Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Pärnu linna poolt äriühingus osalemise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 13.01.2012, 2

Pärnu linna poolt äriühingus osalemise kord

Vastu võetud 20.04.2006 nr 19
jõustumine 01.05.2006

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 35 lõigete 1, 3 ja 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus sätestab Pärnu linna (edaspidi linn) asutatud või linna osalusega aktsiaseltsis ja osaühingus aktsionäri ja osaniku õiguste teostamise korra ning aktsiaseltsi ja osaühingu nõukogus linna esindava isiku (edaspidi linna esindaja) õigused ja kohustused.

  (2) Juhul kui osaühingul ei ole nõukogu, kohaldatakse käesolevas määruses osaühingu nõukogu kohta sätestatut osaühingu juhatusele.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) linna äriühing – aktsiaselts, mille kõik aktsiad kuuluvad linnale (edaspidi linna aktsiaselts), või osaühing, mille ainuke osa kuulub linnale (edaspidi linna osaühing);
  2) linna osalusega äriühing – aktsiaselts, mis ei ole linna aktsiaselts, kuid milles linnale kuulub vähemalt üks aktsia, või osaühing, mis ei ole linna osaühing, kuid milles linnale kuulub osa;
  3) äriühingu üldkoosolek – aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolek või osaühingu osanike koosolek.

2. peatükk AKTSIONÄRI- VÕI OSANIKUÕIGUSTE TEOSTAMINE 

§ 3.   Aktsionäri- või osanikuõiguste teostaja

  (1) Linna äriühingus teostab aktsionäri või osaniku õigusi Pärnu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus), arvestades käesoleva määruse §-s 4 sätestatut.

  (2) Linna osalusega äriühingus määrab aktsionäri- või osanikuõigusi teostava isiku linnavalitsus oma korraldusega.

  (3) Linna osalusega äriühingus aktsionäri- või osanikuõiguste teostaja peab aktsionäri, või osaniku õiguste ja kohustuste teostamisel järgima käesolevas määruses sätestatud korda.

§ 4.   Volikogu pädevus

  (1) Pärnu Linnavolikogu (edaspidi volikogu) otsustab:
  1) linna äriühingu asutamise ja põhikirja kinnitamise;
  2) linna äriühingu põhikirja muudatuste kinnitamise;
  3) linna äriühingu ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise;
  4) linna äriühingu lõpetamise;
  5) asutatavas äriühingus või tegutsevas äriühingus osalemise;
  6) aktsiate ja osa või osast osa võõrandamise ja äriühingus osaluse lõpetamise;

  (2) Linnavalitsusel või aktsionäri- või osanikuõiguste teostajal on volikogu eelnev nõusolek vajalik järgmiste küsimuste otsustamisel:
  1) aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamisel uute aktsiate väljalaskmisega teiste isikute poolt uute aktsiate märkimise lubamine;
  2) osaühingu osakapitali suurendamisel uute osade väljalaskmisega teiste isikute poolt uute osade omandamise lubamine;
  3) aktsiaseltsi vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
  4) linnale kuuluvate aktsiate või osa kasutusvaldusega või pandiga koormamine;
  5) äriühingu pankrotiavalduse esitamine;
  6) linna osalusega äriühingu aktsia- või osakapitali suurendamisel uute aktsiate omandamise (sealhulgas fondiemissiooni teel) või osa suurendamise eesõigusest loobumine või eesõiguse kasutamine võimalikust väiksemas mahus;
  7) põhikirja muutmine, kui sellega kaasneb osalusega seotud õiguste muutumine;
  8) põhikirja muutmine, kui sellega kaasneb enamusotsustusõiguse või otsustusõiguse kaotus;
  9) linna osalusega äriühingu ühinemine, jagunemine või ümberkujundamine;
  10) aktsionäride või osanike vahelise lepingu sõlmimine, muutmine või lõpetamine.

  (3) Volikogu võib linnavalitsuse taotlusel või omal initsiatiivil anda linnavalitsusele volitusi ka käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetamata küsimustes.

§ 5.   Linnavalitsuse pädevus

  (1) Arvestades määruse §-s 4 sätestatut, tegutseb linnavalitsus linna äriühingu üldkoosolekuna. Linnavalitsuse otsused vormistatakse linnavalitsuse korraldusega.

  (2) Linna osalusega äriühingus on aktsionäri- või osanikuõiguste teostajal linnavalitsuse eelnev nõusolek vajalik järgmiste küsimuste otsustamisel:
  1) osa- või aktsiakapitali suurendamine või vähendamine;
  2) osa- või aktsiakapitali suurendamisel väljalastavate osade või aktsiate omandamise eesõiguse kasutamine;
  3) vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
  4) aktsiate liigiga seotud õiguste muutmine;
  5) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
  6) dividendi suuruse otsustamine;
  7) kahjumi katmiseks reservkapitali kasutamine;
  8) teisele osanikule kuuluvast osast osa võõrandamisega nõustumine;
  9) teise osaniku või aktsionäri poolt osa või aktsia võõrandamisel ostueesõiguse kasutamine või sellest loobumine;
  10) nõukogu liikme määramine või valimine või tagasikutsumine, nõukogu liikmele makstava tasu suuruse otsustamine;
  11) juhatuse või nõukogu liikme või likvideerija või aktsionäri (osaniku) vastu nõude esitamine, samuti nõukogu liikmega tehingu tegemine ja selles nõudes või tehingus aktsiaseltsi (osaühingu) esindaja määramine;
  12) äriühingu likvideerijate määramine või tagasikutsumine, kui likvideerijateks ei ole juhatuse liikmed;
  13) lõppbilansi ja vara jaotusplaani heakskiitmine.

  (3) Linnavalitsus võib aktsionäri- või osanikuõiguste teostaja taotlusel või omal initsiatiivil anda aktsionäri- või osanikuõiguste teostajale volitusi ka käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata küsimustes.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 loetletud küsimustes vormistatakse linnavalitsuse nõusolek või otsustus protokolli märgitava otsusena.

§ 6.   Teabe vahetamine

  Linna osalusega äriühingu aktsionäri- või osanikuõiguste teostaja esitab 2 nädala jooksul pärast äriühingu koosoleku toimumist linnavalitsusele äriühingu koosolekute protokolli.

3. peatükk LINNA ESINDAJA ÄRIÜHINGU NÕUKOGUS 

§ 7.   Linna esindaja äriühingu nõukogus

  (1) Linna esindajaks äriühingu nõukogus loetakse isikut:
  1) kes on nimetatud linna äriühingu nõukogu liikmeks linnavalitsuse poolt;
  2) kes on määratud või valitud linna osalusega äriühingu nõukogu liikmeks linnavalitsuse või vastavas äriühingus aktsionäri- või osanikuõiguste teostaja poolt või tema ettepanekul.

  (2) Linna esindaja eesmärgiks nõukogu liikme ülesannete täitmisel on tagada linna kui aktsionäri või osaniku huvide kaitse.

§ 8.   Linna esindaja määramise ja tagasikutsumise otsustamine

  (1) Linna äriühingu nõukogu liikmed nimetab ja kutsub tagasi linnavalitsus oma korraldusega.

  (2) Linna osalusega äriühingu nõukogu liikmete valimisel või määramisel lähtutakse äriühingu põhikirjast, arvestades käesoleva paragrahvi lõigetes 3-5 sätestatut.

  (3) Linna osalusega äriühingus kiidab linnavalitsus linna esindajatena nõukogusse määratavad või valitavad liikmed eelnevalt heaks linnavalitsuse istungil. Linnavalitsuse otsus vormistatakse protokolli märgitava otsusena.

  (4) Kui linna osalusega äriühingu põhikiri näeb ette osade nõukogu liikmete määramise linna kui aktsionäri või osaniku poolt, on linna esindaja määramise õigus vastavas äriühingus aktsionäri- või osanikuõiguste teostajal.

  (5) Kui linna osalusega äriühingu põhikirja kohaselt valitakse nõukogu liikmed üldkoosolekul, on aktsionäri- või osanikuõiguste teostajal õigus teha ettepanek isiku nõukogu liikmeks valimiseks.

§ 9.   Linna esindaja määramise kord

  (1) Linna äriühingu nõukogusse linnavalitsuse poolt määratav isik esitab linnavalitsuse kantseleile oma kirjaliku nõusoleku nõukogu liikmeks oleku kohta.

  (2) Linnavalitsuse kantselei edastab pärast linnavalitsuse korralduse vastuvõtmist korralduse ärakirja koos nõukogu liikme nõusolekuga vastava äriühingu juhatusele.

  (3) Linna osalusega äriühingusse linna esindajana määratav või valitav isik esitab oma kirjaliku nõusoleku kas linnavalitsuse kantseleile või aktsionäri- või osanikuõiguste teostajale.

§ 10.   Linna esindaja kohustused

  (1) Linna esindaja äriühingu nõukogus on kohustatud tegutsema temalt oodatava ettenägelikkuse ja pädevusega, lähtudes äriühingu eesmärkidest ja vajadusest tagada linna kui aktsionäri või osaniku huvide kaitse.

  (2) Linna esindaja peab nõukogu liikme ülesannete täitmisel:
  1) täitma nõukogu töös osalemisel linnavalitsuse suuniseid;
  2) esitama linnavalitsusele või linnapeale soovitud vormis ja tähtajaks informatsiooni nõukogu tegevuse kohta;
  3) andma linnavalitsusele või linnapeale aru oma tegevusest nõukogu liikmena;
  4) esitama linnavalitsusele või linnapeale soovitud vormis ja tähtajaks informatsiooni äriühingu ja tegevuse kohta.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 sätestatud suunised tuleb esitada kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 nimetatud suuniste täitmine ei ole kohustuslik, kui suunised on selgelt vastuolus äriühingu huvidega.

§ 11.   Nõukogu koosolekutest teavitamine

  Linna äriühingu nõukogu esimees või linna osalusega äriühingu nõukogus üks linna esindaja on kohustatud esitama linnavalitsusele:
  1) nõukogu koosoleku päevakorra vähemalt üks tööpäev enne koosoleku toimumist; nõukogu otsuse vastuvõtmise korral koosolekut kokku kutsumata tuleb esitada otsuse eelnõu;
  2) nõukogu koosoleku protokolli kohe pärast selle vormistamist; kui nõukogu otsus võeti vastu koosolekut kokku kutsumata, tuleb esitada hääletusprotokoll.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 12.   Jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2006.

Ahti Kõo
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json