SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaalteenuste osutamise kord

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.12.2019, 19

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Sotsiaalteenuste osutamise kord

Vastu võetud 26.04.2018 nr 13
RT IV, 09.05.2018, 51
jõustumine 12.05.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.11.2019RT IV, 12.12.2019, 215.12.2019

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 5 ja „Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 14 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse sotsiaalteenuste osutamise kord Sillamäe linnas.

  (2) Sotsiaalteenuseid (edaspidi ka teenus või teenused) osutatakse isikutele, kelle elukohaks on Eesti rahvastikuregistri järgi Sillamäe linn. Vältimatut abi osutatakse ka isikutele, kelle elukohaks ei ole Eesti rahvastikuregistri järgi Sillamäe linn, kuid kes abi vajamise ajal viibivad Sillamäe linna haldusterritooriumil.

  (3) Sotsiaalteenuste osutamise eesmärgiks on toetada inimese iseseisvat toimetulekut ja töötamist ning aktiivset osalust ühiskonnaelus, ennetades sealjuures sotsiaalsete probleemide tekkimist või süvenemist üksikisiku, perekonna ja ühiskonna tasandil.

  (4) Sotsiaalteenuste osutamist korraldab Sillamäe Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) sotsiaalhoolekande osakond (edaspidi sotsiaalosakond).

  (5) Sotsiaalteenuseid rahastatakse riigieelarvest Sillamäe linna eelarvesse eraldatud vahenditest, Sillamäe linna eelarvest ja teenust saava isiku või tema ülalpidamiskohustusega isikute omaosalusest. Sotsiaalteenuste osutamiseks eraldatud vahendite üle peab arvestust sotsiaalosakond.

  (6) Sotsiaalteenuseid osutatakse hinnatud abivajadusest lähtuvalt ja abivajava isiku nõusolekul.

  (7) Sotsiaalteenuste korraldamisel ja osutamisel, mis ei ole reguleeritud määrusega, lähtutakse „Sotsiaalseadustiku üldosa seadusest“, „Sotsiaalhoolekande seadusest“ ja muudest sotsiaalkaitse tagamisega seotud õigusaktidest.
[RT IV, 12.12.2019, 2 - jõust. 15.12.2019]

  (8) Sotsiaalteenuste eest tasumise otsustab linnavalitsus.
[RT IV, 12.12.2019, 2 - jõust. 15.12.2019]

§ 2.   Abivajaduse hindamine

  (1) Abivajaduse väljaselgitamisel lähtutakse „Sotsiaalhoolekande seaduse“ (edaspidi SHS) §-st 15.

  (2) Sotsiaalosakonnal on õigus nõuda taotlejalt teenuse vajalikkuse hindamiseks vajalikke ja lubatud andmeid ja tõendeid.

  (3) Sotsiaalosakonnal on vajaduse korral õigus teha päringuid andmete saamiseks läbi STAR infosüsteemi ja muude infosüsteemide.

  (4) Vajadusel külastavad sotsiaalosakonna teenistujad sotsiaalteenust vajavat isikut tema kodus või viibimiskohas toimetulekuvõime ning abi- või hooldusvajaduse ulatuse täiendavaks hindamiseks ning sobivaima teenuse väljaselgitamiseks.

  (5) Isikule, kes iseseisva toimetulekuvõime parandamiseks vajab pikaajalist ja mitmekülgset abi, rakendatakse juhtumikorralduslikku põhimõtet. Isiku kirjalikul nõusolekul koostatakse juhtumiplaan STAR infosüsteemis. Teenuste võimaldamisel lähtutakse edaspidi kehtivast juhtumiplaanist ning vähemalt kord aastas toimunud perioodilisest vahehindamisest.

§ 3.   Sotsiaalteenuste taotlemine ja määramine

  (1) Sotsiaalteenuse saamiseks esitatakse sotsiaalosakonnale taotlus, milles märgitakse:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi, sünniaeg või isikukood;
  2) taotletav teenus;
  3) taotleja kontaktandmed (postiaadress, e-postiaadress, telefoninumber);
  4) vajadusel andmed perekonna koosseisu ja sissetulekute kohta;
  5) vajadusel täiendavad andmed ja dokumendid;
  6) taotluse koostamise kuupäev ja taotleja allkiri.

  (2) Taotlus on vormivaba. Sotsiaalosakond võib taotleja abistamiseks koostada näidiseid. Suulisel pöördumisel registreerib sotsiaalosakonna teenistuja selle STAR infosüsteemis.

  (3) Sotsiaalteenuse määramise otsustab linnavalitsuse sotsiaalkomisjon hiljemalt 10 tööpäeva jooksul taotluse ja nõutavate lisadokumentide esitamisest, kui käesoleva määrusega pole ette nähtud teisiti.

  (4) Kui sotsiaalteenust vajav isik või tema seaduslik esindaja on võimeline ise maksma teenuse eest ja ei vaja kohaliku omavalitsuse poolt abi, siis pöördub ta otse teenuse osutaja poole.

  (5) Sotsiaalteenuse määramise otsuses märgitakse:
  1) määratud teenuse liik;
  2) teenuse raames teostatavad toimingud;
  3) teenuse osutaja;
  4) teenuse osutamise maht ja ajavahemik;
  5) teenuse määramata juhul selle põhjus.

  (6) Sotsiaalteenuse osutamisel väljaspool Sillamäe linna toimub teenuse osutaja valimine taotleja ja sotsiaalosakonna koostöös.

  (7) Sotsiaalteenuse taotlejat ja teenuse osutajat teavitatakse otsusest kirjalikult või muul kokkulepitud viisil.

  (8) Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse juhul paigutatakse isik üldhooldusasutusesse linnavalitsuse korraldusega.

  (9) Vajadusel koostatakse koostöös teenust saava isiku ja teenuse osutajaga teenuse osutamise haldusakt või haldusleping, määrates selles kindlaks kõrvalabi vajadusest tulenevad toimingud.

  (10) Linnavalitsuse sotsiaalkomisjonil on õigus kaalutlusotsuse alusel määrata sotsiaalteenus ka määruses reguleerimata juhtudel.
[RT IV, 12.12.2019, 2 - jõust. 15.12.2019]

§ 4.   Teenuste maksumus

  (1) Teenuse osutamise eest võib võtta tasu. Võetava tasu suurus oleneb teenuse mahust, teenuse maksumusest ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorrast. Teenuse eest võetava tasu suurus ei tohi olla teenuse saamise takistuseks.

  (2) Linnavalitsuse hallatava asutuse poolt osutatavate sotsiaalteenuste eest võetava tasu suuruse kehtestab linnavalitsus. Teiste sotsiaalteenuste osutajate poolt pakutavate sotsiaalteenuste eest maksmine toimub vastavalt sotsiaalteenuse osutajaga sõlmitud lepingule.
[RT IV, 12.12.2019, 2 - jõust. 15.12.2019]

§ 5.   Teenuse osutamise peatamine või lõpetamine

  Teenuse osutamine peatatakse või lõpetatakse, kui:
  1) teenuse saaja taotleb teenuse osutamise peatamist või lõpetamist;
  2) esineb „Sotsiaalseadustiku üldosa seaduse“ § 18 ja § 19 sätestatud asjaolu, mille alusel isiku teenuse saamise õigus kas peatub või lõpeb.

§ 6.   Sotsiaalteenuste loetelu

  (1) Sillamäe linna poolt korraldatavad ja osutatavad sotsiaalteenused on:
  1) koduteenus;
  2) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;
  3) tugiisikuteenus;
  4) täisealise isiku hooldus;
  5) isikliku abistaja teenus;
  6) varjupaigateenus;
  7) turvakoduteenus;
  8) sotsiaaltransporditeenus;
  9) võlanõustamisteenus;
  10) lapsehoiuteenus.

  (2) Asendushooldusteenus, järelhooldusteenus ja eluruumi tagamise teenuse osutamine on reguleeritud teiste Sillamäe Linnavolikogu õigusaktidega.

§ 7.   Koduteenus

  (1) Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades isiku elukvaliteeti.

  (2) Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks, nagu kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine ning väljaspool eluruumi toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ja muu asjaajamine.

  (3) Koduteenuste osutamist Sillamäe linna haldusterritooriumil korraldab Hoolekandeasutus „Sügis“.

  (4) Tasuta koduteenust on õigus saada rahvastikuregistri andmetel Sillamäe linnas elavatel ja igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel abivajavatel isikutel:
  1) kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad ja kelle enda materiaalsed võimalused ei ole piisavad iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks;
  2) kellel on seadusjärgsed ülalpidajad, kuid kelle enda ja tema seadusjärgsete ülalpidajate materiaalsed võimalused ei ole piisavad isiku iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks.

  (5) Tasulist koduteenust on õigus saada isikutel:
  1) kelle elukohaks on Eesti rahvastikuregistri järgi Sillamäe linn ning kellel on seadusjärgsed ülalpidajad ja tema seadusjärgsete ülalpidajate materiaalsed võimalused on piisavad isiku iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks;
  2) kelle elukohaks on Eesti rahvastikuregistri järgi ei ole Sillamäe linn, aga kes faktiliselt elab Sillamäe linnas.

  (6) Tasuta koduteenuste osutamiseks sõlmivad linnavalitsuse nimel sotsiaalosakonna juhataja ning teenuse osutaja ja teenuse saaja koduteenuste osutamise kolmepoolse lepingu, määrates selles muu hulgas kindlaks kõrvalabi vajaduse määrast tulenevad toimingud, mis tagavad isiku iseseisva toimetuleku kodustes tingimustes.

  (7) Kui koduteenust vajav isik või tema seaduslik esindaja soovib taotleda kohaliku omavalitsuse osalust koduteenuse eest tasumisel, siis esitab ta taotluse sotsiaalosakonnale.

  (8) Koduteenuse osutamise otsustamiseks teostatakse pärast taotluse laekumist kodukülastus, mille käigus hinnatakse koduteenuse taotleja abivajadust.

§ 8.   Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

  (1) Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

  (2) Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenusele võib suunata isiku, kellel puudub ülalpidamiskohustusega isik või kui see isik ei suuda arvestataval põhjusel täielikult või osaliselt talle seadusega pandud kohustusi täita. Isik suunatakse väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenusele linnavalitsuse korraldusega.

  (3) Üldhooldusteenuse osutamiseks koostab üldhooldusteenuse osutaja koostöös teenust saava isiku, vajadusel tema lähedastega SHS §-s 21 sätestatud nõuetele vastava hooldusplaani.

  (4) Haldusaktis või halduslepingus määratakse ka poolte rahalised kohustused väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eest tasumisel.

  (5) Kui teenust vajav isik või tema seaduslik esindaja soovib taotleda Sillamäe linna osalust teenuse eest tasumisel, siis taotleja või tema seaduslik esindaja esitab taotluse sotsiaalosakonnale.

  (6) Teenuse osutaja valikul arvestatakse võimaluse piires hooldust vajava isiku enda ja tema lähedaste soovidega. Teenuse osutaja vahetamine toimub hooldatava, tema seadusliku esindaja või teenuse osutaja motiveeritud taotluse alusel.

§ 9.   Tugiisikuteenus

  (1) Tugiisikuteenuse eesmärgiks on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

  (2) Tugiisikuteenust osutatakse vastavalt vajadusele abivajaja kodus ja/või väljaspool kodu.

  (3) Tugiisikuteenuste osutamist Sillamäe linna haldusterritooriumil korraldab Hoolekandeasutus „Sügis“.

  (4) Tugiisikuteenuste osutamiseks koostab linnavalitsuse nimel sotsiaalosakonna juhataja ning teenuse osutaja ja teenuse saaja tugiisikuteenuste osutamise haldusakti või halduslepingu, määrates selles kindlaks kõrvalabi vajadusest tulenevad toimingud.

  (5) [Kehtetu - RT IV, 12.12.2019, 2 - jõust. 15.12.2019]

§ 10.   Täisealise isiku hooldus

  (1) Täisealise isiku hoolduse eesmärk on hoolduse korraldamine täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

  (2) Hoolduse seadmisel hinnatakse abivajadust ja sellest tulenevalt määratakse kindlaks hooldaja ülesanded ja kohustused.

  (3) Hooldust teostab sotsiaalosakonna poolt määratud isik.

  (4) Hooldaja on kohustatud teatama viivitamatult asjaoludest, mis tingivad hoolduse lõpetamise.
[RT IV, 12.12.2019, 2 - jõust. 15.12.2019]

§ 11.   Isikliku abistaja teenus

  (1) Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada „Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse“ § 2 lõike 1 tähenduses puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate koormust.

  (2) Teenuse osutamisel abistatakse teenuse saajat tegevustes, mille sooritamiseks vajab isik puude tõttu füüsilist kõrvalabi. Isiklik abistaja aitab isikut tema igapäevaelu tegevustes, nagu liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieenitoimingutes, majapidamistöödes ja muudes toimingutes, milles isik vajab juhendamist või kõrvalabi.

  (3) Teenuse saajal on õigus valida teenust vastavalt SHS § 28 lõikele 3.

  (4) Isikliku abistaja konkreetsed tööülesanded ja tööaeg sätestatakse haldusaktis või halduslepingus, mille sõlmivad isik, isiklik abistaja ja sotsiaalosakond.

  (5) Haldusaktis või halduslepingus määratakse ka poolte rahalised kohustused isikliku abistaja teenuse eest tasumisel.

  (6) Isikliku abistaja teenuste osutamist Sillamäe linna haldusterritooriumil korraldab Hoolekandeasutus „Sügis“.

§ 12.   Varjupaigateenus

  (1) Varjupaigateenuse eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

  (2) Varjupaigateenust korraldatakse iga päev, teenust osutatakse isikule senikaua, kuni tema olukorda arvestades on talle võimalik osutada teisi sotsiaalteenuseid või kuni ta on võimeline iseseisvalt hakkama saama.

  (3) Varjupaigateenuse saamiseks ei ole vaja esitada käesolevas määruses § 3 nimetatud taotlust. Teenuse saamiseks pöördub isik otse teenuse osutaja poole, kes omakorda esitab sotsiaalosakonnale andmed teenust saanud isikute kohta.

  (4) Varjupaigateenuse tagab sotsiaalosakond.

  (5) Varjupaigateenust osutatakse isikule tasuta. Teenuse eest tasutakse teenuse osutajale esitatud arvete ja linnavalitsuse korralduse alusel.

§ 13.   Turvakoduteenus

  (1) Turvakoduteenuse eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi. Esmase abi raames tuleb isikule vajaduse korral tagada kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus ning teavitada isikut teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

  (2) Teenust osutatakse perioodil, mis on vajalik turvalisuse tagamiseks ja edasise elu korraldamiseks. Teenuse kättesaadavus võimaldatakse:
  1) lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut;
  2) täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.

  (3) Turvakoduteenuse saamiseks ei ole vaja esitada käesolevas määruses § 3 nimetatud taotlust. Teenuse saamiseks pöördub isik otse teenuse osutaja poole, kes omakorda esitab sotsiaalosakonnale andmed teenust saanud isikute kohta.

  (4) Turvakoduteenuse tagab sotsiaalosakond.

  (5) Turvakoduteenust osutatakse isikule tasuta. Teenuse eest tasutakse teenuse osutajale esitatud arvete ja linnavalitsuse korralduse alusel.

§ 14.   Sotsiaaltransporditeenus

  (1) Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puuetega inimeste „Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse“ § 2 lõike 1 tähenduses puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

  (2) Sotsiaaltransporditeenuse osutaja tagab vajadusel teenuse saaja abistamise sõidukisse sisenemisel ja väljumisel.

  (3) Sotsiaaltransporditeenuste osutamist korraldab Hoolekandeasutus „Sügis“.

  (4) Sotsiaaltransporditeenust võib osutada Hoolekandeasutus „Sügis“, Laste Hoolekande Asutus Lootus või lepingu alusel muu teenuse osutaja.

  (5) Koduteenust saavatele isikutele sotsiaaltransporditeenust osutab Hoolekandeasutus „Sügis“ sõiduks meditsiiniasutusse või teistesse ametiasutustesse.

  (6) Sotsiaaltransporditeenuse eest võetakse teenuse kasutajalt tasu. Teenuse saaja tasub teenuse eest arve alusel teenuse osutajale.

  (7) Taotlus teenuse saamiseks esitatakse võimalusel viis tööpäeva enne soovitud sõiduaega.

  (8) Kui sotsiaaltransporditeenust vajav isik või tema seaduslik esindaja soovib taotleda Sillamäe linna osalust teenuste eest tasumisel, siis esitab ta taotluse sotsiaalosakonnale.
[RT IV, 12.12.2019, 2 - jõust. 15.12.2019]

§ 15.   Võlanõustamisteenus

  (1) Võlanõustamisteenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, et vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

  (2) Võlanõustamisteenust korraldab sotsiaalosakond. Teenuse osutajaga sõlmitakse leping üheks eelarveaastaks.

  (3) Võlanõustamisteenusele on õigus kõikidel Sillamäe linna elanikel sõltumatu nende sissetuleku suurusest ja sotsiaalsest seisundist.

  (4) Võlanõustamisteenust osutatakse isikule tasuta.

§ 16.   Lapsehoiuteenus

  (1) Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või vähendada lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust.

  (2) Puudega lapse puhul hinnatakse lapsehoiuteenuse vajadust lähtudes lapse erivajadustest.

  (3) Lapsele, kellel ei ole puuet määratud, osutatakse lapsehoiuteenust vaid lasteaiakoha saamise võimaluse puudumisel.

  (4) Kui last kasvatav isik on võimeline ise maksma lapsehoiuteenuse eest, siis pöördub ta otse teenuse osutaja poole. Kui isik vajab teenuse eest maksmisel Sillamäe linna abi, pöördub ta sotsiaalosakonda taotlusega, milles põhjendab abivajadust.

§ 17.   Rakendussätted

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

/otsingu_soovitused.json