Teksti suurus:

Jõhvi Vallavalitsuse 23. septembri 2015 määruse nr 8 „Jõhvi Põhikooli õpilaste vastuvõtmise kord“ muutmine

Väljaandja:Jõhvi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.01.2017
Avaldamismärge:RT IV, 13.01.2017, 4

Jõhvi Vallavalitsuse 23. septembri 2015 määruse nr 8 „Jõhvi Põhikooli õpilaste vastuvõtmise kord“ muutmine

Vastu võetud 10.01.2017 nr 15

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 3, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5 ja haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ § 2 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

  Muuta Jõhvi Vallavalitsuse 23. septembri 2015 määruse nr 8 „Jõhvi Põhikooli õpilaste vastuvõtmise kord“ § 2 lõiget 2 ning sõnastada see:
“(2) Õpilase kooli vastuvõtmise kirjaliku taotluse esitab isik (piiratud teovõimega õpilase puhul tema seaduslik esindaja) kas kooli kantseleisse aadressil Jõhvi linn, Hariduse 5 või elektroonselt digiallkirjastatult aadressil kool@johvipk.edu.ee. Õpilase vastuvõtu otsustab kooli direktor vastavalt käesolevale korrale.”.

§ 2.  Määruse rakendamine

  Määrus jõustub üldises korras.

Eduard East
Vallavanem

Piia Lipp
Vallasekretär