Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Viljandi linna 2020. aasta alaeelarvete kinnitamine

Väljaandja:Viljandi Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 13.02.2020, 1

Viljandi linna 2020. aasta alaeelarvete kinnitamine

Vastu võetud 10.02.2020 nr 5

Määrus kehtestatakse kooskõlas kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse sätetega ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, Viljandi Linnavolikogu 31.03.2016. a määruse nr 83 „Viljandi linna finantsjuhtimise kord“ § 3 lõike 10 ja Viljandi Linnavolikogu 30.01.2020. a määruse nr 61 „Viljandi linna 2020. aasta eelarve kinnitamine“ alusel.

§ 1.   Kinnitada Viljandi linna 2020. aasta alaeelarved vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Eelarveridade täitmise eest vastutavad määruse lisades vastaval eelarvereal nimetatud ametikohtadel olevad isikud või nimetatud hallatava asutuse juhid või nende asendajad.

§ 3.   Hallatavate asutuste alaeelarvete muutmine eelarveaasta jooksul.

  (1) Hallatava asutuse eelarve eest vastutajal on dokumendihaldussüsteemi või eelarve veebilahenduse kaudu finantsistile esitatud eelarve muutmise taotluse alusel õigus teha tema vastutusalas olevatel eelarveridadel ümbertõstmisi kahekohaliste valdkondade ja kahekohaliste kontogruppide siseselt.

  (2) Hallatava asutuse eelarve eest vastutajal on dokumendihaldussüsteemi või eelarve veebilahenduse kaudu finantsistile esitatud eelarve muutmise taotluse alusel õigus taotleda tema vastutusalas olevate eelarveridade muutmist valdkondade ja kontogruppide üleselt. Taotlused peab eelnevalt kooskõlastama vastavat valdkonda kureeriv ametijuht.

  (3) Käesoleva paragrahvi punktides 1 ja 2 nimetatud taotlustes märgitakse:
  1) muudetavate eelarveridade nelja- kuni kuuekohalised kulu- või tulu liigid;
  2) kui eelarve on mitmel tegevusalal, siis ka tegevusala;
  3) kui muudatusi teeb kinnisvara haldusamet, siis ka subjekt;
  4) muudatuste summad ja katteallikad;
  5) muudatuste tegemise põhjendused.

§ 4.   Viljandi Linnavalitsuse struktuuriüksuste alaeelarvete muutmine eelarveaasta jooksul.

  (1) Viljandi Linnavalitsuse struktuuriüksuste eelarvete eest vastutavatel isikutel on finantsistile dokumendihaldussüsteemi või eelarve veebilahenduse kaudu esitatud eelarve muutmise taotluse alusel õigus teha tema vastutusalas olevatel eelarveridadel ümbertõstmisi kahekohaliste valdkondade ja kahekohaliste kontogruppide siseselt, välja arvatud investeerimistegevuse kontogrupis, mille muudatused kinnitatakse alaeelarvete muutmisega linnavalitsuses. Taotlused peab eelnevalt kooskõlastama vastava valdkonna abilinnapea või linnapea.

  (2) Viljandi Linnavalitsuse struktuuriüksuste eelarvete eest vastutavatel isikutel on finantsistile dokumendihaldussüsteemi või eelarve veebilahenduse kaudu esitatud eelarve muutmise taotluse alusel õigus taotleda eelarveridade muutmist valdkondade ja kontogruppide üleselt ja investeerimistegevuse kontogrupis. Taotlused peab eelnevalt kooskõlastama vastava valdkonna abilinnapea või linnapea.

  (3) Käesoleva paragrahvi punktides 1 ja 2 nimetatud taotlustes märgitakse:
  1) muudetavate eelarveridade tegevussuunad ja kulu- või tulu liigid;
  2) kui eelarve on mitmel tegevusalal, siis ka tegevusala;
  3) kui muudatusi teeb kinnisvara haldusamet, siis ka subjekt;
  4) muudatuste summad ja katteallikad;
  5) muudatuste tegemise põhjendused.

§ 5.   Rahandusamet koostab käesoleva määruse § 3 lg 2 või § 4 lg 2 alusel esitatud taotluste alusel alaeelarvete muutmise määruse eelnõu Viljandi Linnavalitsusele või lisaeelarve eelnõu Viljandi Linnavolikogule.

§ 6.   Rahandusametil on õigus kehtestada lisaks käesoleva määruse lisas kajastatud klassifikaatoritele täpsustavaid eelarveklassifikaatoreid.

§ 7.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas ja rakendatakse alates 1. jaanuarist 2020. a.

Madis Timpson
linnapea

Marko Kotsar
õigusteenistuse juht linnasekretäri ülesannetes

Lisa  Viljandi linna 2020. aasta alaeelarvete kinnitamine, eelarvetabelid

/otsingu_soovitused.json