SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Asendushooldus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.02.2018, 39

Asendushooldus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 31.01.2018 nr 14
,rakendatakse tagasiulatuvalt 01.01.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkt 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 455 ja 4515 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Asendushooldus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord (edaspidi ühiselt nimetatud kui teenused) sätestab teenustele suunamise tingimused ja korra Viljandi vallas (edaspidi vald).

§ 2.   Asendushooldusteenuse eesmärk

  Asendushooldusteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

§ 3.   Järelhooldusteenuse eesmärk

  Järelhooldusteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine.

2. peatükk Teenuse kirjeldus 

§ 4.   Teenuse osutajad

  (1) Asendushooldusteenuse osutamine hooldusperes on lapse hooldamine sobivas peres, kelle liikmete hulka ta ei kuulu.

  (2) Asendushooldusteenuse osutamine perekodus on teenuse osutamine kuni kolme perevanemaga peres, kus on samal ajal kuni kuus last.

  (3) Asendushooldusteenuse osutamine asenduskodus on teenuse osutamine kasvatajatega peres, kus on samal ajal kuni kuus last.

§ 5.   Teenuse saaja

  (1) Asendushooldusteenust osutatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 459 lõigetes 1-3 nimetatud isikutele.

  (2) Asendushooldusteenust võib osutada ka lapsele, kelle hooldusõiguslik vanem või füüsilisest isikust eestkostja on andnud Viljandi Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) kirjaliku nõusoleku, et nimetatud teenust osutatakse kuni 90 päeva või periooditi.

  (3) Järelhooldusteenust osutatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 4516 nimetatud isikutele.

3. peatükk Teenuse osutamine 

§ 6.   Teenuse vajaduse hindamine ja teenusele suunamine

  (1) Asendushooldusteenusele suunab teenust saama õigustatud isiku (edaspidi: teenuse saaja) vallavalitsuse lastekaitsespetsialist vallavalitsuse korralduse alusel.

  (2) Järelhooldusteenusele suunab asendushooldusel viibiva täisealise isiku lastekaitsespetsialist või vastutav sotsiaaltöö spetsialist vallavalitsuse korralduse alusel.

  (3) Enne asendushooldusteenusele suunamist hindab lastekaitsespetsialist lapse heaolust lähtuvalt asendushooldusteenuse osutamise vajadust ning koostab lapsele juhtumiplaani.

  (4) Enne järelhooldusele suunamist hindab lastekaitsespetsialist või sotsiaaltöö spetsialist asendushooldusel viibiva täisealise isiku heaolust lähtuvalt järelhooldusteenuse osutamise vajadust ning koostab lapsele juhtumiplaani.

  (5) Käesoleva määruse paragrahvi 5 lõigetes 1-3 nimetatud isikute puhul teeb vallavalitsus otsuse teenusele suunamise kohta (korraldus) ning kannab isikule teenuse osutamise andmed sotsiaalteenuste- ja toetuste andmeregistrisse (edaspidi STAR) sotsiaalhoolekande seaduse § 144 lõike 1 punkt 5 alusel.

  (6) Teenuse saaja ja vajadusel tema vanem või füüsilisest isikust eestkostja peab olema kaasatud teenuse vajaduse hindamise ja teenusele suunamise protsessi.

  (7) Lapse suunamisel hooldusperre peab lastekaitsespetsialist veenduma, et hoolduspere on kantud Sotsiaalkindlustusameti poolt sotsiaalhoolekande seaduse § 141 lõike 1 alusel asutatud registrisse.

  (8) Lastekaitsespetsialistil on vajadusel õigus suunata teenust saama õigustatud isiku juhtum sobivaima sisu ja rahastusmudeli valikuks laste ja perede komisjoni.

  (9) Lastekaitsespetsialist või laste- ja perede komisjon teeb vallavalitsusele ettepaneku paigutada laps hooldusperre või lapse olulisi huve arvestades erandina perekodusse või asenduskodusse.

§ 7.   Teenuse rahastamine

  (1) Asendushooldusteenust sotsiaalhoolekande seaduse § 459 lõigetes 1 ja 2 nimetatud lapsele rahastatakse vallavalitsuse eelarvest ning asendushooldusteenusel oleva lapse sissetulekutest.

  (2) Asendushooldusteenust sotsiaalhoolekande seaduse § 459 lõikes 3 nimetatud lapsele võib rahastada vallavalitsuse eelarvest ja/või lapse ülalpidamiskohustusliku isiku vahenditest.

  (3) Järelhooldusteenust rahastatakse vallavalitsuse eelarvest ning järelhooldusteenusel oleva täisealise isiku sissetulekutest.

  (4) Teenuse saaja isiklike kulude katteks peab vallavalitsuse eelarvest iga kuu tegema kulutusi keskmiselt 240 euro ulatuses ja vähemalt 2880 eurot aastas, mille kohta vallavalitsuse lastekaitsespetsialist peab eraldi arvestust.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud summa tuleb fikseerida teenuse osutamise lepingus ning kanda lepingus kokkulepitud arvelduskontole, erandina võib järelhooldusel viibiva isiku puhul kokku leppida summa kandmise teenuse saaja arvelduskontole ja teha sellekohane märge teenusele suunamise otsuses.

  (6) Vallavalitsus toetab hoolduspere vanemat, kes on kantud STAR-i ja kes hooldab üht last, vähemalt ühe neljandiku ulatuses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast hoolduspere toetusena.

  (7) Vallavalitsus võib erandkorras maksta tasu hoolduspere vanemale, kes on kantud STAR-i ja kes hooldab ühte last, vähemalt ühe neljandiku ulatuses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammääras.

  (8) Lapse ülalpidamisest ja erivajadustest tulenevaid lisavajadusi rahastab vallavalitsus teenuse saajale riigieelarvest igakuiseks ülalpidamiseks ja puudest tingitud lisakulude osaliseks hüvitamiseks ette nähtud sissetulekutest.

  (9) Asendushooldusteenuse osutaja muud kulutused ja nende hüvitamise kord lepitakse kokku vallavalitsuse ja asendushooldusteenuse osutaja vahel sõlmitava lepinguga.

  (10) Teenuse osutaja muude kulude kokkuleppimisel tuleb arvestada teenuse saaja teenusel viibimise kestvust, õppimist väljaspool teenuse osutamise asukohta, teenuse saaja spetsiifilisi vajadusi vms ning ülalpidamist riigi või kohaliku omavalitsuse eelarvest.

§ 8.   Hoolduspere vanema toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemise õigus on hoolduspere vanemal, kes on kantud hooldusperena STAR-i ja kellega vallavalitsus on sõlminud hoolduspere vanema lepingu.

  (2) Käesoleva määruse paragrahvi 7 lõikes 6 toetuse saamiseks esitab hoolduspere vanem taotluse Viljandi Vallavalitsusele, milles kinnitab andmete õigsust allkirjaga s.h:
  1) ees- ja perekonnanimi, isikukood;
  2) elukoht – maakond, linn või vald, tänav või küla, maja ja korteri number, sihtnumber;
  3) arvelduskonto number.

§ 9.   Lepingu sõlmimine

  (1) Asendushooldus- ja järelhooldusteenuse tagamiseks sõlmitakse teenuseosutajaga leping. Järelhooldusteenuse saaja peab lepingu sõlmimisel olema üheks lepingu osapooleks.

  (2) Asendushooldusteenuse osutamiseks sõlmitava lepinguga sätestatakse vähemalt lapsele osutatava teenuse sisu, maht, kestvus, rahastamine ning osapoolte õigused ja kohustused.

  (3) Teenusele suunatud lapsele koostatud juhtumiplaan on asendushooldusteenuse osutamise lepingu lisa.

§ 10.   Lepingu lõppemine ja lõpetamine

  (1) Leping lõpetatakse:
  1) teenuse vajaduse äralangemisel;
  2) lepingus sätestatud kohustuste täitmata jätmisel;
  3) lepingus sätestatud kohustuste mittenõuetekohase täitmise korral;
  4) lepingupoolte vastastikusel kokkuleppel või
  5) muudel seadusest tulenevatel alustel.

  (2) Leping lõppeb:
  1) tähtaja saabumise korral;
  2) lepingupoole surma korral või
  3) teenuse saaja surma korral.

  (3) Lepingute kehtivus:
  1) enne 2018. aasta 1. jaanuari sõlmitud asenduskoduteenuse osutamise lepingud kehtivad edasi, need loetakse sõlmituks kohaliku omavalitsuse üksuse ja asendushooldusteenuse osutaja vahel ning nende sisu tuleb viia vastavusse käesoleva seaduse nõuetega 2018. aasta 31. detsembriks;
  2) kohaliku omavalitsuse üksus võib enne 2018. aasta 1. jaanuari sõlmitud perekonnas hooldamise lepinguid jätkata, arvestamata käesoleva sotsiaalhoolekande seaduse § 4511 lõikes 4 sätestatut, kuni lapse asendushooldusteenuse osutamise vajaduse äralangemiseni, lapse 18-aastaseks saamiseni või § 459 lõikes 2 nimetatud ajani, kui see on lapse huvidest lähtuvalt vajalik.

§ 11.   Teenuse saaja lahkumine teenuselt

  Asendus- või järelhooldusteenuselt elluastuvatele noortele eraldab vallavalitsus toetust või muud sotsiaalhoolekandelist abi igast konkreetsest juhtumist lähtuvalt.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Hoolduspere vanema toetuse taotluse vormi, hooldusõigusliku vanema või füüsilisest isikust eestkostja avalduse alusel asendushooldusele suunamise taotluse vormi ja teenuse osutaja aruande vormi kehtestab vallavalitsus.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas ning seda rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2018.

Kaupo Kase
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json