HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Valjala Põhikooli arengukava 2022-2026 kinnitamine

Väljaandja:Saaremaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2026
Avaldamismärge:RT IV, 13.01.2022, 3

Valjala Põhikooli arengukava 2022-2026 kinnitamine

Vastu võetud 11.01.2022 nr 3

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2, Saaremaa Vallavolikogu 22. veebruari 2018. a määruse nr 8 „Saaremaa valla arengudokumentide menetlemise kord“ § 17 lõike 4 ja § 18, Saaremaa Vallavalitsuse 17. märtsi 2020. a määruse nr 2 „Saaremaa Vallavalitsuse hallatava haridusasutuse arengukava koostamise ja menetlemise kord“ § 4 lõigete 7, 8, 9 ja § 5 ning Saaremaa Vallavolikogu 23. märtsi 2018. a määruse nr 15 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning huvikooli seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine“ § 1 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Valjala Põhikooli arengukava 2022 – 2026 vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Arengukava avalikustamine

  Valjala Põhikooli direktoril korraldada arengukava avalikustamine kooli veebilehel.

§ 3.   Arengukava muutmine

  Valjala Põhikool vaatab arengukava eesmärkide täitmise läbi sisehindamise käigus ning vajadusel valmistab ette ja esitab Saaremaa Vallavalitsusele arengukava muutmisettepanekud.

§ 4.   Arengukava täitmise aruande koostamine

  Valjala Põhikooli arengukava täitmisest ja haridusasutuse perspektiividest ülevaate saamiseks toimub vähemalt kahe aasta tagant haridusasutuse juhi ja osakonna teenistuja(te)ga koostöövestlus.

§ 5.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Madis Kallas
vallavanem

Kaire Müür
jurist vallasekretäri ülesannetes

Lisa Valjala Põhikooli arengukava 2022-2026

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json