Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Rae Vallavalitsuse infosüsteemi andmete varundamise kord

Väljaandja:Rae Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.02.2018, 33

Rae Vallavalitsuse infosüsteemi andmete varundamise kord

Vastu võetud 06.02.2018 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 30 lg 1 p 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja kehtivus

  (1) Rae vallavalitsuse infosüsteemi (edaspidi infosüsteem) andmete varundamise kord reguleerib infosüsteemi serverites paiknevatest andmetest turvakoopiate tegemise sageduse, turvakoopiate säilitamise, varundusseadmete hoolduse, turvakoopiate kontrolli ning turvakoopiatelt andmete taastamise korra.

  (2) Käesolev kord kehtib andmete varundamisel Rae vallavalitsuses.

§ 2.   Andmete varundamise eesmärk ja põhimõtted

  (1) Infosüsteemi andmete varundamist korraldab vallavalitsuse infotehnoloogia teenistus.

  (2) Varundusplaani koostamise ja olemasolu eest vastutab IT-juht.

  (3) Varundusplaanid vaadatakse üle vähemalt kord aastas varundamise eest vastutava IT-spetsialisti ja IT-juhi poolt.

  (4) Andmete varundamise eesmärk on:
  1) anda võimalus infosüsteemi serverites paiknevate andmete taastamiseks nende osalise või täieliku hävimise või rikkumise korral;
  2) anda võimalus vajadusel taastada andmete varasemaid seise.

  (5) Andmeid peab olema võimalik taastada:
  1) eelnenud töönädala mistahes tööpäeva lõpu seisuga;
  2) eelmise tööpäeva lõpu seisuga.

§ 3.   Turvakoopiate tegemine

  (1) Turvakoopiaid tehakse kõigist infosüsteemi serverites paiknevatest andmetest, välja arvatud andmetest, mille hoidmine infosüsteemis on keelatud ja andmed, mida kasutaja hoiab enda arvutis.

  (2) Turvakoopiad tehakse infosüsteemi varundusserverisse.

  (3) Infotehnoloogia personal on kohustatud igal tööpäeval kontrollima, et eelmisel päeval on turvakoopia tehtud.

  (4) Turvakoopiaid tehakse järgmise sagedusega:
  1) igal tööpäeval pärast tööaja lõppu kõigist infosüsteemis paiknevatest andmetest.

  (5) Turvakoopiate tegemine fikseeritakse varundustarkvara poolt automaatse teavitusega infotehnoloogia osakonnale.

§ 4.   Turvakoopiate säilitamise viis

  (1) Turvakoopia säilitamisel tuleb järgida andmekandja, millele turvakoopia on salvestatud, tootja poolt kehtestatud nõudeid.

  (2) Turvakoopiaid tuleb säilitada viisil, mis välistab nende riknemise või kao infosüsteemiväliste tegurite mõjul samaaegselt infosüsteemi serveritega.

  (3) Turvakoopiatele on juurepääs ainult infotehnoloogia teenistuse poolt määratud isikutel.

§ 5.   Turvakoopiate säilitamise tähtaeg

  (1) Turvakoopiad tuleb säilitada tähtaja jooksul, mis tagab paragrahv 2 lõikes 3 sätestatud nõuete täitmise.

  (2) Pärast lõikes 1 nimetatud tähtaja saabumist kustutatakse andmed viisil, mis välistab nende lugemise. Andmekandja võetakse uuesti kasutusele.

  (3) Pärast andmekandjale ettenähtud kasutusaja või kasutuskordade ammendumist muudetakse andmekandja kasutamiskõlbmatuks.

§ 6.   Turvakoopiaseadme hooldus

  Turvakoopia seadmeid tuleb hooldada vastavalt vajadusele ning seadme tootja juhendile.

§ 7.   Turvakoopiate kontroll

  (1) Veendumaks, et vajadusel on turvakoopiast võimalik andmeid taastada, teostab infotehnoloogia teenistus kord kvartalis turvakoopiate kontrolli testtaastamise teel. Testtaastamist teostatakse valikuliselt, valiku teeb infotehnoloogia juht.

  (2) Kui testtaastamisel ilmneb tõrkeid, tuleb kontrollida sama seadmega või sama tüüpi andmekandjale tehtud turvakoopiaid.

  (3) Testtaastamine fikseeritakse taastamiste andmebaasis.

§ 8.   Andmete turvakoopialt taastamine

  (1) Infosüsteemi kasutaja, kellel on tekkinud vajadus ligi pääseda turvakoopial olevatele andmetele, esitab kirjaliku taotluse infotehnoloogia teenistusele.

  (2) Taotlus peab sisaldama taastamist vajava(te) faili(de) või kataloogi(de) nime(sid) ning kuupäeva, millise seisuga on andmed vaja taastada.

  (3) Infotehnoloogia teenistusel on õigus keelduda andmete taastamisest turvakoopialt, kui taastamist vajava faili või kataloogi taastamine turvakoopialt on ebamõistlikult keerulisem, kui selle taastamine muul moel või kui taastamist taotletakse ilmselgelt pahatahtlikel kaalutlustel.

  (4) Andmed taastatakse kolme tööpäeva jooksul.

  (5) Taastamine fikseeritakse taastamiste andmebaasis.

§ 9.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mart Võrklaev
vallavanem

Martin Minn
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json