HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmisel osalemine

Väljaandja:Kohtla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.02.2019
Avaldamismärge:RT IV, 13.04.2017, 4

Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmisel osalemine

Vastu võetud 06.04.2017 nr 44

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja erakooliseaduse § 222 lõike 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Kohtla valla eelarvest eraüldhariduskooli pidajale toetuse andmise tingimused ja kord.

§ 2.  Eraüldhariduskool

  Eraüldhariduskool (edaspidi erakool) on eraõigusliku juriidilise isiku (edaspidi erakooli pidaja) asutus, kes tegutseb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel, omab kehtivat tegevusluba ning võimaldab üldhariduse omandamist riiklikule õppekavale vastava õppekava alusel.

§ 3.  Erakoolile toetuse andmise tingimused

  Kohtla valla eelarvest toetatakse erakooli pidajat, kui
 1) tal on kehtiv tegevusluba;
 2) tal puudub riiklike maksude võlgnevus;
 3) õpilane õpib või alustab õppimist erakoolis käesoleva määruse kehtimise ajal;
 4) õpilase elukoha andmetena on rahvastikuregistrisse kantud Kohtla vald;
 5) õpilase eest ei maksa täies ulatuses õppekoha tegevuskulude katmiseks toetust riik.

§ 4.  Erakoolile toetuse andmine

 (1) Erakooli pidajale antakse õpilase kohta toetust kalendrikuu eest kuumäära alusel kui on täidetud käesoleva määruse § 3 tingimused.

 (2) Toetuse maksmise aluseks on erakooli pidaja poolt igakuuliselt Kohtla Vallavalitsusele esitatud arve, milles on arvesse võetud Eesti Hariduse Infosüsteemis kinnitatud õpilaste arv vastavas erakoolis iga kuu 10nda kuupäeva seisuga.

 (3) Kui õpilane alustab või lõpetab erakoolis õppimise kalendrikuu kestel, antakse erakooli pidajale toetus päevamäära alusel, lähtudes õppepäevade arvust, mil õpilane vastavas kuus õppekohta kasutas.

 (4) Erakooli toetus makstakse välja hiljemalt haridusteenuse osutamisele järgneva kuu viimaseks tööpäevaks.

 (5) Kui pärast toetuse maksmist selgub, et toetuse andmise aluseks olevad tingimused ei olnud täidetud, on vallavalitsusel õigus tasaarveldada aluseta makstud toetus väljamaksmisele kuuluva toetusega või nõuda aluseta väljamakstud toetus tagasi.

§ 5.  Erakooli toetuse määr

  Erakooli pidajat toetatakse tegevuskulude katmisel proportsionaalselt selles koolis õppivate õpilaste arvuga, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Kohtla valla haldusterritooriumil, 25% ulatuses vastavalt erakooli asukoha munitsipaalkoolide õppekoha tegevuskulude keskmisest maksumusest, kuid mitte rohkem kui riiklikult kinnitatud õppekoha maksumus .

§ 6.  Määruse jõustumine

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

 (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1.jaanuarist 2017.

Arno Rossman
Volikogu esimees