Teksti suurus:

Alutaguse Vallavolikogu 22. detsembri 2020.a määruse nr 144 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Alutaguse vallas“ muutmine

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2024
Avaldamismärge:RT IV, 12.12.2023, 1

Alutaguse Vallavolikogu 22. detsembri 2020.a määruse nr 144 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Alutaguse vallas“ muutmine

Vastu võetud 30.11.2023 nr 54

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1. Määruse muutmine
Alutaguse Vallavolikogu 22. detsembri 2020.a määruses nr 144 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Alutaguse vallas“ tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse punktiga 91 järgmises sõnastuses:
„§ 6 lg 1 p 91) kogukonnapõhiste toetatud elamiste teenus “;
2) määrust täiendatakse paragrahviga 151 järgmises sõnastuses:
„§ 151. Kogukonnapõhiste toetatud elamiste teenus
(1) Kogukonnapõhiste toetatud elamise teenuse eesmärk on toimetulemist toetava elukeskkonna tagamine väikese ja keskmise abi- ja toetusvajadusega inimestele, sealhulgas liikumis-, nägemis-, kuulmis-ja intellektipuudega inimesed, kelle olemasolevat kodu ei ole võimalik kohandada nende vajadustele vastavaks.
(2) Kogukonnapõhiste toetatud elamise teenus on tähtajaline. Teenus tagatakse inimesele kuni teenuse osutamise vajaduse äralangemiseni.
(3) Teenuse saaja tasub eluruumiga seotud üüri- ja kõrvalkulud.“;
3) paragrahvi 23 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:
„§ 23 lg 3) Vajadusel teostatakse abivajaja külastus tema kodus või viibimiskohas toimetulekuvõime ja abi- või hooldusvajaduse täiendavaks või korduvaks hindamiseks ning sobivaima teenuse väljaselgitamiseks.“;
4) paragrahvi 26 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:
„§ 26) Teenuse osutamise muutmine või lõpetamine
(1) Teenuse osutamist muudetakse või lõpetatakse, kui:
1) teenuse saaja taotleb teenuse osutamise pikendamist, peatamist või lõpetamist;
2) esineb sotsiaalseadustiku üldosa seaduses või käesolevas korras sätestatud asjaolu, mille alusel isiku teenuse saamise õigus kas pikeneb, peatub või lõpeb.
(2) Teenuse osutamise muutmine või lõpetamine vormistatakse:
1) haldusakti alusel antud teenuse puhul haldusaktiga;
2) halduslepingu alusel antud teenuse puhul halduslepingu muutmise või lõpetamisega.“;
5) paragrahvi 29 lõiget 1 täiendatakse järgnevate sõnadega „või sotsiaalspetsialisti hinnangul abivajavale perele vastavalt sotsiaalkomisjoni otsusele“;
6) paragrahv 31 lõiget 4 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:
„§ 31 lg 4) Lapse sünnitoetuse määr ühe lapse kohta on 1000 eurot, mis makstakse välja kahes osas – 500 eurot pärast lapse sündi ning 500 eurot lapse aastaseks saamisel.“;
7) paragrahvi 33 lõikes 6 asendatakse arv „250“ arvuga „350“;
8) paragrahv 34 lõiget 1 täiendatakse punktika 3 järgmises sõnastuses:
„§ 34 lg 1 p 3) toimetulekutoetuse saaja“;
9) paragrahv 35 lõiget 1 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:
„§ 35 lg 1 p 3) toimetulekutoetuse saaja“;
10) paragrahvi 35 lõiget 2 täiendatakse sõnadega „kuludokumentide alusel“;
11) paragrahvi 36 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:
„§ 36 lg 1) Eakate sünnipäevatoetust makstakse isikutele juubelite puhul alates 75.eluaastast. Sünnipäevatoetust ei maksta üldhooldusteenusel viibivatele isikutele“;
12) paragrahvi 36 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:
„§ 36 lg 3) Hoolekandeasutusse paigutatud isikule, kelle eest ametiasutus tasub hoolduskulud, on toetuseks lilled ja kingitus.“;
13) paragrahvi 40 lõiget 1 täiendatakse sõnadega „v.a toimetulekutoetuse saaja, kellel esitada taotlus toimetulekutoetuse saamise perioodil.“.
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 01.01.2024.

Marek Kullamägi
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json