SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Rannu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.10.2017
Avaldamismärge:RT IV, 13.02.2016, 2

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 04.02.2016 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 5, § 14 alusel.

1. osa ÜLDSÄTTED  

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Käesolev kord reguleerib Rannu valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korda ning tingimusi isikutele, kelle elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Rannu vald või sotsiaalhoolekande seaduse § 5 nimetatud isikutele.

 (2) Sotsiaaltoetusi makstakse ning tehakse eraldisi sotsiaalteenuste osutamiseks rahaliste vahendite piisavuse korral.

§ 2.  Sotsiaaltoetuste eesmärk

  Sotsiaaltoetuse maksmise eesmärk on rahalise või materiaalse toetuse abil soodustada isikute toimetulekut, ennetada toimetulekuraskusi ja kindlustada vähekindlustatud perede, pensionäride ja puuetega inimeste toimetulekut.

§ 3.  Sotsiaaltoetused

 (1) Rannu vallas kehtivad sotsiaaltoetused on sissetulekust sõltumatud või sõltuvad.

 (2) Sissetulekust sõltumatud toetused on:
 1) sünnitoetus;
 2) matusetoetus;
 3) kooliminekutoetus;
 4) koolilõuna toetus;
 5) jõulutoetus;
 6) koolilõpetamise toetus;
 7) juubelitoetus;
 8) hooldajatoetus.

 (3) Sissetulekust sõltuvad toetused on:
 1) koolitarvete ja lasteriiete ostmise toetus;
 2) laste- ja noortelaagri toetus;
 3) koolisõidutoetus;
 4) küttetoetus;
 5) ravitoetus;
 6) peretoetus;
 7) toimetulekutoetus;
 8) vajaduspõhine peretoetus;
 9) vältimatu sotsiaalabi.

2. osa SOTSIAALTOETUSTE MÄÄRAMINE JA MAKSMINE 

§ 4.  Sotsiaaltoetuste taotlemine

 (1) Sotsiaaltoetuse taotlemiseks esitab taotleja avalduse Rannu Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus), milles põhjendab toetuse vajaduse, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

 (2) Sotsiaaltoetuse taotlemiseks vajalikud avalduste blanketid on Rannu valla veebilehel aadressil www.rannu.ee.

 (3) Blankettide vormid kinnitab vallavalitsus korraldusega.

 (4) Sotsiaaltoetust võib taotleda toetustvajava isiku huvides temale määratud eestkostja, hooldaja või muu isik, kellel on andmeid abivajava isiku kohta.

 (5) Sissetulekust sõltuva toetuse taotlus tuleb esitada enne jooksva kuu 20.kuupäeva ning sellele tuleb lisada andmed taotleja ja tema perekonnaliikmete eelneva kuu sissetuleku kohta. Tehtud kulutuse kompenseerimise taotluse korral tuleb esitada ka kulu tõendava dokumendi koopia.

§ 5.  Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

 (1) Sotsiaaltoetus määratakse vallavalitsuse korraldusega. Sotsiaaltoetuse taotluste kohta tehakse korraldus 1 kuu jooksul nõuetele vastava taotluse esitamisest, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

 (2) Sissetulekust sõltuva toetuse määramisel tugineb vallavalitsus korralduse tegemisel sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni ettepanekule.
 1) Sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni poolt vaadatakse taotlused läbi 1 kord kuus ning komisjon hindab kaalutlusõiguse alusel taotluse põhjendatust, taotleja ja tema perekonnaliikmete sissetulekuid ning taotlusele lisatud dokumente. Otsuse tegemisel lähtutakse haldusmenetluse seaduse §-des 4 ja 6 sätestatud uurimis-ja kaalutlusõiguse põhimõtetest. Komisjon teeb vastava ettepaneku vallavalitsusele.

 (3) Sotsiaaltoetuse määramise korral kannab vallavalitsus toetuse summa isiku pangaarvele või maksab välja sularahas hiljemalt taotluse esitamise kuu viimaseks kuupäevaks. Taotleja soovist lähtudes võib toetuse summa kanda taotlejale teenust osutanud asutuse või isiku arvele.

 (4) Sotsiaaltoetuse määramisest keeldumise korral teatatakse taotlejale kirjalikult 5 tööpäeva jooksul motiveeritud keeldumise põhjus.

 (5) Erandkorras võidakse sotsiaaltoetust määrata vallavalitsuse korraldusega ka määruse reeglistikus mittekirjeldatud juhtudel.

 (6) Vallavalitsusel on õigus toetus tagasi nõuda, kui taotleja on avalduses esitanud teadlikult ebaõigeid andmeid.

 (7) Vallavalitsusel on õigus määrata isiku avalduseta nimekirja alusel ja valla eelarvest eraldatud vahendite ulatuses järgmised sissetulekust sõltumatud toetused:
 1) kooliminekutoetus;
 2) koolilõuna toetus;
 3) jõulutoetus;
 4) koolilõpetamise toetus;
 5) juubelitoetus;
 6) hooldajatoetus.

 (8) Kui käesoleva määruse peatükkides III ja IV on toetuse määramise ja maksmise kord erinev käesolevas peatükis sätestatust, siis rakendatakse selle toetuse liigi kohta käivat korda.

§ 6.  Sotsiaaltoetuste määrad

 (1) Sissetulekust sõltumatute sotsiaaltoetuste määrad kehtestab Rannu Vallavolikogu (edaspidi volikogu), kui käesoleva määruse III peatükis ei ole sätestatud teisiti.

 (2) Volikogu kehtestab sotsiaaltoetuste maksmiseks vahendid:
 1) ühele toetuse liigile kogusummana eelarves;
 2) kindla summana ühekordselt väljamakstavale toetusele.

3. osa SISSETULEKUST SÕLTUMATUD TOETUSED 

§ 7.  Sünnitoetus

 (1) Sünnitoetus määratakse avalduse alusel ühele lapsevanemale, kelle elukohaks rahvastikuregistris on Rannu vald ning tingimusel, et lapse elukohaks on rahvastikuregistris Rannu vald.

 (2) Sünnitoetust makstakse kahes osas:
 1) Esimene osa makstakse avalduse esitamisest 10 tööpäeva jooksul avalduses märgitud arveldusarvele.
 2) Sünnitoetuse esimesele osale lisandub väikelapse hooldamiseks vajalike vahendite pakk Rannu apteegist.
 3) Teine osa makstakse vallavalitsuse korralduse alusel lapse aastaseks saamisel tingimusel, et lapse ning ühe vanema elukoht rahvastikuregistris on katkematult olnud Rannu vald.

 (3) Sünnitoetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul arvates lapse sünni registreerimisest.

 (4) Sünnitoetust ei maksta, kui sünnitoetust maksti ühele vanemale teisest omavalitsusest.

§ 8.  Matusetoetus

 (1) Matusetoetus määratakse isiku, kelle elukohana rahvastikuregistris on Rannu vald, surma korral.

 (2) Matusetoetuse maksmise lahkunu perekonnaliikmetele, sugulastele või matmist korraldavatele isikutele esitatud kirjaliku avalduse alusel otsustab vallavalitsus korraldusega.

 (3) Matusetoetus kantakse üle avalduses märgitud arveldusarvele.

§ 9.  Kooliminekutoetus

 (1) Kooliminekutoetuse eesmärk on toetada I klassis õppima asuva lapse vanemaid seoses eriliste kulutustega koolitarvetele ja riietele.

 (2) Toetust on õigus taotleda:
 1) lapsevanemal või last kasvataval isikul, kelle laps alustab õppimist Rannu Kooli I klassis esmakordselt;
 2) rahvastikuregistri andmetel Rannu vallas elava lapse vanemal või last kasvataval isikul, kelle laps alustab õppimist mujal koolis I klassis esmakordselt.

 (3) Kooliminekutoetuse määramise aluseks on:
 1) Rannu Kooli direktori poolt kinnitatud I klassi õpilaste nimekiri;
 2) lapsevanema või last kasvatava isiku avaldus.

 (4) Lapsevanema või last kasvatava isiku avaldus on vajalik:
 1) käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 toodud juhul, kui vallavalitsusel puuduvad täpsed andmed (elukoht, arveldusarve) koolimineva lapse vanema või last kasvatava isiku kohta;
 2) käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 toodud juhul.

 (5) Avalduses tuleb märkida taotleja nimi ja elukoht, lapse nimi, kool, kus laps õppima asub, taotleja arveldusarve number.

 (6) Toetuse maksmise esitatud nimekirja alusel otsustab vallavalitsus korraldusega hiljemalt jooksva aasta 15. septembriks.

 (7) Toetuse maksmise isiku avalduse alusel otsustab vallavalitsus kümne tööpäeva jooksul avalduse saamisest.

 (8) Kooliminekutoetuse võib jätta välja maksmata, kui on oht, et toetuse saaja kasutab toetust otstarbel, mis ei ole lapse huvides. Toetussumma eest ostab valla lastekaitsega tegelev ametnik lapsele vajalikke kaupu.

§ 10.  Koolilõuna toetus

  (1) Koolilõuna maksumus hüvitatakse gümnaasiumides õppivatele Rannu valla lastele avalduse alusel.

§ 11.  Jõulutoetus

 (1) Jõulutoetus on asjaline toetus, mille saamise õigus on Rannu valla lastel kuni põhikooli lõpetamiseni.

 (2) Toetuse summa ühe lapse kohta jooksval eelarveaastal määrab vallavalitsus.

§ 12.  Koolilõpetamise toetus

 (1) Toetus määratakse gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse päevase osakonna lõpetamise korral.

 (2) Toetus makstakse välja lõpetaja avalduse, lõputunnistuse või kooli poolt esitatud nimekirja alusel.

§ 13.  Juubelitoetus

 (1) Toetus määratakse 80., 85., 90., 95., 100. juubeli puhul.

 (2) Toetus viiakse juubilarile koju vallavalitsuse või sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni liikmete poolt.

§ 14.  Hooldajatoetus

 (1) Hooldajatoetus määratakse ja makstakse sügava ja raske puudega isiku hooldajale.

 (2) Hooldajatoetus määratakse ja makstakse volikogu poolt kehtestatud korras.

4. osa SISSETULEKUST SÕLTUVAD TOETUSED 

§ 15.  Koolitarvete ja lasteriiete ostmise toetus

 (1) Toetust määratakse vähekindlustatud peredele lasteriiete, jalanõude ja koolitarvete ostmiseks.

 (2) Toetuse summa suuruse otsustab sotsiaal- ja tervishoiukomisjon lähtuvalt perekonna majanduslikust olukorrast.

§ 16.  Laste- ja noortelaagri toetus

 (1) Toetust määratakse vähekindlustatud ja paljulapseliste perede lastele laagrikulude katteks kuni üks kord aastas.

 (2) Toetus kantakse vallavalitsuse korralduse alusel teenust osutava laagri arveldusarvele.

§ 17.  Koolisõidutoetus

 (1) Kooli ja koolist koju tehtud sõidukulude katmiseks määratakse toetus koolikohustuslikule õpilasele, kelle elukohaks rahvastikuregistris on Rannu vald ja kelle jalgsikäimise koolitee on pikem kui 3 km, tingimusel, et kooli ja kodu vahel puudub regulaarne ühistranspordiliin ja Rannu vald ei ole korraldanud õpilaste vedu.

 (2) Taotluse sõidukulude katmiseks esitab õpilase seaduslik esindaja või isik, kes sõidutab õpilast kooli ja koju oma iskliku või isiklikus kasutuses oleva sõidukiga.

 (3) Koolisõidutoetuse maksmise ja toetuse suuruse määrab vallavalitsus lähtudes taotleja poolt esitatud andmetest.

 (4) Vallavalitsusel on õigus toetuse maksmisest keelduda lähtudes rahaliste vahendite kasutamise otstarbekusest juhtudel, kui toetuse taotleja sõidutab õpilast kooli ja koolist koju samaaegselt taotleja muude sõitudega või on ühe piirkonna õpilastel võimalik sõita kooli ühe taotleja autoga.

 (5) Rannu valla õpilasele, kes kasutab kooli ja koolist koju sõiduks ühistranspordiliini, kompenseeritakse sõit bussipiletite alusel. Toetuse saamiseks tuleb esitada avaldus vallavalitsusele koos bussipiletitega.

 (6) Kutseõppeasutuses õppijale makstakse toetust bussipiletite kompenseerimiseks, mida ei kompenseerita kooli poolt muudel alustel. Toetuse maksmise otsustab vallavalitsus.

§ 18.  Küttetoetus

 (1) Toetus määratakse vähekindlustatud üksikvanurile ja puudega isikule, kelle omandis ei ole metsa, kuni üks kord aastas.

 (2) Toetust võib erandkorras määrata ootamatult kriisiolukorda sattunud perele või isikule.

§ 19.  Ravitoetus

 (1) Toetus määratakse retseptiravimite, haigla visiidi - ja voodipäevatasu, invatehniliste abivahendite rentimiseks või soetamiseks, hambaproteesi osaliseks hüvitamiseks kuludokumentide alusel kuni 2 korda aastas.

 (2) Toetus prillide ostmiseks määratakse lastele ja õpilastele ning erandkorras teistele riskirühma kuulujatele kuludokumentide alusel.

 (3) Ravikindlustuseta isikutele määratakse toetus esmaste meditsiiniliste uuringute eest tasumiseks.

§ 20.  Peretoetus

  Toetus määratakse käesolevas määruses määratlemata juhtudel muude ettenägemata vajalike kulutuste osaliseks või täielikuks katmiseks või raskesse majanduslikku seisu sattunud pere sotsiaalselt abitust olukorrast välja aitamiseks.

§ 21.  Toimetulekutoetus

  Toimetulekutoetus määratakse ja makstakse sotsiaalhoolekande seaduse §-des 131 – 135 kehtestatud ulatuses, tingimustel ja korras riigieelarvest toimetulekutoetuste maksmiseks eraldatud vahenditest vallavalitsuse korraldusega.

§ 22.  Vajaduspõhine peretoetus

  Vajaduspõhine peretoetus määratakse ja makstakse sotsiaalhoolekande seaduse §-des 136 – 139 kehtestatud ulatuses, tingimustel ja korras riigieelarvest toimetulekutoetuste maksmiseks eraldatud vahenditest vallavalitsuse korraldusega.

§ 23.  Vältimatu sotsiaalabi

 (1) Vältimatu sotsiaalabi osutatakse isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või nende puudumise tõttu.

 (2) Vältimatu sotsiaalabi on:
 1) isikule tasuta toidu võimaldamine või rahaline toetus toidu ostmiseks;
 2) isikule riiete ja muude vajalike elatusvahendite eraldamine;
 3) isiku majutamine sotsiaalpinnal.

5. osa RAKENDUSSÄTTED 

§ 24.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Käesolevaga tunnistatakse kehtetuks Rannu Vallavolikogu 17.04.2012.a. määrus nr 30 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“.

§ 25.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Heino Gottlob
Volikogu esimees