Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Väike-Maarja valla kaevetööde eeskiri

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.12.2019, 7

Väike-Maarja valla kaevetööde eeskiri

Vastu võetud 05.12.2019 nr 30

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 361 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Väike-Maarja valla kaevetööde eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab kaevetööde teostamise korra Väike-Maarja valla haldusterritooriumil.

  (2) Määruse sätteid ei kohaldata:
  1) kaevetööl eraõiguslike isikute omandis olevatel kinnistutel juhul, kui kinnistul ei asu avalikes huvides kasutatavaid tehnovõrke või -rajatisi või ei ole tegemist nende ehitamisega;
  2) kalmistul või maa-alal, kus kaevetööd on reguleeritud teiste eeskirjadega.

§ 2.   Mõisted

  (1) Kaevetöö on:
  1) pinnases tehtav töö sügavamal kui 30 cm;
  2) töö, mille tegemisel eemaldatakse tee- või pinnakate (asfaltbetoon, sillutis, murukate jne) ja mis ei ole teehoiutöö;
  3) pinnase planeerimise käigus maapinna kõrguse muutmine üle 30 cm.

  (2) Kaevetööde luba on Väike-Maarja Vallavalitsuse ehitusnõuniku või mõne teise vallavalitsuse poolt määratud ametniku (edaspidi menetleja) poolt väljastatud dokument, mis annab õiguse kaevetöö tegemiseks ning määrab ära kaevetöö tegemise tingimused ja tähtajad.

  (3) Avariikaevetöö on kaevetöö, mille tegemise vajadus tekib ootamatult ja mis on ulatuslike ebasoovitavate tagajärgede tõttu edasilükkamatu.

  (4) Kaevik on kaevetöö tulemusena maapõue moodustunud üle 30 cm sügavusega süvend.

  (5) Kaeveala on kaevik ja kaevikuga vahetult piirnev maa-ala, kus hoitakse kaevetööks vajalikke materjale ja seadmeid.

§ 3.   Kaevetööde teostamise üldnõuded

  (1) Kaevetöö tuleb teostada parima võimaliku tehnoloogiaga lühima võimaliku aja jooksul ja teekatet vähimal kahjustaval viisil.

  (2) Kaevetöid tuleb planeerida koordineeritult teede ning haljasalade remondi ja ehitusega selliselt, et kaevetööd eelneksid teede või haljasalade remondi- ja ehitustöödele.

  (3) Kolme aasta jooksul pärast valla omandis olevatele avalikult kasutatavatele teedele uute katete ehitamist on kaevetööde tegemine nendel üldjuhul keelatud. Eelistada tuleb töö tegemist kinnisel meetodil, tehnovõrgu asukoha muutmist või tehnovarustuse saamist muust allikast.

§ 4.   Kaevetööde loa taotlemine

  (1) Kaevetööde loa saamiseks esitatakse vormikohane taotlus menetlejale vähemalt kolm tööpäeva enne kaevetööde algust.

  (2) Taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) taotleja nimi, registrikood või isikukood, kontaktandmed (aadress, telefon, e-post);
  2) töövõtja nimi, registrikood või isikukood, kontaktandmed;
  3) kaeveala aadress, katastriüksuse tunnus;
  4) kaevetööde algus ja lõpp;
  5) kaevetöödega rikutava/lahti kaevatava katendi liik ja pindala;
  6) kaevetööde eelse olukorra taastamisel kasutatavad materjalid.

  (3) Taotlusele lisatakse ehitusprojekt või ehitusprojekti tööjoonised, mis käsitlevad kaevetöid koos tööde kirjeldusega, kaevetööde tegija poolt kinnitatud kaeve- ja taastamistööde ajagraafik, garantiikiri, millega tagatakse kaevetrassi ja selle ümbruse nõuetekohane taastamine kogu kaevetrassi ulatuses, vajadusel tänava sulgemise taotlus, liikluskorralduse muutmise skeem ja vajadusel täiendavad kooskõlastused.

  (4) Esitatav taotlus kooskõlastatakse:
  1) kaeveala maa ja kaeveala piiratud asjaõiguse omanikuga;
  2) kaeveala läbivate tehnovõrkude valdajatega;
  3) Muinsuskaitseametiga, kui kaevetööd kavandatakse mälestisel või selle kaitsevööndis;
  4) Keskkonnaametiga, kui kaevetööd kavandatakse kaitstaval loodusobjektil või selle kaitsevööndis;
  5) tee omanikuga, kui kaevetööd kavandatakse teel või selle kaitsevööndis.

  (5) Taotluse kooskõlastamine kaeveala maa omanikuga ei ole vajalik, kui tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamiseks ja omamiseks on seatud piiratud asjaõigus või sundvaldus.

  (6) Menetleja võib põhjendatud juhul nõuda täiendavaid dokumente või taotluse kooskõlastamist käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetamata isikutega.

  (7) Ehitusuuringuid teostatakse kooskõlas ehitusseadustikuga. Ehitusuuringute käigus teostatavateks puurimistöödeks tuleb taotleda kaevetööde luba ning esitada koos taotlusega geodeetiline alusplaan, kuhu on kantud rajatavate puuraukude või -kaevude asukohad. Ehitusuuringu tulemused esitatakse kaevetööde lõpetamisel elektrooniliselt vallavalitsusele.

§ 5.   Kaevetööde loa väljastamine või väljastamisest keeldumine

  (1) Kaevetööde loa väljastamise otsustab menetleja 3 (kolme) tööpäeva jooksul arvates taotleja poolt nõuetekohase taotluse esitamisest. Enne loa vormistamist kontrollib menetleja vajadusel kaevetööde ettevalmistamist (trassi mahamärkimine, ümbersõidutee seisukord, töötsooni tähistamine piirete ja liiklusmärkidega, objekti teabetahvli olemasolu jms).

  (2) Vajadusel koostatakse enne tööde alustamist kaevetööde teostaja ja menetleja poolt ülevaatuse akt teekatte, äärekivide, muldkeha, truupide, teemaa ja rajatiste seisukorra kohta.

  (3) Menetlejal on kaevetööde loa väljastamisel õigus seada lisatingimusi, sealhulgas:
  1) muuta kogu kaevetöö tegemise aega tulenevalt samasse kohta planeeritud teisest kaeve- või heakorratööst;
  2) nõuda kaevetööde tegemist kindlatel kellaaegadel;
  3) nõuda kaevetööde teostajalt ajutise ümbersõidutee rajamist, selle sõidukorras hoidmist kaevetööde ajal ning pärast kaevetööde lõppemist ümbersõidutee likvideerimist ja selle alla jäänud maa-ala taastamist.

  (4) Menetleja võib loa väljastamisest keelduda, kui:
  1) kaevetööde loa taotlusele ei ole lisatud nõutud dokumente või kooskõlastusi;
  2) kaevetööde teostamisel rakendatavad abinõud või piirangud ei ole piisavad ohutuse tagamiseks või kahju vältimiseks või liikluse häirimise vähendamiseks;
  3) taotleja ei ole taotlusele eelneva 1 (ühe) aasta jooksul teostanud garantiikorras ettenähtud töid või on muul viisil oluliselt rikkunud käesolevat eeskirja.

  (5) Kaevetööde loa väljastamisest keeldumine vormistatakse kirjalikult. Keeldumise otsuses näidatakse ära keeldumise põhjus, viidates käesoleva määruse vastavale sättele. Kaevetööde loa väljastamise või sellest keeldumise otsus saadetakse kaevetööde loa taotlejale taotluses märgitud elektronposti aadressil või toimetatakse kätte muul õigusaktides sätestatud viisil.

§ 6.   Kaevetööde loa muutmine või kehtetuks tunnistamine

  (1) Menetleja võib kaevetööde luba muuta, kui selleks on põhjendatud vajadus.

  (2) Kaevetööde loa muutmiseks esitab loa omaja menetlejale põhjendatud kirjaliku taotluse.

  (3) Menetleja võib loa muutmiseks nõuda täiendavaid kooskõlastusi, uut kaevetööde teostamise ajakava või muid loa taotlemisel nõutavaid andmeid.

  (4) Loa muutmine vormistatakse uue kaevetööde loa väljastamisega.

  (5) Menetlejal on õigus kaevetööde luba kehtetuks tunnistada, kui:
  1) kaevetööde teostaja ei täida eeskirjas või loas sätestatud nõudeid;
  2) kaevetööde teostaja ei tee kaevetöid kinnisasja või tehnovõrgu omaniku või valdaja tingimuste või juhiste kohaselt;
  3) esinevad muud mõjuvad põhjused.

  (6) Kaevetööde loa kehtetuks tunnistamisel on loa omanikul kohustus taastada kaeveala vastavalt kaevamiseelsele seisundile.

§ 7.   Kaevetööde peatamine või pikendamine

  (1) Menetlejal on õigus peatada kaevetööd, kui ilmneb, et ehitusprojektist või kehtivatest õigusaktidest ei ole kinni peetud või kui selguvad muud olulised asjaolud.

  (2) Kaevetööde peatamisel pikeneb kaevetööde luba kaevetööde seiskumise aja võrra. Kaevetööde jätkamiseks tuleb kaevetööde teostajal vajadusel taotleda menetleja poolt nõutud täiendavad kooskõlastused.

  (3) Kaevetööde tähtaja pikendamiseks peab kaevetööde tegija pöörduma menetleja poole hiljemalt 5 päeva enne kaevetööde loal märgitud kaevetööde lõpptähtpäeva. Kaevetööde pikendamiseks tuleb esitada põhjendatud taotlus, milles peab olema toodud mõjuvad põhjused, miks töödega tähtaegselt valmis ei jõuta. Kui tähtaja pikendamine ei ole põhjendatud, on menetlejal õigus loa pikendamisest keelduda.

§ 8.   Kaevetööde teostamine

  (1) Kaevetööde teostaja on kohustatud kolmest ööpäevast pikemat aega kestvate kaevetööde kohta paigaldama teabetahvli, kuhu on märgitud kaeveloa omaniku nimi, kaevetööde algus- ja lõpptähtaeg, tööde eest vastutava isiku nimi ja kontakttelefoni number.

  (2) Kaevetöödel üldkasutataval alal peab kaeveala ja sellega 0,5 meetri ulatuses külgnev maa-ala olema tähistatud liikluskorraldusvahenditega ja pimedal ajal valgustatud. Kaevetöö koht tuleb ümbritseda piiretega. Pärast töö teostamist tuleb ajutised märgid ja piirded kohe kõrvaldada. Kaevetööde kohas peab olema tagatud ohutu liiklemine.

  (3) Kaevetööde tegija peab vältima kaevealalt pori, prahi ja lume sattumist ümbritsevale territooriumile ja teedele. Kaeviku täitmiseks ja katendi taastamiseks vajalikud materjalid peavad olema ladustatud kohtadesse, kus nad ei sega liiklust. Kaeviku täitmiseks kõlbmatud materjalid tuleb kohe ära vedada.

  (4) Kaevealal paiknevate tehnorajatiste läheduses tuleb kaevetöid teha tingimustel, mille tehnorajatise omanik või valdaja on kaeveloa taotluse kooskõlastamise või kaevetööde käigus kirjalikult teatavaks teinud.

  (5) Kaevetööde käigus seni teadmata tehnorajatise olemasolu ilmnemise korral tuleb kaevetöö katkestada ning teavitada sellest menetlejat ja rajatise võimalikku omanikku. Katkestatud kaevetöid võib jätkata menetleja loal.

  (6) Tehnorajatise vigastamisest peab kaevetööde teostaja teavitama kohe tehnorajatise omanikku.
Tehnorajatise ümberpaigutamine toimub tehnorajatise omaniku loal.

  (7) Kaevetööd tuleb korraldada nii, et haljastuse kahjustamine toimuks võimalikult väikesel territooriumil. Kaevetööde käigus rikutud haljastuse taastamise eest vastutab kaevetööde teostaja.

  (8) Kaevetööde vahetus ümbruses olevate puude võrad ja tüved peavad olema kaitstud võimalike vigastuste eest. Kaevetööd puu tüvele lähemal kui 2 meetrit tuleb vajadusel teostada käsitsi.

  (9) Kaevikusse kogunenud vee välja pumpamisel vee juhtimine kanalisatsiooni võib toimuda ainult vee-ettevõtja loal ja tingimustel, väljapumbatava vee juhtimine ümbritsevale maa-alale tuleb kooskõlastada maa omanikuga.

  (10) Kaevetööde käigus asfalt või pinnatava kattega teedel peavad ehitatavad või remonditavad võrkude kaevupeade ja kapede kaaned olema tee pinnaga ühes tasapinnas.

§ 9.   Avariikaevetööd

  (1) Avariikaevetöid võib kaevetööde teostaja alustada kaevetööde loata, teatades kirjalikult kaevetöödest kohe menetlejale ja kaeveala vahetusse ümbrusesse jäävate tehnorajatiste omanikele ja maaomanikele.

  (2) Avariikaevetöö teates märgitakse avarii asukoht, põhjus, kaevetööde alguse- ja lõpu kuupäev ning kaevetöö eest vastutava isiku nimi koos kontaktandmetega.

  (3) Kui avariikaevetööde alustamise päev langeb riiklikule pühale või puhkepäevale, teatatakse kaevetöödest kohe riiklikule pühale või puhkepäevale järgneval tööpäeval.

  (4) Kaevetööde teostaja esitab vormikohase kaevetööde loa taotluse menetlejale hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast kaevetööde alustamist.

§ 10.   Kaevetööl rikutud maa-ala ja objektide taastamine

  (1) Kaevetöödel rikutud maa-ala taastatakse vastavalt kaevetööde loal märgitud katendi liigile ja tähtajale kogu ulatuses kaevetööde loa omaniku kulul. Ajutise taastamise korral hoiab kuni lõpliku taastamiseni katet korras kaevetööde loa omanik.

  (2) Kaevetööde loa omanik peab taastama või asendama tema poolt rikutud või lõhutud äärekivid, teekatendi, tehnovõrkude kaevud ja kaaned, liiklusmärgid, teekattemärgistused, geodeetilised punktid ja teised kaevealas olnud kaevetöödega rikutud või eemaldatud objektid. Objektide ümber paigutamine võib toimuda ainult objekti omaniku nõusolekul.

  (3) Enne kaeviku tagasitäitmist peab kaevetööde teostaja tagama paigaldatud tehnorajatiste digitaalse teostusmõõdistamise.

  (4) Kaeviku täitematerjalina tohib kasutada ainult täitepinnast, mis omab häid filtreerimise ja kandevõime omadusi ning võimaldab nõuetekohast tihendamist. Tänaval, väljakul või parklas asuva kaeviku tagasitäite materjalina võib kasutada ainult materjali, mis oma omaduste poolest sobib tee mulde ehituseks ja võimaldab nõuetekohast tihendamist. Kaeviku tagasitäidet tuleb tihendada kihtide kaupa (kihi maksimaalne paksus 30 cm). Tihendamise kohta koostatakse tihendusmõõdistuste akt ning see esitatakse menetlejale koos teiste täitedokumentidega.

  (5) Haljasalade murukatete taastamisel asuva kaeviku tagasitäiteks võib kasutada ainult materjali, mis oma omaduste poolest sobib haljasala taastamiseks ja võimaldab nõuetekohast tihendamist. Pealmine külvialune kiht peab olema vähemalt 15 cm paksuse kihina täidetud taimede kasvuks sobiva mullaga (kasvumuld). Enne ja pärast muruseemne külvi peab maapind olema tasane ning rullitud.

  (6) Tänava või selle osa pikisuunalise kaevetöö korral tuleb kaeviku serva ja äärekivi või tänavakatte serva vaheline alla 1,0 meetri laiune asfaltkate eemaldada ning paigaldada sinna uus asfaltkate koos vajaliku aluskihiga. Kuni viis aastat vanade asfaltkatete üleskaevamisel tuleb katend taastada mõlemalt poolt kaevet vähemalt üks meeter laiemalt, kõnnitee pikisuunalisel kaevamisel tuleb paigaldada uus pinnakate kogu kõnnitee laiuselt.

  (7) Olemasoleva teekatte kaevikuga piirnev serv lõigatakse enne taastamist sirgeks ühtse sirgjoonena paralleelselt tee teljega või ristisuunalise kaevetöö korral risti tee teljega. Serva profiilis ei tohi olla kõrvalekaldeid ega varisemisi. Asfaltteekatte pinnad tuleb lahti freesida selleks ettenähtud masinatega sirgjooneliselt. Lõigete laiuse määrab kaevatava kaeviku pealtlaius. Taastatava asfaltkatte äär tuleb sirgeks lõigata ja kiht taastada mõlemalt poolt vähemalt 50 cm võrra laiemalt ja pikemalt, kui olid kaeviku mõõtmed.

  (8) Piki sõiduteed tehtava kaevetöö korral tuleb teekate taastada ühe sõidusuuna laiusel osal terves ulatuses, kui taastatav osa ületab tee telgjoont tuleb taastada mõlemad sõidusuunad terves ulatuses. Pinnatud teekate tuleb taastada kahes osas: esimene kiht kogu rikutud teekatte ulatuses ja teine kiht kogu tänava teekatte laiuselt. Kui tänavaga ristisuunaliselt rajatavate tehnorajatiste telgede vahe on alla 15 m, tuleb asfaltkatte pealiskiht nende kohal taastada ühise paigana.

  (9) Teede taastamisel lähtutakse muuhulgas tee ehitamise kvaliteedinõuetest ja teistest asjakohastest õigusaktidest. Vajadusel võib menetleja määrata täiendavaid nõudeid kaevetööde läbiviimisele.

§ 11.   Garantii

  (1) Garantiiaeg taastamistöödele on 24 kuud alates kaevetööde loa lõppemisest või viimasest garantiiremondist, avariikaevetöödel 24 kuud alates loa lõppemisest.

  (2) Garantiiajal ilmsiks tulnud vead kõrvaldab kaevetööde loa omanik omal kulul menetleja poolt määratud tähtpäevaks.

  (3) Juhul kui kaevetööde loa omanik ei ole kõrvaldanud puuduseid menetleja poolt määratud tähtajaks, võib vallavalitsus tellida taastamistööd kolmandalt isikult kaevetööde loa omaniku arvel.

§ 12.   Tagatisraha

  Enne avalikus kohas kaevetööde loa saamist võib vallavalitsus nõuda kaevajalt tagatisraha tasumist või vallavalitsusele krediidiasutuse garantiikirja esitamist. Tagatisraha tagastatakse peale kaevetööde nõuetekohast lõpetamist.

§ 13.   Kaevetööde lõpetamine

  (1) Kaevetööd on lõpetatud, kui kaevetöödega rikutud maa-ala on nõuetekohaselt taastatud ja korrastatud ning vallavalitsusele on üle antud tehnovõrkude teostusdokumentatsioon.

  (2) Kaevetööde lõpetamine ja üleandmine fikseeritakse vastaval vormil.

§ 14.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsuse poolt määratud teenistujad.

  (2) Eeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 662 alusel.

§ 15.   Rakendussätted

  (1) Määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormid kinnitab vallavalitsus.

  (2) Tunnistada kehtetuks Rakke Vallavolikogu 29.04.2010 määrus nr 5 "Rakke valla kaevetööde eeskiri" ja Väike-Maarja Vallavolikogu 26.11.2003 määrus nr 26 "Kaevetööde eeskirja kinnitamine".

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json