Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Vändra valla teeregistri pidamise põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Vändra Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.03.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.03.2013, 56

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Vändra valla teeregistri pidamise põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 20.04.2010 nr 15
RT IV, 24.01.2013, 17
jõustumine 23.04.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.02.2012RT IV, 13.03.2013, 2216.03.2013

Määrus kehtestatakse "Teeseaduse" § 11 lg 1, lg 2 toodud teede kohta vajalike andmete kogumise, töötlemise, säilitamise ja avalikustamise eesmärgil ja "Riikliku teeregistri asutamine ja registri pidamise põhimääruse" alusel.

§ 1.  Kohaliku teeregistri asutamise ja kasutuselevõtmise eesmärk

 (1) Vändra valla teeregister (edaspidi register) on kohaliku omavalitsuse register, mille asutamise ja kasutusele võtmise eesmärgiks on usaldusväärsete andmete kogumine ja säilitamine Vändra valla territooriumil asuvate kohalike ja erateede kohta.

 (2) Register sätestab andmete koosseisu ja kasutusele võtmise, andmete töötlemise, andmetele juurdepääsu ja registri pidamise üle, järelvalve teostamise ning tema likvideerimise korra.

 (3) Registri asutab, tema põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Vändra Vallavolikogu.

§ 2.  Registri objekt

  Registri objektiks on kohalikud maanteed, avalikuks kasutamiseks määratud erateed ja avalikuks kasutamiseks määramata erateed ning kohalikud rajatised.

§ 3.  Registri ametlik nimi

  Registri ametlik nimi on Vändra valla teeregister.

§ 4.  Registri ülesehitus ja registri pidamise organisatsiooniline struktuur

 (1) Registri vastutav töötleja on Vändra Vallavalitsus.

 (2) Registri volitatud töötlejaks on vastutava töötleja poolt selleks nimetatud vallaametnik.

 (3) Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmebaasina ning tema andmete töötlemisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust.

 (4) Andmefailid on digitaalsel andmekandjal, kuhu sisestatakse kõik registrisse kantavad andmed.

 (5) Registrit peetakse kooskõlas seaduse ja käesoleva põhimäärusega.

§ 5.  Registrisse kantavad andmed ja nende õiguslik režiim

 (1) Registrisse kantakse tee kohta järgmised andmed:
 1) number;
 2) nimetus;
 3) omanik või haldaja;
 4) liik;
 5) pikkus;
 6) mulde laius;
 7) teekatte laius;
 8) teekatte tüüp.

 (2) Registrisse kantakse silla kohta järgmised andmed:
 1) tee number;
 2) tee nimetus;
 3) asukoht;
 4) ületatav takistus;
 5) nimi;
 6) number;
 7) pikkus;
 8) sõidutee laius;
 9) normatiivne koormis;
 10) kandekonstruktsiooni materjal;
 11) sammaste materjal;
 12) ehitusaasta.

 (3) Registrisse kantakse truubi kohta järgmised andmed:
 1) tee number;
 2) tee nimetus;
 3) asukoht;
 4) avade läbimõõt;
 5) avade arv;
 6) pikkus.

 (4) Registrisse kantakse raudteeülesõidu kohta järgmised andmed:
 1) tee number;
 2) tee nimetus;
 3) asukoht.

 (5) Registri vastutaval töötlejal on õigus laiendada registriandmete koosseisu.

 (6) Registrisse kantavatel andmetel on informatiivne tähendus.

 (7) Registrist tehakse arhiivikoopiad igal aastal 1.jaanuari seisuga, mis säilitatakse vastutava ja volitatud töötleja juures alaliselt.

§ 6.  Registriandmete esitajad, andmete registrisse kandmise aluseks olevad dokumendid

 (1) Tee omanik on kohustatud tee registreerima teeregistris.

 (2) Registrisse kandmiseks esitavad andmed juriidilised või füüsilisest isikust tee omanik või selleks seaduse või muu õigusaktiga volitatud isik.

 (3) Andmete registrisse kandmise aluseks olevateks dokumentideks on:
 1) vallavolikogu otsus kohaliku tee teedenimekirja võtmise või sellest välja arvamise kohta, eratee puhul omandiõigust tõendav dokument.
 2) teede ehitamise ja remontimise käigus koostatud dokumendid, ehitus- ja kasutusload.
 3) vastutava töötleja kehtestatud õigusakt.

 (4) Kinnitada tee omanike poolt esitatavate avalduste esitamise tähtajaks 01.oktoober. Nimetatud tähtpäevaks esitatud avaldused vaatab läbi vallavalitsus koos arengukomisjoniga ja teeb ettepaneku volikogule otsuse tegemiseks eratee avalikuks kasutuseks määramise ja teeregistris andmete muutmise kohta.
[RT IV, 13.03.2013, 22 - jõust. 16.03.2013]

 (5) Volikogu kinnitab iga aasta oktoobrikuu jooksul valavalitsuse poolt esitatud kohalike teede nimekirja ja avalikuks kasutamiseks määratud erateede nimekirja.
[RT IV, 13.03.2013, 22 - jõust. 16.03.3013]

§ 7.  Andmete registrisse kandmise kord

 (1) Tee omanik(ud) või haldaja on kohustatud tee asjaomases registris registreerima ning teatama registri volitatud töötlejale kehtestatud tähtaegadel registriandmetes toimunud muudatusest.

 (2) Registri volitatud töötaja kannab andmed registrisse viie tööpäeva jooksul pärast registrisse kandmise alusdokumendi saamist.

 (3) Registri andmete muutmisest on andmete esitaja kohustatud volitatud töötlejat teavitama kümne tööpäeva jooksul andmete muutumisest arvates.

 (4) Tee omanik või haldaja on kohustatud tagama registrisse kandmiseks esitatud andmete õigsuse.

 (5) Volitatud töötleja peab arvestust andmete registrisse kandmise kohta digitaalses või paberkandja kanderaamatus, kus registreeritakse alusdokumendi nimetus, selle välja andmise kuupäev ja väljaandja kande tegija ning kande tegemise kuupäev.

§ 8.  Registriandmete väljastamine

 (1) Registriandmed väljastatakse elektrooniliselt või paberkandjal.

 (2) Registriandmete väljastamine on tasuta.

 (3) Registrist väljastatakse andmeid registri vastutavale või volitatud töötlejale esitatud kirjaliku taotluse alusel. Taotluses peab olema märgitud andmete saaja ja tema kontaktandmed, päringu objekt, soovitud andmed ja nende kasutamise eesmärk.

 (4) Registriandmete väljastamise aja, andmete saaja ja andmete koosseisu kohta peab andmete väljastaja arvestust.

 (5) Registriandmed on kasutamiseks riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele ning avalik-õiguslik juriidilistele isikutele ning neile seadusega või seaduse alusel antud õigusaktides sätestatud ülesannete täitmiseks ning õigustatud huvi omavatele isikutele teabe saamiseks.

§ 9.  Registriandmete avalikkus

  Registriandmed on avalikud kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

§ 10.  Registri andmete kaitse

 (1) Andmed kantakse registrisse "Andmekogude seaduse" § 7 lõikes 4 sätestatud andmekogu kaitsmise abinõusid jälgides.

 (2) Juurdepääs registriandmetele on kaitstud parooliga.

 (3) Registrist tehakse perioodiliselt turvakoopia, mida uuendatakse üldjuhul kahe kuu möödudes. Turvakoopia salvestatakse korduvkasutatavale andmekandjale ja säilitatakse üks aasta.

§ 11.  Ebaõigete andmete parandamine ja sellest informeerimise kord

 (1) Registris ebaõigete andmete avastamisel on volitatud töötleja kohustatud viivitamatult asendama need õigete andmetega.

 (2) Vajadusel registri volitatud töötleja teeb järelpärimise andmete esitajale, kes on kohustatud 10 tööpäeva jooksul päringu saamisest arvates informeerima volitatud töötlejat õigetest andmetest ja vajadusel esitama õigeid andmeid tõendava dokumendi.

 (3) Registri volitatud töötleja on kohustatud teavitama registri vastutavat töötlejat ebaõigete andmete avastamisest ning teatama ebaõigeid andmeid saanud isikule õiged andmed.

§ 12.  Järelvalve registri pidamise üle

 (1) Järelvalvet registri pidamise üle teostavad vastavalt oma pädevusele registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelvalveasutus.

 (2) Registri üle järelvalvet teostama volitatud isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega, saada teavet andmete andmekogust väljastamise ja kasutamise kohta.

 (3) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on vastutav töötleja kohustatud likvideerima puudused järelvalvet teostanud isiku määratud tähtajaks.

§ 13.  Registri pidamise finantseerimise kord

  Registri pidamist finantseeritakse valla eelarvest.

§ 14.  Registri likvideerimise kord

 (1) Registri likvideerimise otsustab Vändra Vallavolikogu.

 (2) Register likvideeritakse "Andmekogude seaduses" sätestatud korras.

 (3) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete kuulumine hävitamisele või üleandmine teise andmekogusse või riiklikku arhiivi, samuti määratakse üleandmise või hävitamise tähtaeg.

 (4) Andmete üleandmine või hävitamine toimub registri volitatud töötleja poolt registri vastutava töötleja vastutusel.

 (5) Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

§ 15.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.