KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Väike-Maarja valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.12.2019, 6

Väike-Maarja valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 05.12.2019 nr 29

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 362 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab koerte ja kasside (edaspidi lemmikloom) pidamise korra Väike-Maarja valla (edaspidi vald) haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile Väike-Maarja vallas elavatele, tegutsevatele ja viibivatele füüsilistele ning juriidilistele isikutele, kelle omandis või valduses on lemmikloom. Eeskiri laieneb ka isikule, kes tegeleb lemmikloomapidamisega rendi või muu selletaolise suhte alusel kokkuleppel omanikuga.

  (3) Lemmikloomade pidamisel lähtutakse headest tavadest, loomakaitseseadusest, loomatauditõrje seadusest, veterinaarkorralduse seadusest ja muudest lemmikloomapidamist reguleerivatest õigusaktidest ja nende alusel antud määrustest ja käesolevast eeskirjast.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) lemmikloomapidaja – isik, kellele lemmikloom kuulub (lemmikloomaomanik) või kes tegeleb lemmikloomapidamisega lemmikloomaomanikuga rendi- või muu selletaolise suhte alusel. Kuuluvuse kaudu identifitseerimisel loetakse lemmikoom kuuluvaks isikule, kelle valduses, sealhulgas kelle kinnisel territooriumil või kellele kuuluvas hoones või rajatises ta asub, kui lemmiklooma kuuluvusest huvitatud isik ei tõenda vastupidist;
  2) lemmikloom – inimese isiklikuks meelelahutuseks, seltsiks või vara valvamiseks peetav või neil eesmärkidel pidamiseks mõeldud koer või kass;
  3) omanikuta lemmikloom – lemmikloom, kes on identifitseerimata ja kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada;
  4) hulkuv lemmikloom – omaniku tegevuse või tegevusetuse tõttu järelevalveta jäänud lemmikloom;
  5) avalik koht – territoorium, rajatis, ehitis või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või on üldkasutatav.

2. peatükk Lemmikloomade pidamine 

§ 3.   Lemmikloomade pidamise üldnõuded

  (1) Lemmikloomi ei ole lubatud pidada rohkem kui nende eest hoolitsemiseks on lemmikloomapidajal loodud nõuetekohaseid võimalusi.

  (2) Lemmikloomi on lubatud pidada lemmikloomapidajale kuuluvas või tema valduses olevas kinnises hoones või piiratud territooriumil, kuhu on loodud tingimused lemmikloomade pidamiseks ja kus on välistatud lemmiklooma omal tahtel välja pääsemine.

  (3) Lemmikloomapidaja peab tagama, et lemmikloom ei häiriks ega ohustaks kaaskodanikke. Lemmikoomapidaja kannab vastutust kõigi lemmiklooma tegudest tulenevate tagajärgede eest.

  (4) Kui lemmikloomapidaja on juriidiline isik, on tal kohustus määrata lemmiklooma heaolu eest vastutav isik.

  (5) Lemmiklooma pidamisel korterelamutes lähtutakse Eesti Vabariigi seadustega kooskõlas olevast konkreetse korterelamu kodukorrast.

§ 4.   Lemmikloomapidaja vastutus

  (1) Lemmikloomapidaja on kohustatud:
  1) piiratud territooriumil vabalt peetava koera korral paigaldama territooriumi sissepääsule koera olemasolust teavitava hoiatussildi;
  2) tagama teenistuskohustusi täitva ametiisiku julgeoleku lemmiklooma võimaliku ründe vastu;
  3) järgima sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas koristama oma kinnistust väljaspool asuval alal oma lemmiklooma väljaheited;
  4) varustama oma lemmiklooma kaelarihmaga, millel on omaniku kontaktandmed või lemmiklooma muul viisil identifitseerima (kiibistama, tätoveerima vms);
  5) vaktsineerima oma lemmiklooma veterinaararsti määratud tähtajal ja sagedusel;
  6) viivitamata korraldama lahti pääsenud lemmiklooma püüdmist;
  7) pimedal ajal kinnitama koerale helkuri, helkurrihma, helkurvöö või muu sarnase eseme;
  8) lemmikloomapidamise lõpetamisel viima lemmiklooma varjupaika, otsima ise lemmikloomale uue peremehe või korraldama nõuetekohase hukkamise;
  9) järgima muid õigusaktidega lemmikloomapidamisele kehtestatud nõudeid.

  (2) Lemmikloomapidajal on keelatud:
  1) viibida lemmikloomaga avalikus kohas, kuhu on paigaldatud vastava lemmikloomaga viibimist keelav märk;
  2) viibida lemmikloomaga rahvakogunemistel ja avalikel üritustel, kui see võib häirida ürituse läbiviimist või on korraldaja poolt keelatud;
  3) viibida lemmikloomaga kalmistul, laste mänguväljakutel ja liivakastides;
  4) ujutada ja pesta lemmiklooma avalikult kasutatavates supluskohtades ja avalikes tiikides.

§ 5.   Lemmikloomaga viibimine avalikus kohas

  (1) Lemmiklooma tohib viia avalikku kohta jalutusrihmaga ja vajadusel suukorviga või kandmisvahendis, tagades inimeste ja teiste loomade ohutuse. Koeraga rahvarohketes kohtades (sh rahvakogunemistel, avalikel üritustel või ühistranspordis) viibimisel peab koer olema ohjatud jalutusrihmaga ja kandma suukorvi, välja arvatud koera hoidmisel kandmisvahendis. Kassi peab ühistranspordis hoidma kandmisvahendis.

  (2) Koera tohib jätta suukorviga ja lahtipääsemist välistaval moel kinniseotult avalikku kohta ajaks, mil lemmikloomapidaja viibib mõistliku aja piires lähedal asuva hoone ruumides või territooriumil, kui sellega ei rikuta avalikku korda, ei ohustata inimesi ja loomi ning koera enda tervist.

  (3) Rihma ja suukorvita võib koera avalikus kohas pidada või välja lasta teenistusülesannete täitmiseks vastavate ametkondade (politsei, piirivalve, kaitsevägi, vaegnägijate juhtkoerad) poolt.

  (4) Nakkusohtlikult haige lemmikloomaga avalikus kohas viibimine on keelatud.

§ 6.   Järelevalveta, hulkuvad või omanikuta lemmikloomad ning nende suhtes rakendatavad meetmed

  (1) Väike-Maarja valla territooriumil ilma omanikuta või hulkuvatest lemmikloomadest tuleb teatada vallavalitsusele.

  (2) Omanikuta või hulkuvate lemmikloomade püüdmist, pidamist ning hukkamist korraldab vallavalitsus õigusaktidega kehtestatud korras.

  (3) Kui omaniku juurest lahti pääsenud lemmiklooma kinnipüüdmise korraldas vallavalitsus, kannab nimetatud lemmiklooma püüdmise ja pidamisega seotud kulud lemmiklooma omanik.

3. peatükk Vastutus ja lõppsätted 

§ 7.   Vastutus

  (1) Eeskirjas sätestatud väärtegude kohtuvälised menetlejad on vallavalitsus ja Politsei- ja Piirivalveamet.

  (2) Eeskirja nõuete rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 663 alusel.

§ 8.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Rakke Vallavolikogu 28.03.2013 määrus nr 5 „Koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskiri“ ja Väike-Maarja Vallavolikogu 28.03.2013 määrus nr 6 „Koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskiri“.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json