Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Lääne-Harju valla hankekord

Väljaandja:Lääne-Harju Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.03.2018, 3

Lääne-Harju valla hankekord

Vastu võetud 06.03.2018 nr 1

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 9 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Eesmärk

  Lääne-Harju valla hankekorra (edaspidi hankekord) eesmärk on anda kohustuslikud reeglid Lääne-Harju valla ametiasutustes (edaspidi ametiasutus) ja Lääne-Harju Vallavalitsuse hallatavates asutustes (edaspidi hallatav asutus) korraldatavate riigihangete (edaspidi hange) läbiviimiseks.

§ 2.   Hanke korraldamise üldpõhimõtted

  (1) Hanke korraldamisel tuleb, sõltumata hankelepingu maksumusest, tagada valla rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, hanke kontrollitavus, võimalusel keskkonnasäästlike lahenduste eelistamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine riigihanke korraldamise üldpõhimõtete kohaselt.

  (2) Iga hange, sõltumata selle maksumusest, peab olema korraldatud ja dokumenteeritud selliselt, et hanke mõistlikkust ja põhjendatust oleks võimalik tagantjärgi kontrollida. Hanke nõuetekohase dokumenteerimise eest vastutab hanke eest vastutav isik.

  (3) Kui hange viiakse läbi riigihangete e-keskkonnas, siis e-keskkonnas koostatavaid dokumente ametiasutuse dokumendiregistris täiendavalt ei registreerita.

  (4) Kõik hankekorras sisalduvad maksumused ja tasud arvestatakse käibemaksuta.

§ 3.   Meetmed huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks

  (1) Hanget korraldava asutuse juht, hanke eest vastutav isik ja hankekomisjoni liige on kohustatud enne hanke korraldamise alustamist kinnitama, et tal ei esine asjaolusid, mis võivad põhjustada huvide konflikti ning esitama sellekohase kinnituse või informeerima oma vahetut ülemust nendest asjaoludest ning vajadusel taandatakse vastav isik hanke korraldamisest.

  (2) Lihthanke piirmäära ületava hanke puhul antakse kinnitus huvide konflikti puudumisest kirjalikult.

2. peatükk HANKE PLANEERIMINE 

§ 4.   Hanke planeerimine

  (1) Ametiasutus ja hallatav asutus koostab ühe kuu jooksul pärast vallaeelarve vastuvõtmist nimekirja lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta ning esitab selle ametiasutuse haldusosakonnale (edaspidi haldusosakond). Nimekiri peab sisaldama hankekorra § 5 lõikes 3 märgitud andmeid.

  (2) Ametiasutuse ja hallatava asutuse põhjendatud vajaduste, eelarveperioodiks kavandatud eesmärkide ja tegevuste ning rahaliste võimaluste põhjal koostab haldusosakond hankeplaani kavandi ning esitab selle kinnitamiseks Lääne-Harju Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus).

§ 5.   Hankeplaani kinnitamine ja muutmine

  (1) Hankeplaani kinnitab vallavalitsus kahe kuu jooksul pärast vallaeelarve vastuvõtmist.

  (2) Hankeplaan koostatakse lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta. Vajadusel võib hankeplaan sisaldada hankeid alla lihthanke piirmäära.

  (3) Hankeplaanis märgitakse vähemalt järgmised andmed:
  1) hanke objekt;
  2) hankemenetluse liik;
  3) hanke algatamise eeldatav aeg kuu täpsusega;
  4) hanke tulemusel sõlmitava hankelepingu kavandatav sõlmimise aeg;
  5) hanke korraldaja ja hanke korraldamise eest vastutav isik (edaspidi hanke eest vastutav isik);
  6) muud vajalikud andmed.

  (4) Hankeplaan avalikustatakse Lääne-Harju valla veebilehel.

  (5) Hanke korraldamisel on hanke korraldaja kohustatud hankeplaanist kinni pidama ning vajadusel esitama vallavalitsusele ettepaneku hankeplaani muutmiseks.

  (6) Hankeplaani järgimist kontrollib haldusosakond.

3. peatükk HANKE KORRALDAMINE 

§ 6.   Hanke korraldaja

  (1) Valla nimel korraldab hanget ametiasutus. Hallatavad asutused, kelle eelarvesse asja ostmise, teenuse või ehitustöö tellimiseks vajalikud vahendid on ette nähtud korraldavad hanke koostöös ametiasutusega või isikuga kellele vallavalitsus on hanke korraldamise ülesandeks teinud, arvestades hankekorras sisalduvaid erisusi.

  (2) Hanke korraldamiseks annab loa vallavolikogu, kui:
  1) hankega võetakse vallale rahalisi kohustusi, mida ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes;
  2) hanke tulemusel sõlmitakse hankeleping, millega kaasneb väljaminek tulevastel eelarveaastatel ning selle väljaminekuga ei ole eelarvestrateegias arvestatud.

  (3) Lihthanke piirmäära ületava hanke korraldamise otsustab vallavalitsus hankeplaani kinnitades.

§ 7.   Vallavalitsuse pädevus

  (1) Lihthanke piirmäära ületava hanke korral on vallavalitsuse pädevuses:
  1) põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse tagasilükkamine;
  2) kõikide pakkumuste tagasilükkamine;
  3) pakkumuse edukaks tunnistamine;
  4) hankelepingu sõlmimise otsustamine ja hankelepingu täitmise eest vastutava isiku määramine;
  5) hankemenetluse kehtetuks tunnistamine;
  6) hankelepingu muutmine.

  (2) Kõiki teisi hankija ülesandeid täidab hanke eest vastutav isik, kui need ülesanded ei ole hankekorras või selle alusel antud kellegi teise pädevusse.

§ 8.   Hanke eest vastutav isik

  (1) Hanke korraldamisel teeb vajalikke toiminguid teenistuja, kellele on asjade ostmine, ehitustööde või teenuste tellimine teenistusülesandeks või kelle vallavalitsus on määranud hanke eest vastutavaks isikuks.

  (2) Hanke eest vastutav isik:
  1) vastutab hanketeate ja hankedokumentide ettevalmistamise ja nende nõuetele vastavuse eest;
  2) koostab hangitava asja või teenuse osas võimalikult üksikasjaliku tehnilise kirjelduse ning töötab välja vajalikud kvalifitseerimis- ja hindamiskriteeriumid;
  3) loob, sisestab ja allkirjastab hankedokumente hanke menetlemisel elektrooniliselt riigihangete e-keskkonnas;
  4) korraldab hankedokumentide väljastamise ja pakkumuste vastuvõtmise;
  5) vastutab hankemenetluse tähtaegadest kinnipidamise eest;
  6) vastab pakkujate esitatud küsimustele ja selgitustaotlustele;
  7) avab pakkumusi, kõrvaldab pakkuja või taotleja hankemenetlusest, kvalifitseerib pakkuja või taotleja, kontrollib pakkumuse vastavust ning hindab pakkumusi;
  8) viib läbi kontrollmenetluse põhjendamatult madala pakkumuse tuvastamiseks;
  9) tagab hanketeadete, aruannete, aruande lisade jm dokumentide õigeaegse esitamise;
  10) korraldab hanke kohta teabe avaldamise Lääne-Harju valla veebilehel;
  11) teavitab pakkujaid hankija otsustest, kusjuures otsusest teavitamisel tuleb jälgida, et ei avaldataks konfidentsiaalset teavet, nt ärisaladust;
  12) täidab muid hankekorrast ja riigihangete seadusest tulenevaid hankija ülesandeid, mis ei ole hankekorras või selle alusel antud kellegi teise pädevusse.

  (3) Hanke eest vastutaval isikul on õigus allkirjastada asutuse nimel väljastatavaid dokumente, mis on seotud pakkujate ja taotlejate teavitamisega hankemenetluse raames tehtud otsustest ning selgituste andmise ja küsimisega või järelepärimiste tegemisega.

  (4) Hanke eest vastutava isiku ülesanded võib täies mahus või osaliselt üle anda hankekomisjonile. Komisjoni moodustab hanke korraldaja.

§ 9.   Hankelepingu sõlmimine ja muutmine

  (1) Hankelepingu sõlmimise ja selle muutmise otsustab hanke korraldaja. Hankelepingu sõlmib ametiasutuse või hallatava asutuse juht.

  (2) Hankeleping tuleb sõlmida kirjalikus vormis, kui selle maksumus on võrdne või ületab 10 000 eurot. Kõik autoriõigusega seonduvad lepingud vormistatakse kirjalikult, välja arvatud juhul kui autoriõiguse seadus näeb ette teisiti.

  (3) Kui hankelepingu maksumus jääb alla 10 000 euro, võib hankelepingut asendada pakkuja poolt esitatud arve või muu asja ostmist, teenuse või ehitustöö tellimist tõendav dokument.

  (4) Hankelepingut võib muuta riigihangete seaduses sätestatud alustel. Muutmise põhjendused tuuakse ära muutmise aluseks olevas haldusaktis või hankelepingus.

§ 10.   Hankelepingu täitmise eest vastutav isik

  (1) Hankelepingu täitmise eest vastutava isiku ülesandeid täidab hanke eest vastutav isik, kui vallavalitsus ei ole määranud teisiti.

  (2) Hankelepingu täitmise eest vastutav isik:
  1) kontrollib hankelepingust kinnipidamist ja kohustuste tähtaegset täitmist, sealhulgas jälgib pretensioonide esitamise tähtaegu, garantii kehtivuse ajal pretensioonide esitamist jms;
  2) vastutab ostetud kauba või teenuse vastuvõtmise eest ning kontrollib lepingu täitja esitatud arvete, näidatud koguste, hindade jms õigsust;
  3) on kontaktisikuks hankelepingu täitmisel tekkinud vaidluste ja probleemide lahendamisel;
  4) valmistab vajadusel ette hankelepingu muudatused ja esitab need otsustamiseks vastavalt hankemenetluse liigile kas vallavalitsusele või asutuse juhile;
  5) esitab aruanded riigihangete registrile;
  6) allkirjastab asjade või tehtud tööde üleandmise-vastuvõtmise akti;
  7) teeb muid hankelepingu täitmisega seotud toiminguid.

  (3) Hankelepingu täitmise järelevalve lõpeb lepinguga võetud kohustuste kohasel täitmisel või lepingu lõppemisel lepingus sätestatud juhtudel. Juhul, kui lepingus on kokku lepitud garantiis, lõpeb lepingu täitmise järelevalve garantii kehtivusaja lõppemisega.

4. peatükk HANGE ALLA LIHTHANKE PIIRMÄÄRA 

§ 11.   Alla lihthanke piirmäära jäävate asjade ostmine ja teenuste ning ehitustööde tellimine

  (1) Alla lihthanke piirmäära jäävate asjade ostmisel ja teenuste ning ehitustööde tellimisel valib hanke korraldaja riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid arvestades ning lähtuvalt hanke objektist sobivaima menetluse.

  (2) Konkurentsi olemasolu korral tuleb tagada erinevate pakkumiste võrdlemise teel parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhe. Ettepanek pakkumuse esitamiseks tuleb teha võimalusel vähemalt kolmele isikule. Ostmine või tellimine võib olla vormistatud ka hinnapäringuna.

  (3) Pakkumuse esitamiseks võib teha ettepaneku ühele isikule, kui:
  1) esinevad asjaolud, mille korral on riigihangete seaduse kohaselt lubatud korraldada riigihange väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korras;
  2) hanke maksumus on alla 5000 euro.

  (4) Konkurentsi olemasolu korral avaldab hanke korraldaja valla veebilehel hanketeate, mis sisaldab vähemalt:
  1) hanke objekti kirjeldust, hanke tingimusi või teave tingimuste väljastamise või tutvumise koha kohta;
  2) pakkumuste esitamise tähtaeg;
  3) hanke korraldaja kontaktandmed.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 12.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Keila Vallavalitsuse 08.04.2014 määrus nr 2 „Keila valla hankekord” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Padise Vallavalitsuse 26.09.2012 määrus nr 2 „Padise valla hankekord” tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Vasalemma Vallavalitsuse 04.06.2013 määruse nr 2 „Riigihangete läbiviimise kord” tunnistatakse kehtetuks.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Saat
vallavanem

Anti Pärtel
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json