Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.05.2017
Avaldamismärge:RT IV, 13.04.2016, 95

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Vastu võetud 27.03.2014 nr 11
RT IV, 05.04.2014, 65
jõustumine 08.04.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.03.2016RT IV, 13.04.2016, 516.04.2016

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 37 ja „Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 113 lõike 4 alusel.
[RT IV, 13.04.2016, 5 - jõust. 16.04.2016]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib riigi poolt rahastatava raske või sügava puudega laste lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamist Sillamäe linnas.

  (2) Riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejääki kasutatakse raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks.

  (3) Sillamäe Linnavalitsus võib nimetatud rahaliste vahendite ülejäävat osa kasutada sotsiaalteenuste arendamiseks, sotsiaalteenuste osutamisega seotud kulude katmiseks ja sotsiaalprojektide kaasfinantseerimiseks, mis on seotud puudega laste ja nende perede toimetuleku soodustamisega.

  (4) Eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud rahalised vahendid kantakse Sillamäe linna järgmise eelarveaasta eelarve samadele ridadele puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks.

§ 2.   Rahaliste vahendite kasutamine

  Riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejääki võib kasutada puudega lastele ja nende peredele alljärgnevateks teenusteks:
  1) raske ja sügava puudega laste ja nende perede nõustamiste korraldamiseks;
  2) raske ja sügava puudega lastele intervallhoolduse ja päevakeskuse teenuse korraldamiseks;
  3) raske ja sügava puudega lastele tugiisiku teenuse korraldamiseks;
  4) raske ja sügava puudega lastele koolivaheaegadel laagrite korraldamiseks, laagris osalemise tasumiseks;
  5) raske ja sügava puudega lastele ja nende peredele transporditeenuse osutamiseks ravi-, rehabilitatsiooni- või haridusasutusse;
  6) raske ja sügava puudega lapse rehabilitatsiooniplaanis soovitatud teenuste osutamiseks ja abivahendite soetamiseks;
  7) raske ja sügava puudega lapse eluaseme kohandamiseks;
  8) raske ja sügava puudega laste peredele toimetulekukoolituse korraldamiseks;
  9) raske ja sügava puudega lastele osutatavate sotsiaalteenuste arendamiseks.

§ 3.   Rahaliste vahendite taotlemine

  (1) Rahaliste vahendite taotlejal tuleb esitada Sillamäe Linnavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonda avaldus koos puudega lapsele osutatud teenuse kuludokumendiga.

  (2) Esmakordsel pöördumisel tuleb lisaks avaldusele esitada:
  1) lapse isikut tõendav dokument, selle puudumisel lapse sünnitunnistus;
  2) otsus lapse puude raskusastme kohta;
  3) kehtiv rehabilitatsiooniplaan;
  4) lapsevanema või muu lapse seadusliku esindaja isikut tõendav dokument;
  5) taotleja pangakonto number.

§ 4.   Rahaliste vahendite eraldamine ja arvestuse pidamine

  (1) Füüsiliste isikute teenuste rahastamise taotlused vaatab läbi ja otsustab rahaliste vahendite eraldamise või sellest keeldumise Sillamäe Linnavalitsuse sotsiaalkomisjon. Ühe taotleja kohta eraldatavate vahendite piirmäär on 371 eurot aastas.

  (2) Eraldatud rahalised vahendid kantakse Sillamäe Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni otsuse alusel taotleja või teenuse osutaja pangakontole.

  (3) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamist Sillamäe Linnavalitsuse hallatavate asutuste ja muude juriidiliste isikute kaudu korraldab Sillamäe Linnavalitsus.

  (4) Vahendeid eraldatatakse teenuse osutaja arveldusarvele kas teenuse osutaja esitatud arve või teenuse osutajaga sõlmitud lepingu alusel.

  (5) Puudega laste ja nende perede toimetuleku soodustamiseks vajalike toetavate sotsiaalteenuste arendamise ja/või teenuste osutamise korraldamise kuludeks ja sotsiaalteenuste väljatöötamisega seotud sotsiaalprojektide kaasfinantseerimise otsustab Sillamäe Linnavalitsus sotsiaalhoolekande osakonna ettepanekul.

§ 5.   Rakendussätted

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

/otsingu_soovitused.json