ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord Meremäe vallas

Väljaandja:Meremäe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.02.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.03.2020
Avaldamismärge:RT IV, 13.02.2013, 28

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord Meremäe vallas

Vastu võetud 23.01.2013 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 14 lõike 2, § 141 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Meremäe valla territooriumil asuva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu toimuva veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse (edaspidi teenuse) hinna reguleerimise kord.

  (2) Ühisveevärk ja -kanalisatsioon on ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub kinnistute veega varustamine või reovee ärajuhtimine ning mis on vee-ettevõtja hallatav või teenindab vähemalt 50 elanikku. Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonina käsitatakse ühisveevärki ja -kanalisatsiooni koos või kumbagi eraldi.

  (3) Vee-ettevõtja on eraõiguslik juriidiline isik, kes varustab kliendi kinnistu veevärki ühisveevärgi kaudu veega, mis peab vastama kehtestatud nõuetele ja korraldab kliendi kinnistu kanalisatsioonist reovee ärajuhtimist.

  (4) Kuni ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseaduse § 7 ettenähtud viisil vee-ettevõtja ja tema tegevuspiirkonna määramiseni on seni teenuseid osutanud ettevõtja/teenuse osutaja kohustatud jätkama oma tegevust lepingus määratud ajani.

§ 2.   Müüdava vee ja ärajuhitava reovee arvestus

  (1) Ühisveevärgist klientidele müüdav vesi peab olema mõõdetav kinnistu veevärgile paigaldatud veearvesti abil, kui vee-ettevõtja ja klient ei ole kokku leppinud teisiti.

  (2) Ühiskanalisatsiooni juhitava reovee (sademe-, drenaaživee ja muu pinnasevee) kogust arvestatakse või mõõdetakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kohaselt.

  (3) Ühiskanalisatsiooni juhitava vee reostusnäitajate mõõtmisel tuleb arvestada veeseaduse § 121 lõike 3 alusel kehtestatud proovivõtu- ja analüüsi referentmeetoditele esitatavaid nõudeid.

§ 3.   Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hind

  (1) Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hind moodustub:
  1) tasust võetud vee eest;
  2) tasust reovee ärajuhtimise eest.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tasudele võib vee-ettevõtja kehtestada ka:
  1) abonenttasu. Abonenttasu on tasu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni korrasoleku ja nõuetekohase toimimise tagamise eest, millega kaetakse teatud osa vee-ettevõtja püsikuludest;
  2) tasu ülenormatiivse reostuse eest.

  (3) Teenuse hind kujundatakse selliselt, et vee-ettevõtjal oleks tagatud:
  1) tootmiskulude katmine;
  2) kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine;
  3) keskkonnakaitse tingimuste täitmine;
  4) põhjendatud tulukus;
  5) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavale piirkonnas, kus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid, mille ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi;
  6) käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teenuse hind ei tohi olla erinevate klientide või nende gruppide suhtes diskrimineeriv.

§ 4.   Veevarustuse teenuse hinna kehtestamine ja muutmine

  (1) Meremäe valla territooriumil ühisveevärgi kaudu müüdava vee ühe kuupmeetri (m3) hinna ja ühiskanalisatsiooni kaudu ärajuhitava reovee kanalisatsiooniteenuse ühe kuupmeetri (m3) hinna kehtestab või muudab volikogu vallavalitsuse ettepanekul.

  (2) Põhjendatud taotluse teenuse hinna kehtestamiseks või muutmiseks esitab vee-ettevõtja Meremäe Vallavalitsusele järgides käesoleva korra paragrahvis 3 sätestatut. Vee-ettevõtjal on õigus esitada üks hinna muutmise taotlus kalendriaastas.

  (3) Põhjendatud taotluse, mis peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) teenuse eeldatav maht vee-ettevõtja tegevuspiirkonnas;
  2) teenuse hinna kalkuleeritud põhjendus tulenevalt vee-ettevõtja arengukavast ja finantsprognoosist;
  3) kulutuste kasvu või vähenemise põhjendus;
  4) kehtestatava hinna soovitud rakendamise aeg.

  (4) Meremäe Vallavalitsus menetleb taotlust haldusmenetluse seaduse sätteid järgides. Vajadusel võib otsuse tegemisel kaasata eksperte ja nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente või selgitusi. Vallavalitsus teeb otsuse hinna kehtestamise või taotluse tagasilükkamise kohta 30 kalendripäeva jooksul pärast vee-ettevõtja poolt taotluse esitamist.

  (5) Kehtestatud veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hind avalikustatakse valla veebilehel www.meremae.ee ja ajalehes „Võrumaa Teataja” vähemalt 30 päeva enne nende kehtima hakkamist.

§ 5.   Ülenormatiivse reostuse tasu

  Meremäe Vallavalitsus võib kehtestada täiendavalt ülenormatiivse reostuse tasu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjaga kehtestatud reoainesisalduse ja keskkonnaministri määrusega kehtestatud ohtlike ainete sisalduse piirväärtusi ületava reostuse eest ärajuhitavas reo- ja sademevees.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Villu Lillmaa
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json