Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Aleviku- ja külavanema statuut

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.12.2019, 8

Aleviku- ja külavanema statuut

Vastu võetud 05.12.2019 nr 31

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 58 lõike 3 alusel.


§ 1.   Üldsätted

  (1) Aleviku- või külavanem (edaspidi külavanem) on külaelanike esindaja, ühistegevuse eestvedaja ja kohaliku omavalitsuse koostööpartner külas, kes juhindub oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest ja küla ühistest seisukohtadest ning huvidest.

  (2) Külavanema volituste kestus ei ole piiratud vallavolikogu volituste kestusega.

  (3) Külavanem on usaldusamet, ülesandeid täidetakse vabatahtlikult ja ühiskondlikel alustel.

  (4) Külaelanik on isik, kellel on külas alaline elukoht või kinnisvara.

§ 2.   Külavanema kandidaadile esitatavad nõuded

  (1) Külavanemaks võib valida külaelaniku, kes on valimise hetkel vähemalt 18-aastane.

  (2) Külavanema kandidaadiks saab esitada külaelaniku, kes osaleb koosolekul ja on andnud kandideerimiseks oma nõusoleku.

§ 3.   Külavanema valimine

  (1) Külavanem valitakse külaelanike kokku kutsutud küla(de) üldkoosolekul, mille toimumise aeg, koht ja päevakord on valla infolehes, veebilehel ja selle/nende küla(de) teadetetahvlitel ette teatatud vähemalt kaks nädalat.

  (2) Külavanem valitakse külakoosolekul määratud tähtajaks.

  (3) Külavanema valivad külaelanikud avalikul või salajasel hääletusel. Külavanema kandidaadi võib üles seada ja külavanema valimisel osaleda iga vähemalt 16-aastane külaelanik.

  (4) Omavahel tihedalt seotud külad võivad valida ühise külavanema.

  (5) Hääletamine on salajane, kui seda nõuab kas või üks külaelanik. Salajase hääletamise korraldamiseks valivad külaelanikud endi hulgast vähemalt kolmeliikmelise valimiskomisjoni. Hääled loetakse ja tulemused avalikustatakse kohe.

  (6) Koosoleku alguses valitakse koosoleku juhataja ja protokollija. Igal külaelanikul on üks hääl. Külavanem valitakse poolthäälte enamusega. Koosolekul koostatakse protokoll külavanema valimise kohta, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Külavanema volitused algavad valituks osutumisest.

  (7) Üldkoosolek valib koos külavanemaga külavanema asetäitja. Külavanema asetäitja valitakse külavanema ettepanekul ja samas korras, mis külavanem.

  (8) Koosoleku juhataja esitab külavanema valimise kohta koostatud protokolli koos koosolekul osalenud külaelanike registreerimislehega vallavalitsusele kümne (10) päeva jooksul koosoleku toimumise päevast arvates.

  (9) Külavanema volitusi tõendab vallavalitsuse väljaantud tunnistus.

§ 4.   Külavanema asendamine

  Külavanemat asendab tema äraolekul või haigestumisel külavanema asetäitja. Külavanema asetäitjal on külavanema asendamise ajal kõik külavanema õigused ja kohustused.

§ 5.   Külavanema õigused

  Külavanemal on õigus:
  1) esindada külaelanikke kohalikus omavalitsuses ja muudes asutustes oma volituste piires;
  2) kutsuda kokku külaelanike koosolekuid ja algatada arutelusid külaelu probleemide lahendamiseks;
  3) taotleda külaelanike huve puudutavate küsimuste arutusele võtmist vallavolikogus või vallavalitsuses;
  4) saada vallavalitsuselt oma tegevuseks vajalikku teavet;
  5) juhtida külaelanike ja küla(de) territooriumil viibivate isikute tähelepanu heakorda, avalikku korda, keskkonnakaitset, loomapidamiseeskirja jms puudutavatele probleemidele ja teha sellekohaseid märkusi;
  6) korraldada küla(de)s ühistegevust ja ärgitada külaelanikke koostööle;
  7) moodustada leibkondade esindajatest küla(de) ümarlaud;
  8) arendada koostööd külade vahel.

§ 6.   Külavanema kohustused

  Külavanem on kohustatud:
  1) edastama külaelanike ühised soovid ja ettepanekud vallavolikogule või vallavalitsusele ning muudele asutustele;
  2) edastama külaelanikele omavalitsusest või mujalt tulnud külaelu puudutavat informatsiooni;
  3) teavitama omavalitsust küla(de)s tekkinud (sotsiaalsetest, keskkonna- jt) probleemidest;
  4) korraldama küla arengukava koostamist ja elluviimist;
  5) korraldama küla koosolekutel vastu võetud otsuste täitmist;
  6) olema kursis Väike-Maarja valla, Lääne-Viru maakonna ning üle-eestilist külaelu ja kodukandi liikumist puudutavate õigusaktidega, aktuaalsete probleemide ning üritustega;
  7) vähemalt üks kord aastas kokku kutsuma külaelanike koosoleku ja esitama külaelanikele aruande oma tegevuse kohta;
  8) tegelema küla mainekujundusega.

§ 7.   Külavanema volituste lõppemine

  (1) Külavanema volitused lõpevad:
  1) külavanema tagasiastumisega;
  2) tähtaja möödumisel;
  3) külavanema tagasikutsumisega.

  (2) Külavanema tagasikutsumiseks kutsutakse kokku küla(de) koosolek, mille toimumise aeg, koht ja päevakord on valla infolehes, veeblilehel ja vastava(te) küla(de) teadetetahvlitel ette teatatud vähemalt kaks nädalat.

  (3) Koosoleku alguses valitakse koosoleku juhataja ja protokollija. Igal külaelanikul on üks hääl. Koosolekul koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (4) Külavanema tagasikutsumine otsustatakse salajasel hääletamisel.

  (5) Hääletuse läbiviimiseks valivad külaelanikud endi hulgast vähemalt kolmeliikmelise valimiskomisjoni.

  (6) Komisjon loeb hääled ja avalikustab tulemused kohe.

  (7) Külavanem loetakse tagasi kutsutuks, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud vähemalt 16-aastastest külaelanikest. Koosolekul koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (8) Koosoleku juhataja edastab protokolli koos koosolekul osalenud külaelanike registreerimislehega vallavalitsusele kolme (3) tööpäeva jooksul koosoleku toimumise päevast alates.

§ 8.   Määruse rakendamine

  Enne määruse jõustumist valitud külavanemate volitused kehtivad edasi.

§ 9.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 29.12.2011 määrus nr 29 „Aleviku- ja külavanema statuut“.

§ 10.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json