ElamumajandusSoojamajandus

ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Teksti suurus:

Elva valla korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded

Elva valla korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded - sisukord
Väljaandja:Elva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.12.2018, 62

Elva valla korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded

Vastu võetud 10.12.2018 nr 63

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ja hädaolukorra seaduse § 37 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Elva valla (edaspidi vald) korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded.

  (2) Määruses sätestatakse nõuded elutähtsa teenuse taseme ja teenuse osutamise valmisoleku kohta ning nõuded elutähtsa teenuse katkestuse ennetamiseks. Samuti sätestatakse elutähtsa teenuse taastamise korraldus ja taastamise prioriteedid, tingimused, mille korral on tegemist elutähtsa teenuse ulatuslikust või raskete tagajärgedega katkestusest põhjustatud hädaolukorraga, ning hädaolukorrast või selle ohust teavitamise korraldus.

2. peatükk KAUGKÜTTEGA VARUSTAMISE KUI ELUTÄHTSA TEENUSE KIRJELDUS JA TOIMEPIDEVUSE NÕUDED 

§ 2.   Kaugküttega varustamise kirjeldus

  Kaugküttega varustamine kui elutähtis teenus (edaspidi kaugküttega varustamise teenus) on soojuse tootmine, soojuse edastamine teisele soojusettevõtjale, kaugküttevõrgu kaudu soojuse jaotamine liitumispunktini ja klientide varustamine soojusega. Kaugküttega varustamise teenust osutab kaugkütteseaduse § 7 lõikes 3 nimetatud soojusetootja või võrguettevõtjast soojusettevõtja (edaspidi soojusettevõtja).

§ 3.   Kaugküttega varustamise teenuse nõutud tase ja soojusettevõtja valmisolek

  (1) Soojusettevõtja tagab tema omandis või valduses oleva kaugküttesüsteemiga ühendatud tarbijate pideva varustamise soojusega ja kaugküttesüsteemis järjepideva soojusringluse. Soojuskoormuse tagamiseks peab soojusallika temperatuurigraafik ja hüdrauliline režiim lähtuma välisõhu temperatuurist, ilmaprognoosist, tuule kiirusest ja soojusvõrgu inertsist.

  (2) Soojusettevõtja võib elutähtsa teenuse ulatuslikust või raskete tagajärgedega katkestusest põhjustatud hädaolukorras või muus sarnases olukorras langetada teenuse taset, vähendades toodangu mahu või langetades süsteemi juhitava vee temperatuuri.

§ 4.   Nõuded kaugküttega varustamise teenuse toimepidevuse tagamiseks ja teenuse katkestuse ennetamiseks

  (1) Soojusettevõtja peab kaugküttega varustamise teenuse toimepidevuse tagamiseks ja teenuse katkestuse ennetamiseks tagama vähemalt järgmist:
  1) vajalike oskustega personali kättesaadavuse ööpäev ringi, et kindlustada teenusega seotud ülesannete täitmine;
  2) suutlikkuse jätkata teenuse osutamist elektrikatkestuse korral vähemalt 8 tundi;
  3) töökorras ja töövalmiduses tipu- ja reservkatlamaja kompleksi olemasolu;
  4) lisalepingute olemasolu oluliste vahendite varustajatega ja muude oluliste lepingupartneritega;
  5) vajaliku töökorralduse, et jätkata teenuse osutamist, kui on katkenud vedelkütusega varustamine, veega varustamine, mobiiltelefoni- ja andmesideteenuse osutamine ning tipu- ja reservkatlamaja kompleksi küttematerjali tarne.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud kohustuse täitmiseks varustab soojusettevõtja autonoomse elektritoitesüsteemiga need ehitised, seadmed ja infosüsteemid, mis on olulised kaugküttega varustamise teenuse osutamiseks. Autonoomne elektritoitesüsteem tagab elektritoite pärast põhielektritoite katkestust vähemalt 8 tunniks.

  (3) Kui elektrikatkestus kestab enam kui 8 tundi, tarnib soojusettevõtja avariielektrigeneraatorite töö tagamiseks vajalikus mahus kütust enne olemasoleva kütuse lõppemist. Kui soojusettevõtja kasutab muud autonoomset elektritoitesüsteemi, siis ta kas laeb selle süsteemi või asendab teenuse osutamise jätkamiseks uuega.

§ 5.   Kaugküttega varustamise teenuse katkestuse pikim lubatud aeg, hädaolukorra määratlus, taastamise kord ja prioriteedid

  (1) Kaugküttega varustamise teenus loetakse katkenuks, kui soojusettevõtja ei ole võimeline järjepidevalt ja täies mahus osutama teenust käesoleva määruse § 3 lõike 1 kohaselt.

  (2) Kaugküttega varustamise teenuse ulatuslikust või raskete tagajärgedega katkestusest põhjustatud hädaolukorraks loetakse olukord, kus soojusettevõtja ei ole kütteperioodil võimeline pärast teenuse katkestust taastama teenuse osutamist 24 tunni jooksul.

  (3) Soojusettevõtja rakendab kaugküttega varustamise teenuse katkestuse korral viivitamata meetmeid, et taastada teenuse osutamine täies mahus.

  (4) Kaugküttega varustamise teenuse katkestuse korral või ulatuslikust või raskete tagajärgedega katkestusest põhjustatud hädaolukorras taastab soojusettevõtja teenuse toimimise võimaluse korral esmalt tiheasutusaladel.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhul loob vallavalitsus vajadusel inimeste esmavajaduste rahuldamiseks, kuni teenus on taastatud, asjakohase varustatusega viibimiskoha.

§ 6.   Hädaolukorrast või selle ohust teavitamise korraldus

  (1) Soojusettevõtja teavitab hädaolukorrast või selle ohust, samuti elutähtsa teenuse katkestusest viivitamata vallavalitsust, kui katkestuse likvideerimine kestab prognoositult vähemalt 24 tundi, katkestuse piirkonnas elab vähemalt 300 inimest, piirkonnas on häiritud koolide, lasteaedade, haiglate või teenuse katkestusega võib kaasneda reaalne oht inimeste tervisele.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teavitus peab sisaldama vähemalt järgmist teavet:
  1) katkestuse toimumise aeg ja kestus;
  2) katkestuse tegelik või oletatav põhjus ning hetkeolukorra lühikirjeldus;
  3) teenuse taastamiseks rakendatavad meetmed;
  4) prognoositav mõju teiste elutähtsate teenuste toimepidevusele.

  (3) Soojusettevõtja teavitab avalikkust teenuse katkestusest põhjustatud hädaolukorrast või selle ohust vähemalt oma veebilehe ja massimeedia kaudu.

3. peatükk VEEGA VARUSTAMISE JA KANALISATSIOONITEENUSE KUI ELUTÄHTSA TEENUSE KIRJELDUS JA TOIMEPIDEVUSE NÕUDED 

§ 7.   Veega varustamise ja kanalisatsiooniteenuse kirjeldus

  Veega varustamine ja kanalisatsiooniteenus kui elutähtis teenus (edaspidi veega varustamise ja kanalisatsiooniteenus) on ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenus, mida osutab ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse § 7 lõikes 11 nimetatud vee-ettevõtja (edaspidi vee-ettevõtja).

§ 8.   Veega varustamise ja kanalisatsiooniteenuse nõutud tase ja vee-ettevõtja valmisolek

  (1) Vee-ettevõtja tagab kliendile kvaliteetse ja vähemalt miinimumrõhuga vee kättesaadavuse ühisveevärgi kaudu ja korraldab kliendi kinnistu kanalisatsioonist reo-, sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise.

  (2) Ühisveevärgi kaudu joogiks ja teisteks olmevajadusteks kasutatav vesi peab vastama Eesti Vabariigi õigusaktides kehtestatud joogivee kvaliteedinõuetele.

  (3) Vee-ettevõtja tagab liitumispunktis veerõhu vähemalt üks baar.

  (4) Hädaolukorras või muus sarnases olukorras võib vee-ettevõtja olenevalt ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni teenuse häirest või katkestusest kliendil ajutiselt piirata vee tarbimist ja kanalisatsiooni kasutamist või need katkestada.

§ 9.   Nõuded veega varustamise ja kanalisatsiooniteenuse toimepidevuse tagamiseks ja teenuse katkestuse ennetamiseks

  (1) Vee-ettevõtja peab veevarustamis- ja kanalisatsiooniteenuse toimepidevuse tagamiseks ja teenuse katkestuse ennetamiseks tagama vähemalt järgmist:
  1) vajalike oskustega personali kättesaadavuse ööpäev ringi, et kindlustada teenuse tagamisega seotud ülesannete täitmine;
  2) suutlikkus elektrikatkestuse korral jätkata teenuse osutamist vähemalt 8 tunni jooksul;
  3) lisalepingute olemasolu oluliste vahendite varustajatega ja muude oluliste lepingupartneritega;
  4) vajaliku töökorralduse, et jätkata teenuse osutamist, kui on katkenud vedelkütusega varustamine ning telefoni-, mobiiltelefoni- ja andmesideteenuse osutamine.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud kohustuse täitmiseks varustab vee-ettevõtja autonoomse elektritoitesüsteemiga need ehitised, seadmed ja infosüsteemid, mis on olulised veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse osutamiseks. Autonoomne elektritoitesüsteem tagab elektritoite pärast põhielektritoite katkestust vähemalt 8 tunniks (kestus sõltub omavalitsuse vajadusest).

  (3) Kui elektrikatkestus kestab enam kui 8 tundi, tarnib vee-ettevõtja avariielektrigeneraatorite töö tagamiseks vajalikus mahus kütust enne olemasoleva kütuse lõppemist. Kui vee-ettevõtja kasutab muud autonoomset elektritoitesüsteemi, siis ta kas laeb selle süsteemi või asendab teenuse osutamise jätkamiseks uuega.

§ 10.   Veega varustamise ja kanalisatsiooniteenuse katkestuse pikim lubatud aeg, hädaolukorra määratlus ja taastamise kord

  (1) Vee-ettevõtja osutatav veevarustamise ja kanalisatsiooniteenus loetakse katkenuks, kui vee-ettevõtja ei ole võimeline täies mahus osutama teenust käesoleva määruse § 8 lõigetes 1-3 kehtestatud tasemel.

  (2) Veevarustuse või kanalisatsiooniteenuse ulatuslikust või raskete tagajärgedega katkestusest põhjustatud hädaolukorraks loetakse olukord, kus vee-ettevõtja ei ole võimeline pärast teenuse katkestust taastama teenuse osutamist 24 tunni jooksul.

  (3) Vee-ettevõtja rakendab elutähtsa teenuse katkestuse korral viivitamata meetmeid, et taastada teenuse osutamine täies mahus.

  (4) Teenuse vähemalt 24 tundi kestva katkestuse korral tagab vee-ettevõtja klientidele ajutise veevõtuvõimaluse kuni teenuse taastamiseni.

§ 11.   Hädaolukorrast või selle ohust teavitamise korraldus

  (1) Vee-ettevõtja teavitab hädaolukorrast või selle ohust, samuti elutähtsa teenuse katkestusest viivitamata vallavalitsust, kui katkestuse likvideerimine kestab prognoositult vähemalt 2 tundi ning katkestusest mõjutatud piirkonnas elab vähemalt 300 inimest, piirkonnas on häiritud koolide, lasteaedade, haiglate või teenuse katkestusega võib kaasneda reaalne oht inimeste elule, tervisele või looduskeskkonnale.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teavitus peab sisaldama vähemalt järgmist teavet:
  1) katkestuse toimumise aeg ja kestus;
  2) katkestuse tegelik või oletatav põhjus ning hetkeolukorra lühikirjeldus;
  3) teenuse taastamiseks rakendatavad meetmed;
  4) prognoositav mõju teiste elutähtsate teenuste toimepidevusele;
  5) prognoositav keskkonnamõju.

  (3) Vee-ettevõtja teavitab avalikkust teenuse katkestusest põhjustatud hädaolukorrast või selle ohust vähemalt oma veebilehel ja massimeedia vahendusel.

4. peatükk KOHALIKU TEE SÕIDETAVUSE TAGAMISE KUI ELUTÄHTSA TEENUSE KIRJELDUS JA TOIMEPIDEVUSE NÕUDED 

§ 12.   Kohaliku tee sõidetavuse tagamise kirjeldus

  Kohaliku tee sõidetavuse tagamine kui elutähtis teenus (edaspidi kohaliku tee sõidetavuse teenus) on kohaliku tee korrashoiu teenus, mis tagab kohalike teedevõrgu toimimise ja tingimused ohutuks liiklemiseks ning mida osutab ehitusseadustiku § 97 lõikes 8 nimetatud ettevõtja (edaspidi tee-ettevõtja).

§ 13.   Kohaliku tee sõidetavuse teenuse tagamise nõutud tase

  Hädaolukorras või muus sarnases olukorras peab tee-ettevõtja valla territooriumil tagama kohaliku tee sõidetavuse, lähtudes teenuse käesoleva määruse § s 12 ette nähtud tasemest.

§ 14.   Nõuded kohaliku tee sõidetavuse teenuse toimepidevuse tagamiseks ja teenuse katkestuse ennetamiseks

  Tee-ettevõtja peab kohaliku tee sõidetavuse teenuse toimepidevuse tagamiseks ja katkestuse ennetamiseks tagama vähemalt järgmist:
  1) vajalike oskustega personali kättesaadavuse ööpäev ringi, et kindlustada teenuse tagamisega seotud ülesannete täitmine;
  2) lähtudes ilmastikuoludest vajalikus koguses töövalmiduses teehooldetehnikat ja abivahendeid;
  3) lisalepingute olemasolu, et vajaduse korral kaasata lisatehnikat ja -tööjõudu ning rakendada muid asjakohaseid meetmeid;
  4) vajaliku töökorralduse, et jätkata teenuse osutamist, kui on katkenud vedelkütusega varustamise, telefoni-, mobiiltelefoni- ja andmesideteenuse osutamine.

§ 15.   Kohaliku tee sõidetavuse tagamise katkestuse pikim lubatud aeg, hädaolukorra määratlus, taastamise kord ja prioriteedid

  (1) Kohaliku tee sõidetavuse tagamise teenus loetakse katkenuks juhul, kui tee-ettevõtja ei ole võimeline täies mahus osutama teenust käesoleva määruse §-s 13 kehtestatud tasemel.

  (2) Kohaliku tee sõidetavuse tagamise teenuse ulatuslikust või raskete tagajärgedega katkestusest põhjustatud hädaolukorraks on olukord, kus on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest, mille tõttu ei suuda tee-ettevõtja teenuse osutamist §-s 13 kehtestatud tasemel tagada:
  1) katkematu lumesadu, mille jooksul sajab 12 tunni jooksul vähemalt 40 sentimeetrit lund;
  2) lumesadu, mille jooksul sajab 12 tunni jooksul vähemalt 20 sentimeetrit lund, kui sellega kaasneb tugev tuul kiirusega vähemalt 12 meetrit sekundis ja tekivad ohtlikud tuisuvaalud;
  3) muu ilmastikutingimustest tingitud olukord, kus kehtestatud seisundinõuete tagamine võib olla märkimisväärselt raskem.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud hädaolukorras, sealhulgas tugeva lumesaju või tuisu korral tagab tee-ettevõtja:
  1) lumetõrje alates 10 sentimeetri paksusest lumekihist;
  2) põhitänavate ja teede, ohtlike tänavalõikude, koolibussiliinide kasutatavate teede ja tuletõrje veevõtukohtade juurde viivate teede hoolduse hiljemalt 12 tunni jooksul libeduse tekkest või lumesaju või tuisu algusest;
  3) kõnni- ning jalg- ja jalgrattateede hoolduse hiljemalt 12 tunni jooksul libeduse tekkest või lumesaju või tuisu algusest;
  4) kõrvaltänavate, veotänavate ja -teede, jaotustänavate, väljakute, parkimisplatside, kvartalisiseste tänavate, jalgtänavate ning jalgteede hoolduse hiljemalt 24 tunni jooksul libeduse tekkest või lumesaju või tuisu algusest.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 1-4 loetletud olukordades tagab tee-ettevõtja võimaluse korral teehoolduse asjakohastes sätetes esitatud järjekorras.

  (5) Tee-ettevõtja rakendab teenuse katkestuse korral viivitamata meetmeid, et taastada teenuse osutamine täies mahus.

  (6) Tee-ettevõtja võtab teenuse osutamise taastamiseks vajaduse korral kasutusele lisatehnika, rakendab vajaduse korral lisatööjõudu ja alltöövõtjaid ning muid asjakohaseid meetmeid.

§ 16.   Hädaolukorrast või selle ohust teavitamise korraldus

  (1) Tee-ettevõtja teavitab hädaolukorrast või sellel ohust, samuti elutähtsa teenuse katkestusest viivitamata vallavalitsust, kui katkestuse likvideerimine kestab prognoositult vähemalt 12 tundi ning katkestuse piirkonnas elab vähemalt 300 inimest, piirkonnas on häiritud koolide, lasteaedade, haiglate, majutusasutuste tegevus või teenuse katkestusega võib kaasneda reaalne oht liiklejate tervisele, elule või nende varale.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teavitus peab sisaldama vähemalt järgmist teavet:
  1) katkestuse toimumise aeg ja kestus;
  2) katkestuse tegelik või oletatav põhjus ja hetkeolukorra lühikirjeldus;
  3) teenuse taastamiseks rakendatavad meetmed;
  4) prognoositav mõju teiste elutähtsate teenuste toimepidevusele.

  (3) Tee-ettevõtja teavitab avalikkust teenuse katkestusest põhjustatud hädaolukorrast või selle ohust vähemalt oma veebilehel ja massimeedia vahendusel.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 17.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Maano Koemets
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json