ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Veeteenuse hinna hüvitamise kord 2024. aastal

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.12.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
Avaldamismärge:RT IV, 12.12.2023, 6

Veeteenuse hinna hüvitamise kord 2024. aastal

Vastu võetud 30.11.2023 nr 53

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega reguleeritakse Alutaguse valla eelarvest Alutaguse valla territooriumil vee-ettevõtja tegevuspiirkonnas ühisveevärgist vee tarbijatele veevarustuse (edaspidi veeteenuse hind) osalist hüvitamist.

  (2) Veeteenuse hinna hüvitise aastasumma kinnitab Alutaguse Vallavolikogu eelarve vastuvõtmisega ja see on Alutaguse valla ja vee-ettevõtja vahelise sihtfinantseerimise lepingu sõlmimise üheks eelduseks.

  (3) Veeteenuse hinna hüvitist on õigustatud saama:
  1) füüsilisest isikust kinnistu omanik või valdaja, hoonestusõiguse alusel maakasutaja või ehitise kui vallasasja omanik või valdaja, kelle kinnistu veevärk on ühendatud ühisveevärgiga vastava torustikühenduse kaudu ja kellega vee-ettevõtja on sõlminud lepingu ühisveevärgivee võtmiseks (edaspidi klient);
  2) korteriühistu;
  3) kaevandatud alal tegutsev põllumajandusvaldkonna ettevõtja.

  (4) Lõikes 3 nimetatud tarbijatega (edaspidi klient) peab vee-ettevõtjal olema sõlmitud leping ühisveevärgist vee võtmiseks. Korteriomanditeks jagatud kinnisomandi puhul on vee-ettevõtja kliendiks korteriühistu.

  (5) Hüvitise arvestamise aluseks olev ühisveevärgist klientidele müüdav vesi peab olema mõõdetud kinnistu veevärgile paigaldatud veearvesti abil.

§ 2.   Veeteenuse hinna hüvitis

  (1) Veeteenuse hinna hüvitist rakendatakse tasule võetud vee eest (edaspidi vee hind).

  (2) Kliendile hüvitatakse vee hind 30% ulatuses vee-ettevõtja poolt kinnitatud tasust võetud vee eest.

  (3) Altkaevandatud alal asuvate kinnistute klientidele hüvitatakse vee hind 50% ulatuses vee-ettevõtja poolt kinnitatud tasust võetud vee eest.

  (4) Kliendile esitab tarbitud vee eest arve vee-ettevõtja. Korterelamus asuva eluruumi (korteri) omanikule või üürnikule esitab arve korteriühistu või haldaja.

  (5) Vee-ettevõtja poolt kliendile esitataval arvel märgitakse müüdud veevarustuse teenuse maksumus ning eraldi esitatakse miinusmärgiga (-) arvestatud hüvitise summa.

§ 3.   Veeteenuse hinna hüvitise eraldamine

  (1) Veeteenuse hinna hüvitis eraldatakse sihtfinantseerimisena vee-ettevõtjale, mille kohta sõlmitakse vastav leping.

  (2) Veeteenuse hinna hüvitise saamiseks esitab vee-ettevõtja Alutaguse Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) arve eelmisel kuul oma klientidele arvestatud hüvitise kogusumma kohta.

  (3) Vee-ettevõtja poolt vallavalitsusele esitataval arvel peavad olema märgitud järgmised andmed (eelmise kalendrikuu kohta):
  1) klientidele müüdud vee kogus kuupmeetrites (m3);
  2) klientidele arvestatud veeteenuse kogumaksumus käibemaksuga;
  3) klientidele arvestatud vee hinna kogusumma käibemaksuga;
  4) muud Eesti Vabariigi õigusaktides nõutud andmed.

  (4) Vee-ettevõtja esitab käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud arve eelmise kuu kohta vallavalitsusele hiljemalt iga kalendrikuu 15. kuupäevaks.

§ 4.   Hüvitise õigsuse kontrollimine

  Hüvitise saaja esitatud andmete õigsust kontrollib vallavalitsuse finantsteenistus.

§ 5.   Hüvitise tagasinõudmine

  Vallavalitsusel on õigus hüvitis tagasi nõuda kui hüvitise saamiseks on esitatud valeandmeid või kui finantsmajandusliku tegevuse kontrollimise käigus on tuvastatud vahendite mitteotstarbekas kasutamine.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja seda rakendatakse alates 2024. aasta 1. jaanuarist.

Marek Kullamägi
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json