Ehitus

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Ehitusseadustikust, planeerimisseadusest, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.08.2020
Avaldamismärge:RT IV, 13.03.2018, 6

Ehitusseadustikust, planeerimisseadusest, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

Vastu võetud 28.02.2018 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Ehitusseadustikust tulenevate ülesannete delegeerimine

  Delegeerida ehitusseadustikus sätestatud kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse ja valla kui tee omaniku ülesanded (välja arvatud v.a ehitusseadustiku § 94 lg 2 alusel asjaõiguse omandamiseks sundvalduse seadmise taotlemine, kui maa omanik ei ole nõus leppima kokku piiratud asjaõiguse seadmises eratee avalikuks kasutamiseks määramiseks ja § 95 lg 1 ostueesõiguse kasutamine, kui müüakse kinnisasi, mida läbib detailplaneeringu kohaselt avalikuks kasutamiseks määratav olemasolev või kavandatav tee) Mustvee Vallavalitsusele.

§ 2.   Planeerimisseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

  Delegeerida planeerimisseaduses kohaliku omavalitsuse või kohaliku omavalitsuse üksusele antud (v.a planeerimisseaduse § 128 lg 1 alusel detailplaneeringute algatamine) ja volikogu ainupädevusse mitte kuuluvate ülesannete lahendamine Mustvee Vallavalitsusele.

§ 3.   Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

  Delegeerida ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusest tulenevalt kohaliku omavalitsuse või kohaliku omavalitsuse üksusele antud ülesannete lahendamine Mustvee Vallavalitsusele.

§ 4.   Määruse rakendamine

  Mustvee Vallavalitsusel on õigus määrata haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel struktuuriüksus, ametnik või ametnikud, kelle ülesandeks on käesoleva määruse paragrahvides 1-3 nimetatud seaduste alusel Mustvee Vallavalitsusele pandud ülesannete ja kohustuste täitmine.

§ 5.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 2017 määruse nr 23 “ Avinurme valla, Kasepää valla, Lohusuu valla, Mustvee linna ja Saare valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ alusel moodustus haldusreformi tulemusel Avinurme valla, Kasepää valla, Lohusuu valla, Mustvee linna ja Saare valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Mustvee vald, kes Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9² lõike 2 alusel on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane. Arvestades eelmärgitut ning haldusreformi seaduse § 16 lõiget 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 14¹ lõiget 4¹, tunnistada kehtetuks Lohusuu Vallavolikogu 28. novembri 2017 määrus nr 8 „Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Lohusuu vallas“.

§ 6.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2018.

Aivar Saarela
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json