Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Lumetõrje teostamine Hanila vallas

Väljaandja:Hanila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.12.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.02.2013, 37

Lumetõrje teostamine Hanila vallas

Vastu võetud 06.12.2012 nr 51

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määruse alusel korraldatakse valla poolt lumetõrjet valla kohalikel teedel, avalikuks kasutamiseks määratud erateedel ning avalikult kasutatavates parklates.

  (2) Lumetõrjet teostatakse samuti erateedel nende elamuteni, kus elavad Hanila valla elanikud rahvastikuregistri andmetel ja mida kasutatakse nende poolt aastaringselt alalise elukohana.

§ 2.   Talihoolduse põhimõtted

  (1) Lumetõrjet teostatakse kohalikel teedel koheva lume korral, kui lumekihi paksus ületab 20 cm ning sulalume või lörtsi, soola ja lume segu korral, kui lumekihi paksus ületab 10 cm. Lumekihi paksusust arvestatakse alates varasemas perioodis kinnisõidetud lumekihi pinnast.

  (2) Teedel alustatakse lumetõrjet hiljemalt 12 tunni jooksul peale lumesaju või tuisu lõppu.

  (3) Lumetõrje erateedel teostatakse üldise tööde järjekorra alusel peale vallateede puhastamist.

§ 3.   Tee omaniku kohustused

  (1) Tee servad peavad olema puhastatud takistustest. Kui see ei ole võimalik või otstarbekas, siis tee servades olevad takistused (nt ilupõõsad, puuistikud, truubiotsad, kivid) peavad olema märgistatud viisil, mis tagab nende nähtavuse pimedal ajal ja lumekihi paksusest hoolimata. Tähistuseks on soovituslik kasutada puidust, vähemalt 1,5 meetri kõrguseid, otsast helkurribaga teibaid.

  (2) Tee kohalt peavad olema eemaldatud puude oksad minimaalselt 4 meetri kõrguselt ja tee laiusest laiemalt vähemalt 1 meetri ulatuses teepeenra osas mõlemal pool teed. Lume raskuse mõjul ei tohi antud perimeetri ossa vajuda peenemad puud ega nende oksad.

  (3) Tee laius ja kurvikõverad peavad võimaldama lumetõrjetehnika liikumist ja lumetõrje teostamist. Tee üldisest tasapinnast ei tohi kivid kõrgemale kerkida kui 3 cm.

  (4) Tee osalise mittevastavuse korral sätestatud nõuetele, teostatakse lumetõrjet vaid nõuetele vastava eratee lõigu osas, kus see on tehniliselt võimalik.

  (5) Tee vastavuse eest käesolevas paragrahvis sätestatud nõuetele vastutab tee omanik. Kui eratee omanik soovib nõuetele mittevastava tee osas lumetõrje teostamist, siis temale tekitatavad kahjud hüvitamisele ei kuulu. Käesoleva paragrahvis sätestatud nõuete punkt 1 eiramise tõttu vallale tekitatud kahju võib vald nõude eirajalt välja nõuda.

§ 4.   Tasuta lumetõrje teostamine

  (1) Tasuta lumetõrje teenust on õigus saada Hanila vallas asuva kinnistu omanikul, kaasomanikul või kinnistul asuvat majapidamist alalise elukohana kasutataval isikul, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri kohaselt registreeritud sellele kinnistule ja kellel puudub võlgnevus Hanila valla ees.

  (2) Tasuta lumetõrjet ei teostata:
  1) erateel, mis ei vasta käesolevas määruses § 3 nõuetele;
  2) erateel, mis teenindavad kinnistuid, kus rahvastikuregistri andmetel ei ela Hanila valla elanikud;
  3) erateel, mis teenindavad kinnistuid, kus rahvastikuregistri andmetel elavad Hanila valla elanikud, kuid ei tee seda talvisel perioodil;
  4) erateel, kus kinnistu kasutaja on vabastatud korraldatud jäätmeveost tema poolt esitatud taotluse alusel, kas aastaringselt või hooajaliselt (talveperioodil) põhjendusel, et kinnistul alaliselt ei elata või ei tegutseta;
  5) erateel, mille kinnistu omanik eirab korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustust, v a liitumine ühise jäätmekonteineri mõne teise veopiirkonna jäätmevaldajaga. Korraldatud jäätmeveo kohustuse eiramiseks loetakse ka pikemaajalist võlgnevust veoteenuse osutajale;
  6) erateel, mille omanik on kohalike maksude võlglane, k a maamaks ja kui võlgnevuse periood ületab kahte kuud;
  7) erateel, mis asub kogu pikkuses avalikult kasutatava teega piirneval kinnistul ja kinnistul asuv eluhoone on avalikust teest vähem kui 20 meetri kaugusel;
  8) kui see ei ole tehniliselt võimalik;
  9) erateedel, mille kinnistu omanik on esitanud avalduse, et ta ei soovi lumetõrje teostamist;
  10) kinnistute õuealadel, mis kuuluvad füüsilistele ja juriidilistele isikutele.

  (3) Vallavalitsusel on õigus raskete ilmastikuolude korral erandkorras jätta korraldamata lumetõrje teel, kui antud tee ei halva oluliselt piirkonna elanike toimimist. Vastaval juhul tuleb tee tähistada ja informatsioon avaldada valla veebilehel. Lumetõrje teostatakse eelpoolmainitud teel olukorra muutumisel.

  (4) Lumetõrje tasuta teenust võidakse erandina teostada ka selleks mittekvalifitseeruvate teede osas, kui selleks on mõjuvad põhjused. Vastavate mõjuvate põhjuste all peetakse eelkõige silmas taotleja või tema leibkonna halba tervislikku seisundit, kõrget iga, sotsiaalset olukorda või muid sarnaseid olukordi.

  (5) Tasuta lumetõrje teenuse hulka ei kuulu transpordivahendite lumest väljatõmbamine.

§ 5.   Taotluse esitamine tasulise lumetõrje teenuse saamiseks

  (1) § 4 loetletud erateede omanikud, kellel pole õigust saada tasuta lumetõrje teenust, võivad seda tellida kas vallalt otse või vallale lepingu alusel teenust osutavatelt isikutelt.

  (2) Tasulise lumetõrje teenuse taotlus esitatakse Hanila Vallavalitsusele jooksvalt.

  (3) Esitatud taotlus vaadatakse läbi nädala jooksul arvates esitamise kuupäevast.

  (4) Taotluse mitterahuldamisest teavitatakse taotlejat kirjalikult, tuues välja mitterahuldamise põhjused või teenuse saamiseks nõutavad eelnevad tööd.

  (5) Lumetõrje teostamise taotlused vaatab läbi Hanila valla abivallavanem.

§ 6.   Lumetõrje finantseerimine

  (1) Avalike teede ja tasuta teenust saavate erateede omanike lumetõrje finantseeritakse valla eelarvest.

  (2) Tasulise teenuse saajad finantseerivad teenuse selle tellimisel ette. Ettemakstud summa otsalõppemisel teenuse osutamine kuni uue sissemakse teostamine peatatakse. Kevadeks lumetõrjeks kasutamata jäänud summad makstakse teenuse tellijale tagasi või kokkuleppel teenuse tellijaga jäävad järgmise talveperioodi ettemaksuks.

  (3) Talveperioodi lõppedes või teenuse tellija soovi korral ka teenuse osutamise perioodil, kuid mitte üle 3 korra perioodis, esitatakse väljavõte teenuse teostamise ja kulude kohta.

  (4) Ühekordse teenuse saaja, k a transpordivahendi lumest väljatõmbamine, maksab teenuse saaja vallavalitsusele lähtudes traktoristi poolt saadud andmete alusel koostatud arvele.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Tasulise lumetõrje teenuse saamiseks vajaliku taotluse vormi kinnitab Vallavalitsus.

  (2) Tasulise lumetõrje teenuse hinnakirja kinnitab Vallavalitsus.

  (3) Avaldada käesolev määrus valla veebilehel ja infolehes Hanila Valla Teataja.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 10. detsembril 2012.

Mardo Leiumaa
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json