SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Ühekordsete täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.04.2016, 97

Ühekordsete täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord

Vastu võetud 30.04.2009 nr 124
jõustumine 01.01.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.03.2016RT IV, 13.04.2016, 516.04.2016

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 5 ja „Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 14 lõike 2 alusel.
[RT IV, 13.04.2016, 5 - jõust. 16.04.2016]

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse Sillamäe linna eelarves täiendavateks sotsiaaltoetusteks ettenähtud vahendite arvelt sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord.

  (2) Käesoleva määruse mõistes on sotsiaaltoetus (edaspidi toetus) abivajava isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus.

§ 2.   Toetusele õigust omav isik

  Toetust on õigus taotleda abivajaval isikul, kelle enda ja tema perekonna liikmete alaline elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Sillamäe linn.

§ 3.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) vähekindlustatud (madala sissetulekuga) isik ning pere – isik ning pere, kelle sissetulek ühe pereliikme kohta pärast eluasemekulude mahaarvamist on väiksem kui pool kehtivast palga alammäärast;
  2) puudega lapse pere – kuni 16-aastast keskmise, raske või sügava puudega last kasvatav pere;
  3) puudega isik – 16-aastane ja vanem isik, kellele on arstliku ekspertiisi otsusega määratud keskmine, raske või sügav puue;
  4) töövõime kaotusega isik – vähemalt 16-aastane kuni vanaduspensioniealine isik, kellele on arstliku ekspertiisi otsusega määratud töövõime kaotuse protsent.

§ 4.   Toetuse taotlemine, määramine ja maksmine

  (1) Toetuse taotleja esitab sotsiaalhoolekande osakonnale kirjaliku avalduse enne jooksva kuu 20-ndat kuupäeva. Avalduses tuleb oma taotlust põhjendada, märkides ära perekonna sissetulekud. Kui soovitakse tehtud kulutuste kompenseerimist, tuleb lisada tõendav dokument või koopia.

  (2) Sotsiaalhoolekande osakonna volitatud teenistuja vaatab avaldused läbi ja otsustab toetuse määramise või toetuse määramisest keeldumise.

  (3) Toetuse määramisest keeldumise korral teatatakse taotlejale kirjalikult motiveeritud keeldumise põhjus.

  (4) Toetus kantakse taotleja arveldusarvele. Taotleja soovist lähtudes võib toetuse summa kanda teise isiku arvele.

  (5) Linnavalitsus eraldab vahendid toetuste liikide järgi Sillamäe linna eelarvest, määrab nende piirsuuruse.

  (6) Vahendite olemasolul eelarves võib linnavalitsus otsustada ka käesolevas määruses loetlemata toetuste maksmise, mille taotlemine, määramine ja maksmine toimub käesoleva määrusega kehtestatud korras.

§ 5.   Toetuste liigid

  (1) Toetus vähekindlustatud (madala sissetulekuga) isikutele ja peredele:
  1) haigestumisega seotud kulutuste osaliseks kompenseerimiseks;
  2) lapse põhikooli või gümnaasiumi lõpetamise kulude osaliseks hüvitamiseks;
  3) raske majandusliku olukorra leevendamiseks;
  4) soodustoitlustamiseks;
  5) eakate igapäevaelu toetamiseks;
  6) riskigrupi perede probleemide lahendamiseks;
  7) elluastumistoetus laste hoolekandeasutuste kasvandikele.

  (2) Toetus vähekindlustatud (madala sissetulekuga) puuetega isikutele, puudega lapse perele ja töövõime kaotusega isikutele:
  1) ravimite ostmiseks puudega kaasneva haiguse korral, kui erakorraline kulu on dokumentaalselt tõestatud ja summa ületab puudega täiskasvanu toetuse suuruse; puudega lapse perele, kui perekonna sissetulek on ühe perekonna liikme kohta alla kehtiva palga alammäära;
  2) elamiskulude osaliseks katmiseks.

§ 6.   Rakendussätted

  Määrus jõustub tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2009. a.

/otsingu_soovitused.json