HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad lasteaedadesse, Väikese Päikese lasteaeda ja Püünsi Kooli lasteaeda laste vastuvõtmise, lasteaiakoha kasutamise ja lasteaiast väljaarvamise kord

Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad lasteaedadesse, Väikese Päikese lasteaeda ja Püünsi Kooli lasteaeda laste vastuvõtmise, lasteaiakoha kasutamise ja lasteaiast väljaarvamise kord - sisukord
Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.03.2017
Avaldamismärge:RT IV, 13.03.2015, 11

Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad lasteaedadesse, Väikese Päikese lasteaeda ja Püünsi Kooli lasteaeda laste vastuvõtmise, lasteaiakoha kasutamise ja lasteaiast väljaarvamise kord

Vastu võetud 05.03.2015 nr 9

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib laste lasteasutusse vastuvõtmist, lasteasutuse koha kasutamist ja lasteasutusest väljaarvamist Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad majades (edaspidi Viimsi Lasteaiad), eralasteaias Väike Päike (edaspidi Väike Päike lasteaed) ning Püünsi Kooli lasteaias (edaspidi Püünsi lasteaed).

  (2) Viimsi Lasteaedade, Väikese Päikese lasteaia ja Püünsi lasteaia (edaspidi ühiselt lasteasutuse) teeninduspiirkonnaks on Viimsi valla haldusterritoorium.

§ 2.   Lasteasutuse koha taotlemine

  (1) Lapse lasteasutusse vastuvõtmise taotlemiseks täidab lapsevanem, hooldaja või eestkostja (edaspidi vanem) Viimsi Lasteaiad direktori poolt kehtestatud vormikohase vastuvõtutaotluse Viimsi Lasteaedade sekretäri juures Päikeseratta majas või elektroonilise taotluse elektroonilises lasteaiajärjekorra süsteemis.

  (2) Vastuvõtu taotlusesse märgitakse kuni 3 lasteaasutuse maja valikut ning lasteasutuses koha saamise soovitud aeg (õppeaasta algus).

  (3) Hariduslike erivajadustega lapse erirühma vastuvõtu taotlemiseks lisab vanem taotlusele SA Innove maakonna nõustamiskomisjoni (edaspidi nõustamiskomisjoni) otsuse koopia.

  (4) Vastuvõtutaotluse alusel sisestab Viimsi Lasteaiad sekretär andmed infosüsteemi ning vanemale väljastatakse infosüsteemi kandmisest väljatrükk.

  (5) Elektroonilise lasteaiajärjekorra süsteemis esitab vanem lapse lasteasutusse vastuvõtmise taotluse iseseisvalt, esitades taotluse elektroonilisse järjekorra süsteemi portaalis www.viimsilasteaiad.ee, registreerides end eelnevalt kasutajaks vastavalt infosüsteemis näidatud juhistele.

  (6) Vanemal on võimalus muuta infosüsteemis (portaalis www.viimsilasteaiad.ee) tehtud valikuid lasteaia maja eelistuse ja koha saamise soovitud aja osas ning jälgida lapse kohta järjekorras.

§ 3.   Rühmade komplekteerimine

  (1) Lasteaia järjekord on ühine Viimsi Lasteaedadele, Väikese Päikse lasteaiale ning Püünsi Lasteaiale, kuid järjekorra taotluses võib vanem märkida, millises lasteasutuses soovitakse kohta. Võimalusel vanema sooviga arvestatakse.

  (2) Kui lasteasutuses puuduvad vanema soovitud tähtajal vabad kohad, jääb laps lasteasutuse koha taotlejana järjekorda.

  (3) Vanema nõusolekul võib pooleteise- kuni kolmeaastase lapse lasteasutuse koha asendada lapsehoiuteenusega. See toimub vastavalt Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt kehtestatud korrale.

  (4) Lasteaiarühma võetakse lapsi, kes on õppeaasta 30. septembri seisuga vähemalt 3-aastased.

  (5) Liitrühma võetakse lapsi, kes on õppeaasta 1. septembri seisuga vähemalt 1,5 aastased.

  (6) Lasteasutusse võetakse lapsi, kelle enda ja vähemalt ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri järgi Viimsi vallas.

  (7) Võimalusel eelistatakse:
  1) ühe pere lastel saada koht ühte lasteasutusse;
  2) ühe pere lastel saada koht samas rühmas.

  (8) Võimalusel võetakse eelisjärjekorras lasteasutusse:
  1) lapsed, kellel on jäänud üks aasta kooliminekuni, et toetada nende kooliks ettevalmistamist;
  2) paljulapselise pere laps (peres on 4 või enam last) juhul, kui vanem teeb avaldusse vastava märke. Kärgpere lapsed peavad elama rahvastikuregistri andmetel ühel aadressil.
  3) laps, kes sellekohase dokumendi kohaselt on erivajadustega või on suunatud lasteaeda nõustamiskomisjoni otsusega.

  (9) Erandolukorras võetakse lapsi lasteasutusse vallavalitsuse korralduse alusel.

  (10) Lasteasutuse rühmade eelkomplekteerimine algab õppeaasta algusele eelneva õppeaasta 1. märtsil, mil vallavalitsuse ametnik kontrollib 1. märtsi seisuga lasteasutuse järjekorras oleva lapse ja vähemalt ühe tema vanema elukoha registreeringut rahvastikuregistris Viimsi valla aadressil.

  (11) Juhul kui laps ja vähemalt üks tema vanem õppeaastale eelneva aasta 1. märtsi seisuga ei ole registreeritud rahvastikuregistris Viimsi valla elanikuna, lükkub taotlus järjekorra lõppu.

  (12) Vallavalitsus moodustab rühmade komplekteerimiseks seitsmeliikmelise lasteasutuse rühmade komplekteerimise komisjoni (edaspidi komisjon), kes määrab uueks õppeaastaks rühmade liigid ja teeb ettepaneku esialgsete rühmade komplekteerimiseks.

  (13) Rühmade komplekteerimise komisjoni kuuluvad vallavalitsuse noorsoo- ja haridusameti juhataja, Viimsi Lasteaedade direktor, sekretär ja sotsiaalpedagoog, vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuameti esindaja, Väikese Päikese lasteaia direktor ning Püünsi Kooli direktor. Komisjon kutsutakse kokku arvestusega, et lasteaiakohtade eelkomplekteerimine lõppeks õppeaastale eelneva õppeaasta 15. augustiks.

  (14) Komisjon vaatab esitatud taotlused läbi, võttes aluseks vanema poolt esitatud taotluse esitamise aega, lapse ja vähemalt ühe vanema elukohta Viimsi vallas ning koolieelses lasteasutuse seaduses ja käesolevas määruses sätestatud rühmade komplekteerimise aluseid.

  (15) Komisjon määrab lapsele lasteasutuse koha arvestades võimalusel lapse elukoha lähedust lasteasutusele ning sama pere teiste laste käimist samas lasteasutuses.

  (16) Komisjon teeb ettepaneku moodustada vastavalt vajadusele ja võimalusele rühmad alljärgnevalt:
  1) lasteaiarühm – kolme- kuni seitsmeaastased lapsed;
  2) liitrühm – pooleteist- kuni kuueaastased lapsed;
  3) sobitusrühm – erivajadustega lapsed koos teiste lastega.
  4) erirühm - erivajadustega lapsed.

  (17) Rühma registreeritavate laste arvu kinnitab vallavalitsus lasteasutuse hoolekogu ettepanekul.

  (18) Viimsi Lasteaiad sekretär teavitab vanemat lapsele lasteasutuse koha määramisest kirjalikult isiku rahvastikuregistri järgsel aadressil või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt õppeaastale eelneva õppeaasta 15. aprilliks.

  (19) Vanem, kes soovib lapse ümber paigutada ühest lasteasutusest teise või vahetada rühma, peab esitama kirjaliku avalduse Viimsi Lasteaedade direktorile hiljemalt õppeaastale eelneva õppeaasta 1. märtsiks.

  (20) Vanem, kes taotleb lapsele koolipikendust, peab kirjalikult teavitama Viimsi Lasteaedade direktorit hiljemalt õppeaastale eelneva õppeaasta 1. märtsiks. Koolikohustuse täitmise alustamise edasilükkamise aluseks on nõustamiskomisjoni soovitus.

  (21) Koolikohustuslikust east noorema lapse koolivalmidust hinnatakse nõustamiskomisjoni soovituse alusel.

  (22) Lasteasutuse teate alusel on vanem kohustatud kirjalikult teavitama lasteasutust lasteasutuse koha soovist hiljemalt teatises märgitud tähtajaks.

  (23) Laps, kelle vanemad loobuvad pakutud lasteasutuse kohast või pole lasteasutuse teatisele märgitud tähtajaks kirjalikult vastanud, arvatakse järjekorrast välja.

  (24) Vanem, kes soovib lapse lasteasutusse tulekut edasi lükata, teavitab Viimsi Lasteaedade direktorit sellest kirjalikult. Ko ht eraldatakse lapsele järgmisel õppeaastal lasteasutuses kus on vabu kohti.

  (25) Lasteasutuses koha saanud lapsed, kelle vanemad ei ole sõlminud hiljemalt teatises märgitud tähtajaks lepingut lasteaiakoha kasutamiseks ja ei ole lepingu sõlmimata jätmise põhjustest lasteasutust kirjalikult teavitanud, arvatakse rühma nimekirjast ja järjekorrast välja.

  (26) Uued lapsed võetakse lasteasutusse rühma avamisel peale lasteasutuse suvepuhkust.

  (27) Lasteasutuses kohtade vabanemisel õppeaasta keskel täidetakse need lasteasutuse järjekorra alusel ja komisjoni kooskõlastusel järgmiste lasteasutusse soovijatega esimesel võimalusel vähemalt 2 nädala jooksul.

  (28) Rühmade komplekteerimine lõppeb õppeaasta 10. septembriks, mil lasteasutuste direktorid kinnitavad oma käskkirjaga rühmade koosseisud.

§ 4.   Lasteasutusse vastuvõtmine

  (1) Lasteasutuse koha eraldamise aluseks on vanema taotlus, lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht Viimsi vallas, komisjoni otsus ja/või nõustamiskomisjoni soovitus.

  (2) Lapse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kinnitab lasteasutuse direktor käskkirjaga.

  (3) Pärast Viimsi Lasteaedadele, Püünsi lasteaiale ja Väikese Päikese lasteaiale kinnitatud teeninduspiirkonnas rahvastikuregistri andmetel alaliselt elavate laste vastuvõttu võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutustesse lapsi elukohaga väljastpoolt teeninduspiirkonda.

  (4) Asenduskodus või perekonnas hooldamisel viibivale lapsele eraldatakse lasteasutuse koht juhul, kui lapse elukohaks olev asenduskodu või perekonna elukoht, kelle hooldamisel laps on, asub teeninduspiirkonnas.

  (5) Väljapool teeninduspiirkonda elavate laste vastuvõtmisel lasteasutusse eelistatakse esmajärjekorras teeninduspiirkonnas töötavate vanemate lapsi. Väljaspool teeninduspiirkonda elavate laste vastuvõtul arvestatakse avalduste esitamise ajalist järjekorda.

§ 5.   Lasteasutuse koha kasutamine

  (1) Lasteasutuse juht sõlmib vanemaga lasteasutuse koha kasutamise lepingu (edaspidi leping).

  (2) Lepingu sõlmimiseks tuleb esitada:
  1) lapse isikut tõendav dokument (selle puudumisel sünnitunnistus või vastav tõend) või selle ametlikult kinnitatud ärakiri;
  2) vanema isikut tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri;
  3) erivajadust kinnitav dokument või nõustamiskomisjoni soovitus (sobitusrühma võtmisel).

  (3) Lepingu sõlmimisel tutvustab lasteasutuse juht vanemale:
  1) käesolevat määrust;
  2) lasteasutuse lasteaiatasu määrasid ja tasumise korda;
  3) lasteasutuse kodukorda.

  (4) Lasteasutuse lahtiolekuajad ja päevakava on toodud lasteasutuse kodukorras.

  (5) Suvisel puhkeperioodil (juulikuus) töötab vastavalt vajadusele Viimsi Lasteaedade valverühm. Jõulupühade ja aastavahetuse perioodil töötavad Viimsi Lasteaiad majades valverühmad.

  (6) Püünsi lasteaed on juulikuus suletud. Sellel perioodil, vastavalt kokkuleppele Viimsi Lasteaedade direktoriga, saab lasteasutuse kohta kasutada Viimsi Lasteaedade valverühmas, tasudes lasteaiamaksu ettemaksuna.

§ 6.   Lasteasutusest väljaarvamine

  (1) Lapse lasteasutusest väljaarvamine ja lepingu lõpetamine toimub:
  1) vanema avalduse alusel;
  2) meditsiinilise otsuse alusel, kui laps ei saa tervisliku seisundi tõttu viibida lasteasutuses;
  3) lapse kooliminekul, kusjuures lasteasutuse ja vanema vaheline leping lasteasutuse koha kasutamise kohta lõpetatakse hiljemalt kooliminekule eelneva õppeaasta 30. juunil;
  4) laps on lasteasutusest puudunud vähemalt 2 kuud ja lasteasutust ei ole pikaajalise puudumise põhjusest informeeritud;
  5) kui vanem ja/või laps on jooksval aastal vahetanud elukohta, kusjuures uus elukoht on rahvastikuregistri andmetel väljaspool Viimsi valda.

  (2) Lapse lasteasutusest väljaarvamisel kustutatakse laps lasteasutuse nimekirjast järgneva kuu 1. kuupäeval, millest lasteasutuse juht teavitab vanemat kirjalikult vähemalt 15 kalendripäeva ette.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 29.04.2011 määrus nr 15 „Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad lasteaedadesse, Väikse Päikse lasteaeda ja Püünsi Kooli lasteaeda laste vastuvõtmise, lasteaiakoha kasutamise ja lasteaiast väljaarvamise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Jan Trei
vallavanem

Kristi Tomingas
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json