Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Nõo Spordihoone põhimäärus

Väljaandja:Nõo Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.01.2015, 10

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Nõo Spordihoone põhimäärus

Vastu võetud 25.09.2008 nr 62
RT IV, 13.12.2013, 27
jõustumine 01.11.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.12.2014RT IV, 13.01.2015, 316.01.2015

Määrus antakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Nõo Spordihoone (edaspidi spordihoone) on Nõo Vallavalitsuse hallatav asutus, mille tegevusvaldkonnaks on spordielu korraldamine vallas.

 (2) Spordihoonel võib olla oma pitsat ja sümboolika.

 (3) Spordihoone juhindub oma tegevuses Nõo Vallavolikogu ja Nõo Vallavalitsuse õigusaktidest, käesolevast põhimäärusest ja muudest kehtivatest seadusandlikest aktidest.

 (4) Spordihoone asub aadressil: Kalju Aigro tn 1, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa.
[RT IV, 13.01.2015, 3 - jõust. 16.01.2015]

§ 2.  Tegevuse eesmärgid ja ülesanded

 (1) Spordihoone tegevuse põhieesmärgiks on kehakultuuri ja rahvaspordi arendamine Nõo vallas.

 (2) Spordihoone tegutsemise ülesanded on:
 1) pakkuda kõigile Nõo valla elanikele erinevaid sportliku iseloomuga vaba aja veetmise võimalusi;
 2) tõsta inimeste teadlikkust sportlikust elustiilist.

 (3) Seatud eesmärkide saavutamiseks ja ülesannete täitmiseks:
 1) pakutakse erinevaid treeninguvõimalusi;
 2) töötatakse välja ja korraldatakse erinevaid spordiüritusi ning tervislike eluviiside programme ja projekte;
 3) korraldatakse spordilaagreid ja matkasid;
 4) korraldatakse soovijaile osavõttu maakondlikest ja üleriiklikest võistlustest;
 5) levitatakse informatsiooni Nõo vallas ja mujal toimuvatest spordiüritustest;
 6) kaasatakse oma tegevusse Nõo vallas tegutsevaid spordiklubisid ja vabatahtlikke;
 7) osutatakse muid teenuseid, mis ei ole vastuolus seadusandluse ja käesoleva põhimäärusega.

 (4) Spordihoone haldab tema halduses olevaid spordirajatisi ja väljakuid ja vastutab nende korrasoleku eest.

§ 3.  Asjaajamise alused

 (1) Asjaajamine toimub vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud asjaajamiskorra ühtsetes alustes sätestatule.

 (2) Spordihoone asjaajamise keel on eesti keel.

 (3) Spordihoone asjaajamist reguleeritakse asjaajamiskorraga, mille kehtestab spordihoone juhataja oma käskkirjaga.

§ 4.  Töötajate koosseis

 (1) Spordihoone töötajate koosseisu kuuluvad spordihoone juhataja, treenerid, administraatorid ja muu teenindav personal.

 (2) Juhatajaga sõlmib töölepingu vallavanem.

 (3) Spordihoone juhataja kinnitab oma käskkirjaga töötajate koosseisu, arvestades valla eelarves selleks ettenähtud võimalustega.

§ 5.  Töötajate õigused ja kohustused

 (1) Töötajate õigused, kohustused ja vastutus sätestatakse asutuse töösisekorraeeskirjas, ametijuhendites ja töölepingutes.

 (2) Töötajatel on õigus saada tööalaseid koolitusi vastavalt eelarves selleks ettenähtud vahenditele.

§ 6.  Juhtimine

 (1) Spordihoonet juhib spordihoone juhataja, kes:
 1) peab tagama spordihoone tulemusliku toimimise, vastutab spordihoone üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest vastavalt temale seadusega antud pädevusele ja kohustustele;
 2) koostab spordihoone sisekorraeeskirja ja spordihoone kasutamise korra;
 3) koordineerib treeningrühmade ja teiste spordihoone ruumikasutajate tegevust ning koostab saalide kasutamise ajagraafikud;
 4) vormistab käskkirjaga töötajaid puudutavad ning asutuse juhtimisel langetatud otsused;
 5) tagab töötajaskonna komplekteerimise, sõlmib ja lõpetab töölepinguid spordihoone personaliga;
 6) kutsub kokku nõupidamisi ja koosolekuid;
 7) täidab muid seaduse ja töölepinguga talle pandud tööülesandeid;
 8) koostab spordihoone eelarve projekti, esitab selle Nõo Vallavalitsusele ja korraldab spordihoone eelarve täitmist;
 9) teeb Nõo Vallavalitsusele ettepanekuid spordihoone töö paremaks korraldamiseks;
 10) vastutab spordihoone vara ning inventari säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise eest;
 11) esitab oma tegevuse ja eelarve täitmise kohta aruanded Nõo Vallavolikogule, Nõo Vallavalitsusele ja statistikaametile seadusandluses ettenähtud korras ja tähtaegadel.

 (2) Spordihoone juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja korra, talle esitatavad kvalifikatsiooninõuded, sealhulgas ka vajalike erialateadmiste taseme kehtestab Nõo Vallavalitsus. Konkursi spordihoone juhataja vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja ja korraldab Nõo Vallavalitsus.

 (3) Spordihoone juhatajat asendab tema puhkusel või töölähetuses olemise ajal, haigestumise või vabastamise korral isik, kellele on töölepingu või vallavanema käskkirjaga tehtud ülesandeks spordihoone juhataja ülesannete täitmine. Suvepuhkuse ajal määratakse asendaja vastavalt vajadusele.

§ 7.  Vara

 (1) Spordihoone vara valdamine toimub Nõo Vallavolikogu kehtestatud korra alusel.

 (2) Spordihoone kasutuses oleva vara moodustavad Nõo vallalt või teistelt isikutelt ja asutustelt spordihoonele sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, rahalised vahendid, inventar ja muu vara.

 (3) Spordihoone valduses olev vara on Nõo valla omand.

§ 8.  Finantseerimine

 (1) Spordihoonel on Nõo valla eelarves iseseisev eelarve ja Nõo Vallavalitsusega ühine arvelduskonto.

 (2) Spordihoonet finantseeritakse valla eelarvest, fondidest, annetustest, laekumistest sihtasutustelt ja –kapitalidelt ning põhitegevusega seotud tasulistest teenustest.

 (3) Spordihoone ruumide ja muu inventari kasutamise tasumäärad kehtestab Nõo Vallavalitsus.

 (4) Spordihoone võib vallavalitsuse raamatupidamise kaudu võtta vastu sihtannetusi sponsoritelt ning taotleda toetusi fondidelt arenguprojektide finantseerimiseks.

 (5) Spordihoone finantstegevust juhib spordihoone juhataja.

 (6) Spordihoone raamatupidamisarvestust korraldab Nõo Vallavalitsuse raamatupidamine.

§ 9.  Põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Spordihoone põhimääruse kinnitab ja/või muudab Nõo Vallavolikogu.

§ 10.  Tegevuse ümberkujundamine ja lõpetamine

 (1) Spordihoone korraldab ümber või selle tegevuse lõpetab Nõo Vallavolikogu.

 (2) Ümberkorraldamist või lõpetamist viib läbi selleks vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon.

 (3) Ümberkorraldamisest ja/või lõpetamisest teatab spordihoone juhataja töötajatele hiljemalt kolm (3) kuud enne kavandatavat ümberkorraldamist/lõpetamist.

§ 11.  Rakendussätted

 (1) Käesolevast tekstist välja jäetud].

 (2) Määrus jõustub 01. novembril 2008.

/otsingu_soovitused.json