HaridusKool

Teksti suurus:

Viljandi linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtmise kord

Viljandi linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtmise kord - sisukord
Väljaandja:Viljandi Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 13.03.2015, 7

Viljandi linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtmise kord

Vastu võetud 30.01.2012 nr 3
RT IV, 21.09.2012, 15
jõustumine 02.02.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.03.2015RT IV, 13.03.2015, 316.03.2015

Määrus kehtestatakse Eesti Vabariigi haridusseaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, Viljandi Linnavolikogu 29.12.2010 määruse nr 59 „Pädevuse delegeerimine“ ,Viljandi Linnavolikogu 28.12.2011 määruse nr 102 „Viljandi linna elukohajärgse kooli kinnitamine põhikooli õpilastele” alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kinnitatakse õpilaste (edaspidi sisseastujate) vastuvõtu kord Viljandi linna munitsipaalüldhariduskoolidesse (edaspidi kool).

  (2) Viljandi linna koolidesse võetakse vastu sisseastujad, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Viljandi linn.

  (3) Vabade kohtade olemasolul võetakse vastu sisseastujaid, kelle registrijärgne elukoht ei ole Viljandi linn.

  (4) Käesolev kord sätestab linnavalitsuse, koolieelsete lasteasutuste, koolide ja sisseastuja seadusliku esindaja (lapsevanem, eeskostja või hooldaja) omavahelise töökorralduse ja pädevuse.

§ 2.   Vastuvõtt 1. klassi

  (1) Vastuvõtt 1. klassidesse toimub sisseastuja seadusliku esindaja kirjaliku taotluse alusel ja Viljandi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) poolt moodustatud komisjoni otsuse kohaselt.

  (2) Vastuvõtul arvestatakse:
  1) sisseastuja elukoha lähedust koolile;
  2) sisseastuja kooliskäivate õdede-vendadega ühte kooli astumise võimalust;
  3) kooli personali liikme soovi panna oma laps samasse kooli.

  (3) Sisseastuja seaduslikud esindajad esitavad taotluse märtsikuu jooksul linnavalitsuse haridus- ja kultuuriametile.

  (4) Taotlused vaatab läbi ja probleemid lahendab linnavalitsuse poolt moodustatud komisjon.

  (5) Sisseastujate nimekirjad koolide kaupa avalikustab komisjon 30. aprilliks.

  (6) 30. aprilliks teeb komisjon oma otsuse teatavaks ka nende laste suhtes, kelle registrijärgne elukoht ei ole Viljandi linn.

  (7) Peale 30. aprilli edastab vastuvõtukomisjon taotlused vastavatele koolidele.

  (8) Peale 30. aprilli laekuvate taotluste lahendamisega tegelevad koolid.

  (9) Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamiseks, alla seitsmeaastase lapse kooli vastuvõtmiseks ning haridusliku erivajadusega õpilasele sobivate õppe ja kasvatuse tingimuste kohaldamiseks soovituse saamiseks tuleb pöörduda Viljandimaa Rajaleidja Keskuse nõustamiskomisjoni (edaspidi nõustamiskomisjon) poole.
[RT IV, 13.03.2015, 3 - jõust. 16.03.2015]

  (10) Nõustamiskomisjoni pöördub lapse seaduslik esindaja, arvestades lasteaia õpetaja, eelkooli logopeed-defektoloogi või perearsti soovitust.

  (11) Nõustamiskomisjon teeb otsuse koolivalmiduse kohta hiljemalt 20. augustiks.

§ 3.   Teised vastuvõtud

  (1) Sobivate õppe ja kasvatuse tingimuste kohaldamiseks 2. kuni 9. klassi õpilastele annab soovituse nõustamiskomisjon.
[RT IV, 13.03.2015, 3 - jõust. 16.03.2015]

  (2) Vastuvõtu, vabade kohtade olemasolul, 2. kuni 9. klassi korraldavad koolid.

  (3) Vastuvõtu mittestatsionaarsesse õppesse korraldab Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium. Piiratud teovõimega sisseastujal Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi peab olema Viljandi Linnavalitsuse Laste Hoolekandekomisjoni nõusolek.

§ 4.   Üldjuhul võetakse sisseastujaid koolidesse vastu 20. augustini.

§ 5.   Klassikomplektide arvu igaks õppeaastaks kõigis koolides kinnitab linnavalitsus.

§ 6.   Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist.

/otsingu_soovitused.json