HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lasteaia rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine ja maksmise kord

Väljaandja:Ridala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.03.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.03.2015
Avaldamismärge:RT IV, 13.03.2013, 47

Lasteaia rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine ja maksmise kord

Vastu võetud 16.09.2010 nr 29
jõustumine 26.09.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.02.2013RT IV, 13.03.2013, 616.03.2013

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2; koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 3 ja lg 4 ning lasteaedade juhtkondade ettepanekute alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala


Käesolev määrus reguleerib Ridala valla munitsipaalharidusasutuste lasteaedades (edaspidi lasteaed) toidukulu ja muude kulude (majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude) vanemate või hooldajate poolt kaetava osa (edaspidi vanema osa) määra ja selle tasumise korra kehtestamist.

§ 2.  Lapsevanema kohustus


 (1) Lapsevanem on kohustatud tasuma lasteaiale Ridala Vallavolikogu poolt kehtestatud vanema osa.

 (2) Lapsevanem on kohustatud tasuma lasteaiale hoolekogu poolt kehtestatud ja direktori kinnitatud toidukulu (edaspidi toiduraha).

§ 3.  Valla kohustus


Toitlustamiseks tehtavad muud kulutused (köögipersonali töötasu, küttekulu, vee- ja kanalisatsioonikulu, elektrikulu, transpordikulud jne) kaetakse valla eelarvest.

2. peatükk TOIDURAHA 

§ 4.  Päeva toiduraha kehtestamise tingimused

 (1) Toiduraha suuruse otsustamisel arvestatakse asjaoluga, et see peab sisaldama toiduainete maksumuse täies ulatuses ning toiduports peab vastama kaalult ja kaloraažilt kehtivatele normidele.

 (2) Toiduraha päevamaksumusest arvestatakse hommikusõõgile 30 %, lõunasöögile 50 % ja ootele 20 %.

§ 5.  Kalendrikuu toiduraha suuruse arvestamine

 (1) Kalendrikuus makstava toiduraha summa saamiseks korrutatakse ühe päeva toiduraha lasteaia tööpäevade arvuga maksualuses kalendrikuus.

 (2) Lapse kalendrikuu toiduraha arvutamisel jäetakse arvesse võtmata puudumispäevad järgmistel juhtudel:
 1) lapsevanem on teavitanud lapse puuduma jäämisest õpetajat puudumisele eelneval tööpäeval hiljemalt kella 12.00-ks;
 2) lapsevanem on teatanud, et laps puudub lasteaiast ühel või mitmel kindlal nädalapäeval.

 (3) Lapse kalendrikuu toiduraha arvutamisel maksutatakse lapse puudutud päevad järgmistel juhtudel, kui:
 1) lapsevanem pole lapse puudumajäämisest lasteaeda teavitanud. Kõik etteteatamata puudutud päevad maksutatakse. Kui laps puudub lasteaiast rohkem kui kaks päeva järjest, teatab lapsevanem lapse naasmisest rühma õpetajale lasteaeda tulekule eelneval päeval hiljemalt kella 12-ks päeval;
 2) lapsevanem teavitab lapse puudumisest hiljem kui punktis 1. määratud ajal. Sel juhul maksustatakse lapse esimene puudutud päev;
 3) laps puudub lasteaiast kauem kui etteteatatud periood, siis arvestatakse pikemalt ja etteteatamata puudutud päevad maksustatavate päevad hulka.

 (4) Koolivaheaegadel ja suvekuudel märgib lapsevanem lapse puudumised ja kohalkäimised vastavasse graafikusse. Graafikusse tehakse märkmed nädal aega enne koolivaheaja algust. Kui vanem on märkinud graafikusse ja oma allkirjaga kinnitanud, et laps käib koolivaheajal lasteaias, siis need päevad maksustatakse, väljaarvatud juhul kui laps haigestub ja vanem sellest lasteaeda teavitab. Graafikusse märgitud ning puudutud päevade eest toiduraha ei arvestata.
[RT IV, 13.03.2013, 6 - jõust. 16.03.2013]

§ 6.  Toiduraha maksmisest vabastamine

 (1) Ridala Vallavalitsus võib lapsevanema kirjalikul taotlusel, haridusasutuse direktori või vallavolikogu sotsiaalkomisjoni ettepanekul osaliselt või täielikult vabastada lapsevanema toiduraha maksmisest.

 (2) Toiduraha maksmisest vabastamisel lähtutakse Ridala Vallavolikogu määrusest "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Ridala vallas".

3. peatükk VANEMA OSA 

§ 7.  Vanema osa määra kehtestamine

 (1) Kui laps ja vähemalt üks lapsevanematest on kantud rahvastikuregistrisse Ridala valla elanikuna, on vanema osa määr ühe lapse kohta kuus 15 eurot ja tasumise perioodiks 11 kuud aastas.

 (2) Kui laps suvekuudel lapsevanema kirjaliku avalduse alusel lasteaias ei käi, siis vabastatakse laps selleks perioodiks vanema osa maksmisest.

 (3) Kui laps käib suvekuudel lasteaias pooled või rohkem lasteaiapäevadest, siis arvestatakse vanema osa täies määras.

 (4) Kui laps käib suvekuudel lasteaias vähem kui pooled lasteaiapäevad, siis maksab vanem poole kuu vanema osa.

 (5) Vanema osast kaetakse:
 1) 6 eurot õppevahendite kuludest;
 2) 9 eurot majandus- või peronali tööjõukuludest.
[RT IV, 13.03.2013, 6 - jõust. 16.03.2013]

§ 8.  Vanema osa arvestuse algus ja ulatus

 (1) Lapsevanemal on kohustus maksta vanema osa alates lapse lasteaia nimekirja arvamise esimesest päevast kuni lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamise kuu viimase päevani.

 (2) Puudutud päevade arvelt vanema osa ei vähendata ja tasaarveldamisele see ei kuulu.

§ 9.  Vanema osa maksmisest vabastamine

 (1) Pered, kust lasteaias käib korraga kolm või enam last, vabastatakse vanema osa maksmisest kolmanda ja iga järgmise lapse eest, kui laps ja vähemalt üks lapsevanem on kantud rahvastikuregistrisse Ridala valla elanikuna.

 (2) ) Vanema osa maksmise vabastust võib taotleda vähekindlustatud perekond, kelle iga liikme netosissetulek kuus peale eluasemekulude mahaarvamist on alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahekordset määra.

 (3) Õppetasust maksmise vabastust võib taotleda vähekindlustatud perekond, kelle iga liikme netosissetulek kuus peale eluasemekulude mahaarvamist ületab riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahekordset määra, kui peres on kolm ja enam lasteaias, koolis või kutseõppeasutuses käivat last või peres kasvavad eestkostel või perekonnas hooldamisel olevad lapsed.

 (4) Ridala Vallavalitsus võib lapsevanema kirjalikul taotlusel, haridusasutuse direktori või vallavolikogu sotsiaalkomisjoni ettepanekul osaliselt või täielikult vabastada lapsevanema osa maksmisest.

 (5) Vanema osast osalise või täieliku vabastuse saamiseks esitatakse vastav taotlus vallavalitsusele.

 (6) Vanema osa osaliselt või täielikult vabastuse määramiseks kontrollitakse vallavalitsuses esitatud taotluste põhjendust ning kontrollimise tulemustest lähtuvalt viiakse vajadusel sisse muudatused, misjärel vormistatakse vallavalitsuse korraldusega vabastuse määramine.

 (7) Vanema osa vabastuse määramisest keeldumise otsus tehakse lapsevanemale teatavaks kirjalikus vormis viieteistkümne tööpäeva jooksul, arvates taotluse saamise päevale järgnevast päevast.

4. peatükk TASUMINE 

§ 10.  Tasumine


Vanema osa ja toiduraha tasutakse haridusasutuse pangakontole jooksva kuu eest 25. kuupävaks, näidates selgituses lapse nime, kelle eest vastavad maksud tasuti.

§ 11.  Tasumisest vabastamine


Arsti või erispetsialisti soovitusel ja lapsevanema kirjaliku avalduse alusel vähemalt kuueks kuuks lasteaiakohast loobumisel on lapsevanem nimetatud perioodil vabastatud vanema osa ja toiduraha maksmisest lasteaiakoha säilitamisega.

§ 12.  Võlgnevused


1) Vanema osa ja toiduraha võlgnevuse korral koostatakse makseraskustes perekonnale haridusasutuse direktoriga kooskõlastatult maksegraafik.
2) Kahe kuu jooksul põhjuseta tasumata vanema osa ja toiduraha korral kustutatakse laps lasteaia nimekirjast.


5. peatükk Rakendussätted 

[Käesolevast teksitist välja jäetud].