Teksti suurus:

Sonda Vallavolikogu määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sonda Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.02.2015
Avaldamismärge:RT IV, 13.02.2015, 4

Sonda Vallavolikogu määruste muutmine

Vastu võetud 09.02.2015 nr 2

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 11 lõike 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 1 punktide 21 ja 36, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 5 alusel.

§ 1.   Sonda Vallavolikogu 11.02.2013 määrus nr 4 "Sonda valla haridusasutuste pedagoogide töötasustamise alused" muutmine

  Teha Sonda Vallavolikogu 11.02.2013 määruses nr 4 "Sonda valla haridusasutuste pedagoogide töötasustamise alused"alljärgnevad muudatused:
  1) Paragrahv 2 lõike 3 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Sonda Kooli direktor 930 eurot“.
  2) Paragrahv 2 lõike 3 punkti 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Erra lasteaia direktor 783 eurot.“
  3) Paragrahv 3 lõike 4 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Kõrgharidusega lasteaia õpetaja 761 eurot“
  4) Paragrahv 3 lõike 4 punkti 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Keskeriharidusega lasteaia õpetaja 689 eurot.“

§ 2.   Sonda Vallavolikogu 11.02.2013 määrus nr 5 "Sonda Vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseisud, ametikohtade nimetused, töötasumäärad ja töötasu määramise tingimused" muutmine

  Muuta Sonda Vallavolikogu 11.02.2013 määruse nr 5 „Sonda Vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseisud, ametikohtade nimetused, töötasumäärad ja töötasu määramise tingimused“ lisa ja kinnitada see vastavalt käesoleva määruse lisale nr 1.

§ 3.   Sonda Vallavolikogu 22.04.2013 määruse nr 7 "Sonda Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu ja palgajuhendi kinnitamine" muutmine

  Muuta Sonda Vallavolikogu 22.04.2013 määruses nr 7 „Sonda Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu ja palgajuhendi kinnitamine“ lisa 2 ja kinnitada see vastavalt käesoleva määruse lisale nr 2.

§ 4.   Sonda Vallavolikogu 29.01.2014 määruse nr 2 "Volikogu esimehele ja volikogu liikmetele hüvitise maksmise kord" muutmine

  Teha Sonda Vallavolikogu 29.01.2014 määruses nr 2 "Volikogu esimehele ja volikogu liikmetele hüvitise maksmise kord" järgmine muudatus:
  1) Paragrahv 2 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Volikogu istungi protokollijale makstakse olenemata ühes kuus toimunud istungite arvust tasu 41 eurot kuus.“.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.veebruarist 2015.

Veiko Erm
Volikogu esimees

Lisa Lisa nr 1

Lisa Lisa nr 2

/otsingu_soovitused.json