Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Väike-Maarja valla noortevolikogu põhimäärus

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.12.2018, 30

Väike-Maarja valla noortevolikogu põhimäärus

Vastu võetud 29.11.2018 nr 31

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 9 lõigete 1 ja 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva põhimäärusega sätestatakse Väike-Maarja valla Noortevolikogu (edaspidi noortevolikogu) valimise ning tegevuse alused.

  (2) Noortevolikogu on Väike-Maarja Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) juures tegutsev noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu.

  (3) Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel. Noortevolikogu põhitegevus on kaasata noori aktiivselt osalema ühiskondliku elu korraldamises.

  (4) Noortevolikogu sümboolika kasutamise korra kehtestab juhatus.

  (5) Vallavolikogu ja Väike-Maarja vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) konsulteerivad noortevolikoguga noorsootöö kavandamisel, teostamisel ja hindamisel.

  (6) Noortevolikogu ettepanekud on vallavolikogule ja vallavalitsusele soovitusliku iseloomuga.

§ 2.   Tegevuse eesmärk

  (1) Noortevolikogu eesmärk on esindada noorte huvisid ja arvamust, rääkida kaasa valla noorsootöö korralduslikes küsimustes, julgustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori kohaliku elu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.

  (2) Eesmärgi täitmiseks noortevolikogu:
  1) arutab noori puudutavaid küsimusi;
  2) teeb vallavolikogule ja -valitsusele noorte huvidest ja vajadustest lähtuvaid ettepanekuid;
  3) tutvustab noortele demokraatia põhimõtteid ning korraldab noortele üritusi ja koolitusi, et suurendada noorte teadlikkust ja aktiivsust;
  4) teeb koostööd vallavolikogu, vallavalitsuse ja teiste noortevolikogudega;
  5) esindab Väike-Maarja valla noori maakondliku, riikliku või rahvusvahelise tasandi noorteüritustel;
  6) teeb koostööd valla koolide õpilasesinduste ja noortekeskustega.

§ 3.   Noortevolikogu valimise kord

  (1) Noortevolikogus on 9-15 liiget.

  (2) Noortevolikogu liikmed valitakse üheks aastaks. Valimised on salajased. Valimised kuulutatakse välja vähemalt kaks nädalat enne valimiste toimumist.

  (3) Noortevolikogu valimised toimuvad oktoobrikuu esimesel täisnädalal. Valimised korraldab vallavalitsus koostöös noortevolikogu ja Väike-Maarja Valla Noortekeskusega koolides ja ülevallaliselt.

  (4) Kandideerimis- ja valimisõigus on noortel vanuses 13-26 aastat, kelle registreeritud elukoht on Väike-Maarja vald või kes õpivad valla territooriumil asuvates haridusasutustes.

  (5) Väike-Maarja Gümnaasiumist valitakse noortevolikokku kuni 3, Rakke Koolist kuni 2, Kiltsi Põhikoolist kuni 2 ja Simuna Koolist kuni 2 esindajat.

  (6) Ülejäänud noortevolikogu kohad täidetakse ülevallaliste valimistega.

  (7) Valimistulemuse kohta koostatakse protokoll, mille kinnitab Väike-Maarja Valla Noortekeskuse juhataja.

  (8) Noortevolikogu koosseisu kinnitab vallavalitsus.

§ 4.   Töökorraldus

  (1) Noortevolikogu töövormiks on koosolekud, mis toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole koosseisust. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

  (2) Erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda soovib 2/3 noortevolikogu liikmetest.

  (3) Noortevolikogu koosolekud protokollitakse ning lisatakse järgmiseks päevaks noortevolikogu Google Drive´i. Kokkuvõte protokollist avaldatakse noortevolikogu Facebooki lehel ja valla veebilehel kahe tööpäeva jooksul.

  (4) Noortevolikogu võib moodustada töögruppe, mille juhid määratakse noortevolikogu liikmete hulgast.

  (5) Noortevolikogu koosolekud on üldjuhul avalikud. Noortevolikogu otsuse alusel võib koosoleku kuulutada kinniseks.

  (6) Teade koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra kohta avaldatakse noortevolikogu Facebooki lehel, valla veebilehel ja saadetakse noortevolikogu liikmete e-posti aadressile viis päeva enne koosolekut.

  (7) Uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku ja seda juhatab kuni noortevolikogu esimehe valimiseni vallavanem või tema poolt määratud isik.

  (8) Noortevolikogu juhib esimees, tema äraolekul aseesimees.

§ 5.   Noortevolikogu juhatus

  (1) Noortevolikogu esindab ja selle tööd korraldab juhatus, kuhu kuuluvad esimees ja kaks aseesimeest.

  (2) Noortevolikogu juhatus valitakse noortevolikogu volituste ajaks salajasel hääletusel, mis toimub uue koosseisu esimesel koosolekul.

  (3) Esimees:
  1) korraldab noortevolikogu tööd, kutsub kokku ja juhatab noortevolikogu koosolekuid ning korraldab nende ettevalmistamist;
  2) kinnitab noortevolikogu poolt vastu võetud otsused ja teised noortevolikogu dokumendid;
  3) esitab noortevolikogu otsused ettepanekuna vallavolikogule ja -valitsusele;
  4) täidab teisi talle noortevolikogu poolt pandud ülesandeid.

  (4) Aseesimees:
  1) asendab esimeest tema haigestumisel, tagasiastumisel või muul põhjusel, kui esimees ei saa oma ülesandeid täita;
  2) abistab esimeest esimehe poolt määratud ülesannete piires.

  (5) Noortevolikogu võib esimehe või aseesimehe vabastada enne tähtaega mõjuval põhjusel, kui selle poolt hääletab 2/3 noortevolikogu liikmetest.

  (6) Noortevolikogu juhatus võib määrata erinevate valdkondade töö paremaks juhtimiseks valdkonna juhid.

§ 6.   Õigused ja kohustused

  (1) Noortevolikogul ja tema liikmel on õigus:
  1) arutada noori puudutavaid küsimusi ning teha ettepanekuid vallavolikogule ja -valitsusele;
  2) teha ettepanekuid valla menetluses olevate õigusaktide eelnõude kohta, mis on seotud noorte huvidega ning osaleda ettepanekute arutelul;
  3) kasutada vallavalitsusega kooskõlastatult vallale kuuluvaid ruume koosolekute pidamiseks;
  4) saada informatsiooni õigusaktide eelnõude kohta vallavolikogu ja -valitsuse liikmetelt;
  5) moodustada töörühmi ja algatada teemaarutelusid;
  6) algatada noorteprojekte;
  7) valida oma liikmete hulgast isik või isikud, kes osalevad riiklikes ja rahvusvahelistes noortevõrgustikes;
  8) taotleda tegevuskuludeks toetust.

  (2) Noortevolikogul ja tema liikmetel on kohustus:
  1) arvestada valla noorte ettepanekuid;
  2) aidata kaasa valla noorsootöö arendamisele;
  3) teha koostööd valla koolide õpilasesinduste ning noortekeskustega;
  4) olla informatsiooni vahendajaks vallavolikogu ja vallavalitsuse ning noorte vahel;
  5) esitada kord aastas vallavolikogu istungil ülevaade oma tegevusest;
  6) olla valla noortele eeskujuks tervislike eluviiside, eetiliste tõekspidamiste ning käitumisega;
  7) järgida käesolevat põhimäärust ning juhatuse ja noortevolikogu otsuseid ja seisukohti;
  8) osaleda noortevolikogu koosolekutel, täita endale võetud noortevolikoguga seotud kohustusi ning vajadusel esindada noortevolikogu.

  (3) Noortevolikogu liikme volitused lõpevad enne tähtaega seoses:
  1) tagasiastumisega;
  2) juhatuse otsusega, kui liige ei ole mõjuva põhjuseta osalenud kolmel järjestikusel koosolekul;
  3) kahekümne seitsme aastaseks saamisega.

  (4) Volituste lõppemisel tuleb noortevolikogusse uus liige vastavalt § 3 lõigetes 6 ja 7 kinnitatud protokollile.

§ 7.   Põhimääruse muutmine

  Noortevolikogu põhimääruse muutmise otsustab noortevolikogu ja/või vallavalitsuse ettepanekul vallavolikogu.

§ 8.   Tegevuse lõpetamine

  (1) Noortevolikogu tegevuse lõpetab vallavolikogu noortevolikogu ettepanekul.

  (2) Noortevolikogu lõpetamise korral antakse vara üle noortekeskusele.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) 2018/2019 aastal tegutseb aktiivgrupp, mis ei ole noorte poolt valitud ning mille puhul ei rakendata käesolevas põhimääruses liikmeskonna kohta sätestatut.

  (2) Noortevolikogu esimesed valimised käesoleva põhimääruse alusel toimuvad 2019. aasta oktoobris.

  (3) Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 29.02.2012 määrus nr 8 „Väike-Maarja Noortekogu põhimäärus“.

  (4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json