekuudel (juuni – august) esitab lapsevanem kirjaliku avalduse lasteaia direktorile hiljemalt 25. maiks.

  (5) Lapsevanem on kohustatud tasuma osalustasu, kui ta on esitanud avalduse lasteaia mittekasutamiseks suvekuudel, kuid teatud põhjustel siiski tekib lapsevanemal vajadus lasteaiakoha kasutamiseks ja ta kasutab seda.

  (6) Osalustasu tasumise kohustus tekib kuust, mil jõustub lasteaia direktori käskkiri lapse lasteaia nimekirja arvamise kohta ja lõpeb lapse nimekirjast väljaarvamise kuu viimase kuupäevaga.

  (7) Vallavalitsuse korraldusega suveperioodil ajutiselt suletud lasteaias (kollektiivpuhkus, ruumide remont) käiva lapse vanem vabastatakse avaldust esitamata tema poolt kaetava osa maksmisest antud perioodil.

§ 4.   Osalustasu soodustused

  (1) Kui peres on kaks või enam last, kes kasutavad kohta lasteaias, siis tasub vanem:
  1) 50% pere teise lapse eest;
  2) kolmanda ja enama lapse eest lapsevanem osalustasu maksma ei pea.

  (2) Osalustasu soodustuste rakendumiseks peavad üks lapsevanem ja tema § 4 lõikes 1 nimetatud lapsed elama Eesti Rahvastikuregistri andmetel Saarde vallas ühel aadressil.

  (3) Vallavalitsusel on õigus teha osalustasu soodustust kuni 50 % ulatuses peredele, kelle kuusissetulek leibkonnas ühe liikme kohta on väiksem kui riiklikult kehtestatud kahekordne toimetulekupiir.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Saarde Vallavolikogu 27. aprilli 2011.a. määrus nr 8 „Saarde valla koolieelsetes lasteasutustes käivate laste vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ (RT IV, 09.05.2014, 47).

  (2) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2019.a.

Kadri-Aija Viik
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json