HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Häädemeeste Keskkooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Väljaandja:Häädemeeste Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 13.02.2016, 19

Häädemeeste Keskkooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Vastu võetud 16.06.2015 nr 1
RT IV, 28.06.2015, 9
jõustumine 01.07.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.02.2016RT IV, 13.02.2016, 1516.02.2016

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lõike 6 ning Häädemeeste Vallavolikogu 19.oktoobri 2011 määruse nr 92 “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud küsimuste osaline delegeerimine” alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Häädemeeste Vallavalitsuse hallatava asutuse Häädemeeste Keskkooli direktori (edaspidi: direktor) vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord.

§ 2.  Konkursi väljakuulutamine

 (1) Direktori vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras.

 (2) Direktori ametikoht loetakse vabaks ka juhul, kui Häädemeeste Vallavalitsusele (edaspidi ka: vallavalitsus) on laekunud ametisolevalt direktorilt tema töölt vabastamise avaldus ja see on registreeritud või kui direktori kohusetäitja tähtajalise töölepingu lõppemiseni on jäänud kuni 3 kalendrikuud. Eeltoodud juhtudel nimetatakse konkursikuulutuses direktori ametikoht vabanevaks.

 (3) Direktori vabale ametikohale korraldatakse avalik konkurss arvestusega, et otsus kandidaadi valituks osutumise kohta tehakse vähemalt 15 kalendripäeva enne tööleasumist vabanenud töökohal.

 (4) Konkursi direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja vallavalitsus korraldusega.

§ 3.  Komisjoni moodustamine

 (1) Konkursi läbiviimiseks moodustab vallavalitsus konkursi väljakuulutamise korraldusega seitsmeliikmelise komisjoni ja määrab selle esimehe ja aseesimehe.

 (2) Komisjoni koosseisu arvatakse:
 1) vallavanem;
 2) vallavalitsuse liige;
[RT IV, 13.02.2016, 15 - jõust. 16.02.2016]
 3) kooli hoolekogu esimees või volitatud liige;
 4) vallavolikogu esindaja kooli hoolekogus;
 5) kooli õppenõukogu esindaja;
 6) kooli õppenõukogu esindaja;
 7) vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees või aseesimees.

 (3) Komisjoni volitused kestavad konkursi alusel valitud isikuga töölepingu sõlmimise päevani.

§ 4.  Konkursiteade

 (1) Konkursiteade peab sisaldama järgmisi andmeid:
 1) asutuse nimi ja aadress;
 2) kandidaadile esitatavad nõuded;
 3) kandideerimisavalduse esitamise tähtaeg ja koht;
 4) koos kandideerimisavaldusega esitatavate dokumentide loetelu;
 5) valitud kandidaadi direktori ametikohal tööleasumise tähtaeg;
 6) vajadusel muu oluline teave.

 (2) Ajalehed, milles avaldatakse konkursiteade, määratakse vallavalitsuse konkursi väljakuulutamise korralduses. Konkursiteade avalikustatakse valla veebilehel ja vähemalt maakondliku levikuga ajalehes ning Õpetajate Lehes.

 (3) Konkursi väljakuulutamisel arvestatakse, et konkursil osalejal (edaspidi kandidaat) oleks kandideerimisavalduse esitamiseks aega vähemalt 14 kalendripäeva konkursiteate avaldamise päevast arvates.

 (4) Konkursi väljakuulutamise teate sisulise osa, kandidaatidele esitatavad nõuded ja nõutavate kandideerimisdokumentide loetelu koostab konkursi läbiviimise komisjon, lähtudes haridus- ja teadusministri 29.08.2013. a määrusest nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“.

 (5) Komisjonil on õigus käesoleva määruse lõikes 4 sätestatud nõudeid täpsustada kõigi kandidaatide võrdseid võimalusi silmas pidades.

§ 5.  Konkursil osalemine

 (1) Konkursil osalemiseks esitab kandidaat Häädemeeste Vallavalitsusele järgmised dokumendid:
 1) kirjalik avaldus;
 2) elulookirjeldus, s.h töö- või teenistuskäik;
 3) kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 4) kandidaadi vaadete kirjeldus kooli ja võimalusel valla hariduselu arengusuundade osas;
 5) komisjoni või kandidaadi soovil muud dokumendid.

 (2) Kandidaadil on õigus saada vallavalitsuselt lisateavet kooli tegevusest ja olemasolevatest tulevikukavadest ning külastada kooli, tutvumaks selle seisukorra ja võimalusel töökollektiiviga.

 (3) Konkursist saab osa võtta isik, kelle avaldus koos teiste konkursiteates nõutavate dokumentidega laekub vallavalitsusele konkursiteates märgitud tähtajaks. Dokumendid võib esitada elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna ühes ümbrikus. Tavaposti või kullerteenuse kasutamisel tuleb jälgida, et saadetise kohalejõudmise aeg ei oleks hilisem konkursiteates nimetatud tähtajast.

§ 6.  Komisjoni töökord

 (1) Komisjoni töövorm on kinnine koosolek. Koosolekut juhib komisjoni esimees.

 (2) Komisjonil on õigus koosolekule kutsuda asjassepuutuvaid isikuid. Kandidaat osaleb komisjoni koosolekul komisjoni määratud ajal.

 (3) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa komisjoni esimees või aseesimees ja vähemalt 2/3 komisjoni koosseisust.

 (4) Komisjon võtab otsused vastu poolthäälteenamusega. Häälte võrdsuse korral on otsustav komisjoni esimehe või tema puudumisel aseesimehe hääl.

 (5) Direktori kandidaadi valimisel korraldatakse hääletamine käesoleva korra § 9 sätete alusel.

 (6) Komisjoni koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees ja protokollija.

§ 7.  Komisjoni esimene koosolek ja dokumendivoor

 (1) Komisjoni esimene koosolek kutsutakse kokku seitsme kalendripäeva jooksul alates konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtajast.

 (2) Komisjoni esimesel koosolekul:
 1) kuulatakse ära komisjoni esimehe ülevaade saabunud avaldustest;
 2) viiakse läbi dokumendivoor, mille käigus tehakse kindlaks konkursiteates nõutud dokumentide olemasolu ja hinnatakse kandidaatide ametikohale vastavust esitatud dokumentide alusel;
 3) määratakse kandidaatide vestlusvooru kutsumise järjekord ja ajakava;
 4) otsustatakse muud komisjoni pädevusse kuuluvad küsimused.

 (3) Komisjoni esimesel koosolekul toimuva dokumendivooru tulemusel võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu ühe alljärgnevatest otsustest:
 1) tunnistada kandidaat ametikohale vastavaks ja lubada ta vestlusvooru;
 2) tunnistada kandidaat ametikohale mittevastavaks;

 (4) Dokumendivoorus ametikohale mittevastavaks tunnistatakse kandidaat, kes ei ole esitanud konkursiteates nõutud kõiki dokumente või kes ei vasta haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud direktori kvalifikatsiooninõuetele.

 (5) Ametikohale mittevastavaks tunnistatud kandidaadile teatatakse vastuvõetud otsusest kirjalikult hiljemalt 3 tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast, nimetades otsuses ära mittevastavuse põhjused.

 (6) Vajadusel võib komisjon otsustada täiendava dokumendivooru toimumise.

§ 8.  Vestlusvoor

 (1) Vestlusvooru lubatud kandidaatidele saadetakse kirjalik teade, milles märgitakse kandidaadi vestlusele kutsumise täpne aeg ja koht arvestusega, et kandidaadid saaksid teate kätte vähemalt 5 päeva enne komisjoni koosolekut.

 (2) Enne vestlusvooru algust tutvustab komisjoni esimees kandidaatidele nende õigusi, komisjoni koosseisu ja konkursi läbiviimise korda.

 (3) Kandidaadil on õigus:
 1) anda vestluse käigus lisaks komisjoni poolt küsitule täiendavaid selgitusi ning nõuda komisjonilt täiendavat teavet ja selgitusi;
 2) loobuda kandideerimast konkursi igas staadiumis;
 3) saada teada enda kohta tehtud otsusest.

 (4) Kandidaat võtab komisjoni koosolekust osa ainult temaga vestlemise ajal.

 (5) Vestlusvoorus on komisjonil õigus nõuda kandidaadilt täiendavat teavet, mis on seotud tema sobivuse hindamisega kooli direktori ametikohale.

 (6) Vajadusel võib komisjon otsustada täiendava vestlusvooru toimumise.

§ 9.  Kandidaadi ametikohale valimine

 (1) Komisjon valib kooli direktori ametikohale vallavalitsusele kinnitamiseks esitatava kandidaadi (konkursi võitja) vestlusvooruks kokku kutsutud koosolekul.

 (2) Komisjon võtab otsuse vastu salajasel hääletamisel. Igal komisjoni liikmel on üks hääl.

 (3) Valituks osutumiseks peab kandidaat saama üle poole komisjoni koosseisu häältest.

 (4) Kui hääletamise tulemusena ei osutunud ükski kandidaat valituks, viiakse samal koosolekul läbi kordushääletus kahe enam hääli saanud kandidaadi vahel.

 (5) Kui kordushääletusel ei kogu ükski kandidaat nõutavat häälte arvu vastavalt käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatule, loetakse konkurss luhtunuks.

§ 10.  Komisjoni otsus

 (1) Vestlusvooru tulemusena võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu ühe alljärgnevatest otsustest:
 1) tunnistada kandidaat konkursi võitjaks ja esitada vallavalitsusele ametisse kinnitamiseks;
 2) tunnistada kandidaat ametikoha kandidaadiks mittevalituks;
 3) tunnistada kandidaat komisjoni koosolekule mitteilmunuks.

 (2) Mittevalituks ja komisjoni koosolekule mitteilmunuks tunnistatud kandidaadile saadetakse kirjalik teade komisjoni otsuse kohta hiljemalt kolme päeva jooksul otsuse vastuvõtmise päevast. Otsuses nimetatakse ära, kas tegemist on hääletamise tulemusel mittevalituks osutumise või koosolekule mitteilmumisega.

 (3) Komisjon esitab konkursi võitnud kandidaadi vallavalitsusele ametisse kinnitamiseks.

§ 11.  Komisjoni otsuse vaidlustamine

 (1) Kui kandidaat ei nõustu komisjoni otsusega, on tal õigus esitada viie tööpäeva jooksul otsuse teatavakstegemise päevale järgnevast päevast kaebus vallavalitsusele.

 (2) Vallavalitsus vaatab kaebuse läbi hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

 (3) Vallavalitsusel on õigus teha üks järgmistest otsustest:
 1) jätta kaebus rahuldamata;
 2) tunnistada komisjoni otsus kehtetuks ja kohustada komisjoni läbi viima uus dokumendi- ja/või vestlusvoor;
 3) tunnistada komisjoni otsus kehtetuks ja kuulutada välja uus konkurss, kui uue dokumendi- ja/või vestlusvooru läbiviimine ei ole võimalik või otstarbekas.

§ 12.  Konkursi luhtumine

 (1) Konkurss on luhtunud, kui:
 1) konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust;
 2) kõik kandidaadid osutusid dokumendivoorus ametikohale mittevastavaks;
 3) ükski kandidaat ei kogunud hääletusel nõutavat häälte arvu.

 (2) Kui konkurss loetakse luhtunuks, kuulutab vallavalitsus hiljemalt kahe nädala jooksul välja uue konkursi.

 (3) Konkursi luhtumise korral määratakse vajadusel vallavalitsuse korraldusega direktori kohusetäitjaks kvalifikatsiooninõuetele vastav isik mitte kauemaks, kui üheks õppeaastaks.

§ 13.  Konkursi võitja ametisse kinnitamine ja töölepingu sõlmimine

 (1) Konkursi võtnud isik kinnitatakse ametisse vallavalitsuse korraldusega.

 (2) Ametisse kinnitatud isikuga sõlmib tähtajatu töölepingu vallavanem.

 (3) Vallavanem ei sõlmi töölepingut, kui:
 1) konkursi võitja loobus kirjaliku avalduse alusel ametikohale tööle asumast;
 2) enne töölepingu sõlmimist ilmnevad seaduses sätestatud asjaolud, mis välistavad töölepingu sõlmimise;
 3) isik ei allkirjastanud töölepingut määratud tähtajaks, välja arvatud haiguse tõttu või ootamatult tekkinud isiklikel või perekondlikel põhjustel ning kui isik oli nendest viivitamatult teatanud.

 (4) Kui vallavanem ei sõlmi konkursi võitjaga käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud asjaoludel töölepingut, korraldab komisjon käesolevas korras sätestatud tingimustel uue hääletuse, valides ametikohale vastavaks tunnistatud kandidaatide hulgast ametikohale kinnitamiseks uue kandidaadi. Kui konkursil ei olnud rohkem ametikohale vastavaid kandidaate või kui uuel hääletusel ei kogu ükski kandidaat nõutavat häälte arvu, kuulutatakse välja uus konkurss.

§ 14.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 15.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.