ElamumajandusEluruumid

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Korterelamute remonditööde toetamise kord

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.04.2019
Avaldamismärge:RT IV, 13.03.2015, 4

Korterelamute remonditööde toetamise kord

Vastu võetud 03.03.2015 nr 25
jõustumine 01.04.2015

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Korterelamute remonditööde toetamise kord (edaspidi kord) reguleerib sihtotstarbelist toetamist (edaspidi toetus) korterelamute remondiks Sillamäe linnas.

 (2) Korras sätestatakse toetuse eesmärgid, toetatavad tegevused, nõuded toetuse taotlejale ja esitatavale taotlusele, toetuse suurus, taotluse menetlemine ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise kord ning toetuse väljamaksete teostamise tingimused ja kord.

 (3) Korterelamu on korra mõistes kolme või enama korteriga korterelamu, mis asub Sillamäe linna haldusterritooriumil.

 (4) Toetust eraldatakse Sillamäe linna eelarves korterelamute remondiks ettenähtud vahendite piires.

§ 2.  Nõuded toetuse taotlejale

 (1) Toetuse taotlejaks on Sillamäe linna haldusterritooriumil asuvad korteriühistud ja korteriomanike ühisused (edaspidi taotleja).

 (2) Toetust võivad taotleda Sillamäe linnas tegutsevad korteriühistud või korteriomanike ühisused.

 (3) Toetust ei saa taotleda korteriühistu või korteriomanike ühisus, kellel on kehtiv „Ehitusseaduse“ või Sillamäe linna õigusaktide rikkumine.

 (4) Juhul, kui taotleja haldab enam kui üht elamut, võib ta taotleda toetust iga elamu kohta eraldi tingimusel, et taotletav elamu ning toetatavad tegevused vastavad korras sätestatud nõuetele.

§ 3.  Toetuse eesmärgid

  Toetus on ettenähtud tegevuseks, mille eesmärgiks on:
 1) korterelamutes ja eluruumides ebasoodsate ilmastikutingimuste mõju tagajärgede (orkaan, uputus, vihmavaling, tugev pakane jne) ning tulekahju tagajärgede likvideerimine;
 2) remondi teostamine või kande- ja piirdekonstruktsioonide rekonstrueerimine korterelamutes, mis on amortiseerunud või avariiseisundis (s.h. katusekatte renoveerimine, lamekatusega elumajades pööningute soojendamine, üldkasutatavate ruumide uste ja akende vahetamine, vundamendi sillutisriba renoveerimine, paneelivuukide renoveerimine, tamburite renoveerimine fassaadi renoveerimise osana);
 3) korterelamute tehniliste võrkude ja seadmete renoveerimine või rekonstrueerimine, arvestades järelevalveteenistuste ettekirjutisi;
 4) korterelamutes ja eluruumides remonditööde teostamine, mis on seotud energiakulude olulise vähendamisega;
 5) miljööväärtuslikel aladel asuvates korterelamutes remonditööde teostamine, mis on seotud hoone välisilme säilitamisega vastavalt Sillamäe linna õigusaktidele.

§ 4.  Toetatavad tegevused

  Toetatavad tegevused peavad vastama järgmistele nõuetele:
 1) tegevust viiakse läbi või see on kavandatud jooksval eelarveaastal;
 2) tegevus, millele toetust taotletakse, toimub Sillamäe linna haldusterritooriumil ja on suunatud korra §-s 3 toodud eesmärkidele;
 3) tegevuse eesmärk on selge ja tööde vajalikkus sihtgrupile on põhjendatud;
 4) tegevuse kulud ei tohi olla ebaproportsionaalselt suured ning need peavad olema vastavuses heade finantsjuhtimise põhimõtetega, eriti ökonoomsuse ja tasuvuse põhimõttega.

§ 5.  Taotlusele esitatavad nõuded

 (1) Korra § 3 punktides 2-5 toodud eesmärkidega toetuse taotlemisel esitatakse Sillamäe Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) järgmised dokumendid:
 1) taotlus käesoleva määruse lisas toodud taotluse vormil;
 2) taotleja üldkoosoleku protokolli koopia, mis sisaldab otsust jooksval aastal elumaja remonditööde läbiviimise kohta, mille toetamiseks on esitatud taotlus. Otsus peab sisaldama infot töö sisu kohta, tööde läbiviimise tähtaega ja taotlejapoolset omafinantseerimise mahtu;
 3) eelarve remonditööde tegemiseks ja selle aluseks võetud pakkumused;
 4) hoone fassaadipassi korra § 3 punktis 5 toodud juhtudel;
 5) ehitusluba või kohaliku omavalitsuse kirjalik nõusolek rekonstrueerimistööde teostamiseks, kui see on tööde tegemiseks „Ehitusseaduse“ järgi nõutav ning omanikujärelevalve olemasolu kinnitus.

 (2) Korra § 3 punktis 1 toodud eesmärgiga toetuse taotlemisel esitakse linnavalitsusele koos taotlusega teostatud taastustööde eelarve ja akt.

 (3) Toetust eraldatakse mitte rohkem kui üks kord eelarve aastas ühele taotlejale.

§ 6.  Taotluse menetlus

 (1) Taotluse läbivaatamiseks korra § 3 punktide 2-5 osas moodustab linnavalitsus komisjoni, mille koosseis kinnitatakse linnavalitsuse korraldusega. Komisjoni koosseisu lülitatakse:
 1) Sillamäe linnas tegutsevate korteriühistute ja korteriomanike liitude esindaja(d);
 2) Sillamäe Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni ja arengukomisjoni esindaja(d);
 3) Aktsiaseltsi MEKE SILLAMÄE kui elamufondi haldaja esindaja(d);
 4) linnavalitsuse vastavate osakondade spetsialist(id).

 (2) Taotluse esitamise tähtaeg on 1. juuni ja 1. oktoober.

 (3) Komisjon arutab tähtajaks laekunud taotlused läbi 30 kalendripäeva jooksul alates taotluste esitamise lõpptähtajast.

 (4) Vajadusel võib komisjon nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

 (5) Juhul kui komisjon taotlust ei toeta, esitab komisjon taotlejale väljavõtte komisjoni koosoleku protokollist koos vastava seletusega.

 (6) Juhul kui komisjon toetab taotlust, valmistab komisjon ette ning esitab linnavalitsusele ettepanekud taotluste rahuldamiseks ja toetuste eraldamiseks.

 (7) Komisjoni poolt esitatud ettepanekute alusel võtab linnavalitsus vastu korralduse toetuste eraldamiseks ja finantseerimislepingute sõlmimiseks.

 (8) Korra § 3 punkti 1 osas esitatud taotlusi vaatavad läbi ning teevad ettepaneku linnavalitsuse vastavad osakonnad.

 (9) Linnavalitsuse osakondade poolt esitatud ettepanekute alusel võtab linnavalitsus vastu korralduse toetuste eraldamiseks korra § 3 punktis 1 toodud tagajärgede likvideerimiseks.

 (10) Juhul, kui taotlust ei rahuldata, esitab linnavalitsuse osakond taotlejale kirjaliku teate koos vastava seletusega.

 (11) Kui taotleja jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, annab komisjon või osakond taotluse esitajale kuni kümne tööpäeva pikkuse tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ja teatab, et puuduste tähtajaks kõrvaldamata jätmise korral jäetakse taotlus läbi vaatamata. Esitatud taotlust ei tagastata.

 (12) Kui taotluse täies mahus rahuldamine ei ole võimalik või põhjendamatud, võib osakond või komisjon teha taotlejale ettepaneku toetuse summa vähendamiseks või toetatava tegevuse muutmiseks tingimusel, et saavutatakse taotluses toodud projekti eesmärgid. Kui taotleja ei ole nõus toetuse summa või tegevuste muutmisega, jäetakse taotlus rahuldamata.

 (13) Komisjon või osakond jätavad taotluse läbi vaatamata, kui:
 1) taotluse esitaja ei vasta korra §-s 2 sätestatud tingimustele;
 2) taotleja on esitanud ebaõiged andmed;
 3) taotleja jätab taotluses või dokumentides esinevad puudused tähtajaks kõrvaldamata;
 4) kõik linna eelarves korterelamute remonditööde toetuseks ettenähtud vahendid on jaotatud. Vahendite puudumisel avaldatakse teade ning lõpetatakse taotluste vastuvõtt.

 (14) Toetuse summa moodustab kuni 25% tööde üldmaksumusest, millele on esitatud taotlus, kuid mitte rohkem kui 10% linna eelarves elamute remonditoetuseks ettenähtud summast (välja arvatud § 3 punktis 1 toodud juhtudel).

 (15) Kulutuste tegemine enne linnavalitsuse korralduse vastuvõtmist taotluse rahuldamise kohta toimub taotleja omavastutusel.

 (16) Toetuse suuruse ja toetuse saamise tingimused otsustab linnavalitsus korterelamute remonditööde toetuseks linna eelarves eraldatud vahendite piires.

§ 7.  Lepingu sõlmimine

 (1) Taotlejale saadetakse korraldus taotluse rahuldamise kohta.

 (2) Rahaliste vahendite eraldamise korralduse alusel, vastavalt § 3 punktidele 2-5, sõlmitakse linnavalitsuse ja taotleja vahel finantseerimisleping. Lepingus sätestatakse:
 1) toetuse suurus;
 2) toetuse kasutamise sihtotstarve;
 3) toetuse üleandmise viis, tähtaeg või maksegraafik;
 4) dokumentide esitamise aeg ja kord, mis kinnitaks tööde teostamist;
 5) osakonna õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
 6) vastutus lepingu rikkumise korral;
 7) poolte muud õigused ja kohustused.

 (3) Osakond saadab toetuse saajale teate finantseerimislepingu sõlmimise tähtaja kohta 15 tööpäeva jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. Kui toetuse saaja ei saabu lepingut allkirjastama ühe kuu jooksul teate saatmise päevast arvates, on linnavalitsusel õigus tühistada korraldus toetuse andmise kohta.

 (4) Finantseerimislepinguga ettenähtud summade väljamaksmise kohustuslikuks tingimuseks on taotleja poolt tellija ja täitja esindajate poolt allkirjastatud üleandmis-vastuvõtmise akti koopia esitamine teostatud tööde kohta, kasutusluba (juhul, kui seda nõuab seadus), täitja poolt väljastatud arvete koopiaid ja nende tasumist kinnitavad dokumendid ning tööde teostamiseks sõlmitud lepingute koopiad.

 (5) Käesoleva korra § 3 punktis 1 toodud juhtudel toimub linnavalitsuse korraldusega eraldatud rahaliste vahendite väljamaksmine esitatud kuludokumentide, eelarvete või teostatud tööde vastuvõtu aktide alusel.

 (6) Juhul, kui finantseerimislepinguga kindlaksmääratud remonditööde lõpetamise tähtaeg läheb üle järgmisesse eelarve aastasse, on linnavalitsusel õigus arvestada finantseerimislepingus maksmiseks ettenähtud rahaliste vahendite summat järgmisel eelarve aastal.

§ 8.  Kontroll toetuse kasutamise üle

 (1) Toetuse saaja peab pidama arvestust talle linna eelarvest eraldatud vahendite sihipärase kasutamise üle.

 (2) Linnavalitsuse vastavatel osakondadel on õigus kontrollida, kas antud toetust kasutatakse sihtotstarbeliselt ja lepingu tingimuste kohaselt ning nõuda seletusi ja vahearuandeid ning viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures.

 (3) Linnavalitsusel on õigus leping lõpetada või arvutada see ümber, kui:
 1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
 2) toetuse taotlemisel või aruande esitamisel on esitatud valeandmeid;
 3) toetuse saaja tegevus lõpeb enne projekti tähtaja lõppu;
 4) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

§ 9.  Rakendussätted

 (1) Määrus jõustub 1. aprillil 2015. a.

 (2) Tunnistada kehtetuks Sillamäe Linnavolikogu 28. augusti 2007. a määrus nr 62 „Sillamäe linna eelarves elamute remonditööde toetuseks ettenähtud rahaliste vahendite eraldamise kord“ (KO 2007, 148, 1750).

Jelena Koršunova
volikogu esimees

Lisa Remonditööde toetuse taotlus