SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Kohtla valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärad

Väljaandja:Kohtla Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 13.04.2017, 1

Kohtla valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärad

Vastu võetud 06.04.2017 nr 2

Määrus kehtestatakse Kohtla Vallavolikogu 29.03.2016.a määruse nr 33 „Kohtla valla eelarveliste ja riigieelarveliste sotsiaaltoetuste andmise kord“ § 6 lõige 2 alusel.

§ 1.  Kehtestada perekonna sissetulekutest mittesõltuvate sotsiaaltoetuste piirmäärad 2017.aastaks järgmiselt:

 (1) sünnitoetus (kahes osas) kokku 320 eurot;

 (2) matusetoetus 160 eurot;

 (3) esimesse klassi õppima asuva lapse toetus 20 eurot;

 (4) koolilõpetamise toetus lapse päevase õppevormiga õppeasutuses põhihariduse omandamisel 25 eurot ja keskhariduse omandamisel 35 eurot;

 (5) jõulutoetus lastele 15 eurot;

 (6) jõulutoetus pensionäridele ja töövõimetoetuse saajatele 10 eurot;

 (7) juubelitoetus 15 eurot;

 (8) sünnipäevatoetus 10 eurot.

§ 2.  Määruse rakendamine

 (1) Kohtla Vallavalitsuse 07.04.2016.a määrus nr 1 „Kohtla valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärad“ tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrust rakendatakse 1.maist 2017.

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Etti Kagarov
Vallavanem

Tiina Albi
Vallasekretär