Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Rakke raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.12.2018, 31

Rakke raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 29.11.2018 nr 32

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Asutuse nimi

  Asutuse nimi on Rakke raamatukogu (edaspidi raamatukogu).

§ 2.   Asukoht

  Raamatukogu asukoht on Rakke alevik, Väike-Maarja vald, Lääne-Virumaa.

§ 3.   Haldusala

  (1) Raamatukogu on Väike-Maarja Vallavalitsuse hallatav asutus. Raamatukogu on vallavalitsuse kultuurinõuniku haldusalas.

  (2) Raamatukogu struktuuri kuuluvad:
  1) Rakke raamatukogu;
  2) Liigvalla lugemistuba;
  3) Lahu lugemistuba.

  (3) Raamatukogu juhindub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest ning muudest õigusaktidest.

§ 4.   Sümboolika

  (1) Raamatukogul võib olla kasutusel oma sümboolika.

  (2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab raamatukogu direktor.

2. peatükk Tegevuse eesmärk ja ülesanded 

§ 5.   Tegevuse eesmärk

  Raamatukogu tegevuse põhieesmärgiks on Väike-Maarja valla Rakke piirkonna elanikele põhiteenuste osutamine. Põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

§ 6.   Raamatukogu ülesanded

  (1) Raamatukogu ülesandeks on:
  1) kogude komplekteerimine, säilitamine ja lugejatele kättesaadavaks tegemine;
  2) ligipääsu võimaldamine avalikele andmebaasidele;
  3) arvestuse pidamine kogude, nende väärtuste ja neis tehtud muudatuste kohta;
  4) isikutele, kelle tervis ei võimalda raamatukogu külastada, tasuta koduteeninduse korraldamine;
  5) kogudes puuduvate teavikute tellimine lugejate soovil teistest raamatukogudest;
  6) seminaride, näituste, koolituste korraldamine.

  (2) Raamatukogu võib osutada tasulisi teenuseid (kopeerimine, andmebaaside kasutamine, laenutamine teistest kogudest jne).

  (3) Raamatukogu teeb koostööd teiste valla haridus-, kultuuri- ja spordiasutustega, osaledes raamatukogu tegevusega seotud ürituste korraldamises või korraldades neid iseseisvalt.

3. peatükk Raamatukogu juhtimine 

§ 7.   Direktor

  (1) Raamatukogu tegevust juhib ja korraldab direktor. Direktor vastutab raamatukogu tegevuse korralduse ja tulemuslikkuse, üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Vallavalitsus korraldab direktori vaba ametikoha täitmiseks avaliku konkursi. Töölepingu direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab vallavanem.

  (3) Direktor:
  1) juhib raamatukogu, tagades eesmärkide ja ülesannete täitmise, kindlustab raamatukogu tulemusliku ja häireteta töö;
  2) esindab raamatukogu ning tegutseb raamatukogu nimel ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  3) sõlmib, muudab ja lõpetab töötajate töölepingud ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi vastavuses töösuhteid reguleerivate õigusaktidega;
  4) annab raamatukogu töö korraldamiseks käskkirju, sh kinnitab raamatukogu lahtiolekuajad, töötajate koosseisu, tasuliste teenuste hinnakirja, ürituste ajakava, töökorralduse reeglid, ametijuhendid, asjaajamise korra ja muud dokumendid;
  5) koostab ja juhib tegevusvaldkonnaga seotud projekte;
  6) esitab vallavalitsusele eelarve projekti, tagab eelarve täitmise, õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise, töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
  7) osaleb aktiivselt raamatukogude võrgustiku töös ja korraldab töötajate koolitamist;
  8) täidab muid talle õigusaktide ja töölepinguga pandud ülesandeid;
  9) teeb vallavalitsusele ettepanekuid raamatukogu töö paremaks korraldamiseks.

  (4) Direktori äraolekul asendab teda vallavanema poolt määratud isik.

§ 8.   Nõukogu

  (1) Raamatukogu töö analüüsimiseks ja hindamiseks ning muudes raamatukogu tegevust puudutavates olulistes küsimustes ettepanekute tegemiseks ja läbiarutamiseks moodustab vallavalitsus koostöös direktoriga neljaks aastaks 3-5-liikmelise Rakke raamatukogu nõukogu (edaspidi nõukogu). Nõukogu liikme tööd ei tasustata.

  (2) Nõukogu pädevusse kuulub:
  1) raamatukogu töö hindamine ja parema korraldamise kohta ettepanekute tegemine;
  2) raamatukogu põhimääruse, kasutamise eeskirja, raamatukogu aruande, eelarve projekti, tasuliste teenuste hinnakirja ja lahtiolekuaegade kooskõlastamine.

  (3) Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe. Esimees esindab nõukogu, korraldab selle tegevust ja juhatab nõukogu koosolekuid.

  (4) Nõukogu töövorm on koosolek. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas. Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, vallavalitsus või raamatukogu direktor. Koosoleku kutse saadetakse nõukogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis e-posti teel vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist. Kutses peab olema märgitud koosoleku toimumise aeg ja koht ning koosoleku päevakord.

  (5) Nõukogu võib otsuseid vastu võtta ka koosolekut kokku kutsumata. Sel juhul saadetakse esitatud eelnõud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis e-posti teel nõukogu liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul nad peavad esitama oma seisukoha. Kui nõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsustuse poolt või vastu, loetakse ta hääletamisel mitteosalenuks.

  (6) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on esimees ja vähemalt pool nõukogu koosseisust.

  (7) Nõukogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla nõukogu esimees ja koosoleku protokollija.

  (8) Nõukogu koosolekust võtab sõnaõigusega osa raamatukogu direktor.

4. peatükk Vara, finantseerimine, aruandlus ja järelevalve 

§ 9.   Raamatukogu vara

  Raamatukogu vara moodustub Väike-Maarja valla poolt raamatukogu kasutusse antud varast ning Rakke raamatukogu kogudest.

§ 10.   Rahalised vahendid

  (1) Raamatukogul on oma eelarve Väike-Maarja valla eelarves.

  (2) Raamatukogu eelarve tuludeks on eraldised vallaeelarvest, riigieelarvest, projektidest, vahendid raamatukogu tasulistest teenustest, eraldised ja annetused füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt.

  (3) Raamatukogu kulud kaetakse vallaeelarve tuludest.

  (4) Raamatukogu raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

§ 11.   Mittevajalike teavikute võõrandamine

  (1) Raamatukogul on õigus mittevajalikuks tunnistatud kogudest kustutatud teavikud anda üle tasuta või müüa füüsilistele ning juriidilistele isikutele.

  (2) Tasuta üle antavate teavikute nimekirja või müügiks suunatavate teavikute nimekirja ja müügihinna kinnitab direktor.

§ 12.   Aruandlus

  Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§ 13.   Järelevalve

  Järelevalvet raamatukogu tegevuse üle teostab vallavalitsus.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 14.   Raamatukogu tegevuse ümberkorraldamine või lõpetamine

  (1) Raamatukogu tegevuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Raamatukogu tegevuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise korraldab vallavalitsus.

§ 15.   Raamatukogu põhimääruse kinnitamine, täiendamine või muutmine

  Raamatukogu põhimääruse kinnitamise, täiendamise või muutmise otsustab vallavolikogu.

§ 16.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Rakke Vallavolikogu 27.09.2007 määrus nr 21 „Raamatukogude tegevuse lõpetamine ja Rakke valla raamatukogu asutamine“.

§ 17.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist

Ene Preem
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json