HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Sonda valla haridusasutuste pedagoogide töötasustamise alused

Väljaandja:Sonda Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.02.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2017
Avaldamismärge:RT IV, 13.02.2015, 9

Sonda valla haridusasutuste pedagoogide töötasustamise alused

Vastu võetud 11.02.2013 nr 4
RT IV, 20.02.2013, 14
jõustumine 23.02.2013, rakendatakse alates 01.02.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.01.2014RT IV, 11.02.2014, 314.02.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2014
09.02.2015RT IV, 13.02.2015, 416.02.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.02.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Sonda valla haridusasutuste Sonda Kooli ja Erra lasteaia (edaspidi haridusasutus) pedagoogide ja lasteaia õpetajate töötasustamise alused ning tasustamise aluseks olevad töötasu alammäärad.

§ 2.   Haridusasutuste juhtide töötasustamine

  (1) Haridusasutuse juht on direktor.

  (2) Direktori töötasu määrab vallavanem.

  (3) Haridusasutuse juhi töötasu alammäär:
  1) Sonda Kooli direktor 930 eurot;
[RT IV, 13.02.2015, 4 - jõust. 16.02.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.02.2015]
  2) Erra lasteaia direktor 784 eurot.
[RT IV, 13.02.2015, 4 - jõust. 16.02.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.02.2015]

§ 3.   Pedagoogide töötasu alammäärad

  (1) Pedagoogide töötasustamisel arvestatakse pedagoogi vastavust kvalifikatsiooninõuetele ning talle atesteerimisel omistatud ametijärku.

  (2) Õpetajate töötasu ja õpetajate klassijuhatamise tasu alammäärad kehtestab Vabariigi Valitsus.

  (3) Õpetajana töötava isiku, kelle kvalifikatsioon ei vasta pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele, töötasu alammäär on 420 eurot.
[RT IV, 11.02.2014, 3 - jõust. 14.02.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2014]

  (4) Lasteaia õpetajate töötasu alammäärad:
  1) kõrgharidusega lasteaia õpetaja 761 eurot;
[RT IV, 13.02.2015, 4 - jõust. 16.02.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.02.2015]
  2) keskeriharidusega lasteaia õpetaja 689 eurot.
[RT IV, 13.02.2015, 4 - jõust. 16.02.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.02.2015]

§ 4.   Ringijuhtide ja pikapäevarühma töötasustamine õppetöö välisel ajal

  (1) Ringijuhtide ja pikapäevarühma töötasustamine toimub tegelikult toimunud tundide (ringipäevik) alusel.

  (2) Ringitunni tunni hind on 4,84 eurot ja pikapäevarühma tunni hind on 5,91 eurot.

§ 5.   Lisatasude määramine

  (1) Haridusasutuse juhil on õigus oma käskkirjaga määrata aastaeelarves töötasudeks ettenähtud summa piires lisatasusid:
  1) täiendavate tööülesannete täitmise ja nõutavast tulemuslikuma töö eest;
  2) ühekordseid erieesmärgilisi lisatasusid.

  (2) Vallavanemal on õigus oma käskkirjaga määrata haridusasutuse juhtidele haridusasutuse aastaeelarves töötasudeks ettenähtud vahendite piires lisatasusid:
  1) täiendavate tööülesannete täitmise ja nõutavast tulemuslikuma töö eest;
  2) ühekordseid erieesmärgilisi lisatasusid.

  (3) Täiendavateks tööülesanneteks loetakse pedagoogi ametijuhendis fikseerimata tööülesandeid ja ülesandeid, mis ei kuulu tööülesannete hulka.

§ 6.   Asendustundide eest tasustamine

  Asendustunnid määrab direktor ning nende eest tasustamine toimub kokkuleppel pedagoogiga.

§ 7.   Tarifitseerimisnimekiri

  (1) Kool koostab iga õppeaasta ja uue aasta alguses pedagoogide tarifitseerimisnimekirja, mille koostamise aluseks on riiklik õppekava ning kooli aastaeelarves töötasuks määratud summa.

  (2) Kool koostab pedagoogide tarifitseerimisnimekirja alusel koondtarifikatsiooni, mille esitab 15. septembriks ja 15. jaanuariks vallavalitsusele.

§ 8.   Tunnipalga arvutamine

  (1) Tunnipalga arvutamisel lähtutakse kuu keskmisest töötundide arvust:
  1) 40-tunnise üldtööaja puhul 168.5 tundi;
  2) 35-tunnise üldtööaja puhul 147.7 tundi.

  (2) Tunnipalga alusel tasustatakse asendustunde.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. veebruarist 2013.

/otsingu_soovitused.json