Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Vallavara valitsemise kord

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.01.2022, 18

Vallavara valitsemise kord

Vastu võetud 29.03.2018 nr 14
RT IV, 11.04.2018, 40
jõustumine 14.04.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.06.2018RT IV, 17.08.2018, 220.08.2018
29.11.2018RT IV, 12.12.2018, 2015.12.2018
20.01.2022RT IV, 26.01.2022, 1029.01.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 6 ja § 34 lg 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Vallavara valitsemise korraga (edaspidi kord) määratakse kindlaks Häädemeeste valla (edaspidi vald) omandis või omandamisel oleva vara (edaspidi vallavara) valitsejad ning vallavara valitsemise alused.

  (2) Vallavara on valla kui omavalitsusüksusele kuuluv kinnis- ja vallasvara ning rahaliselt hinnatavad õigused ja kohustused, mille väärtus käesolevas korras on hinnatud ilma käibemaksuta.

  (3) Vallavara kasutamisest ja käsutamisest saadav tasu kuulub vallale, kui seadustest, valla teistest õigusaktidest või lepingutest ei tulene teisiti.

§ 2.   Vallavara valitseja

  Vallavara valitsejad on vallavolikogu, vallavalitsus, valla hallatavad asutused ja valla osalusega eraõiguslik juriidiline isik vastavalt põhikirjale.

§ 3.   Vallavara valitsemine

  (1) Vallavara valitsemine on vara vallale omandamine, vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korraldamine ning valla osalemine aktsionäri, osaniku, asutaja või liikmena aktsiaseltsis, osaühingus, sihtasutuses, mittetulundusühingus, hooneühistus, korteriomanike ühisuses ja kaaspärijate ühisuses.

  (2) Valla osalemise vajaduse ning osaluse ulatuse ettevõtluses ja ettevõtlusvormi otsustab vallavolikogu. Valla esindajad valla osalusega juriidilises isikus nimetab vallavalitsus.

  (3) Vallavara valitsejad ja kasutajad on kohustatud enda valitsemisel olevat või enda valdusesse antud vallavara valitsema eesmärgipäraselt, otstarbekalt, säästlikult ja heaperemehelikult.

  (4) Vallavara majandamisega seotud lepingud sõlmib vallavara valitseja, kui käesolevast korrast või vallavara kasutusse andmise otsusest ei tulene teisiti.

  (5) Vallavara üleandmine ja vastuvõtmine ühelt valitsejalt teisele toimub kirjaliku akti alusel.

  (6) Vallavara arvestuse tagab vallavalitsus, kes peab raamatupidamisarvestust enda valitsemisel oleva või enda valdusesse antud vallavara kohta, lähtudes valla raamatupidamise sise-eeskirjast, raamatupidamise seadusest ja riigi raamatupidamise üldeeskirjast.

  (7) Asja väärtuseks loetakse selle harilik väärtus, kui seaduse või tehinguga ei ole ette nähtud teisiti. Asja väärtus on selle kohalik keskmine müügihind (turuhind).

2. peatükk Vallavara omandamine 

§ 4.   Vallavara omandamine

  (1) Vallavara omandamine toimub pärimisseaduses, riigihangete seaduses, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses ning teistes riigi ja valla õigusaktides sätestatud korras ning tehingutega.

  (2) Vallavara omandamise viisid on:
  1) vara ostmine või teenuse tellimine;
  2) ostueesõiguse kasutamine;
  3) vallale vara pärandamine, kinkimine, annetamine;
  4) riigivara ja -maa munitsipaliseerimine;
  5) ehitise kui peremehetu vallasasja hõivamine;
  6) muud seadusega sätestatud viisid.

  (3) Vallavara ostmise otsustab:
  1) vallavolikogu vallavalitsuse ettepanekul, kui omandatav vara on kinnisvara või vara väärtus on üle 10 000 euro ja eelarves rahalised vahendid puuduvad;
  2) vallavalitsus, kui vara väärtus on 4 000 eurot kuni 10 000 eurot;
  3) vallavanem, ametnik või vallavalitsuse hallatava asutuse juht tema käsutusse antud eelarve rahaliste vahendite piires, kui vara hind on alla 4 000 euro.

  (4) Riigilt saadava vara taotlemine ja üleandmine vallale toimub nimetatud valdkonda reguleerivate õigusaktidega ettenähtud korras.

  (5) Ostueesõiguse seadmise otsustab vallavolikogu vallavalitsuse ettepanekul. Vastavas otsuses peab olema ära määratud kulu katteallikas ning selle õiguse kasutamise vajaduse põhjendus.

  (6) Pärandvara või kingi vastuvõtmise otsustab vallavolikogu. Pärandvara ja kingi hindamise korraldab vallavalitsus. Pärandvara või kingi valdajaks jääb valla ametiasutus või hallatav asutus, kes on testamendis või kinkelepingus näidatud pärijana või kingi saajana.

  (7) Leiu omandamise otsustab vallavalitsus sõltumata leitud vara väärtusest.

  (8) Peremehetu ehitise hõivamine toimub nimetatud valdkonda reguleerivate õigusaktidega kehtestatud korras.

  (9) Maa munitsipaliseerimine ja muude varade munitsipaalomandisse taotlemine toimub vastavalt kehtivale seadusandlusele.

  (10) Vallavara valdajate poolt laenude ja muude kohustuste võtmise otsustab vallavolikogu. Vallavara valdajate poolt laenude ja muude kohustuste võtmise võib otsustada vallavalitsus, kui varalised kohustused võetakse rahavoogude juhtimiseks volikogu poolt kehtestatud piirmääras.

§ 41.   Isikliku servituudi seadmine valla kasuks

  (1) Valla kasuks isikliku servituudi seadmise otsustab vallavolikogu, v.a. käesoleva § lg 2 juhtudel.

  (2) Isikliku servituudi seadmise õigus valla kasuks on ainuisikuliselt vallavanemal või tema asendajal, kui on täidetud käesoleva lõike punktidest 1-4 vähemalt üks ning punkt 5:
  1) see on vajalik vallale avalike ülesannete täitmiseks (nt kergliiklustee rajamiseks, tee avalikku kasutusse võtmiseks, kui see teenindab vähemalt 3 majapidamist, vee- ja kanalisatsioonitrasside avalikku kasutusse võtmiseks või rajamiseks);
  2) seda näeb ette kehtestatud detailplaneering või üldplaneering;
  3) selleks on ette nähtud kulurida valla eelarves;
  4) tegevus on kajastatud valla arengukavas;
  5) isiklik servituut sõlmitakse tasuta, kuigi see võib kaasa tuua jooksvaid majanduskulusid (nt teehooldus, jooksev remont) järgnevatel aastatel.

  (3) Leping sõlmitakse tähtajaga või tähtajatult.
[RT IV, 12.12.2018, 20 - jõust. 15.12.2018]

3. peatükk Vallavara kasutamine ja kasutusse andmine 

§ 5.   Vallavara kasutamine

  Vallavara kasutatakse avalikuks ja valitsemise otstarbeks ning tulu saamiseks.

§ 6.   Avalikuks otstarbeks kasutatav vallavara

  (1) Avalikul otstarbel kasutatav vallavara on avalikud asjad, mis oma iseloomu tõttu on kättesaadavad kõigile (kohalikud maanteed, tänavad, platsid, pargid, supluskohad jne) ja mille kasutamist ei ole seaduste või vallavolikogu või vallavalitsuse õigusaktidega piiratud.

  (2) Vallavolikogu võib kinnitada avalikuks otstarbeks kasutatava vallavara kasutamise tingimused ja kehtestada tasu selle teatud kasutamisviisi eest.

  (3) Avalikuks otstarbeks kasutatava vallavara kasutamise eesmärgi muutmine ja selle kasutamiseks piirangute seadmine toimub vallavolikogu otsusel.

  (4) Avalikuks otstarbeks kasutatava vallavara kasutamise ajutiste piirangute seadmine toimub vallavalitsuse korralduse alusel.

  (5) Kui avalikuks otstarbeks kasutatava vallavara kasutamise kohta on kehtestatud tavalisest erinev kord või seatud piirangud, peab see olema looduses selgesti tähistatud.

  (6) Valla omandisse kuuluvat muud vara võib määrata avalikul otstarbel kasutamiseks vallavolikogu otsusel.

  (7) Vallavalitsus tagab avalikul otstarbel kasutatava vallavara kohta sätestatud kasutamise tingimuste ja piirangute avalikustamise.

§ 7.   Valitsemiseks kasutatav vallavara

  (1) Valitsemise otstarbel kasutatav vallavara on vara, mis on vajalik vallavara valitsejale õigusaktides ettenähtud ülesannete täitmiseks.

  (2) Vallale kuuluvate või vallale rendile võetud sõidukite kasutusse andmise otsustab vallavanema puhul vallavolikogu, teiste teenistujate puhul vallavalitsus.

  (3) Kui vallavara valitsejale ei ole vara enam vajalik või kui seda ei kasutata ajutiselt oma ülesannete täitmiseks, siis on vallavara valitseja kohustatud sellest vallavalitsusele kirjalikult teatama ühe kuu jooksul pärast vastava omapoolse otsuse tegemist. Vara edasise kasutuse otsustab vallavalitsus.

  (4) Vallavalitsusel on õigus kehtestada valla asutuste kasutusel olevate varade valitsemiseks erikordasid.

§ 8.   Tulu saamiseks kasutatav vallavara

  (1) Vallavara, mida ei kasutata avalikul või valitsemise otstarbel ja ei ole otsustatud võõrandada, kasutatakse tulu saamise eesmärgil.

  (2) Tulu saamiseks võib vallavara anda kasutusvaldusesse, rendile, üürile või paigutada osalusena ettevõtlusse.

  (3) Saadud kasu kasutamine on lubatud vallaeelarve kaudu vastava valitseja põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmiseks.

§ 9.   Vallavara kasutusse andmine

  (1) Vallavara antakse kasutusse, kui see ei ole vajalik avalikuks otstarbeks või valla ülesannete täitmiseks.

  (2) Vallavara antakse kasutusele tasuta või tasu eest pakkumise teel või otsustuskorras. Vallavara kasutusse andmise viisi, samuti lepingu tähtaja ja tasu suuruse määrab vara kasutusse andmist otsustav organ.

  (3) Vallavara kolmandate isikute kasutusse andmise otsustab:
  1) vallavolikogu, kui kasutusse andmise tähtaeg on pikem kui kümme aastat. Vastava lepingu sõlmimise aluseks on vallavolikogu otsus;
  2) vallavalitsus, kui kasutusse andmise tähtaeg on kuni kümme aastat. Vastava lepingu sõlmimise aluseks on vallavalitsuse korraldus.

  (4) Vallavara antakse kasutusele tähtaega määramata seaduses ettenähtud juhul või kui on tõenäoline, et vallavara on vallale vajalik muuks otstarbeks või kui muul põhjusel on vaja jätta võimalus leping oma äranägemisel lõpetada.

§ 10.   Vallavara tasuta kasutusele andmine

  (1) Vallavalitsuse korraldusega võib tasuta vallavara kasutusele anda:
  1) hoolekandeasutusele;
  2) mittetulundusühingule;
  3) sihtasutusele (fondile);
  4) ühiskondlike ürituste läbiviimiseks;
  5) heategevuslikele organisatsioonidele;
  6) vallale kuuluvale äriühingule või äriühingule, kus valla osalus on üle poole selle äriühingu osade või aktsiatega määratud häältest;
  7) omavalitsuse ja avalike ülesannete täitmiseks riigile ja kohalikule omavalitsusele nende asutuste kaudu, samuti teistele juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kui see on kasulik ja vajalik vallaelanikele ning lähtub vallaelanike huvidest;
  8) kultuuri- ja spordiorganisatsioonidele lühiajaliste, mitte kauem kui kuni üks nädal kestvate ürituste korraldamiseks.

  (2) Vallavolikogu otsusega muudel lõikes 1 käsitlemata juhtudel.

§ 11.   Vallavara tasu eest kasutusele andmise võimalused

  (1) Tasu eest kasutamiseks võib vallavara:
  1) paigutada äriühingutesse;
  2) anda rendile või üürile;
  3) koormata piiratud asjaõigustega.

  (2) Vallavara võib tasu eest anda kasutusele otsustuskorras, eelläbirääkimistega pakkumise või enampakkumise korras.

§ 12.   Vallavara kasutusele andmine enampakkumise korras

  (1) Kui vald soovib vallavara kasutamisele andmisest saada võimalikult suurt tulu, antakse vallavara rendile või üürile eelläbirääkimistega pakkumise või enampakkumise teel.

  (2) Eelläbirääkimistega pakkumist kasutatakse juhul, kui vallavara kasutusele andmisel seatakse lisatingimusi ning nende täitmine on olulisem vallavara kasutamise eest makstava tasu suurusest. Lisatingimusteks võivad olla:
  1) vallavara sihtotstarbelise kasutamise kohustus;
  2) keskkonnakaitsealaste tingimuste täitmine;
  3) investeeringute suurus:
  4) muud vallavalitsuse kehtestatud tingimused.

  (3) Kui vallavara kasutusele andmisel on määravaks kasutamise eest makstava tasu suurus, antakse vallavara kasutusele enampakkumise teel. Enampakkumine võib olla suuline või kirjalik.

  (4) Pakkumise viisi määrab vallavalitsus, kes kinnitab vara rendi või üüri alghinna ning vajadusel lisatingimused.

  (5) Vallavara kasutusele andmiseks korraldatud pakkumisest ei tohi osa võtta pakkumise korraldamisega seotud isikud, nende abikaasad ega otseliinis sugulased ning isikud, kes ei ole täitnud eelnevaid vallavara kasutuslepinguid ning on valla rendi-, üüri- või maksuvõlglased.

  (6) Enampakkumise läbiviimiseks moodustab korraldaja vähemalt kolmeliikmelise komisjoni (edaspidi komisjon) ja määrab komisjoni esimehe.

  (7) Vara kasutusse andmiseks enampakkumise korras annab korraldaja sellest teada vastava kuulutuse kaudu kohalikus ajalehes ja vajadusel üleriigilise levikuga ajalehes. Kuulutus avaldatakse vähemalt 15 kalendripäeva enne enampakkumise korraldamist. Teistkordsel enampakkumisel võib kuulutuse avaldamise tähtaeg olla seitse kalendripäeva.

  (8) Eelläbirääkimistel osaleja esitab pakkumised kõigi pakkumise tingimuste ja lisatingimuste kohta.

  (9) Eelläbirääkimistel selgitab pakkumist läbi viiv komisjon pakkumises osalejatele pakkumise korraldust ja lisatingimusi. Juhul kui vara kasutusse andmise üle otsustaja on andnud oma otsuses komisjonile vastava volituse ja kui valla huve ei kahjustata, võib läbirääkimiste käigus lisatingimustes kokku leppida ka teistel tingimustel, kui esialgses teates märgitud.

  (10) Pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja viie tööpäeva jooksul kirjalikult oma lõpliku pakkumise. Võrdväärsete pakkumiste korral antakse osalejatele võimalus viie tööpäeva jooksul oma pakkumisi täiendada.

  (11) Käesoleva paragrahvi lõikes 10 märgitud pakkumiste alusel valib komisjon välja parima pakkumise ning esitab võitja vallavalitsusele kinnitamiseks ja lepingu sõlmimiseks.

§ 13.   Vallavara otsustuskorras kasutusele andmine

  (1) Otsustuskorras antakse vallavara kasutusele tasuta või tasu eest. Paragrahvis 10 nimetatud organisatsioonidele, isikutele ja ühingutele võib vallavara otsustuskorras kasutusele anda ka tavalisest väiksema tasu eest, tasu suuruse määrab igal konkreetsel juhul vallavalitsus või § 10 lõikes 2 märgitud juhul vallavolikogu.

  (2) Otsustuskorras võib tasuta kasutusse, rendile või üürile anda:
  1) eluruume õigusaktidega sätestatud alustel;
  2) üksikut asja, mille kasutamise tasu on kehtestatud tariifidega;
  3) vallavara, millele kasutusele andmiseks on eelnevalt korraldatud enampakkumine, ning see ei andnud soovitud tulemusi;
  4) vallavara, mille suhtes või mille abil kasutaja on kohustatud tegema teatud töid või osutama teatud teenust ning selliste tööde tegemiseks või teenuse osutamiseks on vaja eriteadmisi;
  5) vallavara, mille kasutaja kasutab seda vara vallaelanike hooajaliseks teenindamiseks ühel hooajal;
  6) vallavara, mille hooldamata jätmine võib põhjustada selle lagunemise või hävimise või muul viisil vallale kahju tekitamise;
  7) vallavara, mis on vajalik valla osalusega äriühingu, mittetulundusühingu või sihtasutuse tegevuseks;
  8) vallavara määruse § 5 sätestatud juhtudel;
  9) vallavara, mida kasutati kasutuslepingu alusel ning lepingu tähtaja lõppedes soovib kasutaja sama vara kasutamist jätkata kasutuslepingus sätestatud tähtajaga ja tingimustel ning on täitnud lepingulisi kohustusi nõuete kohaselt;
  10) vallavara, millele enampakkumise korraldamine ei ole majanduslikult tulutoov ja mõistlik.

  (3) Vallavara kasutusse andmisel peab vallavara kasutusse andja tasu suuruse määramisel arvestama vallavalitsuse kehtestatud mõistlikke piirmäärasid.

  (4) Kui vallavara kasutusse andmist otsustav organ annab vara tasuta kasutada, sätestab ta oma otsuses lepingu eseme kasutamise viisi(d), kolmandatele isikutele kasutusse andmise õiguse, kasutustähtaja ja vajadusel muud täiendavad ja/või täpsustavad tingimused.

§ 14.   Kasutuslepingute sõlmimine ja vallavara parendamine

  (1) Kasutuslepingu vallavarale sõlmib vallavanem või tema volitatud isik, arvestades vallavalitsuse kehtestatud tasumäärasid.

  (2) Kasutusse antud vallavara parendamine:
  1) vallavara kasutaja peab tema kasutusse antud vallavara parendamiseks tehtavad tööd kooskõlastama kirjalikult vallavalitsusega enne vastavate töödega alustamist vastavalt lepingus sätestatud tähtaegadele. Kooskõlastamisel hinnatakse planeeritavate tööde jaotamist vajalikeks, kasulikeks ja toreduslikeks kulutusteks tsiviilseadustiku üldosa seaduse tähenduses;
  2) vallavara kasutaja vallavara parendamiseks (kasulikud kulutused) tehtud kulutused hüvitatakse ainult juhul, kui selle õiguse on andnud vara kasutusse andmist otsustav organ, lähtudes avalikest huvidest, näidates oma otsuses ära, millised ja millises ulatuses parendustega seotud kulud hüvitatakse ning milline on tehtud parenduste amortisatsiooni määr. Lepingus võib sätestada vaid vajalike ja/või kasulike kulude hüvitamise kohustuse.

§ 15.   Kasutusvalduse seadmine

  (1) Vallale kuuluvate vallas- või kinnisasja(de) või üle antavate õigus(t)e koormamine kasutusvaldusega toimub seaduses sätestatud alustel ja korras.

  (2) Kasutusvalduse seadja on vara kasutusse andmist otsustav organ, kes oma otsuses näitab ära ka võimalikud kasutusviisi(de) välistamise piirangud. Kasutusvalduse seadmise lepingu sõlmib vallavanem.

  (3) Vallale kuuluvaid eluruume ei anta kasutusvaldusesse.

  (4) Kasutusvalduse lõppemine, lõpetamine, muutmine toimub seaduses sätestatud alustel ja korras.

4. peatükk Vallavara võõrandamine 

§ 16.   Vallavara võõrandamine

  (1) Vallavara võõrandamine on vallavara müük või muul viisil kolmandate isikute omandisse andmine.

  (2) Vallavara võib võõrandada, kui:
  1) vallavara ei ole valitsemise otstarbeks vajalik ning selle muul viisil kasutamine ja käsutamine ei ole otstarbekas või on vallale kahjulik;
  2) muudel juhtudel lähtudes avalikest huvidest.

§ 17.   Vallavara võõrandamise otsustamine

  (1) Vallavara võõrandamise otsustab vallavolikogu, kui võõrandatakse:
  1) kinnisvara ja hooneid;
  2) vallasvara, mille väärtus on suurem kui 6000 eurot;
  3) vallasvara ilma enampakkumiseta ning selle vara väärtus on suurem kui 4000 eurot;
  4) vallasvara tasuta ning sellise vara väärtus on suurem kui 1000 eurot;
  5) vallasvara alandatud hinna eest ning sellise vara väärtus on suurem kui 4000 eurot;
  6) vallasvara, mis antakse üle valla osalusega äriühingule aktsiakapitali või osakapitali sissemakseteks või kapitali suurendamiseks.

  (2) Vallavara võõrandamise otsustab vallavalitsus, kui võõrandatakse:
  1) vallasvara, mille väärtus ei ületa 6000 eurot;
  2) vallasvara ilma enampakkumiseta ning selle vara väärtus ei ületa 4000 eurot;
  3) vallasvara alandatud hinna eest ning sellise vara väärtus ei ületa 4000 eurot;
  4) vallasvara tasuta ning sellise vara väärtus on väiksem kui 1000 eurot.

§ 18.   Vallavara võõrandamise viisid

  (1) Vallavara võõrandatakse:
  1) otsustuskorras tasu eest, tasuta või alandatud hindade eest;
  2) enampakkumisel või eelläbirääkimisega pakkumisel.

  (2) Otsustuskorras võib vallavara müüa, kui seadustest ei tulene kohustust võõrandada vallavara avaliku enampakkumise teel ning on täidetud üks järgmistest tingimustest:
  1) võõrandatav vara ei kujuta endast tervikvarast eraldatud osa;
  2) varaks on kaubad, mille hind on tariifidega määratud;
  3) vara müümine enampakkumise korras ei andnud soovitud tulemusi;
  4) vallavara müüakse isikule, kes vajab seda töö tegemiseks avalikes huvides ja nimetatud töö tegemine ilma vallavara omandamata ei ole võimalik;
  5) võõrandatav vara võib laguneda või hävineda enne enampakkumise lõpule viimist;
  6) vallavara on vajalik heategevuslikele ja avalikku huve teenivatele organisatsioonidele nende ülesannete täitmiseks;
  7) müüdavat vara kasutatakse pikaajalise rendilepingu alusel ja rendilepingu järgi on rentnikul vara väljaostu õigus;
  8) vara võõrandatakse kaasomanikule;
  9) hoonestaja on täitnud hoonestusõiguse seadmise lepingu ettenähtud ehitiste püstitamise kohustuse;
  10) muudel põhjendatud juhtudel.

  (3) Vallavara tasuta või alandatud hinna eest võõrandamine võib toimuda, kui vara võõrandatakse heategevuslikel eesmärkidel, samuti hariduse-, kultuuri- või hoolekandealastel eesmärkidel.

  (4) Muudel juhtudel võõrandatakse vara eelläbirääkimistega pakkumise või enampakkumise korras. Eelläbirääkimistega pakkumisel müüakse vallavara juhul, kui lisatingimuste täitmine vallavara müügil on olulisem müügihinnast. Teistel juhtudel võõrandatakse vara enampakkumise korras.

  (5) Määruses sätestatud juhtudel eelläbirääkimistega pakkumise ja enampakkumise korraldaja on vallavalitsus või määruse § 19 lõikes 2 märgitud juhul vallavara valdaja, lähtudes määruses sätestatud tingimustest.

  (6) Vallavara müümisel eelläbirääkimistega pakkumisel võivad lisatingimusteks olla:
  1) tähtajalise teatud sihtotstarbelise kasutamise kohustus;
  2) investeeringute suurus;
  3) keskkonnakaitsealaste tingimuste täitmine;
  4) vallavolikogu või vallavalitsuse poolt kehtestatud muud lisatingimused.

  (7) Pakkumised toimuvad vallavara eelläbirääkimistega pakkumise ja enampakkumisega müügiks sätestatud korras.

  (8) Vallavara eelläbirääkimistega pakkumise ja enampakkumisega müügi korra kehtestab võõrandamise otsustaja.

  (9) Vallavara võõrandamise korraldaja ja müügilepingu sõlmija on vallavalitsus. Vallavara võõrandamise läbiviija on vallavalitsuse moodustatud komisjon.

§ 181.   Vallavara enampakkumise korraldamine elektroonilise oksjonina

  (1) Vallavara enampakkumise võib läbi viia elektroonilise oksjonina selleks ettenähtud avaliku internetiportaali kaudu.

  (2) Vallavara enampakkumise korraldamisel elektroonilise oksjonina viib enampakkumise korraldaja enampakkumise läbi konkreetse internetiportaali kasutustingimustel, lähtudes käesolevas korras sätestatust ulatuses, mis ei ole vastuolus elektroonilise oksjoni mõttega ja oksjoni läbiviimiseks kasutatava internetiportaali kasutustingimustega.

  (3) Elektroonilise oksjoni korraldamisel võib enampakkumise korraldaja jätta enampakkumise läbiviimise komisjoni määramata. Kui komisjoni ei ole määratud, täidab korraga määratud komisjoni ülesandeid enampakkumise korraldaja või korraldaja poolt selleks volitatud isik.

  (4) Elektroonilise oksjoni korraldamisel võib enampakkumise korraldaja anda kokkuleppega enampakkumise protokolli koostamise kohustuse üle kolmandale isikule.
[RT IV, 26.01.2022, 10 - jõust. 29.01.2022]

5. peatükk Vallavara koormamine 

§ 19.   Vallavara koormamine

  (1) Vallavara koormamine on valla omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi, isikliku servituudi, reaalkoormatise, ostueesõiguse, kasutusvalduse või hoonestusõiguse seadmine.

  (2) Valla omandis olevale kinnisasjale isikliku servituudi, reaalservituudi, reaalkoormatise või ostueesõiguse seadmine on lubatud, kui:
  1) see toimub isiku, kellel on selleks õigusaktidest tulenevalt õigus, nõudel ja kasuks;
  2) see toimub avalikes huvides.

  (3) Isiklik servituut seatakse tasu eest või tasuta. Tasu suuruse määrab kindlaks isikliku servituudi seadmise otsustaja. Tasuta isikliku servituudi seadmine võib toimuda seaduses sätestatud juhtudel või valla huvidest lähtuvalt.

  (4) [Kehtetu - RT IV, 12.12.2018, 20 - jõust. 15.12.2018]

§ 20.   Vallavara koormamise otsustamine ja koormise seadmine

  (1) Valla omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi, reaalkoormatise või ostueesõiguse seadmise otsustab vallavolikogu ning korraldab vallavalitsus.

  (2) Isikliku servituudi seadmise otsustab:
  1) vallavalitsus, kui see toimub olemasoleva või rajatava tee, tehnovõrgu või - rajatise omaniku kasuks;
[RT IV, 12.12.2018, 20 - jõust. 15.12.2018]
  2) muudel juhtudel vallavolikogu.

  (3) Isiklik servituut seatakse tasu eest või tasuta. Tasu suuruse määrab kindlaks isikliku servituudi seadmise otsustaja. Tasuta isikliku servituudi seadmine võib toimuda seaduses sätestatud juhtudel või avalikest huvidest lähtuvalt. Sellekohast avalikku huvi peab põhjendama.

§ 21.   Hoonestusõiguse seadmine

  (1) Hoonestusõigust võib seada hoonestamata munitsipaalmaale või munitsipaalmaal asuva ehitise omaniku kasuks.

  (2) Hoonestusõigust võib seada pakkumise või otsustuskorras. Pakkumise vormi, piirangud ja tingimused ning pakkumise alghinna, osavõtutasu ja tagatisraha suuruse määrab vallavolikogu.

  (3) Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras võib toimuda:
  1) valla osalusega äriühingute kasuks;
  2) avalik-õiguslike juriidiliste isikute kasuks;
  3) munitsipaalmaal asuva ehitise omaniku kasuks;
  4) muudel juhtudel lähtudes avalikest huvidest.

  (4) Hoonestusõiguse seadmise otsustab vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus.

6. peatükk Vallavara mahakandmine ja lootusetute võlgade kustutamine 

§ 22.   Vallavara mahakandmine

  (1) Vallavara kuulub mahakandmisele ja vajadusel hävitatakse, kui:
  1) vara on muutunud kasutamiskõlbmatuks ning selle võõrandamine ei ole võimalik ning säilitamine on ebaotstarbekas;
  2) vara ei ole enam vajalik ning selle võõrandamine ei õnnestunud;
  3) ilmneb erinevus olemasoleva vallavara ja raamatupidamisandmete vahel ning võib eeldada, et selline puudujääk ei ole kõrvaldatav.

  (2) Vallavara mahakandmise otsustab vallavolikogu, kui vara väärtus on suurem kui 10 000 eurot ning väärtusega 2000 kuni 10 000 eurot vallavara mahakandmise otsustab vallavalitsus komisjoni ettepanekul ja väärtusega alla 2000 euro vallavara mahakandmise otsustab vallavanem komisjoni ettepanekul.

§ 23.   Nõuetest loobumine ja lootusetute võlgade kustutamine

  (1) Nõuded võlgnike suhtes esitab kohtulikus ja kohtuvälises korras vallavalitsus.

  (2) Kui vallavara hulka kuuluv nõue osutub lootusetuks ja selle sissenõudmine ei ole majanduslikult põhjendatud või nõude aluseks olevad dokumendid on puudulikud, võib nõude esitamisest, hagist või sissenõude pöördumisest loobumise otsustada:
  1) vallavolikogu, kui nõue on suurem kui 2000 eurot;
  2) vallavalitsus, kui nõue on 1000 kuni 2000 eurot;
  3) vallavanem, kui nõue on väiksem kui 1000 eurot.

  (3) Vallavara valdajal on õigus sõlmida võlgnikuga kokkulepped nõude vähendamiseks, kui see on konkreetseid asjaolusid arvestades põhjendatud ja vallale kasulik.

7. peatükk Lõppsätted 

§ 24.   Määruse muutmine

  Vallavara valitsemise korra kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

§ 25.   Määruse rakendamine ja jõustumine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas ilmumist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json