Teksti suurus:

Pärnu Linnavalitsuse 18.01.2010 määruse nr 3 “Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Pärnu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.03.2012
Avaldamismärge:RT IV, 13.03.2012, 1

Pärnu Linnavalitsuse 18.01.2010 määruse nr 3 “Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 29.02.2012 nr 5

Määrus kehtestatakse “Huvikooli seaduse” § 13 lõike 1 ja Pärnu Linnavolikogu 19. novembri 2009 otsuse nr 87 punkti 1 “Kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine ja volikogu esindajate nimetamine huvikoolide hoolekogudesse” alusel.

§ 1.  Muuta Pärnu Linnavalitsuse 18. jaanuari 2010 määruse nr 3 "Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord" § 2 lõiget 3 ja sõnastada see järgmiselt:


“(3) Kui õppuri elukohaks rahvastikuregistri andmetel ei ole Pärnu linn, on õppuri huvikooli vastuvõtmise aluseks lapsevanema avaldus ja õppuri elukohajärgse kohaliku omavalitsuse garantiikiri huvikooli õpilaskoha arvestusliku maksumuse tasumise kohta (v.a Pärnu Lasteküla lapsed).”

§ 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast vastuvõetud määruse avalikustamist Riigi Teatajas.

Toomas Kivimägi
linnapea

Tiina Roht
linnasekretär