Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Volikogu esimehele ja volikogu liikmetele hüvitise maksmise kord

Volikogu esimehele ja volikogu liikmetele hüvitise maksmise kord - sisukord
Väljaandja:Sonda Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.02.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 13.02.2015, 12

Volikogu esimehele ja volikogu liikmetele hüvitise maksmise kord

Vastu võetud 29.01.2014 nr 2
RT IV, 06.02.2014, 27
jõustumine 09.02.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.02.2015RT IV, 13.02.2015, 416.02.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.02.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3, § 22 lõike 1 punktide 21 ja 22 ning Sonda valla põhimääruse § 20 lõike 1 punktide 21 ja 22 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesolev kord määrab kindlaks Sonda Vallavolikogu (edaspidi Vallavolikogu) esimehele ja liikmetele vallavolikogu tööst osavõtu eest hüvitise suuruse ja maksmise korra.

§ 2.   Tasu ja hüvitise suurus ning maksmise kord

  (1) Vallavolikogu liikmetele istungist osavõtu eest tasu ei maksta. Istungist osavõtu arvestust peab vallavolikogu esimees.

  (2) Volikogu esimehele makstava tasu suurus on 176 eurot kuus.

  (3) Volikogu istungi protokollijale makstakse olenemata ühes kuus toimunud istungite arvust tasu 41 eurot kuus.
[RT IV, 13.02.2015, 4 - jõust. 16.02.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.02.2015]

  (4) Muud volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutused (sõidukulu, majutuskulu, ürituste osavõtumaksud jne) hüvitatakse vastavalt esitatud dokumentidele ja kooskõlas kehtivate seadusandlike aktidega.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01. jaanuarist 2014. a.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json