SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.01.2019, 53

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord

Vastu võetud 21.02.2018 nr 10
RT IV, 13.03.2018, 24
jõustumine 16.03.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.01.2019RT IV, 31.01.2019, 3503.02.2019

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord (edaspidi kord) reguleerib Kehtna valla (edaspidi vald) eelarvest makstavate täiendavate sotsiaaltoetuste (edaspidi toetus) taotlemist, määramist ja maksmist.

  (2) Käesolevas korras sätestamata sotsiaaltoetuste maksmise küsimusi reguleeritakse eraldi õigusaktidega.

§ 2.   Määruse eesmärk

  (1) Määruse eesmärk on valla vähekindlustatud ja/või toimetulekuraskustega perede ja isikute (edaspidi isik) toimetuleku soodustamine ja laste arenguks võrdsete võimaluste loomine.

  (2) Toetusi makstakse isikutele hädavajalike kulutuste osaliseks või erandkorras täielikuks kompenseerimiseks, mida ei hüvitata teiste riiklike või kohalike toetustega ja teenustega.

  (3) Toetuse maksmise võib vajadusel asendada sotsiaalteenuse osutamisega.

  (4) Toetuste määramisel arvestatakse muude sotsiaalkaitse põhimõtete kõrval isiku omavastutuse põhimõtet, mille kohaselt lasub isikul esmane vastutus teda ohustavate sotsiaalsete riskidega toimetulekul. Toetuse taotlemisel ja avalduse menetlemisel peab isik aitama igakülgselt kaasa eesmärgipärasele ja efektiivsele menetlusele ning tegema koostööd.

§ 3.   Õigustatud isikud ja toetuse liigid

  (1) Toetust on õigustatud taotlema isik, kes on kantud rahvastikuregistrisse valla elanikuna.

  (2) Väljaspool rahvastikuregistrisse kantud elukohta viibivale isikule korraldab vältimatu sotsiaalabi andmist vald, kui isik abi vajamise ajal viibib valla territooriumil.

  (3) Väljaspool rahvastikuregistrisse kantud elukohta viibivale isikule võib sotsiaalteenuste ja muu abi andmist korraldada vallavalitsus, kui isik viibib valla haldusterritooriumil abi vajamise ajal, märgitud tegevus kooskõlastatakse isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgse kohaliku omavalitsuse üksusega.

  (4) Isikule, kelle rahvastikuregistrijärgset elukohta ei saa kindlaks määrata, korraldab sotsiaalteenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmist vallavalitsus, kui isik abi vajamise ajal viibib valla haldusterritooriumil.

  (5) Ajutiselt Eestis viibivale välismaalasele korraldab vältimatu sotsiaalabi andmist vallavalitsus, kui isik abi vajamise ajal viibib valla haldusterritooriumil.

  (6) Toetust võib taotleda toetust vajava isiku huvides ka temale määratud eestkostja või hooldaja või muu isik, kellel on andmeid abivajava isiku kohta.

§ 4.   Toetuste liigid

  (1) Toetused jagunevad isiku sissetulekust sõltuvateks ja sissetulekust mittesõltuvateks toetusteks.

  (2) Sissetulekutest sõltuvad toetused on:
  1) lasteaiatoidu toetus;
  2) koolitoidu toetus;
  3) toetus prilliklaaside maksumuse kompenseerimiseks;
  4) toetus retseptiravimite ja abivahendite maksumuse kompenseerimiseks;
  5) toetus haigla visiidi- ja/või voodipäevatasu kompenseerimiseks;
  6) toetus õpilaskodu ja ühiselamu kulude kompenseerimiseks.
  7) toimetulekutoetust sotisaalhoolekande seadusega sätestatud korras;
[RT IV, 31.01.2019, 35 - jõust. 03.02.2019]
  8) toetus transpordikulude kompenseerimiseks eriarsti juurde.
[RT IV, 31.01.2019, 35 - jõust. 03.02.2019]

  (3) Sissetulekust mittesõltuvad toetused:
  1) matusetoetus;
  2) esmakordselt kooli mineva lapse toetus;
  3) lapse sünnitoetus.

2. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE, MÄÄRAMINE JA MAKSMINE 

§ 5.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja kirjaliku vormikohase avalduse (lisad 1- 4)Kehtna Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus), milles ta põhjendab toetuse saamise vajadust ning kinnitab allkirjaga esitatud andmete õigsust.

  (2) Toetust on õigustaotleda 3 kuu jooksul pärast nende kulutuste tegemist, mille hüvitamiseks toetust taotletakse, või pärast sündmust, mille korral toetust makstakse.

  (3) Sissetulekust sõltuvat toetust on õigus taotleda vähekindlustatud ja/või toimetulekuraskustes isikul või perekonnal, kelle netosissetulek kalendrikuus pereliikme kohta on alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahekordset määra või üksi elaval isikul, kelle netosissetulek kalendrikuus on alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahe ja poole kordset määra.

§ 6.   Toetuse avalduse menetlemine ja toetuse määramine

  (1) Avaldust menetleval töötajal on õigustoetuse vajaduse hindamiseks:
  1) nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente ning andmeid taotleja ja tema pereliikmete kohta avalduse lahendamiseks oluliste asjaolude kindlakstegemiseks;
  2) teha kodukülastusi;
  3) saada andmeid teistelt füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt.

  (2) Sotsiaaltööspetsialist otsustab toetuse määramise 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.
[RT IV, 31.01.2019, 35 - jõust. 03.02.2019]

  (3) Toetuse suurus sõltub valla eelarvest sotsiaaltoetusteks eraldatud vahenditest, taotleja ja tema seadusjärgsete ülalpidajate sissetulekust ning taotleja konkreetsest vajadustest.

  (4) Toetuse võib jätta määramata kui taotleja:
[RT IV, 31.01.2019, 35 - jõust. 03.02.2019]
  1) on esitanud valeandmeid;
  2) ei esita nõutud täiendavaid dokumente;
  3) ei paranda avalduses esinevaid puudusi määratud tähtajaks;
  4) või tema pereliikmete kasutuses või omandis olevad vallas-või kinnisasjad tagavad toimetulekuks piisavalt elatusvahendeid;
  5) või tema pereliikmete suhtes esineb muid asjaolusid, mis vallavalitsuse arvamusel ei anna alust toetuse määramiseks;
  6) on kasutanud eelnevalt määratud toetust mittesihipäraselt.

  (5) [Kehtetu - RT IV, 31.01.2019, 35 - jõust. 03.02.2019]

  (6) [Kehtetu - RT IV, 31.01.2019, 35 - jõust. 03.02.2019]

§ 7.   Toetuse maksmine ja tagasinõudmine

  (1) Toetus kantakse taotleja arvelduskontole kuni 30 kalendripäeva jooksul pärast toetuse määramist. Erandjuhul võib toetuse maksta välja või üle kanda teenust osutava isiku või asutuse arvelduskontole.
[RT IV, 31.01.2019, 35 - jõust. 03.02.2019]

  (2) Kui taotleja on esitanud toetuse saamiseks valeandmeid või on jätnud teatamata andmete muutumisest, mis tingivad toetuse maksmise lõpetamise, siis peab taotleja tagastama saadu vabatahtlikult.

  (3) Kui taotleja keeldub saadut vabatahtlikult tagastamast, võib vallavalitsus teha taotlejale ettekirjutuse ning rakendada abinõusid võlgnevuse sissenõudmiseks.

  (4) [Kehtetu - RT IV, 31.01.2019, 35 - jõust. 03.02.2019]

  (5) [Kehtetu - RT IV, 31.01.2019, 35 - jõust. 03.02.2019]

3. peatükk SISSETULEKUST SÕLTUVAD TOETUSED 

§ 8.   Lasteaiatoidu toetus

  (1) Vormikohane avaldus (lisa 2) toetuse saamiseks tuleb esitada lasteaiale iga aasta 10. septembriks ja 10. jaanuariks. Toetust lasteaiatoidu kulude kompenseerimiseks otsustab vallavalitsus sotsiaalkomisjoni ettepanekul.

  (2) Toetuse määramise periood on 1.09- 31.12 ning 1.01- 31.08.

§ 9.   Koolitoidu toetus

  (1) Üldhariduskoolide või kutseõppeasutuse lõunasöögi või muu toitlustamise kulude kompenseerimise aluseks on taotleja esitatud avaldus.

  (2) Toetust määratakse arvete alusel vastavalt tegelikule kulule, kuid arvestusega mitte üle 1 euro toidupäeva kohta.

  (3) Toetuse määramise periood on 1.09- 31.12 ning 1.01 kuni õppeperioodi lõpuni.

§ 10.   Toetus õpilaskodu või ühiselamu kulude kompenseerimiseks

  (1) Toetust määratakse gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpilastele esitatud avalduse alusel.

  (2) Toetuse maksmine toimub õpilaskodu või ühiselamu arvete alusel vastavalt eelarve võimalustele.

  (3) Toetuse määramise periood 1.09- 31.12 ning 1.01 kuni õppeperioodi lõpuni.

§ 11.   Toetus prilliklaaside maksumuse kompenseerimiseks

  Toetus määratakse kuludokumendi alusel prilliklaaside maksumuse osaliseks kompenseerimiseks täiskasvanutel, laste prilliklaaside maksumus kompenseeritakse täies ulatuses.

§ 12.   Toetus retseptiravimite ja abivahendite maksumuse kompenseerimiseks

  (1) Toetus retseptiravimite kulude osaliseks hüvitamiseks määratakse taotleja avaldusele lisatud kuludokumendi alusel.

  (2) Toetus invatehniliste abivahendite ostmiseks või rentimiseks määratakse isikule, kes haiguse või puude tõttu vajab abivahendit, omaosaluse kulude osaliseks hüvitamiseks pere-või eriarsti tõendi või kulu tõendava dokumendi alusel.

§ 13.   Toetus haigla visiidi- ja/või voodipäevatasu kompenseerimiseks

  Toetus haigla visiidi- ja/või voodipäevatasu osaliseks või täielikuks hüvitamiseks määratakse taotleja avaldusele lisatud kuludokumendi alusel.

4. peatükk SISSETULEKUST MITTESÕLTUVAD TOETUSED 

§ 14.   Matusetoetus

  (1) Valla elaniku surma korral makstakse matusetoetust 250 (kakssada viiskümmend) eurot.

  (2) Toetus makstakse matuse korraldajale vormikohase avalduse (lisa3) alusel. Avalduse esitamise tähtaeg on 1 kuu alates surma registreerimisest.

  (3) Erandkorras makstakse matusetoetust matuse korraldajale vältimatu abi korras kui elukoha kanne rahvastikuregistris puudub nii taotlejal kui lahkunul.

§ 15.   Esmakordselt kooli mineva lapse toetus

  (1) Esmakordselt kooli mineva lapse toetust makstakse vastavalt eelarve võimalustele I klassi astuvatele lastele vallavalitsuse korralduse alusel. Toetuse määramise aluseks on Eesti Hariduse Infosüsteemi vastava õppeaasta 10.09 andmed.

  (2) Avaldus tuleb esitada vastava kooli I klassi klassijuhatajale või kooli kantseleisse 11.09-ks. Toetus makstakse välja õigustatud isikule 1.10-ks.

§ 16.   Sünnitoetus

  (1) Sünnitoetust makstakse lapse sünni korral avalduse esitanud vanemale, eestkostjale või lapsendajale tingimusel, et
  1) lapse elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Kehtna vald;
  2) üks lapse vanematest või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel Kehtna valla elanik vähemalt 6 kuud enne lapse sündi, teise vanema elukoht peab olema lapse sündimise päeval Kehtna vald;
  3) varem pole üheski omavalitsuses selle lapse sünni puhul toetust makstud.

  (2) Alates 1.01.2018 on sünnitoetuse suuruseks 300 (kolmsada) eurot.

  (3) Kui lapse sündimise päeval on teise vanema elukohaks rahavastiku registri järgi mingi muu omavalitsus kui Kehtna vald, siis on sünnitoetuse suuruseks 150 (ükssada viiskümmend) eurot.

  (4) Isikutele, kellele on alates 2016. aastast kuni käesoleva määruse jõustumiseni makstud Kehtna Vallavolikogu 22. 01.2013 määruse nr. 69 „Lapse sünnitoetuse määramise ja maksmise kord“ või Järvakandi Vallavalitsuse 9.03 2016 määruse nr.4 „Järvakandi valla eelarvest makstavate täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ alusel üksnes sünnitoetuse I osa ning, kes vastavad II osa väljamaksmise ajal käesoleva määruse § 16 lõikes 1 sätestatud tingimustele, arvestatakse ning makstakse sünnitoetuse II osa välja käesolevas määruses kehtestatud määra alusel.

  (5) Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele kirjalikult vormikohase avalduse (lisa 4) hiljemalt 1 kuu jooksul lapse sünnist ning lisab koopia toetuse taotleja isikut tõendavast dokumendist. Toetuse taotleja võib dokumendid esitada postiga või digiallkirjaga e-kirjana.

  (6) Erandjuhtudel lapse huvidest lähtudes võib toetuse asendada lapsele vajalike esemete, toiduainete või ravimitega;

  (7) Sünnitoetuse taotlus menetletakse 10 tööpäeva jooksul ja kantakse taotluses märgitud arvelduskontole. Toetuse maksmisest keeldumise korral, saadetakse otsus taotlejale 5 tööpäeva jooksul;

  (8) Sünnitoetust ei määrata kui laps sündis surnult või kui laps võeti toetuse taotlejalt ära seaduses sätestatud juhtudel.

§ 17.   Vastuvõtt lapsele ja vanematele
[Kehtetu - RT IV, 31.01.2019, 35 - jõust. 03.02.2019]

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 18.   Toetuste määramineerandkorras

  (1) Vallavalitsus võib erandkorras või ühekordselt määrata toetust korras sätestamata juhtudel.

  (2) Erandkorras toetuse määramise aluseks on eelkõige isiku raskesse majanduslikku olukorda sattumine või erakorraliste ja põhjendatud kulutuste hüvitamine või muu erakorraline asjaolu.

§ 19.   Määruse rakendamine

  (1) Käesolevat määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1.01.2018.

  (2) Isikutele, kelle laps on sündinud enne 1.01.2018 makstakse sünnitoetuse II osa välja nende lapse 1 aastaseks saamisel esitatava avalduse alusel.

  (3) Isikutele, kelle laps on sündinud alates 1.01.2018, kuid kellele on makstud enne käesoleva määruse jõustumist kehtiva määruse alusel sünnitoetuse I osa, makstakse sünnitoetuse II osa välja peale määruse jõustumist kuu aja jooksul.

  (4) Käesoleva määruse rakendamiseks võib vallavalitsus anda välja õigusakte.

§ 20.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 21.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa 1 Sotsiaaltoetuse avaldus

Lisa 2 Lasteaia toidutoetuse avaldus

Lisa 3 Matusetoetuse avaldus

Lisa 4 Sünnitoetuse avaldus

/otsingu_soovitused.json