Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse põhimäärus

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 12.12.2018, 59

Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 29.11.2018 nr 61

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 34 ja § 35 lõike 2 ning Saaremaa valla põhimääruse § 34 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus (edaspidi keskus) on Saaremaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav õppenõustamiskeskus, mis tegutseb vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonna haldusalas.

  (2) Keskus osutab haridus- ja sotsiaaltugiteenuseid Saaremaa valla (edaspidi vald) lastele ja noortele haridusasutustes ning vanematele seoses lapse või noore arengu-, õpi- või käitumisprobleemidega.

§ 2.   Tegevuse eesmärgid

  Keskuse tegevuse eesmärgid on:
  1) laste ja noorte arengu toetamine;
  2) erinevate hariduse tugiteenuste kompaktse kättesaadavuse tagamine;
  3) laste ja noortega tegelevate eri valdkondade spetsialistide ühendamine;
  4) vanemate ja perekondade toetamine laste ja noorte arendamisel ning kasvatamisel;
  5) haridusasutuste spetsialistide toetamine laste ja noorte õpetamisel ning kasvatamisel;
  6) vanematele ja spetsialistidele võimaluste loomine kasvatustöö- ja õppetööalaste teadmiste täiendamiseks;
  7) laste ja nende vanemate teadlikkuse tõstmine toimetulekut puudutavate otsuste tegemisel;
  8) haridussüsteemi ja tugiteenuste arendamine ning lastele ja noortele vajalike teenuste väljatöötamisel osalemine;
  9) lastele ja noortele rehabilitatsiooniteenuse pakkumine;
  10) lepingu või hinnakirja alusel tasuliste või projektipõhiste teenuste pakkumine.

§ 3.   Keskuse ülesanded

  (1) Keskuse ülesanded laste ja noorte sihtgrupiga tegelemisel on:
  1) haridusasutuseväline eripedagoogiline, logopeediline, psühholoogiline ja sotsiaalpedagoogiline nõustamine;
  2) sobivate õppetingimuste soovitamiseks vajalike uuringute ja hindamiste korraldamine;
  3) eesti keelest erineva keelega laste, noorte, nende vanemate ja tugivõrgustiku nõustamine Eesti haridussüsteemiga kohanemisel;
  4) arendavate grupitegevuste läbiviimine;
  5) rehabilitatsiooniteenuse pakkumine alla 16-aastastele lastele ja noortele.

  (2) Keskuse ülesanded täiskasvanute sihtgrupiga tegelemisel on:
  1) lähivõrgustiku nõustamine laste ja noorte arendamisel, kasvatamisel ning toe pakkumisel;
  2) last kasvatavate isikute teavitamine Eesti haridussüsteemi korraldustest;
  3) erialase oskusteabe koondamine ja jagamine laste ja noortega tegelevate spetsialistidega;
  4) laste ja noortega tegelevate spetsialistide nõustamine, enesetäiendamise koordineerimine ning neile tööalase professionaalsuse arendamise võimaluste pakkumine;
  5) tugispetsialistide koostöö ja ühistegevuse, sealhulgas tugispetsialistide aineühenduste töö koordineerimine ja suunamine ning laste ja noortega tegelevatele spetsialistidele koostöövõimaluste pakkumine;
  6) tugispetsialistidele supervisiooni pakkumine;
  7) praktikavõimaluste pakkumine koostöös ülikoolidega;
  8) individuaalsete õppekavade, õppevara, käitumise tugikavade ja individuaalsete arenduskavade koostamise ning rakendamise juhendamine;
  9) lastele ja noortele tugiteenuse osutamisel koostöö tegemine teiste huvigruppide ning spetsialistidega;
  10) lastele, noortele ja vanematele vajalike tugiteenuste arendamine;
  11) haridus-, noorsootöö- ja hoolekandeasutuste nõustamine hariduslike erivajadustega laste ja noortega tegelemisel ning nende individuaalsuse arvestamisel.

  (3) Keskuse teenuste kirjeldused ja teenuste osutamise juhised kinnitab vallavalitsus.

§ 4.   Keskuse juhataja

  (1) Keskust juhib juhataja, kes vastutab keskuse üldseisundi ja arengu, keskuse raha õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning keskusele kasutada antud vallavara heaperemeheliku majandamise, kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest.

  (2) Keskuse juhataja tagab keskuse tulemusliku ja häireteta töö, keskuse arendamise ja sihtrühmale kvaliteetse tugiteenuse osutamise ning juhib keskuse tegevusi koostöös vallavalitsuse ja selle struktuuriüksustega.

  (3) Juhataja äraolekul asendab teda juhataja poolt käskkirjaga volitatud isik või vallavanema poolt määratud isik.

  (4) Keskuse juhataja ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus.

  (5) Töölepingu keskuse juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab või ütleb üles ning võtab vastutusele töölepingu rikkumise eest vallavanem.

§ 5.   Keskuse juhataja ülesanded

  Keskuse juhataja:
  1) juhib keskuse tegevust, korraldab keskusele pandud ülesannete täitmist ning vastutab nende täitmise ja keskuse organisatsioonilise funktsioneerimise eest;
  2) vastutab keskuse tegevuse strateegilise planeerimise ning mainekujunduse eest;
  3) täidab keskuse töötajate suhtes tööandja ülesandeid;
  4) töötab välja keskuse teenuste kirjeldused ja nende osutamise juhised;
  5) korraldab keskuse arengukava koostamist ja vallavalitsusele kinnitamiseks esitamist;
  6) korraldab vallaeelarvest või riigieelarvest rahastamata teenuste hindade kujundamist;
  7) tagab Saaremaa Vallavolikogu, vallavalitsuse ja vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonna õigus- ning haldusaktide täitmise;
  8) esitab vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonna kaudu vallavalitsusele keskuse eelarve eelnõu;
  9) otsustab keskuse eelarvesse eraldatud raha kasutamise üle;
  10) rakendab abinõusid keskuse tehniliste vahendite arenguks ning töötingimuste aja- ja nõuete kohastamiseks;
  11) annab vallavalitsusele ja vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonnale aru keskuse tegevusest ning esitab vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonnale keskuse tegevust kajastavaid andmeid ja dokumente;
  12) tagab õigusaktidega ette nähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  13) täidab muid õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 6.   Keskuse töötajad

  (1) Keskuse töötajate koosseisu kinnitamiseks teeb vallavalitsusele ettepaneku keskuse juhataja, arvestades eelarve võimalusi. Töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus.

  (2) Koosseisus ette nähtud töökohtade täitmist korraldab keskuse juhataja.

§ 7.   Järelevalve

  Keskuse ja keskuse juhataja tegevuse õiguspärasust, sihipärasust ja otstarbekust kontrollib vallavalitsus.

§ 8.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiiu Aro
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json