Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Vallaeelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord

Väljaandja:Meremäe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.04.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 13.02.2013, 29

Vallaeelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord

Vastu võetud 30.03.2012 nr 5

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 5 lõike 7, § 21 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse ülesanne

  (1) Käesolev kord sätestab Meremäe valla eelarve (edaspidi eelarve) ülesehituse, eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise ja täitmise korra (edaspidi kord).

  (2) Kord on täitmiseks kohustuslik valla ametiasutusele ja valla ametiasutuse hallatavatele asutustele (edaspidi asutus).

§ 2.   Korras kasutatavad mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) valla kinnitatud eelarve - volikogu poolt eelarveaastaks kinnitatud esimene eelarve;
  2) valla täpsustatud eelarve - eelarveaasta jooksul eelarve muutmistega korrigeeritud kinnitatud eelarve;
  3) alaeelarve - valla kinnitatud eelarve baasil asutuse tegevuskulude jaotus artiklite lõikes;
  4) finantsvarad - hoiused ja muud taolised varad;
  5) kohustused - võetud laenud ja muud taolised kohustused;
  6) artikkel - tulude ja kulude jaotus riigieelarve klassifikaatori alusel;
  7) tegevuskulud - käesoleva korra mõttes asutuse ülalpidamiskuludeks ja temale igapäevaste ülesannete täitmiseks eraldatud vahendid (v.a. personalikulud ja halduskulud);
  8) personalikulud - töötasud ja töötasuga kaasnevad maksud;
  9) projekt - riigi, avalik-õigusliku juriidilise isiku, eraõigusliku juriidilise isiku või füüsilise isiku poolt ellukutsutud tegevuste kogum tulemuste saavutamiseks, mille realiseerimine on seotud tähtajalise ja rahalise piiranguga ning mille kulud kaetakse täielikult või osaliselt eespool nimetatud isikute poolt.

§ 3.   Eelarve ülesehitus

  (1) Eelarve koosneb osadest ning on kassapõhine.

  (2) Eelarveosad on:
  1) põhitegevuse tulud;
  2) põhitegevuse kulud;
  3) investeerimistegevus;
  4) finantseerimistegevus;
  5) likviidsete varade muutus.

  (3) Eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

  (4) Eelarve eelnõu, vastuvõetud eelarve, eelarve muudatused ja lisaeelarved ning majandusaasta aruanne avaldatakse valla põhimääruses sätestatud korras.

2. peatükk EELARVE KOOSTAMISE ÜLDPÕHIMÕTTED 

§ 4.   Eelarve tulud ja kulud

  (1) Eelarves kavandatakse majandustehingud selles perioodis, millal planeeritakse nendega seotud raha laekumine või väljamaksmine.

  (2) Lisaks raha laekumise või väljamaksmisega seotud tehingutele kajastatakse eelarves:
  1) nii põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude kui ka investeerimistegevuse eelarveosades sihtfinantseerimisega seotud tehingud, mille korral sihtfinantseerimise ülekandja kannab raha otse üle tarnijale, kellelt kohaliku omavalitsuse üksus kaupu või teenuseid saab, perioodis, millal kavandatakse raha ülekandmine;
  2) nii investeerimistegevuse kui ka finantseerimistegevuse eelarveosades põhivara soetamine kapitalirendi tingimustel või teenuste kontsessioonikokkulepete alusel perioodis, millal kavandatakse kapitalirendi tingimustel või teenuste kontsessioonikokkulepete alusel põhivara kasutusõiguse saamine.

§ 5.   Eelarve põhitegevuse tulude eelarveosa

  (1) Põhitegevuse tulude eelarveosas jaotatakse tulud majandusliku sisu järgi vähemalt järgmisteks liikideks:
  1) maksutulud;
  2) tulud kaupade ja teenuste müügist;
  3) saadavad toetused;
  4) muud tegevustulud.

  (2) Põhitegevuse tulude eelarveosas ei planeerita:
  1) põhivara soetuseks saadavat sihtfinantseerimist;
  2) tulu põhivara müügist;
  3) tulu osaluste ning muude aktsiate ja osade müügist;
  4) finantstulusid.

§ 6.   Eelarve põhitegevuse kulude eelarveosa

  (1) Põhitegevuse kulude eelarveosas jaotatakse kulud majandusliku sisu järgi vähemalt järgmisteks liikideks:
  1) antavad toetused;
  2) muud tegevuskulud.

  (2) Majandustehingutega kaasnev käibemaksukulu kajastatakse koos kaupade ja teenuste maksumusega olenevalt kaupade ja teenuste maksumuse klassifitseerimisest.

  (3) Põhitegevuse kulude eelarveosas ei planeerita:
  1) põhivara soetuseks antavat sihtfinantseerimist;
  2) põhivara soetust;
  3) osaluste ning muude aktsiate ja osade soetust;
  4) finantskulusid.

§ 7.   Eelarve investeerimistegevuse eelarveosa

  (1) Investeerimistegevuse eelarveosa jaotatakse majandusliku sisu järgi vähemalt järgmisteks liikideks:
  1) põhivara soetus;
  2) põhivara müük;
  3) põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine;
  4) põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine;
  5) osaluste soetus;
  6) osaluste müük;
  7) muude aktsiate ja osade soetus;
  8) muude aktsiate ja osade müük;
  9) antavad laenud;
  10) tagasilaekuvad laenud;
  11) finantstulud ja finantskulud.

  (2) Investeerimistegevuse eelarveosa kogusumma leidmiseks liidetakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2, 6 ja 8 nimetatud müükide tulu, punktis 3 nimetatud saadav sihtfinantseerimine, punktis 10 nimetatud tagasilaekuvad laenud ning punktis 11 nimetatud finantstulude ja -kulude vahe, millest lahutatakse punktides 1, 5 ja 7 nimetatud soetuste maksumus, punktis 4 nimetatud antav sihtfinantseerimine ning punktis 9 nimetatud antavad laenud.

§ 8.   Eelarve finantseerimistegevuse eelarveosa

  (1) Finantseerimistegevuse eelarveosa jaotatakse vähemalt järgmisteks liikideks:
  1) laenude võtmine, võlakirjade emiteerimine, kapitalirendi- ja faktooringukohustuste võtmine ning kohustuste võtmine teenuste kontsessioonikokkulepete alusel;
  2) võetud laenude tagasimaksmine, kapitalirendi- ja faktooringukohustuste täitmine, emiteeritud võlakirjade lunastamine ning tagasimaksed teenuste kontsessioonikokkulepete alusel.

  (2) Finantseerimistegevuse eelarveosa kogusumma leidmiseks liidetakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud kohustuste võtmiseks kavandatavad rahalised vahendid ja sellest lahutatakse punktis 2 nimetatud kohustuste täitmiseks kavandatavad vahendid.

§ 9.   Eelarve likviidsete varade muutuse eelarveosa

  (1) Likviidsete varade muutuse eelarveosa jaotatakse järgmisteks liikideks:
  1) raha ja pangakontode saldo muutus;
  2) rahaturu- ja intressifondide aktsiate või osakute saldo muutus;
  3) soetatud võlakirjade saldo muutus.

  (2) Likviidsete varadena käsitatakse raha ja pangakontodel olevaid vahendeid ning rahaturu- ja intressifondide aktsiaid ja osakuid ning soetatud võlakirju.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kirjed võib planeerida ühel kirjel likviidsete varade muutusena.

  (4) Likviidsete varade saldo suurenemine ja vähenemine kajastatakse likviidsete varade muutuse eelarveosas vastavalt plussi või miinusega.

§ 10.   Eelarve tasakaal, ülejääk ja puudujääk

  (1) Põhitegevuse tulude eelarveosa kogusumma ja põhitegevuse kulude eelarveosa kogusumma vahet, millele on liidetud investeerimistegevuse eelarveosa kogusumma, nimetatakse eelarve tulemiks. Eelarve tulem peab võrduma likviidsete varade muutuse eelarveosa kogusumma ja finantseerimistegevuse eelarveosa kogusumma vahega.

  (2) Eelarve on tasakaalus, kui eelarve tulem võrdub nulliga.

  (3) Eelarve on ülejäägis, kui eelarve tulem on positiivne.

  (4) Eelarve on puudujäägis, kui eelarve tulem on negatiivne.

3. peatükk EELARVE KOOSTAMINE JA VASTUVÕTMINE 

§ 11.   Eelarve koostamine

  (1) Eelarve eelnõu koostamist korraldab Meremäe Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (2) Eelarve liigendub alaeelarveteks. Alaeelarvete koostamiseks määrab eelarveprojekti mahu vallavalitsus ilma investeeringuteta põhivarasse ja kapitaalremonti ning esitab kontrollarvud vallaasutuste juhtidele 1. novembriks. Asutused esitavad eelarveprojekti vallavalitsusele 15. novembriks.

  (3) Laekunud ettepanekuid analüüsides koostab vallavalitsus tasakaalustatud eelarve projekti vallavolikogule lugemiseks hiljemalt 01.detsembriks. Eelarve eelnõule lisatakse seletuskiri eelmise eelarveaasta tegelike, käesolevaks aastaks määratud ja eelseisvaks eelarveaastaks kavandatud tulude-kulude ja finantseerimistehingute kohta vastavalt nende liigendustele ning andmed ületulevate (enne eelarveaasta algust alustatud) ja üleminevate (pärast eelarveaasta lõppu lõpetatavate) ehitiste, ürituste ja võetud laenude, varaliste kohustuste, sh kapitaliliisingute ja kasutusrentide kohta.

  (4) Vallavalitsus avalikustab eelarve projekti hiljemalt ühe nädala jooksul raamatukogus, valla kantseleis ja koduleheküljel.

  (5) Pärast eelarve eelnõu esimest lugemist saab volikogule esitada muudatusettepanekuid, mida menetleb vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjon, kes kuulab ära ka vallavalitsuse seisukoha muudatusettepanekute osas. Muudatusettepanekuid võivad esitada volikogu liikmed ja vallavalitsus. Ettepanekuid eelarve projekti muutmise osas on õigusteha volikogule kahe nädala jooksul alates eelarve projekti esimesest lugemisest.

  (6) Eelarve eelnõu võib vastu võtta teisel lugemisel. Muudatusettepanekute esitamine ja menetlemine toimub samas korras kui peale esimest lugemist.

  (7) Eelarve projekti lõpliku redaktsiooni menetlemist võib volikogus vajadusel jätkata ka kolmandal lugemisel.

§ 12.   Eelarve vastuvõtmine ja jõustumine

  (1) Eelarve võtab vastu vallavolikogu seaduses ja teistes õigusaktides sätestatud korras.

  (2) Eelarve jõustub eelarveaasta algusest.

  (3) Kui eelarve ei ole eelarveaasta alguseks vastu võetud, võib vallavalitsus kuni eelarve vastuvõtmiseni teha kulutusi 1/12 lõppenud eelarveaastaks ettenähtud kulutustest kuus.

  (4) Kulusid, mis eelmise aasta eelarves puudusid, kuid mille tegemine alanud eelarveaastal tuleneb seadusest, võib valitsus teha volikogu heakskiidul.

4. peatükk EELARVE TÄITMINE 

§ 13.   Eelarve täitmine

  (1) Eelarve täitmine on tulude kogumine, kulude ja finantseerimistehingute tegemine ning arvestuse pidamine nende üle. Eelarve täitmist korraldab vallavalitsus.

  (2) Tegevuskulude ja personalikulude eelarved kuluartiklite lõikes kinnitab vallavalitsus hallatavate asutuste, struktuurüksuste jm lõikes kahe nädala jooksul pärast eelarve vastuvõtmist volikogus.

  (3) Eelarvet täidetakse vastavalt tulude ja kulude loendile. Eelarves määratud eelarvelisi vahendeid võib kasutada üksnes ettenähtud otstarbeks.

  (4) Reservfondi kasutab vallavalitsus ettenägematute kulude katmiseks vallavalitsuse korralduse alusel.

  (5) Eelarve aasta jooksul elluviidavate projektide oma- ja/või kaasfinantseering kaetakse selleks eelarves ettenähtud vahendite arvelt, kandes vastavad summad vallavalitsuse määruse alusel projekti elluviiva asutuse eelarvesse.

  (6) Eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud assigneeringute sulgemise otsustab vallavolikogu.

  (7) Eelarveaastal laekumata jäänud tulud loetakse selle eelarveaasta tuluks, millal nad laekuvad.

5. peatükk EELARVE MUUTMINE, LISAEELARVE 

§ 14.   Eelarve muutmine, lisaeelarve

  (1) Eelarveaastal sihtotstarbeliselt laekunud tulud (õppetasud, sponsorite annetused, sihtsummad ministeeriumidelt, fondidest jm) võib vallavalitsuse määrusega lülitada eelarvesse nii tuludes kui kuludes jooksvalt, kohustusega edastada volikogule informatsioon nendest üks kord kvartalis.

  (2) Muudatuste tegemiseks volikogu poolt kinnitatud eelarves või vallavalitsuse poolt kinnitatud kuluartiklite lõikes esitatakse taotlus vallavalitsusele, kes kontrollib muudatuste vajalikkust. Muudatuste põhjendatuse korral vormistab vallavalitsus eelarve muutmise eelnõu ja esitab selle volikogule vastuvõtmiseks. Kui muudatus ei tingi volikogu poolt kinnitatud eelarve muutmist, vormistatakse muudatus vallavalitsuse määrusega.

  (3) Vallavalitsuse hallatavate asutuste vahelisi eelarvemuudatusi võib teha ainult volikogu loal.

  (4) Täiendavate tulude ilmnemisel või kulude tegemiseks, milleks ei ole eelarves assigneeringuid määratud või mille tegemiseks määratud assigneeringutest ei jätku, võib vallavalitsus esitada volikogule lisaeelarve eelnõu.

6. peatükk RESERVFONDI KASUTAMISE KORD 

§ 15.   Eelarves reservfondi moodustamine

  (1) Meremäe valla eelarve reservfond moodustatakse igal eelarveaastal eelarve kulu koosseisus.

  (2) Reservfondi suuruse määrab Meremäe Vallavolikogu vallaeelarve vastuvõtmisel.

§ 16.   Reservfondist raha eraldamise kord

  (1) Reservfondi võib üldjuhul kasutada ühekordse kulu katmiseks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha ja eelarvesse planeerida.

  (2) Reservfondist eraldatakse raha eelkõige:
  1) kriisiolukordade ja õnnetusjuhtumite ennetamiseks ja tagajärgede likvideerimiseks vajaliku kulu katmiseks;
  2) valla asutustele ühekordsete ülevallaliste, piirkondliku tähtsusega, üleriigiliste ürituste korraldamise toetamiseks või kaasfinantseerimiseks ning üritustel osalemisega seotud kulu katmiseks;
  3) kuluks, mille katmiseks ei ole vallaeelarvesse raha planeeritud, kuid mis on vajalik valla asutuse tegevuse korraldamiseks;
  4) kulu katmiseks, mis on vallaeelarvesse planeeritud, kuid tegelik kulu on planeeritust suurem ja kulu ületamine on põhjendatud;
  5) projektide omaosaluste katmiseks investeeringute teostamisel, vara soetamisel, ürituste korraldamisel ning muude esitatud projektide rahastamistaotluste rahuldamisel Meremäe valla ning Meremäe vallas tegutsevate mittetulundusühingute kaasfinantseerimise kohustuste täitmisel;
  6) koondamishüvitiste maksmiseks juhul, kui eelarve koostamisel ei olnud võimalik ette näha asutuse likvideerimist või töötajate koosseisu muutmist või kui asutuse eelarves ei olnud selleks piisavalt vahendeid.

  (3) Reservfondist võib raha eraldada ainult sihtotstarbeliselt.

§ 17.   Reservfondi kasutamine

  (1) Reservfondi kasutamist korraldab vallavalitsus.

  (2) Raha eraldamine reservfondist vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

§ 18.   Reservfondi kasutamise aruandlus

  Vallavalitsus esitab vallavolikogule aruande reservfondi kasutamise kohta koos eelarve täitmise aruandega, samuti vallavolikogu igakordsel nõudmisel.

7. peatükk EELARVE TÄITMISE ARVESTUS JA ARUANDLUS 

§ 19.   Eelarve täitmise arvestus ja aruandlus

  (1) Eelarve täitmise arvestust ja majandusaasta aruandlust peetakse vastavalt raamatupidamise seadusele, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele, riigi raamatupidamise üldeeskirjale ja kehtivatele raamatupidamisstandarditele.

  (2) Eelarve täitmisel ja aruandluses kasutatakse samu finantsarvestuse põhimõtteid, millest lähtudes eelarve koostati.

  (3) Volikogu revisjonikomisjon kontrollib enne majandusaasta aruande kinnitamist tulude laekumist ja arvelevõtmist ning kulude vastavust valla eelarvele.

  (4) Volikogule kinnitamiseks esitatavale majandusaasta aruandele peab olema lisatud volikogu poolt määratud audiitori arvamus aruande kohta.

  (5) Vallavalitsuse esitatud ning revisjonikomisjoni poolt läbi vaadatud majandusaasta aruande kinnitab volikogu.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 20.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Meremäe Vallavolikogu 23.10.2003 määrus nr 23 „Meremäe valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise ja täitmise kord” tunnistatakse kehtetuks.

§ 21.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 02. aprillil 2012. a.

Arno Vares
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json