Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Eriveoloa menetlemise kord Viimsi vallas

Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.01.2018, 51

Eriveoloa menetlemise kord Viimsi vallas

Vastu võetud 05.04.2016 nr 8
RT IV, 13.04.2016, 55
jõustumine 16.04.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.01.2018RT IV, 27.01.2018, 901.02.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, liiklusseaduse § 80 lõike 2 alusel ja kooskõlas majandus- ja taristuministri 4. septembri 2015 määrusega nr 114 „Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja erilubade väljaandmise kord ning tee omanikule tekitatud kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad“.

§ 1.   Korra eesmärk ja ulatus

  (1) Korra eesmärk on määrata kindlaks eriveoloa taotluse menetlemise toimingud Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalametis (edaspidi Amet), et soodustada võimalikult kvaliteetse ja kliendisõbraliku avaliku teenuse pakkumist.
[RT IV, 27.01.2018, 9 - jõust. 01.02.2018]

  (2) Amet menetleb eriveolube eriveo taotlemiseks Viimsi valla haldusterritooriumil asuvatel Viimsi valla avalikult kasutatavatel teedel, tänavatel, väljakutel ja sildadel suuremõõtmeliste või raskekaaluliste vedude või sõitudega.

  (3) Suuremõõtmeline ja/või raskekaaluline vedu või sõit on lubatud ainult eriveoloaga ja eritasu eest ning üksnes eriveoloal märgitud marsruudil ja tingimustel.

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid majandus- ja taristuministri 4. septembri 2015 määrusest nr 114 „Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja erilubade väljaandmise kord ning tee omanikule tekitatud kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad“ lähtuvalt (edaspidi määrus nr 114).

§ 3.   Taotluse vastuvõtmine

  (1) Taotluse võtab vastu Ameti transpordispetsialist (edaspidi transpordispetsialist).
[RT IV, 27.01.2018, 9 - jõust. 01.02.2018]

  (2) Eriveoloa taotlus tuleb esitada kirjalikult eriveoloa taotluse vormil (määruse lisa 1).

§ 4.   Taotluse menetlemine

  (1) Eriveoloa taotlusi menetleb transpordispetsialist, kes
  1) kontrollib taotluses esitatud andmeid;
  2) kontrollib, kas eriveoloa taotlemiseks on kõik vajalikud veotee kooskõlastused olemas;
  3) teeb kindlaks, kas veost on võimalik vedada osade kaupa või teise transpordiliigiga;
  4) otsustab, kas on vajalik teha veoteele jäävate sildade ja teekatendite kontrollarvutust ning ekspertiisi tehtud arvutustele;
  5) määrab eriveoki suurima lubatud sõidukiiruse sõltuvalt veose mõõtmetest, tegelikust massist ja muudest iseärasustest ning teeoludest;
  6) otsustab, kas eriveose vedu nõuab liikluse reguleerimist, saateautode ja reguleerijate kasutamist;
  7) määrab lubatava veotee ja eritingimused;
  8) arvestab eritasu ja koostab kalkulatsiooni vastavalt määruses nr 114 märgitud tasumääradele ja korrale;
  9) edastab määratud veotee ja eriveoks vajalikud tingimused ning eritasu määramise arvestuse kirjalikult koos veoloa taotlusega Viimsi Vallavalitsuse rahandusametile arve vormistamiseks.
[RT IV, 27.01.2018, 9 - jõust. 01.02.2018]

  (2) [Kehtetu - RT IV, 27.01.2018, 9 - jõust. 01.02.2018]

§ 5.   Eriveoloa vormistamine

  (1) Eriveoluba (määruse lisa 2) vormistatakse pärast veotee kõigi kooskõlastustega taotluse saamist ning eriveoloa väljastamiseks kehtestatud tingimuste täitmist taotleja poolt.

  (2) Transpordispetsialist vormistab eriveoloa ja registreerib selle valla dokumendiregistris.
[RT IV, 27.01.2018, 9 - jõust. 01.02.2018]

  (3) Transpordispetsialist koondab pärast veoloa vormistamist taotlusmaterjalid ja Ametile jääva eriveoloa ning arve eksemplari eriveolubade kausta.

§ 6.   Eriveoloa väljaandmisest keeldumine või eriveoloa kehtetuks tunnistamine

  (1) Amet võib keelduda eriveoloa väljastamisest sõiduki kohta, millele varem taotletud eriveoloa eest ei ole tasutud.

  (2) Juhul, kui Ametile laekub teave, et eriveoloa taotleja on esitanud valeandmeid eriveo kohta või kui loa eest ei ole tasutud määratud tähtajaks, on Ametil õigus tunnistada eriveoluba ennetähtaegselt kehtetuks.

  (3) Eriveoloa väljaandmisest keeldumine ja eriveoloa kehtetuks tunnistamine vormistatakse põhistatud haldusaktina ning tehakse taotlejale teatavaks.

  (4) Otsuse koopia eriveoloa ennetähtaegselt kehtetuks tunnistamise kohta saadetakse teadmiseks politseile.

§ 7.   Eriveoloa väljastamise eest tasu arvestamine

  (1) Eriveoluba väljastatakse eritasu eest.

  (2) Rahandusamet vormistab arve vastavalt taotlusel märgitud andmetele ja saadud eritasu määramise arvestusele ning allkirjastab arve. Kui arve koosneb enam kui ühest eritasust, tuleb arvele lisada kalkulatsioon, kus on näidatud arve kujunemine tasude kaupa.

  (3) Ametil on õigus nõuda arve tasumist enne eriveoloa väljastamist.

  (4) Eriveoloa vormistamise ja kõigi teiste tasude maksmisest on vabastatud teehoiu ja reisijateveoga seotud eriveod.

  (5) Transpordispetsialist jälgib arvete tasumist ning saadab veoloa taotlejale väljavõtte määratud tähtajaks tasumata arve(te) kohta.

§ 8.   Eriveoloa väljastamine

  (1) Transpordispetsialist väljastab taotlejale eriveoloa koos arvega kohapeal või saadab tava- või e-posti teel kolme tööpäeva jooksul alates veotee kõigi kooskõlastustega varustatud taotluse saabumisest arvates.

  (2) Taotleja palvel ja eritasu eest võib eriveoloa väljastada kiirendatud korras. Tasu määrad kiirendatud korras vormistatud eriveoloa eest on toodud määruses nr 114.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

  (3) Enne määruse jõustumist väljastatud veoload kehtivad nendel märgitud kuupäevani.

Lisa 1 Eriveoloa taotlus

Lisa 2 Eriveoluba
[RT IV, 27.01.2018, 9 - jõust. 01.02.2018]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json